Xem Nhiều 1/2023 #️ B. Cities, Buildings And People # Top 5 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # B. Cities, Buildings And People # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về B. Cities, Buildings And People mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 15 – Cities, buildings and people. B. Cities, buildings and people – Unit 15 trang 167 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6 – Unit 15: Countries – Các nước B. CITIES, BUILDINGS AND PEOPLE 1. Complete the sentences. Use bigger, biggest, smaller, smallest – Hòa thành câu sử dụng bigger, biggest, smaller, smallest a) Ha Noi is – than Ho Chi Minh City. b) Ha Noi is…

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 15 – Cities, buildings and people. B. Cities, buildings and people – Unit 15 trang 167 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6 – Unit 15: Countries – Các nước

B. CITIES, BUILDINGS AND PEOPLE 1. Complete the sentences. Use bigger, biggest, smaller, smallest – Hòa thành câu sử dụng bigger, biggest, smaller, smallest

a) Ha Noi is – than Ho Chi Minh City.

b) Ha Noi is – than Nam Dinh.

c) Ha Noi isn’t the – capital city in the world.

d) Ho Chi Minh City is the – city in Viet Nam.

Đáp án:

a) smaller

b) bigger

c) smallest

d) biggest

2. Fill in the questions – Điền câu hỏi

a) ………………………………………?

Yes, the Mekong River is longer than the Red River

b) ………………………………………?

The PETRONAS Twin Towers in Malaysia is the tallest building in the world

c) ……………………………………….?

Tokyo is bigger (than London)

Đáp án:

a) Is the Mekong River is longer than the Red River?

b) What is the tallest building in the world?

c) Which city is bigger, Tokyo or London?

b) Statues of Liberty is the smallest structures

c) Eiffel Tower is taller than Statue of Liberty

d) Eiffel Tower is bigger than Statue of Liberty

e) Pyramid of Cheops is bigger than Statue of Liberty

4. Give the comparative and superlative forms of the following adjectives. – Điền dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất của các tính từ sau

a) tall

b) long

c) cold

d) warm

e) hot

f) cool

g) big

h) small

Đáp án:

a) taller, tallest

b) longer, longest

c) colder, coldest

d) warmer, warmest

e) hotter, hottest

f) cooler, coolest

g) bigger, biggest

h) smaller, smallest

5. Write the questions for the following sentences. Viết câu hỏi cho các câu sau

Example: This book is 20 centimeters thick.

How thick is this book?

a) My sister is 9 years old.

b) Huong River is about 550 meters wide.

c) The TV tower is 150 meters high.

d) Today’s temperature is 34°C.

Đáp án:

a) How old is your sister?

b) How wide is Huong River?

c) How high is the TV tower?

d) What is the temperature today?

Giải Sbt Tiếng Anh 6 Unit 15: Cities, Buildings And People

Giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 15: COUNTRIES

B. Cities, buildings and people (trang 167-168-169 SBT Tiếng Anh 6)

1. (trang 167 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences. Use bigger, biggest, smaller, smallest ( Hòan thành câu sử dụng bigger, biggest, smaller, smallest)

a) smaller

b) bigger

c) smallest

d) biggest

2. (trang 168 SBT Tiếng Anh 6): Fill in the questions ( Điền các câu hỏi)

a) Is the Mekong River is longer than the Red River?

b) What is the tallest building in the world?

c) Which city is bigger, Tokyo or London?

Hướng dẫn dịch

a) Sông Mekong có dài hơn Sông Hồng không?

b) Tòa nhà cao nhất thế giới là gì?

c) Thành phố nào lớn hơn, Tokyo hay London?

3. (trang 168 SBT Tiếng Anh 6): Look at the pictures and the information. Then write 5 sentences comparing theses structures. Use bigger, smaller, smallest, taller, tallest. ( Nhìn vào tranh và thông tin. Sau đó viết 5 câu so sánh các công trình này với nhau. Sử dụng bigger, smaller, smallest, taller, tallest)

a) Eiffel Tower is the tallest structures.

b) Statues of Liberty is the smallest structures.

c) Eiffel Tower is taller than Statue of Liberty.

d) Eiffel Tower is bigger than Statue of Liberty.

e) Pyramid of Cheops is bigger than Statue of Liberty.

