Xem Nhiều 6/2023 #️ Bài 3, 4 Trang 31 Sgk Toán 5 # Top 8 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 6/2023 # Bài 3, 4 Trang 31 Sgk Toán 5 # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài 3, 4 Trang 31 Sgk Toán 5 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bằng mét vuông.

Phương pháp giải:

– Tính chiều dài thực tế = chiều dài trên bản đồ × 1000, sau đó đổi sang đơn vị mét.

– Tính chiều rộng thực tế = chiều rộng trên bản đồ × 1000, sau đó đổi sang đơn vị mét.

– Diện tích thực tế = chiều dài thực tế × chiều rộng thực tế.

Lời giải chi tiết:

Chiều dài thực tế của mảnh đất là :

5 × 1000 = 5000 (cm)

5000cm = 50m

Chiều rộng thực tế của mảnh đất là :

3 × 1000 = 3000 (cm)

3000cm = 30m

Diện tích của mảnh đất đó là :

50 × 30 = 1500 (m 2)

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

A. 96cm 2 B. 192cm 2

C. 224cm 2 D. 288cm 2.

Phương pháp giải:

(Xem hình vẽ ở cách giải)

– Diện tích miếng bìa = diện tích hình chữ nhật MNPQ (-) diện tích hình vuông EGHK.

– Tính diện tích hình chữ nhật MNPQ và diện tích hình vuông EGHK theo các công thức:

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài (times) chiều rộng.

Diện tích hình vuông = cạnh (times) cạnh.

Lời giải chi tiết:

Ta có hình vẽ như sau :

Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là

8 + 8 + 8 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

24 × 12 = 288 (cm 2)

Diện tích hình vuông EGHK là :

8 × 8 = 64 (cm 2)

Diện tích miếng bìa là :

288 – 64 = 224 (cm 2)

Khoanh vào C.

chúng tôi

Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 31 Sgk Toán 5

Bài 3. Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bằng mét vuông.

Chiều dài thật của mảnh đất là :

5 x 1000 = 5000 (cm) hay 50m

Chiều rộng thật của mảnh đất là :

3 x 1000 = 3000 (cm) hay 30m

Diện tích của mảnh đất đó là :

50 x 30= 1500 (m 2)

Bài 4.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là

8 + 8 + 8 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

24 X 12 = 288 (cm 2)

Diện tích hình vuông EGHK là :

Diện tích miếng bia là :

288 – 64 = 224 (cm 2)

Giải Khoanh vào C.

Bài 1, 2 trang 31 sgk toán 5

Bài 1. Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh (30cm). Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng (6m), chiều dài (9m) ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

Giải

Diện tích nền căn phòng là :

(9 times 6 = 54 (m^2)) hay (5400dm^2)

(30cm = 3dm)

Diện tích một viên gạch là :

(3 times 3 = 9 (dm^2))

Số viên gạch cần dùng là :

(5400 : 9 = 600) (viên)

Đáp số: (600) viên gạch.

Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài (80m), chiều rộng bằng ( frac{1}{2}) chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Giải

a) Do chiều rộng bằng ( frac{1}{2}) chiều dài nên số đo chiều rộng là :

(80 : 2 = 40 (m))

Diện tích thửa ruộng là :

(80 times 40 = 3200 (m^2))

b) (3200m^2) so với (100m^2) thì gấp :

(3200 : 100 = 32) (lần)

Theo đề bài cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc nên số thóc thu hoạch được là :

(50 times 32 = 1600 (kg)) hay (16) tạ

Đáp số: a) (3200m^2)

b) (16) tạ thóc.

chúng tôi

Bài 1, 2 Trang 31(Luyện Tập Chung Trang 31) Sgk Toán 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh (30cm). Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng (6m), chiều dài (9m) ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

Phương pháp giải:

– Tính diện tích viên gạch = cạnh (times) cạnh.

– Tính diện tích căn phòng = chiều dài (times ) chiều rộng.

– Tính số viên gạch cần dùng = diện tích căn phòng (:) diện tích viên gạch (cùng một đơn vị đo)

Lời giải chi tiết:

Diện tích một viên gạch là :

(30 times 30 = 900; (cm^2))

Diện tích nền căn phòng là :

(9 times 6 = 54 (m^2))

(54m^2 = 540000cm^2)

Số viên gạch cần dùng là :

(540000 : 900 = 600) (viên)

Đáp số: (600) viên gạch.

Bài 2

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài (80m), chiều rộng bằng ( dfrac{1}{2}) chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Phương pháp giải:

– Tính chiều rộng = chiều dài ( times ,dfrac{1}{2}).

– Tính diện tích = chiều dài (times) chiều rộng.

– Tính diện tích gấp (100m^2) bao nhiêu lần.

– Tính số thóc thu được = (50kg ,times) số lần diện tích gấp (100m^2).

– Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là tạ, lưu ý rằng (1) tạ = (100kg).

