Xem Nhiều 3/2023 #️ Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Kèm Lời Giải # Top 3 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Kèm Lời Giải # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Kèm Lời Giải mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài 1 : Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau:

Số dư ngày 30/11/N: * TK 121: 45.000.000đ (TK 1211: 30.000.000đ cổ phiếu của công ty CP A; TK 1212: 15.000.000đ – 10 tờ kỳ phiếu NH Sao Mai, mệnh giá 1.500.000đ/tờ, thời hạn 6 tháng, lãi suất 0,75%/tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng). * TK 129: 1.000.000đ (dự phòng giảm giá cổ phiếu của công ty CP A) Trong tháng 12/N phát sinh một số nghiệp vụ: 1. Ngày 01/12 chi TGNH 5.000.000đ mua tín phiếu kho bạc TP, phát hành thời hạn 12 tháng, lãi suất 0,8%/tháng, thu lãi một lần khi đáo hạn. 2. Ngày 02/12 chi tiền mặt 9.000.000đ mua kỳ phiếu mệnh giá 10.000.000đ thời hạn 12 tháng, lãi suất 10%/năm, lãnh lãi trước 1 lần ngay khi mua kỳ phiếu. 3. Ngày 22/12 bán một số cổ phần công ty CP A có giá gốc 10.000.000đ với giá bán 12.000.000đ đã thu bằng TGNH. Chi tiền mặt thanh toán cho người môi giới 50.000đ. 4. Ngày 30/12 NH Sao Mai chuyển tiền lãi tháng này của 10 tờ kỳ phiếu vào tài khoản tiền gửi ở ngân hàng. 5. Ngày 30/12 chi tiền gửi ngân hàng 5.000.000đ cho công ty B vay tạm, thời hạn 3 tháng, với lãi suất 1%/tháng, thu 1 lần khi đáo hạn. 6. Ngày 31/12 doanh nghiệp xác định mức giảm giá số cổ phần công ty CP A mà doanh nghiệp đang nắm giữ là 800.000đ.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

1. Ngày 01/12

Nợ TK 121: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

2. Ngày 02/12

Nợ TK 121: 10.000.000

Có TK 111: 9.000.000 Có TK 3387: 1.000.000

Cuối tháng kết chuyển:

Nợ TK 3387: 1.000.000: 12

Có TK 515: 1.000.000: 12

3. Ngày 22/12

Nợ TK 112: 12.000.000

Có TK 121: 10.000.000

Có TK 515: 2.000.000

Nợ TK 635: 50.000

Có TK 111: 50.000

4. Ngày 30/12

Nợ TK 112: 112.500

Có TK 515: 112.500

5. Ngày 30/12

Nợ TK 1288: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

6. Ngày 31/12

Nợ TK 129: 200.000 = 1.000.000 – 800.000

Có TK 635: 200.000

Bài 2: Trong tháng 09, phòng kế toán công ty A có tài liệu về đầu tư dài hạn như sau:

1. Chuyển khoản 1.500.000.000đ mua cổ phiếu của công ty CP X, số cổ phiếu này có mệnh giá 300.000.000đ, chi phí mua đã chi tiền mặt 3.000.000đ (tỷ lệ quyền biểu quyết tương đương với tỷ lệ góp vốn 60%). 2. Nhận thông báo chia cổ tức của công ty CP P là 50.000.000đ. Theo thỏa thuận, công ty A đã chuyển toàn bộ số cổ tức này để góp vốn thêm (cho biết tỷ lệ quyền biểu quyết tương đương với tỷ lệ góp vốn thay đổi từ 52% lên 55%). 3. Góp vốn đầu tư vào công ty BB với tỷ lệ góp vốn là 40%, bằng: 4. 1 thiết bị sấy có nguyên giá 100.000.000đ, khấu hao lũy kế đến thời điểm góp vốn là 10.000.000đ, vốn góp được tính 88.000.000đ. 5. Xuất kho 1 lô hàng hóa có giá gốc là 150.000.000đ và được tính vốn góp là 155.000.000đ. 6. Chi phí vận chuyển tài sản góp vốn công ty A chịu, đã thanh toán bằng tiền tạm ứng là 110.000đ (gồm VAT 10%). 7. Chuyển khoản mua 5.000 cổ phiếu thường, có mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu với giá chuyển nhượng 120.000đ/cổ phếu của công ty CP BT, tỷ lệ quyền biểu quyết là 12%. Chi tiền mặt thanh toán cho người môi giới 1.000.000đ. 8. Nhượng lại một số cổ phiếu của công ty cổ phần M cho người bán B (để trừ nợ tiền hàng) với giá bán 138.000.000đ, biết giá gốc số cổ phiếu này là 140.000.000đ, giá gốc số cổ phiếu còn lại sau khi chuyển nhượng là 360.000.000đ (với tỷ lệ quyền biểu quyết giảm từ 25% xuống 18%).

