Xem Nhiều 1/2023 #️ Bài 2. Lịch Sử, Truyền Thống Của Quân Đội Và Công An Nhân Dân Việt Nam # Top 5 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Bài 2. Lịch Sử, Truyền Thống Của Quân Đội Và Công An Nhân Dân Việt Nam # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài 2. Lịch Sử, Truyền Thống Của Quân Đội Và Công An Nhân Dân Việt Nam mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

TRU?NG THPT THO?I NG?C H?UTRƯỜNG THPT THOẠI NGỌC HẦUHUYỆN GIANG THANH – KIÊN GIANGBài 2 LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘIVÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAMBài 2 LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘIVÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAMI/ Mục tiêu:

– Hiểu được những nét chính về lịch sử , bản chất, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam. -Giáo dục cho học sinh có ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của các LLVT, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VNXHCN II/ Chuẩn bị

Tháng 4/1945 hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành “Việt Nam giải phóng quân”. Trong CMT8-1945 LLVT chỉ khoảng 5 nghìn người đã cùng toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.2. Thời kì xây dựng, trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược a.Trong kháng chiến chống TD pháp (1945-1954) * Quá trình phát triển: Tên gọi của QĐNDVN gắn liền với NV CM Qua các thời kì. Sau CMT8 đổi tên thành “Vệ quốc đoàn”. Năm 1946 chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL thành lập Quân đội quốc gia Việt Nam: sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (năm 1951) đổi tên thành QĐNDVN cho đến ngày nay. -Thành phần QĐNDVN gồm BĐCL và BĐĐP. 7/4/1949 chủ tịch Hồ Chí Minh kí quyết định thành lập BĐĐP *Quá trình chiến đấu và chiến thắng.

-Sau CMT8 Nöôùc VN ra ñôøi chöa ñöôïc bao laâu thì TDP quay laïi xaâm löôïc Nöôùc ta laàn thöù 2. Ñeå hoaøn thaønh söù meänh LS giaûi phoùng daân toäc Quaân ñoäi ta vöøa chieán ñaáu vöøa XD, tröôûng thaønh vaø laäp nhieàu chieán coâng: Chiến thắng Việt Bắc-Thu đông 1947. CD Biên giới 1950 :CD Trung du đường 18 Hà Nam Ninh 1951. (Đông xuân 1951-1952) Tây Bắc 1952: Thượng Lào 1953: Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Đỉnh cao là CD Điện Biên Phủ kết thúc cuộc KC chống Pháp (1945-1954) đưa nước ta vào giai đoạn mới của CM

Đã có nhiều tấm gương anh dũng trong kháng chiến như: chiến sĩ La Văn Cầu, Bế Văn Đàn , Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót.b. Trong kháng chiến chống Đế quốc Mĩ xâm lược (1954-1975)

-ÑQ Mó thay Phaùp XL Nuôùc ta Quaân ñoäi ta laïi böôùc vaøo traän tuyeán môùi. Töø naêm 1954-1965 LL quaân ñoäi ta ôû Mieàn baéc böôùc vaøo XD chính quy, luyeän quaân saün saøng chi vieän cho Mieàn nam. Năm 1960 thành lập MTGPMN. Ngày 15/1/1961 thống nhất tên gọi của các LLVT là “quân giải phóng” thắng lợi Ấp bắc, Ba gia, Đồng Xoài, bẻ gãy “CLCTĐB” của Mĩ buộc chúng chuyển sang CLCTCB đưa hơn nửa triệu quân Mĩ tác chiến ở Miền Nam, ném bom miền Bắc lần thứ nhất , đánh bại 2 cuộc hành quân lớn của Mĩ vào mùa khô 1965-1966 và 1966-1967, bắn rơi hàng nghìn máy bay, bắt sống hàng trăm giặc lái tạo thuận lợi cho cuộc tổng tiến công tết Mậu Thân 1968 buộc chúng phải xuống thang áp dụng CL “VNHCT” chúng mở nhiều cuộc hành quân quy mô lớn sang Campuchia, Lào phát động CT phá hoại Miền Bắc Lần thứ 2 Quân và Dân ta anh dũng chiến đấu thắng lợi đường 9 Nam Lào, Đông Bắc Campuchia. Trong trận ĐBPTrên không bắn rơi 81 máy bay(34 máy bay B52)buộc Mĩ kí hiệp định PaRi. Tận dụng thời cơ ta mở cuộc tổng tiến công 1975(CDHCM) giải phóng MN thống nhất đất nước.

