Xem Nhiều 8/2022 # Bài Tập Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Có Lời Giải Rất Chi Tiết # Top Trend

Xem 13,959

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Có Lời Giải Rất Chi Tiết mới nhất ngày 16/08/2022 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 13,959 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Định Khoản Kế Toán Hàng Tồn Kho Có Đáp Án
 • Bản Mềm: Giải Bài Toán Có Lời Văn
 • Bản Mềm: Chuyên Đề Giải Toán Có Lời Văn Lớp 4
 • Skkn Giải Toán Có Lời Văn Lớp 5
 • Bài Tập Phần Giải Bài Toán Có Lời Văn
 • Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng

  Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

  Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

  Tài khoản 331 – Phải trả khách hàng

  Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

  Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

  Tài khoản 532 – Giảm giá hàng bán

  Tài khoản 421 – Lãi chưa phân phối

  Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

  Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

  Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

  Tài khoản 911 – Xác định kết quả sản xuất kinh doanh

  Tài khoản 142, 214, 334, 338…

  Để hiểu rõ hơn về quy trình mua, bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh trong kế toán bán hàng, bạn có thể tham khảo sơ đồ sau:

  Sơ đồ hạch toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả hoạt động kinh doanh

  (1) Chi phí bán hàng hay chi phí QLDN trả bằng TM, TGNH hay dịch vụ mua ngoài.

  (2) Mua hàng hóa nhập kho hay chi phí thu mua.

  (3) Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ, tiền lương, BHXH ở bộ phận bán hàng hay QLDN.

  (4) Xuất kho gửi hàng đi bán.

  (8) Kết chuyển trị giá mua của hàng gửi đi đã bán được.

  (9) Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng.

  (10) Khách hàng thanh toán tiền hàng có chiết khấu hoặc giảm giá hay hàng bán bị trả lại.

  (11) Kết chuyển các khoản chiết khấu bán hàng, giảm giá hay hàng bị trả lại.

  (12) Khoản thuế tính trên doanh thu phải nộp (nếu có).

  (13) Kết chuyển doanh thu thuần.

  (14) Kết chuyển giá vốn hàng bán

  (15) Kết chuyển chi phí bán hàng.

  (16) Kết chuyển chi phí QLDN.

  3. Bài tập nghiệp vụ kế toán bán hàng có lời giải

  VD1: Công ty A có tình hình số dư đầu kỳ các tài khoản như sau: (đơn vị tính: VNĐ)

  TK 111: 20.000.000 TK 211: 150.000.000

  TK 112: 150.000.000 TK 331: 50.000.000

  TK 156: 35.000.000 TK 311: 25.000.000

  TK 153: 5.000.000 TK 411: 260.000.000

  TK 334: 5.000.000 TK 421: 20.000.000

  * Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

  1) Rút tiền gửi NH nhập quỹ tiền mặt: 90.000.000

  2) Vay ngắn hạn NH trả nợ cho người bán 25.000.000

  3) Xuất bán một số hàng hoá có giá vốn 25.000.000, giá bán là 30.000.000 tiền hàng chưa thanh toán.

  4) Xuất công cụ, dụng cụ cho bộ phận bán hàng là 500.000 và trả bộ phận quản lý doanh nghiệp là 500.000

  5) Tính ra tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng là 1.000.000 và cán bộ quản lý doanh nghiệp 2.000.000

  6) Dùng tiền mặt mua hàng hoá nhập kho 60.000.000

  7) Xuất bán một số hàng hoá có giá vốn 60.000.000, giá bán 70.000.000 thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

  8) Chỉ tiền mặt lương cho cán bộ công nhân viên 3.000.000

  9) Kết chuyển doanh thu, chi phí và lãi (lỗ) lúc cuối kỳ.

  – Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (ĐVT: 1 000đ)

  Lời giải:

  (1) Nợ TK 111: 90.000

  Có TK 112: 90.000

  (2) Nợ TK 331: 25.000

  Có TK 311: 25.000

  (3a) Nợ TK 632: 25.000

  Có TK 156: 25.000

  (3b) Nợ TK 131: 30.000

  Có TK 511: 30.000

  (4) Nợ TK 641: 500

  Nợ TK 642: 500

  Có TK 153: 1.000

  (5) Nợ TK 641: 1.000

  Nợ TK 642: 2.000

  Có TK 334: 3.000

  (6) Nợ TK 156: 60.000

  Có TK 111: 60.000

  (7a) Nợ TK 632: 60.000

  Có TK 156: 60.000

  (7b) Nợ TK 112: 70.000

  Có TK 511: 70.000

  (8) Nợ TK 334: 3.000

  Có TK 111: 3.000

  (9a) K/c doanh thu thuần,

  Nợ TK 511: 100.000

  Có TK 911: 100.000

  (9b) Kết chuyển giá vốn hàng bán

  Nợ TK 911: 85.000

  Có TK 632: 85.000

  (9c) Kết chuyển chi phí bán hàng

  Nợ TK 911: 1.500

  Có TK 641: 1.500

  (9d) Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

  Nợ TK 911: 2.500

  Có TK 642: 2.500

  (9e) Kết chuyển lãi

  Nợ TK 911: 11.000

  Có 42 1: 11.000

  4. Một số bài tập kế toán bán hàng giúp bạn đọc tự ôn tập

  Công ty B có số dư đầy kỳ:

  TK thành phẩm: 8.000

  TK hàng gửi bán: 16.000

  Các nghiệp vụ phát sinh:

  1. Nhập kho thành phẩm từ phân xưởng sản xuất theo giá thành sản xuất thực tế: 20.000

  2. Xuất kho thành phẩm gửi đi bán, giá vốn thành phẩm xuất kho là 12.000, giá bán chưa thuế 14.000, thuế GTGT 10%

  3. DN bán được số hàng gửi bán kỳ trước, thu bằng tiền gửi ngân hàng là 22.000(gồm cả thuế GTGT 10%)

  4. Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, tổng giá vốn 10.000. người mua chấp nhận trả số tiền hàng là 14.850 bằng tiền mặt(gồm cả thuế GTGT 10%)

  5. Khách hàng kiểm nhận và chấp nhận mua 2/3 số hàng gửi bán trong kỳ, 1/3 còn lại khách hàng từ chối mua, DN dã thu hồi về nhập kho đủ.

  6. Tổng chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:

  _Tiền lương nhân viên bán hàng: 1.000

  _Trích BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lê quy định tính vào chi phí.

  _Khấu haoTSCD dùng cho bán hàng: 300

  7. Tổng chi phi quản lý DN phát sinh trong kỳ:

  _Tiền lương nhân viên quản lý DN: 5.000

  _Trích KPCD, BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí.

  _Khấu hao TSCD dùng cho quản lý DN: 400

  _Chi phí bằng tiền mặt: 200

  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

  VD3: Các nghiệp vụ phát sinh của công ty C như sau:

  1. Mua 1 lô hàng hóa nhập kho, giá mua chưa thuế 25.800.000 thuế VAT 10% chưa thanh toán tiền, hàng về nhập kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá 800.000, chưa rõ nguyên nhân, DN nhập kho theo số thực tế.
  2. Lô hàng đang đi đường về nhập kho phát hiện thừa số hàng trị giá là 350.000 chưa rõ nguyên nhân. Biết trị giá lô hàng đang đi đường là 30.500.000, DN nhập kho cả số hàng thừa.
  3. Mua 1 lô hàng giá mua chưa thuế 22.000.000 thuế 10% chưa trả tền, số hàng trên được xử lý như sau:

   – 1/2 số hàng trên gửi bán cho cty H, giá bán chưa thuế 15.000.000 thuế 10%

   – Số còn lại nhập kho đủ

  4. Mua 1 lô hàng giá mua chưa có thuế 66.000.000 thuế 10% chưa thanh toán tiền. số hàng trên xử lý như sau:

   1/3 số hàng bán thẳng cho cty H, giá bán chưa thuế 45.000.000 thuế 10%, thanh toán chuyển khoản