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản (TK 221, 223, 228).

1.

Nợ TK 221: 1.503.000.000

Có TK 112: 1.500.000.000 Có TK 111: 3.000.000

2.

Nợ TK 221: 50.000.000

Có TK 515: 50.000.000

3.

Nợ TK 223: 88.000.000 Nợ TK 811: 2.000.000 Nợ TK 214: 10.000.000

Có TK 211: 100.000.000

Nợ TK 223: 155.000.000

Có TK 156: 150.000.000 Có TK 711: 5.000.000

Nợ TK 635: 100.000 Nợ TK 133: 10.000

Có TK 141: 110.000

4.

Nợ TK 228: 601.000.000 = 120.000 x 5.000 + 1.000.000

Có TK 112: 600.000.000 Có TK 111: 1.000.000

5.

Nợ TK 331: 138.000.000 Nợ TK 635: 2.000.000

Có TK 223: 140.000.000

Nợ TK 228: 360.000.000

Có TK 223: 360.000.000

Bài 3: Tại 1 doanh nghiệp có tình hình đầu tư tài chính như sau:

Số dư đầu tháng 12/N: * TK 229: 0đ * TK 228: 700.000.000đ (10.000 cổ phần công ty CP A: 100.000.000đ; 40.000 cổ phần công ty CP Z: 600.000.000đ) * TK 121: 50.000.000đ (50 tờ kỳ phiếu ngân hàng B, mệnh giá mỗi tờ 1.000.000đ, thời hạn 6 tháng, thu lãi định kỳ hàng tháng, lãi suất 0,9%/tháng) Trong tháng 12/N có một số nghiệp vụ phát sinh: 1. Ngày 01/12 doanh nghiệp chuyển khoản mua kỳ phiếu 24 tháng do Ngân hàng nông nghiệp phát hành với giá phát hành bằng mệnh giá 20.000.000đ, lãi suất 9%/12 tháng, thu lãi 1 lần ngay khi mua. 2. Ngày 15/12 doanh nghiệp mua lại một số công trái trong dân, chi trả ngay bằng tiền mặt 27.500.000đ. Số công trái này có mệnh giá 20.000.000đ, thời hạn thanh toán 5 năm, lãi suất 50%/5 năm, ngày đáo hạn 01/12/N+1. 3. Ngày 16/12 nhận được thông báo của công ty A về số lãi được chia 9 tháng đầu năm N tương ứng với 10.000 cổ phần công ty đang nắm giữ là 12.000.000đ, 2 ngày sau doanh nghiệp đã thực nhận được số lãi trên bằng tiền mặt. 4. Ngày 20/12 bán 5.000 cổ phần công ty A cho doanh nghiệp X đã thu TGNH với giá 52.000.000đ. Chi phí trả cho người môi giới đã chi bằng tiền mặt 1.500.000đ. 5. Ngày 25/12, công ty A dùng 1 TSCĐ hữu hình góp vốn liên doanh vào công ty X (công ty A góp vốn vào công X – cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát – với tỷ lệ vốn góp là 30%) với nguyên giá ghi trên sổ kế toán 500.000.000đ, đã hao mòn 100.000.000đ. TSCĐ này được các bên góp vốn liên doanh đánh giá là 420.000.000đ, mức độ hao mòn 20%, thời gian sử dụng ước tính 5 năm. Chi phí cho quá trình bàn bạc hợp đồng bằng tiền mặt 1.000.000đ. Chi phí vận chuyển tài sản thanh toán bằng tạm ứng 105.000đ (gồm thuế GTGT 5.000đ). 6. Ngày 27/12 nhận được sổ phụ ngân hàng B báo đã chuyển lãi định kỳ 12/N của 50 tờ kỳ phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ vào tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng. 7. Thị giá cổ phần của công ty Z đang giảm sút. Ngày 31/12, căn cứ vào các bằng chứng xác thực, hội đồng do doanh nghiệp lập thẩm định mức giảm giá chứng khoán đã xác định thị giá cổ phần công ty Z là 14.000đ/cổ phần. Doanh nghiệp tiến hành lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính.