Dã có nhiều tấm gương anh dũng trong kháng chiến như: chiến sĩ Lê Mã Lương, Nguyễn Viết Xuân, Phạm Tuân.. những tấm gương đó mãi là niềm tự hào của QĐNDVN.c. Thời kì XD và BV Tổ quốc VNXHCN Đất nước thống nhất đi lên CNXH. QĐNDVN tiếp tục chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Hiện nay QĐ ta XD theo hướng chính quy -tinh nhuệ -từng bước hiện đại. Trong xu thế hội nhập Quốc tế QĐ ta cùng các LL khác sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia phòng chống thiên tai lũ lụt , góp phần phát triển kinh tế, XD cơ sở vững mạnh toàn diện. II/ Truyền thống QĐNDVN 1. Trung thành vô hạn với sư nghiệp CM của Đảng. Sự trung thành đó trước hết được thể hiện trong chiến đấu vì mục tiêu, lí tưởng của Đảng là ĐLDT và CNXH , đã trở thành niềm tin lẽ sống của QĐND. Ngợi khen QĐ ta Bác Hồ Nói “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”2. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng.

Truyền thống đó trước hết được thể hiện ở quyết tâm đánh giặc giữ nước, quyết không sợ hi sinh gian khổ. Mặt khác QĐNDVN sử dụng nghệ thuật quân sự của chiến tranh cách mạng: “lấy ít thắng nhiều..”Chiến thắng CD ĐBPhủ, chiến thắng trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975 đã tô thắm truyền thống Quyết chiến, quyết thắng và biết đánh biết thắng của QĐNDVN.3. Gắn bó máu thịt với Nhân dân.

QĐNDVN từ nhân dân mà ra, vì ND mà chiến đấu: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất. Quân đội ta đã làm nên truyền thống ” Gắn bó máu thịt với Nhân dân” được thể hiện tập trung trong 10 lời thề và 12 điều kỉ luật khi quan hệ với ND.Chúng tôi, Quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc:Xin Thề: Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.Xin thề: Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xácXin thề: Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kiêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí ” Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.Xin thề: Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, triệt để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.Xin thề: Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nướcXin thề: Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khaiXin thề: Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chíXin thề: Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù. Luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công, không tham ô, lãng phíXin thề: Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên:Kính trọng dânGiúp đỡ dânBảo vệ dânvà ba điều răn:Không lấy của dânKhông dọa nạt dânKhông quấy nhiễu dânĐể gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chíXin thề: Giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam4. Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, nghiêm minh.

Thể hiện mối quan hệ nội bộ giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa cán bộ với cán bộ, chiến sĩ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới “Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt, trên tình thuong yêu giai cấp, hết lòng giúp đỡ nhau … Toàn quân một ý chí ” Hệ thống điều lệnh điều lệ, quy định được cán bộ chiến sĩ tự giác chấp hành.5. Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm XD quân đội, XD đất nước.

Quá trình XD, chiến đấu, trưởng thành của QĐ gắn liền với công cuộc dựng nước và giữ nước của DT ta qua các thời kì. Qua đó đã phát huy tốt tinh thần khắc phục khó khăn, tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường. Tô thắm truyền thống dựng nước và giữ nước của DT Việt Nam 6. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thuỷ chung với bè bạn quốc tế. Quaân ñoäi ta chieán ñaáu khoâng nhöõng giaûi phoùng DT mình maø coøn goùp phaàn thöïc hieän nghóa vuï quoác teá cao caû ñoù laø söï lieân minh giöõa quaân tình nguyeän Vieät Nam vôùi QÑ Patheùt Laøo vôùi boä ñoäi yeâu nöôùc Campuchia trong khaùng chieán choáng Phaùp, Mó. Chiến dịch “thập Vạn đại sơn” với sư liên minh của QĐNDVN với QĐNDTQ, để lại những kí ức đẹp trong lòng ND hai nước LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM I/ Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam II/ Truyền thống Công An NDVN.1. Thời kì hình thành.