   – số còn lại chuyển cho cơ sở đại lý M

  5. DN xuất kho hàng hóa giao cho cơ sở đại lý, giá XK 20.500.000 thặng số thương mại 20%, hoa hồng đại lý 3% trên tổng giá thanh toán, thuế hoa hồng và dịch vụ đại lý 10%
  6. Xuất kho lo hàng bán theo phương thức trả chậm, giá bán chưa thuế 51.000.000, giá bán trả chậm 56.000.000 thuế VAT 10% thu tiền ngay tại thời điểm bán 15.000.000 bằng tiền mặt, số còn lại thu dần. Biết giá vốn của lô hàng 45.00.000
  7. Nhập kho lo hàng nhập khẩu, biết giá trị của hàng nhập khẩu là 300.000.000 (giá tính thuế) chưa thanh toán, thuế nhập khẩu phải nộp 10%, thuế GTGT 10%. chi phí vận chuyển về nhập kho chi bằng tiền mặt 1.200.000
  8. Xuất khẩu trực tiếp một lô hàng ,giá xuất kho 420.000.000 giá xuất khẩu theo giá FOB Hải Phòng 25.000 USD, thuế xuất khẩu phải nộp 5% khách hàng chưa thánh toán, tỷ giá thực tế ngày xuất khẩu 21.000đ/USD
  9. Thanh toán tiền cho bên xuất khẩu bằng L/C 2.000USD bằng tiền gửi ngân hàng 10.000USD biết tỷ giá ngày ký quỹ là 20.400đ/USD, tỷ giá ngày nhận nợ 20.600đ/USD, tỷ giá xuất ngoại tệ 20.500đ/USD
  10. Nhập khẩu một lô hàng có giá trị trên hóa đơn thương mại do bên bán cấp là 21.000USD, chưa thanh toán tiền. Thuế suất thuế nhập khẩu là 15% thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 10% thếu GTGT 10% tỷ giá giao dịch là 21.000đ/USD. Lô hàng đã về nhập kho đủ:

   Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

  Nếu bạn còn đang băn khoăn, chưa rõ về các nghiệp vụ chuyên môn, muốn học kế toán bán hàng thì hãy đến với Kế toán Đức Minh. Tại đây, chúng tôi đào tạo, hỗ trợ học kế toán thực tế, giúp học viên trải nghiệm thực trên các chứng từ sống.

  Bạn có thể tham khảo khóa học thực hành kế toán thương mại dịch vụ tại Hà Nội ở đây:

  Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

  Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

  Bảng giá khóa học

  TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

  HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC ĐỨC MINH

  Cơ Sở Đống Đa: Phòng 815, tòa 15 tầng – B14 đường Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hn. (tầng 1 là Techcombank và KFC- gửi xe đi vào ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch) – 0339.418.980

  Cơ Sở Cầu Giấy: Tầng 2 – Tòa nhà B6A Nam Trung Yên – đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN – 0339.156.806

  Cơ Sở Linh Đàm: Phòng 404 – Chung cư CT4A1 – Đường nguyễn Hữu Thọ – Linh Đàm – Hoàng Mai Hà Nội. (Ngay đèn xanh đỏ cổng chào Linh Đàm, Tầng 1 siêu thị Bài Thơ, Highlands Cofee) – 0342.254.883

  Cơ Sở Hà Đông: Phòng 1001 tầng 10, CT2 tòa nhà Fodacon (tầng 1 là siêu thị Coopmart, đối diện Học Viện An Ninh) – Trần Phú – Hà Đông – 0339.421.606

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Kế Toán Nhà Hàng Có Lời Giải
 • Bài Tập Xstk Có Lời Giải Chi Tiết
 • Bài Tập Word Form Lớp 10 Có Đáp Án
 • Tổng Hợp Đề Thi Tin Học: Excel, Word, Powerpoint
 • Lập Trình Game Winform Với C# (Phần 1)
 • Bạn đang xem bài viết Bài Tập Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Có Lời Giải Rất Chi Tiết trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100