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản kế toán.

1. Ngày 01/12

Nợ TK 2288: 20.000.000

Có TK 3387: 3.600.000 Có TK 112: 16.400.000

2. Ngày 15/12

Nợ TK 1212: 27.500.000

Có TK 111: 27.500.000

3. Ngày 16/12

Nợ TK 138: 12.000.000

Có TK 515: 12.000.000 Nợ TK 111: 12.000.000

Có TK 138: 12.000.000

4. Ngày 20/12

Nợ TK 112: 52.000.000

Có TK 515: 2.000.000

Có TK 228: 50.000.000 = 5.000 x 10.000 Nợ TK 635: 1.500.000

Có TK 111: 1.500.000

5. Ngày 25/12

Nợ TK 222: 420.000.000 Nợ TK 214: 100.000.000

Có TK 711: 14.000.000 = 20.000.000 x 70% Có TK 3387: 6.000.000 = 20.000.000 x 30% Có TK 211: 500.000.000 Nợ TK 635: 1.000.000

Có TK 111: 1.000.000 Nợ TK 635: 100.000 Nợ TK 133: 10.000

Có TK 141: 110.000

6. Ngày 27/12

Nợ TK 112: 450.000 = 50.000.000 x 0,9%

Có TK 515: 50.000

7. Ngày 31/12

Nợ TK 635: 40.000.000

Có TK 229: 40.000.000 = 600.000.000 – 40.000 x 14.000

3 Dạng Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Kèm Lời Giải Chi Tiết

1. Nhập kho 2.000kg NVL chính đơn giá 800.000đ/kg, TGTGT 10%, chưa thanh toán cho khách hàng. Chi phí vận chuyển bốc dỡ lô NVL chính về đến kho của DN là 3.150.000đ, gồm 5% thuế GTGT, DN thanh toán hộ cho người bán bằng tiền mặt. Một tuần sau, doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán cho khách hàng sau khi trừ đi khoản thanh toán hộ tiền vận chuyển và bốc dỡ.

2. Nhập kho 2.000kg vật liệu phụ, đơn giá 39.000 đ/kg, TGTGT 10%, thanh toán cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển 2.100.000đ, trong đó gồm 5% TGTGT, doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt

3. Xuất kho 1.000kg NVL chính dùng trực tiếp sản xuất SP A

4. Xuất kho 2.000kg VL phụ, trong đó, dùng trực tiếp sản xuất SP A là 1.500kg, bộ phận quản lý phân xưởng là 500 kg

5. Xuất kho CCDC loại phân bổ 2 lần dùng cho phân xưởng trị giá 20.000.000đ

6. Tính ra tiền lương phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất là 300.000.000 đ, bộ phận quản lý phân xưởng là 100.000.000đ, bộ phận bán hàng là 50.000.000đ, và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 100.000.000đ

7.Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí 19%, trừ lương công nhân 6%

8. Khấu hao TSCĐ trong kỳ 250.000.000đ, tính cho bộ phận sản xuất là 180.000.000, bộ phận bán hàng là 30.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp 40.000.000đ

9. Điện nước điện thoại phải trả theo hóa đơn là 44.000.000 đ, trong đó TGTGT 10%, sử dụng cho bộ phận sản xuất là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 10.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10.000.000đ

10. Trong kỳ SX hoàn thành 4.000 SP A nhập kho. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 40.000.000đ, số lượng SP dở dang cuối kỳ là 200 SP . Biết rằng DN đánh giá SPDD theo phương pháp NVL chính

Yêu cầu: Định khoán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá thành đơn vị SP A

Lời giải bài tập

I. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

1.a Nợ TK 1521 : 2.000*800.000 = 1.600.000.000 Nợ TK 1331 : 160.000.000 Có TK 331 : 1.760.000.000

b. Nợ TK 331 : 3.150.000 Có TK 111 : 3.150.000

c. Nợ TK 331 : 1.756.850.000 Có TK 112 : 1.760.000.000 – 3.150.000 = 1.756.850.000