Sau khi CMT8-1945 thành công, yêu cầu bảo vệ chính quyền CM được đặc biệt coi trọng. LLCAND thành lập ngày 19/8/1945. Ở bắc bộ thành lập “sở liêm phóng” và “sở cảnh sát”. Các tỉnh thành lập “ti liêm phóng” và “ti cảnh sát” cùng với các LLVT khác tham gia tổng khởi nghĩa dành chính quyền, đồng thời bảo vệ thành công ngày Quốc khánh nước VNDCCH (2/9/1945) 2. Thời kì xây dựng và trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống TD Pháp và Đế quốc Mĩ (1945-1975)

a.Trong kháng chiến chống TD pháp (1945-1954) Đầu năm 1947 Nha Công an TW tổ chức gồm: Văn phòng, Ti điệp báo, Ti chính trị, Bộ phận An toàn khu. Ngày 15/1/1950 hội nghị công an toàn quốc xác định CANDVN có 3 tính chất “dân tộc, dân chủ, khoa học” Ngày 28/2/1950 Ban thường vụ TW Đảng ra quyết định sát nhập bộ phận tình báo Quân đội vào Nha Công An. Trong chiến dịch ĐBP nhiệm vụ của Ban công an là bảo vệ các LL tham gia chiến dịch, bảo vệ dân công, giao thông vận tải , kho tàng và đường hành quân của bộ đội góp phần vào chiến thắng LS ĐBP kết thúc cuộc kháng chiến chống TDP. Trong kháng chiến có nhiều tấm gương anh dũng như: chiến sĩ Võ Thị Sáu (công an tỉnh Bà Rịa) Trần Việt Hùng, Trần Văn Châu. Những tấm gương đó mãi là niềm tự hào của CANDVN.

b. Trong kháng chiến chống Đế quốc Mĩ xâm lược (1954-1975)

