Xem Nhiều 5/2022 # Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 4 Có Đáp Án # Top Trend

Xem 13,365

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 4 Có Đáp Án mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 13,365 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 1 Có Đáp Án
 • Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 3 Có Đáp Án
 • Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô
 • Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Ueh
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Kinh Tế Vĩ Mô Ueh
 • Bài tập kinh tế vi mô chương 4 có đáp án

  Trong ñoù ñôn vò tính cuûa P laø 1000ñoàng, cuûa Q laø 1000 saûn phaåm.

  1/ Xaùc ñònh giaù vaø löôïng caân baèng cuûa saûn phaåm treân thò tröôøng

  2/ Giaû söû coù moät doanh nghieäp döï ñònh gia nhaäp thò tröôøng naøy, coù phöông trình toång chi phí cho bieát nhö sau: TC = 50 – 10Q + 2Q 2 .Xaùc ñònh haøm chi phí bieân cuûa doanh nghieäp naøy

  3/ Neáu doanh nghieäp muoán gia nhaäp ngaønh, tính möùc saûn löôïng saûn xuaát ñeå ñaït muïc tieâu toái ña hoùa lôïi nhuaän. Möùc lôïi nhuaän toái ña naøy laø bao nhieâu?

  4/ Trong tröôøng hôïp naøy, doanh nghieäp coù neân gia nhaäp ngaønh khoâng? Vì sao?

  (Hình ảnh: Bài tập kinh tế vi mô chương 4 )

  MC = 3 + 2Q . Neáu giaù thò tröôøng saûn phaåm cuûa haõng laø 9$ thì:

  1. Möùc saûn löôïng naøo haõng seõ SX?

  2. Thaëng dö saûn xuaát cuûa haõng laø bao nhieâu?

  3. Giaû söû chi phí bieán ñoåi bình quaân cuûa haõng laø AVC = 3 + Q. Chi phí coá ñònh FC=3. Haõy cho bieát trong ngaén haïn haõng seõ kieám ñöôïc lôïi nhuaän hay khoâng?

  1. Xac ñònh saûn löôïng caân baèng daøi haïn cuûa XN

  2. Xaùc ñònh möùc giaù caân baèng daøi haïn vaø saûn löôïng caân baèng daøi haïn cuûa ngaønh

  3. Giaû ñònh caùc XN trong ngaønh ñeàu coù haøm chi phí SX daøi haïn nhö nhau thì coù bao nhieâu XN SX trong ngaønh?

  Maët khaùc coù baûng soá lieäu veà chi phí nieán ñoåi bình quaân AVC, vaø chi phí coá ñònh bình quaân AFC phuï thuoäc vaøo caùc möùc saûn löôïng Q nhö sau:

  1. Haõy cho bieát qui luaät saûn phaåm bieân giaûm daàn coù chi phoái vieäc sx cuûa XN khoâng?

  2. Xaùc ñònh chi phí trung bình vaø chi phí bieân öùng vôùi caùc möùc saûn löôïng noùi treân. Veõ leân ñoà thò hai ñöôøng bieåu dieãn naøy.

  3. Neáu giaù thò tröôøng laø 6 thì XN neân haønh ñoäng nhö theá naøo laø ñuùng? Coøn neáu giaù thò tröôøng laø 10 thì sao?

  1/ Xaùc ñònh toång chi phí coá ñònh vaø chi phí bieán ñoåi trung bình taïi möùc saûn löôïng Q = 3

  2/ Tính caùc giaù trò cuûa AC, AVC, AFC, MC ôû caùc möùc saûn löôïng treân

  3/ Xaùc ñònh möùc giaù caû ñeå doanh nghieäp coù lôøi, hoøa voán, vaø ñoùng cöûa.

  4/ Neáu giaù cuûa saûn phaåm laø 9 . Doanh nghieäp neân choïn phöông aùn saûn xuaát nhö theá naøo? Vì sao.

  2. Neáu DN noùi treân laø DN caïnh tranh hoaøn haûo, tìm nhöõng muùc giaù sinh lôøi, hoøa voán vaø ñoùng cöûa cuûa DN

  3.Giaû söû giaù baùn saûn phaåm treân thò tröôøng laø 7. DN muoán toái ña hoùa lôïi nhuaän thì soá löôïng saûn phaåm baùn toái öu laø bao nhieâu? Tính möùc lôïi nhuaän trong tröôøng hôïp naøy.

  4.Xaùc ñònh lôïi nhuaän ôû möùc saûn löôïng 5, vaø 10 ( neáu giaù vaãn laø 7). So saùnh vôùi caâu 2, anh chò coù nhaän xeùt gì?

  . Moät haõng trong thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo coù haøm AC = 2Q + 2 + 77/Q. Neáu giá thò tröôøng laø 30$/SP, yeâu caàu :

  1. Xaùc ñònh caùc haøm AVC, AFC, VC, FC, TC, MC.

  2. Tính saûn löôïng toái ña hoùa lôïi nhuaän vaø möùc lôïi nhuaän ñoù.

  1. Tính VC, FC taïi möùc saûn löôïng Q = 4

  3. ÔÛ nhöõng möùc giaù naøo thì DN coù lôøi, hoøa voán vaø ñoùng cöûa

  1. Xaùc ñònh ñöôøng cung ngaén haïn cuûa moãi DN

  2. Xaùc ñònh ñöôøng cung thò tröôøng SP A

  3. Giaû söû ñöôøng caàu thò tröôøng ñoái vôùi SP A laø Q = 8.000 – 200P. Xaùc ñònh giaù baùn vaø soá löôïng cung öùng cuûa moãi DN khi thò tröôøng SP A caân baèng trong ngaèn haïn.

  4. Giaû söû thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng taêng leân, daãn ñeán ñöôøng caàu thò tröôøng SP A laø Q = 10.000 – 200P. Xaùc ñònh lôïi nhuaän moãi DN thu ñöôïc khi thò tröôøng SP A caân baèng trong ngaén haïn.

  q = 1- 0,005P vaø ñöôøng toång phí ngaén haïn cuûa moãi DN coù daïng STC = 10q + q 2.

  1. Xaùc ñònh ñöôøng caàu thò tröôøng.

  2. Xaùc ñònh ñöôøng cung cuûa moãi DN vaø ñöôøng cung thò tröôøng.

  3. Xaùc ñònh giaù baùn vaø saûn löôïng cung öùng cuûa moãi DN khi thò tröôøng caân baèng trong ngaén haïn.

  Để email lại, để minh gửi dap an nhe

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bai Tap Kinh Te Vi Mo Co Loi Giai
 • Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 27,28 Sgk Hóa 10: Cấu Hình Electron Của Nguyên Tử
 • Giải Bài Tập Hóa 10 Nâng Cao Trang 34 Sách Giáo Khoa
 • Giải Bài Tập Trang 41 Sgk Hóa Học Lớp 10: Sự Biến Đổi Tuần Hoàn Cấu Hình Electron Nguyên Tử Của Các
 • Giải Bài Tập Trang 41, 42 Sgk Đại Số 10 Chương 2: Hàm Số Y = Ax + B Giải Bài Tập Môn Toán Lớp 10
 • Bạn đang xem bài viết Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 4 Có Đáp Án trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100