2.a Nợ TK 1522 : 2.000*39.000 = 78.000.000 Nợ TK 1331 : 7.800.000 Có TK 112 : 85.800.000

b. Nợ TK 1522 : 2.000.000 Nợ TK 1331 : 100.000 Có TK 111 : 2.100.000

3. Giá NVL xuất kho = 1.000.000*800.000 = 800.000.000 Nợ TK 621 : 800.000.000 Có TK 1521 : 800.000.000

4. Giá NVL phụ nhập kho 78.000.000+2.000.000 = 80.000.000

Nợ TK 621 : (80.000.000/2.000) *1.500 = 60.000.000 Nợ TK 627 : 80.000.000 – 60.000.000 = 20.000.000 Có TK 1522 : 80.000.000

5a. Nợ TK 142 : 20.000.000 Có TK 153 : 20.000.000

b. Nợ TK 627 : 10.000.000 Có TK 142 : 10.000.000

6. Nợ TK 622 : 300.000.000 Nợ TK 627 : 100.000.000 Nợ TK 641 : 50.000.000 Nợ TK 642 : 100.000.000 Có TK 334: 550.000.000

7. Nợ TK 622 : 300.000.000 *19% = 57.000.000 Nợ TK 627 : 100.000.000*19% = 19.000.000 Nợ TK 641 : 50.000.000*19% = 9.500.000 Nợ TK 642 : 100.000.000*19% = 19.000.000 Nợ TK 334 : 550.000.000*6% = 33.000.000 Có TK 338 : 137.500.000

9. Nợ TK 627 : 20.000.000 Nợ TK 641: 10.000.000 Nợ TK 641 : 10.000.000 Nợ TK 131: 4.000.000 Có TK 331 : 44.000.000

b. Kết chuyển CPNCTT phát sinh trong kỳ Nợ TK 154 : 357.000.000 Có TK 622 : 357.000.000

c. Kết chuyển CPSXC phát sinh trong kỳ Nợ TK 154 :349.000.000 Có TK 627 ; 20.000.000+10.000.000+100.000.000+19.000.000+180.000.000+20.000.000 = 349.000.000 Đánh giá SPDD cuối kỳ =(40.000.000+ 800.000.000)/(4.000 + 200)*200 = 40.000.000 Tổng giá thành SP nhập kho = 40.000.000 + (860.000.000 + 357.000.000 + 349.000.000) – 40.000.000 =1.566.000.000 Giá thành đơn vị SP = 1.566.000.000/4.000 = 391.500đ/sp

d. Nhập kho TP A cuối kỳ Nợ TK 155 : 1.566.000.000 Có TK 154 : 1.566.000.000

Tại một DN có số liệu đầu kỳ của các tài khoản được kế toán tập hợp như sau ( ĐVT : đồng) – Phải trả cho người bán 300.000.000 đ – Quỹ dự phòng phải trả 20.000.000 đ – Phải thu khách hàng 200.000.000đ – Chi phí trả trước 50.000.000đ – Phải trả khác 100.000.000đ – NVL (50.000 kg) 200.000.000đ – Phải thu khác 19.000.000đ – Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 10.000.000đ – Tạm ứng 1.000.000đ – Vay ngắn hạn 200.000.000đ – Tiền gửi ngân hàng 200.000.000đ – Nguồn vốn kinh doanh 1.400.000.000đ – TSCĐ 1.600.000.000đ – Hao mòn TSCĐ 400.000.000đ – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 50.000.000đ – CCDC 60.000.000đ – Tiền mặt 150.000.000 đ

1. Nhập kho một CCDC, giá mua ghi trên hóa đơn có TGTGT 10% là 11.000.000đ, chưa thanh toán cho KH. CCDC này sử dụng ở bộ phận SX SP và thuộc loại phân bổ 2 lần. Chi phí vận chuyển là 2.100.000đ, gồm 5% thuế GTGT, doanh nghiệp chi hộ cho bên bán bằng tiền mặt

2. Thanh lý một TSCĐ sử dụng ở bộ phận sản xuất nguyên giá 300.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm, đã khấu hao hết. Trích khấu hao TSCĐ kỳ này biết rằng mức khấu hao kỳ trước là 25.000.000đ và tất cả TSCĐ đều sử dụng ở bộ phận sản xuất

3. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 40.000.000đ, bộ phận quản lý phân xưởng là 10.000.000đ

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định

5. Nhập kho 10.000kg NVL đơn giá 4.290 đ/kg, gồm TGTGT 10 % chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển 1.050.000đ, gồm 5% TGTGT thanh toán bằng tiền mặt

6. Xuất kho 5.000kg NVL để trực tiếp sản xuất sản phẩm, 1.000 kg dùng ở bộ phận quản lý phân xưởng. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn

7. Xuất kho CCDC ở nghiệp vụ số 1. Phân bổ CCDC đã xuất ở kỳ trước, mỗi kỳ phân bổ 5.000.000đ

8. Kết chuyển chi phí NVLTT là 20.000.000đ, chi phí nhân công trực tiếp là 47.600.000đ, chi phí SXC là 45.900.000đ vào chi phí sản xuất dở dang để xác định thành phẩm

9. Cuối kỳ, kết chuyển thành phẩm nhập kho 113.500.000đ

10. Tạm ứng 50% tiền lương bằng tiền mặt cho người lao động

11. Khấu trừ vào tiền lương các khoản bồi thường là 1.000.000đ khoản tạm ứng chưa hoàn trả là 1.000.000đ,

12. Thanh toán lương đợt 2 cho người lao động bằng tiền mặt

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào sơ đồn tài khoản các nghiệp vụ phát sinh

Lời giải bài tập

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. a. Nợ TK 153 : 10.000.000 Nợ TK 1331 : 1.000.000 Có TK 331 : 11.000.000

b. Nợ TK 331 : 2.100.000 Có TK 111 : 2.100.000

2.a.Nợ TK 214 : 300.000.000 Có TK 211 : 300.000.000

b. Nợ TK 627 : 25.000.000 Có TK 214: 25.000.000

3 Nợ TK 622 : 40.000.000 Nợ TK 627 : 10.000.000 Có TK 334 : 50.000.000

5.a Nợ TK 152: 10.000*4.290 = 42.900.000 Nợ TK 1331 : 4.290.000 Có TK 331: 47.190.000

b. Nợ TK 152 : 1.000.000 Nợ TK 1331 : 50.000 Có TK 111 : 1.050.000

7.a. Nợ TK 142 : 10.000.000 Có TK 153 : 10.000.000

b. Nợ TK 627 : 5.000.000 Có TK 142 : 5.000.000

9. Nợ TK 155 : 113.500.000 Có TK 154 : 113.500.000

10. Nợ TK 334 : 25.000.000 Có TK 111 : 25.000.000

11. Nợ TK 334 : 2.000.000 Có TK 138 : 1.000.000 Có TK 141 : 1.000.000

12. Nợ TK334 : 20.000.000 Có TK 111 : 20.000.000

1. Nhập kho 120.000.000đ NVL, TGTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán, CP vận chuyển được trả bằng tiền mặt là 1.000.000đ, TGTGT 10 %. Khoản giảm giá mà bên bán cho doanh nghiệp được hưởng đối với số VL này là 2.000.000đ (giá bán chưa thuế)

2. Xuất kho NVL sử dụng cho bộ phận trực tiếp sản xuất SP là 48.000.000đ, bộ phận quản lý phân xưởng SX 12.000.000đ

3. Nhập kho một số CCDC trả bằng chuyển khoản là 11.600.000đ, TGTGT được khấu trừ là 10 %, CPVC bốc dỡ thanh toán bằng tiền là 440.000đ, gồm TGTGT 10%. Khi nhập kho phát hiện thiếu một số CCDC trị giá 500.000đ, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý

4. Mua TS CĐHH, giá mua chưa có thuế là 370.000.000đ, TGTGT 10%, trả bằng TGNH. Chi phí trước khi sử dụng được trả bằng tiền mặt là 11.000.000đ, gồm 10 % TGTGT

5. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân trực tiếp SX là 28trđ, cho nhân viên phân xưởng là 12 tr đ