-Giai ñoaïn töø naêm 1954-1973 CANDVN goùp phaàn vaøo oån ñònh an ninh xaõ hoäi, caûi taïo XHCN ôû mieàn baéc, cuûng coá LL phoøng choáng caùc LL phaûn CM, caùc loaïi toäi phaïm, goùp phaàn vaøo ñaùnh thaéng caùc chieán löôïc chieán tranh cuûa ñeá quoác Mó (CTÑB, CTCB, VNHCT)– Giai ñoaïn töø naêm 1973-1975 CANDVN cuøng caû nöôùc doác söùc giaûi phoùng Mieàn nam thoáng nhaát ñaát nöôùc. Trong cuoäc toång tieán coâng noåi daäy muøa xuaân 1975 LLCA ñaõ phoái hôïp vôùi LLQÑ vaø nhaân daân chieám lónh caùc muïc tieâu troïng yeáu nhö: Dinh độc lập, tổng nha cảnh sát, Bộ tổng tham mưu Nguỵ, đài phát thanh.Các chiến sĩ công an tiến công từ bên ngoài, với sự nổi dậy từ bên trong đập tan sự phản kháng của địch, bắt giữ những đối tượng chạy trốn. Trong kháng chiến đã có rất nhiều tấm gương anh hùng tiêu biểu. Ngày nay đất nước hoà bình, thống nhất CANDVN tiếp tục bước vào trận tuyến mới. Luôn cảnh giác làm thất bại các âm mưu của kẻ thù, giữ vững ANCT, TTATXH. Trên 60 năm XD và trưởng thành CANDVN đã được Nhà nước phong tặng đơn vị anh hùng LLVTND, Huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh và những phần thưởng cao quý khác. II/ Truyền thống Công An NDVN.1. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng. – Phấn đấu vì mục tiêu lí tưởng của Đảng. Xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng trong việc chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ ANCT, TTATXH. Truyền thống này đã trở thành niềm tự hào trong LLCA, và trong lòng nhân dân. 2.V nhađn dađn phúc vú, da vao dađn lam vieôc va chieân aâu -CANDVN t ND ma ra, v ND ma chieân aâu a laôp bao chieân cođng hieơm hach nh: Baĩt gian ieôp, bieôt kch oôt nhaôp t beđn ngoai, phaăn t phạn oông trong nc, nhng kẹ gađy roâi 3. Độc lập, tự chủ, tự cường và tiếp thu vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự và những thành tựu khoa học – công nghệ phục vụ công tác và chiến đấu– Quán triệt đường lối độc lập, tự chủ của Đảng, Công an nhân dân Việt Nam trong lịch sử của mình đã phát huy đầy đủ các nhân tố nội lực làm lên sức mạnh giành thắng lợi. – Với tinh thần “người Việt Nam phải tự giải phóng lấy mình, tự cứu mình trước khi chờ cứu”, Công an nhân dân đã tích cực, chủ động khám phá nhiều vụ án, chủ động bám nắm địa bàn, chủ động phát hiện những dấu tích tội phạm… Phương tiện trong tay lực lượng Công an mặc dù chưa phải là hiện đại, thậm chí rất thô sơ nhưng đã biết tận dụng, vận dụng và sáng tạo trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định, thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả nhất. 4. Tận tuỵ trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu

– Kẻ thù chống phá cách mạng thường sử dụng trăm phương ngàn kế với những âm mưu thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. Muốn đánh thắng chúng, các lực lượng công an phải lu”n tận tuỵ với công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, kiên quyết và khôn khéo. – Tận tuỵ trong công việc giúp Công an điều tra, xét hỏi, nắm bằng chứng được chính xác và chuẩn bị các cơ sở đúng đắn để bắt đúng kẻ phạm tội.5. Quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng, thuỷ chung, nghĩa tình

– Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cộng sản quốc tế, bởi vậy mục tiêu chiến đấu của lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng Công an nói riêng phải góp phần hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hợp tác quốc tế trong sáng, thuỷ chung, nghĩa tình là những phẩm chất không thể thiếu giúp Công an nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ. – Thể hiện tập trung nhất về sự hợp tác quốc tế là sự phối hợp công tác của công an 3 nước Đông Dương: Việt Nam, Lào và Cămpuchia trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, và đế quốc Mỹ. – Hiện nay lực lượng Interpon Việt Nam đã phối hợp với lực lượng Interpol quốc tế để điều tra, truy bắt những tên tội phạm quốc tế và những vụ án ma tuý lớn…càng tô thắm thêm truyền thống về quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng, thuỷ chung, nghĩa tình của Công an nhân dân Việt NamCHÚC CÁC EM MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC

Quân Giải Phóng Miền Nam Việt Nam Và Những Bài Học Lịch Sử

Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1961-2021)

Tại Hội thảo khoa học Quân giải phóng miền Nam Việt Nam – Vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử do Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức sáng 8-1, có 9 bài tham luận tiêu biểu trong tổng số gần 90 bài tham luận khoa học đã được các đại biểu trình bày.

Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường chào đón Quân giải phóng. Ảnh: TL/TTXVN

Các bài tham luận đã khẳng định chủ trương thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (QGPMNVN) là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng. Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh chiến đấu, làm nên chiến thắng của QGPMNVN; ý nghĩa,  vai trò của QGPMNVN đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QGPMNVN, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Vai trò to lớn đối với cách mạng Việt Nam

Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo hội thảo cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, QGPMNVN đã vượt qua muôn vàn gian khó, chấp nhận hy sinh, anh dũng, sáng tạo, chiến đấu quên mình, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi từng bước để đi đến thắng lợi cuối cùng bằng Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chặng đường vinh quang đó đã ghi đậm những dấu ấn chiến công, ngời sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định chân lý: Không có gì quý hơn độc lập tự do.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo hội thảo đã nêu, với bản chất, hiếu chiến, đế quốc Mỹ đã trắng trợn vi phạm Hiệp định Genevè, nhanh chóng nhảy vào miền Nam Việt Nam, dựng lên chính quyền bù nhìn tay sai Ngô Đình Diệm, áp đặt chính sách thực dân kiểu mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9-1960) khẳng định “xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang nhân dân là một trong những điều kiện quan trọng của cách mạng nước ta để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược”. Quán triệt chủ trương của đại hội, tháng 1-1961, Tổng quân ủy ra chỉ thị thành lập QGPMNVN, trực tiếp chiến đấu trên chiến trường miền Nam. Ngày 15-2-1961, tại Chiến khu Đ, QGPMNVN được chính thức tuyên bố thành lập.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học cho hay: “Hội thảo là dịp để đánh giá, nhìn nhận lại quá trình xây dựng, chiến đấu, công lao, đóng góp của GPMNVN đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định sự sáng tạo, linh hoạt của Đảng trong tổ chức và sử dụng lực lượng vũ trang phục vụ nhiệm vụ chiến lược. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần quật khởi và khát vọng yêu chuộng hòa bình cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, đúc rút những bài học kinh nghiệm lịch sử để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng  và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”.

Khẳng định chủ trương thành lập QGPMNVN là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, là nét đặc sắc của nghệ thuật sử dụng lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng, trong bài tham luận QGPMNVN – sự sáng tạo, linh hoạt về tổ chức biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân lực Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã đi sâu phân tích và khẳng định sự sáng tạo, linh hoạt về tổ chức biên chế; đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam, một thành công lớn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo trung tướng Vũ Văn Sỹ, QGPMNVN là một bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Đảng Lao động Việt Nam, là nòng cốt của các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ được xây dựng và phát triển trên cơ sở các đội vũ trang tự vệ, vũ trang tuyên truyền của các địa phương miền Nam và lực lượng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật quân sự ở miền Bắc bổ sung, tăng cường.

Ngay sau khi ra đời, Quân giải phóng đã xây dựng, phát triển lực lượng, tập trung xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Trong đó, chú trọng phát triển bộ đội chủ lực cả về tổ chức biên chế và vũ khí trang bị. Tùy vào tình hình chiến sự thực tế, biên chế của Quân giải phóng cũng thay đổi để đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh là một minh chứng cho sự lớn mạnh của Quân giải phóng về tổ chức lực lượng; trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến với các quân chủng, binh chủng, kết hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng, thực hiện trận quyết chiến chiến lược kết thúc chiến tranh, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam.

Đồng tình với quan điểm này, trong tham luận Nghệ thuật tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng của QGPMNVN trong chống Mỹ, cứu nước, đại tá, PGS-TS Hoàng Xuân Nhiên, Khoa Chiến lược Học viện Quốc phòng cho rằng, trong chiến dịch quyết chiến chiến lược mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ta đã chủ động thực hiện hiệp đồng giữa đánh địch trên tuyến phòng thủ từ xa và đột phá tuyến phòng ngự cơ bản ở ven đô của địch với đánh địch bằng binh đoàn thọc sâu vào trung tâm thành phố; giữa cắt đường bộ với ngăn đường sông, khống chế đường không; giữa tiêu diệt, đánh tan bộ binh thiết giáp với chế áp trận địa pháo binh và bắn phá, ném bom làm tê liệt sân bay địch. Điểm rất mới là ta đã dùng máy bay lấy được của địch để ném bom sân bay Tân Sơn Nhất, tạo nên sự phối hợp chiến dịch giữa trên không và mặt đất càng thúc đẩy tốc độ tiến công vào thời điểm rất quan trọng của địch. Nhất là, với các quân đoàn binh chủng hợp thành có sức đột kích mạnh, khả năng cơ động cao, phối hợp chặt chẽ với chiến tranh nhân dân ở các địa phương, chúng ta đã thực hành tác chiến hiệp đồng binh chủng với quy mô rất lớn, lần lượt đập tan những hệ thống phòng thủ kiên cố, loại khỏi chiến đấu từng quân đoàn địch, đánh chiếm các căn cứ quân sự lớn, giải phóng các thành phố, thị xã, đánh vào tận sào huyệt của địch, đánh đổ ngụy quyền, giải phóng miền Nam…