Lời giải chi tiết:

a) Chiều rộng của thửa ruộng đó là :

(80 : 2 = 40 ;(m))

Diện tích thửa ruộng là :

(80 times 40 = 3200 ;(m^2))

b) (3200m^2) gấp (100m^2) số lần là :

(3200 : 100 = 32) (lần)

Trên cả thửa ruộng đó thu thu hoạch được số thóc là :

(50 times 32 = 1600 ;(kg))

( 1600kg = 16) tạ

Đáp số: a) (3200m^2);

b) (16) tạ thóc.

chúng tôi

Giải Bài Tập Trang 31 Sgk Toán 5, Luyện Tập Chung

1. Giải bài 1 trang 31 SGK Toán 5

Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 330cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

Phương pháp giải:

– Bước 1: Tính diện tích nền căn phòng, bằng cách vận dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật, sau đó đổi đơn vị m 2 ra dm 2

– Bước 2: Tính diện tích một viên gạch hình vuông, bằng cách áp dụng công thức tính diện tích hình vuông (cạnh x cạnh)

– Bước 3: Tính số viên gạch cần dùng, bằng cách lấy diện tích nền căn phòng hình chữ nhật chia cho diện tích một viên gạch.

Diện tích nền căn phòng là : 9 x 6 = 54 (m 2) hay 5400 dm 2 30cm = 3dmDiện tích một viên gạch là : 3 x 3 = 9 (dm 2)Số viên gạch cần dùng là : 5400 : 9 = 600 (viên) Đáp số: 600 viên gạch.

2. Giải bài 2 trang 31 SGK Toán 5

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài 80m, chiều rộng bằng 1⁄2 chiều dài.a) Tính diện tích thửa ruộng đó.b) Biết rằng, cứ 100m 2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Phương pháp giải:

– Bước 1: Tìm chiều rộng thửa ruộng bằng cách lấy chiều dài nhân với 1/2 (vì chiều rộng bằng 1/2 chiều dài)

– Bước 2: Tính diện tích thửa ruộng bằng cách vận dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật (lấy chiều dài nhân với chiều rộng)

– Bước 3: Vận dụng phương pháp tỉ số để tìm ra số tạ thóc người ta thu hoạch được trên thửa ruộng đó

+ So sánh diện tích gấp bao nhiêu lần so với 100 m 2

+ Tính số tạ thóc bằng cách lấy số lần (kết quả vừa tìm được bên trên) nhân với số kg thóc thu hoạch được trên 100 m 2

+ Đổi đơn vị kg ra tấn (dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng).

Chiều rộng là : 80 : 2 = 40 (m)Diện tích thửa ruộng là : 80 x 40 = 3200 (m2)b) 3200m 2 so với 100m 2 thì gấp : 3200 : 100 = 32 (lần)Số thóc thu hoạch được là : 50 x 32 = 1600 (kg) hay 16 tạĐáp số:

b) 16 tạ thóc.

3. Giải bài 3 trang 31 SGK Toán 5

Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1:1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bằng mét vuông.

Phương pháp giải:

Các em cần giải bài toán theo những bước sau:– Bước 1: Tính chiều dài thật của mảnh đất bằng cách lấy chiều dài thu nhỏ trên bản đồ nhân với mẫu số tỉ lệ bản đồ; cần chú ý đổi đơn vị đo từ xen-ti-mét ra mét– Bước 2: Tính chiều rộng thật của mảnh đất bằng cách lấy chiều rộng thu nhỏ trên bản đồ nhân với mẫu số tỉ lệ bản đồ; cần chú ý đổi đơn vị đo từ xen-ti-mét ra mét– Bước 3: Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng (các kết quả vừa tìm được).

Chiều dài thật của mảnh đất là :5 x 1000 = 5000 (cm) hay 50mChiều rộng thật của mảnh đất là :3 x 1000 = 3000 (cm) hay 30mDiện tích của mảnh đất đó là :50 x 30= 1500 (m 2)Đáp số: 1500 m 2.

Phương pháp giải:

* Nhận xét:– Diện tích miếng bìa bằng diện tích hình chữ nhật MNPQ trừ đi diện tích hình vuông EGHK

Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là: 8 + 8 + 8 = 24 (cm)Diện tích hình chữ nhật MNPQ là: 24 x 12 = 288 (cm 2)Diện tích hình vuông EGHK là : 8 x 8 = 64 (cm 2)Diện tích miếng bia là : 288 – 64 = 224 (cm 2)Khoanh vào C.

Hướng dẫn giải bài tập trang 31 SGK Toán 5, Luyện tập chung ngắn gọn

Trong chương trình học môn Toán 5 phần Giải bài tập trang 64 SGK toán 5 là một trong những nội dung rất quan trọng mà các em cần quan tâm và trau dồi để nâng cao kỹ năng giải Toán 5 của mình.

Bạn đang xem bài viết Bài 3, 4 Trang 31 Sgk Toán 5 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!