7. Khấu hao TSCĐ tính cho phân xưởng sản xuất là 6.000.000đ

8. Trong tháng phân xưởng SX hoàn thành 800 SP, đã nhập kho TP, cho biết chi phí SXDD cuối tháng là 5.000.000đ

Lời giải bài tập

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. a Nợ TK 152 : 120.000.000 Nợ TK 1331 : 12.000.000 Có TK 331: 132.000.000

b. Nợ TK 152 : 1.000.000 Nợ TK 1331 : 100.000 Có TK 111 : 1.100.000

c. Nợ TK 331 : 2.000.000 Có TK 152 : 2.000.000

2. Nợ TK 621 : 48.000.000 Nợ TK 627 : 12.000.000 Có TK 152: 60.000.000

3. a Nợ TK 153 : 11.600.000 Nợ TK 1331 : 1.160.000 Có TK 112 : 12.760.000

b. Nợ TK 153 : 4.000.000 Nợ TK 1331: 400.000 Có TK 111: 4.400.000

c. Nợ TK 138(1381) : 500.000 Có TK 153 : 500.000

4.a Nợ TK 211 : 370.000.000 Nợ TK 1331 : 37.000.000 Có TK 112 : 407.000.000

b. Nợ TK 211 : 10.000.000(241 – 211) Nợ TK 1331 : 1.000.000 Có TK 111 : 11.000.000

5 Nợ TK 622 : 28.000.000. Nợ TK 627 : 12.000.000 Có TK 334 : 40.000.000

7 . Nợ TK 627 : 6.000.000 Có TK 214 : 6.000.000

8 a. Kết chuyển CP phát sinh trong kỳ tính giá thánh SP Nợ TK 154 : 107.600.000 Có TK 621: 48.000.000 Có TK 622 : 28.000.000 + 5.320.000 = 33.320.000 Có TK 627 : 12.000.000 + 12.000.000 + 2.280.000 = 26.280.000 Tổng giá thành SP = 3.000.000 + 107.600.000 – 5.000.000 = 105.600.000 Giá thành đơn vị SP = 105.600.000/800 = 132.000đ/sp

b. Nhập kho TPBB Nợ TK 155 : 105.600.000 Có TK 154 : 105.600.000

Mời bạn đọc tải về mẫu Tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 Chiến lược nhân sự của FPT là gì? Bài học thành công từ FPT? Bài học thành công từ chiến lược nhân sự của TH True milk Khái niệm, điều kiện, thời hạn của Thỏa ước lao động tập thể 3 Cách chuyển đổi file PDF sang Excel giữ nguyên định dạng

Tags: bài tập, bài tập nguyên lý kế toán, định khoản, định khoản kế toán, giá xuất kho, hạch toán, hạch toán kế toán, kế toán, nguyên lý kế toán, nhập kho, phương pháp kế toán, tài khoản, tài khoản kế toán, thuế, tính thuế, xuất kho

Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Tài liệu tham khảo về môn học nguyên lý kế toán