* Những bài học lịch sử còn nguyên giá trị

Được tuyên bố thành lập vào ngày 15-2-1961 đến khi kết thúc vai trò lịch sử vào ngày 7-7-1976, chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QGPMNVN đã làm nên những thắng lợi huy hoàng, để lại những bài học kinh nghiệm quý báu về lãnh đạo chỉ đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng; bài học về tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang phù hợp với hoàn cảnh và nhiệm vụ; phát huy sức mạnh chính trị – tinh thần, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ; về tư tưởng tiến công, sáng tạo trong thực hiện vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp…

Báo cáo đề dẫn của thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng,  hội thảo là dịp để ôn lại lịch sử hào hùng; bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của QGPMNVN, của Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; phát huy ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.  Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ quá trình xây dựng, chiến đấu, phát huy vai trò của QGPMNVN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là nền tảng khoa học vững chắc trong cuộc chiến chống âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Trong tham luận Xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cho QGPMNVN – bài học kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7 hiện nay, thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, vận dụng những kinh nghiệm xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu của QGPMNVN, việc xây dựng quyết tâm chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 7 ngày nay tập trung vào một số nội dung sau: giáo dục bộ đội nhận rõ đối tượng, đối tác của cách mạng, đối tượng tác chiến của quân đội trong tình hình mới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung củng cố, tăng cường niềm tin, lý tưởng chiến đấu, làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vững tin vào thắng lợi của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tương lai, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, của quân đội, truyền thống trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 7. 

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang Quân khu và sự nghiệp quốc phòng. Chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Chủ động chia sẻ, lan tỏa những tin, bài, ảnh có nội dung tích cực, gương người tốt việc tốt… nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không tin theo, không truy cập và tán phát, chia sẻ những thông tin xấu độc, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kết hợp công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách, dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh, “sáng, xanh, sạch, đẹp”; ngăn chặn, đẩy lùi tác động của mặt trái kinh tế thị trường, tệ nạn, tiêu cực trong xã hội đối với cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Lương Đình Lành, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 chia sẻ, Quân đoàn đã và đang tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; xây dựng Đảng bộ Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập QGPMNVN (1961-2021), Quân đoàn 4 tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết thắng”, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Hạnh Dung

PGS-TS Nguyễn Đức Nhuệ, Phó viện trưởng phụ trách Viện Sử học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam): Giải phóng quân anh dũng chiến thắng

 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, QGPMNVN là đội quân chủ lực thực hiện nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, góp phần quan trọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, viết nên trang sử vàng trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, để lại dấu ấn đậm nét trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Trải qua gần 15 năm (1961-1975), QGPMNVN, bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ chiến đấu ở chiến trường miền Nam, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của dân tộc giao phó, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QGPMNVN thật xứng đáng với 7 chữ vàng “Giải phóng quân anh dũng chiến thắng”, tung bay trên quân kỳ do Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trao tặng ngay trong ngày thành lập.

Đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai: Khẳng định vai trò quan trọng của Chiến khu Đ

 

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Chiến khu Đ gắn liền với lịch sử thành lập và hoạt động của những đơn vị vũ trang mạnh, những tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn và hàng loạt trận đánh, chiến dịch, mà kết quả của nó đã góp phần tạo nên những bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của cuộc chiến tranh. Từ đây, đã ra đời những đơn vị vũ trang tập trung đầu tiên của miền Đông và của Xứ ủy, rồi tập trung thành Tiểu đoàn 800, Tiểu đoàn 500, Trung đoàn Đồng Nai. Đây cũng là nơi thành lập và đứng chân tác chiến của lực lượng quân chủ lực Miền như Trung đoàn 762, Sư đoàn 9, Sư đoàn 5, Sư đoàn 7, và trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 là nơi tập kết của lực lượng Quân đoàn 1, Quân đoàn 4 trước khi tiến về giải phóng Sài Gòn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Chiến khu Đ tồn tại như một biểu tượng của cuộc kháng chiến, tiêu biểu cho ý chí, sức mạnh tinh thần của toàn dân, là nguồn hy vọng, là niềm tin của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn miền Đông Nam bộ. Truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang QGPMNVN đã góp phần làm nên một Chiến khu Đ còn, Sài Gòn mất. Đây không chỉ là một đánh giá về mặt vị trí chiến lược của căn cứ đối với kẻ thù, mà còn mang ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại, phát triển của các lực lượng vũ trang cách mạng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Đại tá Nguyễn Viết Tá, nguyên Tổng biên tập Báo Quân giải phóng, nguyên Trưởng phòng Khoa học quân sự Quân khu 7, thư ký của thượng tướng Trần Văn Trà: Dấu ấn thượng tướng Trần Văn Trà

 

Thượng tướng Trần Văn Trà là người chỉ huy tài ba, mưu lược, để lại dấu ấn sâu đậm với tên gọi thân thương “Vị tướng của Thành đồng Tổ quốc”. Trên cương vị Tư lệnh QGPMNVN, thượng tướng Trần Văn Trà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét “là một cán bộ quân sự quan tâm lãnh đạo toàn diện các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kinh tế, ngọai giao. Dù ở cương vị nào đồng chí cũng hòa mình với quần chúng, gương mẫu, thương yêu, đoàn kết, tôn trọng cán bộ, chiến sĩ, được đồng đội và nhân dân quý mến.

Nhà văn Trầm Hương, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, chuyên viên cao cấp Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ: Vẻ vang nữ tướng Nguyễn Thị Định

 

Từ chỉ huy Đội quân tóc dài trong phong trào Đồng Khởi, bà Nguyễn Thị Định đã trở thành Phó tư lệnh QGPMNVN, là nữ tướng duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong nhân dân và đồng đội, là tấm gương sáng của phụ nữ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Chưa có người phụ nữ nào được vinh dự nhận lấy sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân như bà Nguyễn Thị Định. Năm 1965. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Phó tổng tư lệnh quân giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta”.            

                An Yên (ghi)

Viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội

Giải độc Viện Y học cổ truyền Quân đội

Thanh nhiệt, giải độc, trừ thấp. chữa cảm cúm, ho, viêm họng, mẩn ngữa, bệnh ngoài da…

Nội dung

Giới thiệu sản phẩm Giải độc Viện Y học cổ truyền quân đội

Thành phần

Công dụng

Cách dùng

Giới thiệu sản phẩm Giải độc viện YHCT quân đội

Viện y học cổ truyền Quân Đội là một trong những địa chỉ uy tín trong ngành y học cổ truyền tại khu vực Hà Nội nói riêng cũng như các tỉnh Bắc Bộ nói chung. Không chỉ làm công tác khám chữa bệnh, Viện còn nghiên cứu, sản xuất các loại thuốc, dược phẩm để phục vụ quá trình điều trị bệnh nhân.

Tới nay, viện đã sản xuất được trên 60 loại thuốc khác nhau dưới dạng viên nang, viên nén, cao dán,…. Giải độc là sản phẩm do viện sản xuất giúp giải độc gan, trừ thấp, chữa cảm cúm, ho, viêm họng, mẩn ngứa, bệnh ngoài da.