Hướng dẫn dịch

a) Tháp Eiffel là công trình cao nhất.

b) Tượng đài Tự do là công trình nhỏ nhất.

c) Tháp Eiffel cao hơn Tượng đài Tự do.

d) Tháp Eiffel lớn hơn Tượng đài Tự do.

e) Kim tự tháp Cheops lớn hơn Tượng đài Tự do.

4. (trang 169 SBT Tiếng Anh 6): Give the comparative and superlative forms of the following adjectives. ( Điền dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất của các tính từ sau)

a) taller, tallest

b) longer, longest

c) colder, coldest

d) warmer, warmest

e) hotter, hottest

f) cooler, coolest

g) bigger, biggest

h) smaller, smallest

5. (trang 169 SBT Tiếng Anh 6): Write the questions for the following sentences. ( Viết câu hỏi cho các câu sau)

a) How old is your sister?

b) How wide is Huong River?

c) How high is the TV tower?

d) What is the temperature today?

Hướng dẫn dịch

a) Chị của bạn bao nhiêu tuổi?

b) Sông Hương rộng bao nhiêu?

c) Tháp truyền hình cao bao nhiêu?

d) Nhiệt độ ngày nay là bao nhiêu?

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 6 (SBT Tiếng Anh 6)

Giải Bài Tập Anh Văn 10, Unit 3: People’S Background.

TRANSLATION AND ANSWER KEY

2. Have you ever heard of Marie Cure?( Bạn đã từng nghe nói về Marie Cure chưa?)

B. SPEAKINGĐáp án gợi ý: Task 1: Theo cặp, hãy quyết định xem thông tin nào có thể cho em biết về thành phần xuất thân của một người.

3. What do you know about her?(Bạn biết gì về Marie Cure?)

Task 1: Đáp án: Em hãy nghe hội thoại giữa Bob và Sally và quyết định xem những lời phát biểu sau đúng (T) hay sai (F). Đáp án:

Đáp án: 1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – d; 5 – b

Lời trong băng:

1. She was born in Warsaw on November 7. 1867.2. She was a brilliant and mature student.3. She worked as a private tutor to save money for a study tour abroad.4. She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium.5. No, it wasn’t. Her real joy was “easing human suffering”.

+ ambitious (a): có nhiều tham vọngAs a brilliant and mature student, Marie harboured the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

+ hard-working (a): chăm chỉ, siêng năngTo save money for a study tour abroad, she had to work as a private tutor.

+ intelligent (a): thông minhShe earned a physics degree with flying colours, and went on to take another degree in mathematics.She became the first woman to receive a PhD from the Sorbonne.

+ humane (a): nhân đạo, nhân đứcHer real joy was casing human suffering .

+ family+ education+ experience

Task 3: Theo nhóm, hãy nói về người mà em đã biết qua cuộc phỏng vấn ấy.(Học sinh làm việc theo nhóm)

1. Bạn có biết nhà vô địch thế vận hội nào không?2. Bạn muốn biết gì về một nhà vô địch thế vận hội?(Câu trả lời của học sinh)

Task 2. Em hãy nghe lại hội thoại và điền vào chỗ trống.

1. Sally got a general education at local schools.2. She lives in Manchester with her family.3. She likes different sports – basketball and swimming for example.4. She likes to read love stories – romantic books.5. She wants to get her teacher’s diploma.

Bob: Congratulations! You are now the Olympic Champion.Sally: Thanks. Yes. I’m very happy.Bob: Our readers want to know all about you.Sally: That’s nice! Well. ask me your questions.Bob: First of all, tell me something about yourselfSally: Well ! was born in 1080. I got a general education at local schools and when I was 15. I joined the Star Sports Club near my home.Bob: Where is your home?Sally: In Manchester.Bob: I see. And do you live alone?Sally: No. I live with my family. my parents and two brothers.Bob: What do you like to do in your free time?Sally: Well. I don’t have much free time. but I like different sports – basketball and swimming for example and just sitting at home and reading.Bob: What sorts of books do you like?Sally: oh. love stories – romantic books.Bob: And what do you want to be in the future?Sally: I want to be a sports teacher. I’m a student at college. I want to get my teachers diploma.Bob: I see. Not tell me …

Mr. Brown was hom on November 12 th, 1969 in Boston. He went to Kensington high School and passed exams in English, French and Mathematics. He worked as a tourist guide front June 1991 to December 1998. And from March 1999 to May 2002. he was a telephonist in a hotel. He likes music and dancing.

Task 2. Theo cặp, hãy hỏi bạn em thông tin về bố hoặc mẹ của bạn ấy và hoàn thành mẫu đơn sau.(Học sinh làm theo cặp.)

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Unit 3 People’S Background Hệ 7 Năm

Bài tập Unit 3 lớp 10 People’s background có đáp án

Trắc nghiệm Unit 3 lớp 10 People’s background

Nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit, Bài tập Unit 3 People’s background lớp 10 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm và tự luân tiếng Anh lớp 10 khác nhau giúp các em ôn tập nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

force possible start emigrate write

determine physic final educate establish

Elizabeth Blackwell was born in England in 1821 and (1) …………… to New York City when she was ten years old. One day she decided that she wanted to become a doctor. That was nearly (2) …………… for a woman in the middle of the nineteenth century. After (3) …………… many letters seeking admission to medical schools, she was (4) …………… accepted by a doctor in Philadelphia. So (5) …………… was she that she taught school and gave music lessons to earn money for her tuition.

In 1849, after graduation from medical school, she decided to further her (6) …………… in Paris. She wanted to be a surgeon, but a serious eye infection (7) …………… her to abandon the idea.

Upon returning the United States, she found it difficult (8) …………… her own practice because she was a woman. By 1857, Elizabeth and her sister, also a doctor, along with another female doctor, managed to open a new hospital, the first for women and children. Besides being the first female (9) …………… in the United States and founding her own hospital, she also (10) …………… the first medical school for women.

III. Add a sentence with the past perfect, using the notes.

1. Claire looked very suntanned when I saw her last week.

She had just been on holiday (just/ be on holiday).

2. We rushed to the station, but we were too late.

(the train/ just/ go)

3. I didn’t have an umbrella, but that didn’t matter.

(the rain/ stop)

4. When I got to the concert hall, they wouldn’t let me in.

(forget/ my ticket)

5. Someone got the number of the car the raiders used.

(steal/ it/ a week before)

6. I was really pleased to see Rachel again yesterday.

(not see/ her/ for ages)

7. Luckily, the flat didn’t look too bad when my parents called in.

(just/ clean/ it)

8. The boss invited me to lunch yesterday, but I had to refuse the invitation.

(already/ eat/ my sandwiches)

9. The man sitting next to me on the plane was very nervous.

(never/ fly/ before)

10. We rushed to the cinema last night, but we were too late.

(the film/ already/ begin)

IV. Put the verbs in the past perfect or past simple.

1. I went to the box office at lunch time, but they ……………………. (already/ sell) all the tickets.

2. I felt very tired when I got home, so I ……………………. (go) straight to bed.

3. I felt better by the summer, but the doctor warned me not to do too much. I ……………………. (be) very ill.

4. At last the committee were ready to announce their decision. They ……………………. (make) up their mind.

5. ‘Was Tom at the party when you arrived?’ ‘No, he ……………………. (go) home.’

6. Sorry, I’m late. The car ……………………. (break) down on my way here.

7. I ……………………. (take) the book back to the library when I ……………………. (read) it.

8. The house was very quiet when I…………(get) home. Everybody…………… (go) out for dinner.

9. After she ……………………. (fill) the basket, she ……………………. (go) to the check out.

10. Yesterday morning I ……………………. (remember) the answer to the question Bob ……………………. (ask) me the night before, so I ……………………. (phone) him.

11. Last night, I ……………………. (go) to Jim’s room and ……………………. (knock) on the door but there ……………………. (be) no answer. Either he ……………………. (go) out or he ……………………. (not want) to see anyone.

12. Angela asked me how to use the photocopier. She ……………………. (never/ use) it before, so she ……………………. (not/ know) what to do.