Thành phần Giải độc Viện Y học cổ truyền Quân đội

Kim ngân dây  (0,325 gr)                                                 Bồ công anh (0,325 gr)

Bạc hà  (0,13 gr)                                                               Chỉ thực  (0,13 gr)

Thượng nhĩ từ   (0,325 gr)                                                Sâm đại hành  (0,325 gr)

Tao giác thích  (0,325 gr)                                                 Xuyên khung  (0,72 gr)

Sài đất  (0,325 gr)                                                             Sài hồ  (0,195 gr)

Huyền sâm   (0,26 gr)                                                       Hạ khô thảo  (0,325 gr)

Kinh giới  (0,13 gr)                                                           Tá dược vừa đủ (5gr)

Cam thảo  (0,065 gr)

Công dụng 

Thanh nhiệt, giải độc, trừ thấp. chữa cảm cúm, ho, viêm họng, mẩn ngữa, bệnh ngoài da…

Cách dùng

Uống 5gr (1 gói)/ lần x 2 lần/ngày.

ĐÓNG GÓI: 20 gói x 5gram hoàn cứng.

Một gói dùng trong 10 ngày. Đối với các sản phẩm thảo dược, thuốc Đông Y để hiệu quả nên sử dụng liên tục trong 1 tháng.

Nhà sản xuất: Viện Y học Cổ truyền Quân đội – VIỆT NAM

Địa chỉ: 442 Đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

“Thaoduoc24h.com địa chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, an toàn, hiệu quả”.

MUA HÀNG TẠI chúng tôi QUÝ KHÁCH ĐƯỢC ĐẢM BẢO

– Hàng chính hãng

– Mua sản phẩm mới nhất

– Vận chuyển nhanh

– Nhận hàng, kiểm tra sản phẩm chi tiết tại nhà

– Tư vấn khoa học với các chuyên gia Thạc sĩ Dược là giảng viên tại các trường Đại học Y Dược lớn

– Giá cả luôn hợp lý

-Đổi trả sản phẩm theo chính sách đổi trả trên website

HOTLINE 24/7 THẠC SĨ DƯỢC TRỰC TIẾP TƯ VẤN  

 097459 0463 / 0243 9961055

Sự Ra Đời Quân Giải Phóng Miền Nam Việt Nam: Khẳng Định Giá Trị Lịch Sử

Cách đây tròn 60 năm, ngày 15/02/1961, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam – một bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành sứ mệnh của mình.

Đầu năm 1961, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đứng trước tình thế mới, phong trào Đồng khởi trong hai năm 1959, 1960 của nhân dân miền Nam thắng lợi đã chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Cuối tháng 1-1961, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam đã họp bàn về phương hướng và nhiệm vụ công tác trước mắt của Cách mạng miền Nam, đề ra phương châm đấu tranh “Đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh chính trị, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh vũ trang lên song song với đấu tranh chính trị, tấn công địch bằng cả hai mặt chính trị và quân sự”.

Về bản chất quân giải phóng miền Nam Việt Nam là một bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam, chịu sự chỉ đạo trực tiếp xuyên suốt của Đảng lao động Việt Nam. Những đoàn quân vượt qua vĩ tuyến 17, đều được gọi là quân giải phóng miền Nam Việt Nam cùng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cho thống nhất nước nhà. Cũng từ đây Cách mạng miền Nam có bước chuyển bước căn bản từ khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh Cách mạng, đáp ứng yêu cầu quy luật phát triển của chiến tranh, trực tiếp tăng cường sức mạnh của Cách mạng miền Nam sẵn sàng đương đầu và đập tan các kế hoạch quân sự của Mỹ và chính quyền Sài Gòn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam Quân ủy Bộ chỉ huy miền, Quân giải phóng miền Nam đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt, làm nên những chiến công xuất sắc, sau chặng đường 15 năm quân giải phóng miền Nam – bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà Đảng và nhân dân giao phó, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Bạn đang xem bài viết Bài 2. Lịch Sử, Truyền Thống Của Quân Đội Và Công An Nhân Dân Việt Nam trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!