13. Two days ago I ……………………. (meet) an old friend who I ……………………. (not see) for years.

14. Karen ……………………. (not want) to come to the cinema with us because she ……………………. (already/ see) the film.

15. When the students ……………………. (do) the experiment, they ……………………. (write) a report on it.

……had decided……

2. I was pleased to see my old friends last week as we didn’t see each other since we finished our course.

3. We have to wait for hours at the airport because the bad weather had delayed all the flights.

4. We missed our train, so by the time we reached the theater, the play ended and the audience was leaving the theater.

5. At the end of their meal they found they couldn’t pay the bill because they didn’t bring any money with them.

6. The children were thrilled when they unwrapped the electric toys, but when they discovered that nobody bought a battery they were very disappointed

7. When I came out of the cinema I had found that a thief had taken my car radio.

8. At first the authorities thought the athlete had been taking drugs, but they soon realized they mixed up the results of the tests.

9. When the film star into the restaurant I didn’t recognize her because I didn’t see any of her film.

10. When we reached the city center we couldn’t find a parking space, so we had decided to go by bus the next time.

VI. Choose the correct form of the verbs.

A young man walked into a supermarket in Southampton and (1) put/ had put a few items of food in a basket. He (2) chose/ had chosen a time when not many people (3) shopped/ were shopping in the store. He (4) found/ had found a checkout where no one else (5) had waited/ was waiting. When the cashier (6) checked/ had checked the goods, the man (7) gave/ was giving her a £10 note. When she (8) was opening/ opened the till, the man quickly (9) snatched/ had snatched all the money from it and (10) ran/ had run out of the store before she (11) had realized/ realized what (12) was happening/ happened. At the time the security guard (13) stood/ was standing at the other end of the store. When staff (14) checked/ had checked the records in the till, they (15) had found/ found that the thief (16) took/ had taken only £4. 37. As he (17) left/ had left the £10 note behind, the operation (18) cost/ had cost him £5.63.

VII. Choose the correct answers.

1.’Was Tom there when you arrived?’ ‘Yes, but chúng tôi soon afterwards.’

a. goes

b. went

c. had gone

d. were going

2. Before Jennifer won the lottery, she …………… any kind of contest.

a. hasn’t entered

b. doesn’t enter

c. wasn’t entering

d. hadn’t entered

3.’Who was the woman in red dress? Did you know?’

‘No. I …………… who she was. I …………… her before.’

a. didn’t know/ hadn’t seen

b. didn’t know/ hasn’t seen

c. hadn’t known/ hadn’t seen

d. don’t know/ hasn’t seen

4. Did you say that you …………… here only three days ago?

a. were coming

b. had come

c. have come

d. come

5. By the time he arrived at the party, all his classmates ……………

a. has left

b. left

c. was leaving

d. had left

6. When I was a child …………… the violin.

a. I was playing

b. I had played

c. I play

d. I played

7. It’s two years …………… Joe.

a. that I don’t see

b. that I haven’t seen

c. since I didn’t see

d. since I saw

8. The man sitting next to me on the plane was nervous because he …………… before.

a. hasn’t flown

b. didn’t fly

c. hadn’t flown

d. wasn’t flying

9. They …………… in Scotland for ten years. Now they live in London.

a. lived

b. have lived

c. has been living

d. had lived

10. As soon as Laura …………… the house, it started to rain.

a. has left

b. was leaving

c. had left

d. had been leaving

11. Sorry we’re late, we …………… the wrong turning.

a. had taken

b. were taking

c. took

d. are taking

12. We …………… in New York for ten years and then we …………… here in 1987.

a. have lived/ moved

b. lived/ moved

c. lived/ had moved

d. had lived/ moved

13. When Martin …………… the car, he took it out for a drive.

a. had repaired

b. has repaired

c. repaired

d. was repairing

14. We …………… them before the reception yesterday.

a. haven’t met

b. hadn’t met

c. didn’t meet

d. wouldn’t meet

15. Karen didn’t want to come to the cinema with us because she …………… the film.

a. has already seen

b. already had seen

c. had already seen

d. saw

ĐÁP ÁN

I. 1.c 2.d 3.b 4.a 5.a 6.b

II.

III.

IV.

V.

VI.

Bạn đang xem bài viết B. Cities, Buildings And People trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!