Bài tập 1: Doanh nghiệp Nhật Quang đầu kỳ kinh doanh có các số liệu sau: TÀI SẢN (2400) NGUỒN VỐN (2400) TK1111 400 TK311 200 TK1121 740 TK338 30 TK133 40 TK156 120 TK211 1200 TK411 2100 TK214 (100) TK421 70 Trong kỳ kinh doanh có các nghiệp vụ kinh tế sau: NV1: Mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng số tiền: 45.000USD (tỷ giá mua ngoại tệ là 16.000 USD). NV2: Ký quỹ ngân hàng mở LC số tiền là 42.000USD NV3: Nhận được thông báo của ngân hàng đã trả tiền cho người bán và nhận về chứng từ. (Tỷ giá giao dịch là 16050). (Hàng mua đang đi đường / Trừ vào số tiền ký quỹ) NV4: Chi phí vận tải hàng hoá quốc tế: 400USD trả bằng TGNH & Chi phí bảo hiểm hàng hoá quốc tế là: 100USD trả bằng TGNH. (tỷ giá giao dịch 16100) NV5: Làm thủ tục nhận hàng: Tỷ giá giao dịch 16100 – Thuế Nhập khẩu phải nộp: 20% theo giá CIF trả ngay bằng tiền mặt – Thuế GTGT phải nộp: 10% trả bằng tiền mặt NV6: Lệ phí ngân hàng 500.000VNĐ trả bằng tiền mặt NV7: Chi phí vận chuyển nội địa là 4tr + thuế GTGT 5% trả bằng tiền mặt NV8: Bán lô hàng nhập khẩu với giá vốn là 600tr, giá bán là 680tr. Người mua chưa trả tiền. NV9: CP trả lương cho bộ phận bán hàng là 8tr trả bằng tiền mặt + trích CP khấu hao bộ phận bán hàng là 1tr NV10. CP trả lương cho bộ phận quản lý là 12tr trả bằng tiền mặt + trích chi phí khấu hao bộ phận quản lý là 4tr. Yêu cầu: + Định khoản + Ghi chép vào TK ch T + Kết chuyển, xác định kết quả kinh doanh + Lập bảng cân đối số phát sinh. Bài làm: NV1: Mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng số tiền: 45.000USD (tỷ giá mua ngoại tệ là 16.000 USD). Nợ TK11 : 45.000USD x 16.000 (TGGD) = 720tr Có TK1121: 720tr (Nợ TK007: 45.000USD) NV2: Ký quỹ ngân hàng mở LC số tiền là 42.000USD Nợ TK144: 672 tr Có TK11 : 42.000USD x 16000= 672tr (Có TK007: 42.000USD) NV3: Nhận được thông báo của ngân hàng đã trả tiền cho người bán và nhận về chứng từ. (Tỷ giá giao dịch là 16050). (Hàng mua đang đi đường / Trừ vào số tiền ký quỹ) Nợ TK151: 674,1tr Có TK144: 672tr Có TK515: 2,1tr NV4: Chi phí vận tải hàng hoá quốc tế: 400USD trả bằng TGNH & Chi phí bảo hiểm hàng hoá quốc tế là: 100USD trả bằng TGNH. (tỷ giá giao dịch 16100) Nợ TK1562: 500USD x 16100 = 8,05tr Có TK11 : 500 x 16.000 = 8tr

https://buivanluongueh.files.wordpress.com/2011/01/vanluong-blogspot-com_bai_tap_nguyen_ly_ke_toan.pdf

Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán có lời giải đầy đủ, chi tiết nhất.

MÌnh xin chia sẻ với các bạn bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán kèm lời giải chi tiết

I – Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng

1, Ngày 2/2 mua một thiết bị dùng cho phân xưởng sản xuất theo giá thanh toán là 440.000, trong đó có thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt 11.000, đã tính thuế GTGT 10%. Thiết bị này được đầu tư bằng vốn vay dài hạn có tỷ lệ khấu hao 10% năm.

2, Ngày 4/2 doanh nghiệp nhượng bán 1 ô tô vận tải của bộ phận sản xuất có nguyên giá là 100.000, tỷ lệ trích khấu hao là 10%/năm, khấu hao đến hết tháng 1/2011 là 80.000. Tiền nhượng bán thu bằng chuyển khoản 120.000, chưa có thuế GTGT 10%.

3, Ngày 4/2 Doanh nghiệp nhận vốn góp liên doanh từ Công ty XYZ bằng một dây truyền thiết bị nguyên giá là 500.000. Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử là 25.000,

chưa tính thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt. Tỷ lệ khấu hao là 10%/năm.

4, Ngày 5/2 doanh nghiệp góp vốn liên doanh với công ty H bằng một thiết bị sản xuất có nguyên giá là 200.000, khấu hao luỹ kế đến tháng 1/2011 là 50.000. Giá trị vốn góp thoả thuận là 220.000. Tỷ lệ khấu hao là 10%/năm.

5, 7/2 Tạm ứng bằng tiền mặt cho nhà cung cấp 60.000 để lấy hàng kỳ sau.

6, 7/2 Khách hàng thanh toán toàn bộ số nợ kỳ trước bằng chuyển khoản.

7,Ngày 9/2 Đặt mua 2000kg nguyên liệu với giá chưa thuế là 100/kg, thuế giá trị gia tăng 10%. Chi phí vận chuyển là 10.000, chưa có thuế GTGT 10%. Điều kiện thanh toán là tín dụng thương mại 30 ngày kể từ ngày mua với triết khấu thanh toán 1%. Cuối tháng hàng chưa về đến kho

8,Ngày11/2 Mua 100 công cụ A cho bộ phận quản lý, giá mua chưa thuế là 500/cái (phân bổ 50%). Thanh toán bằng chuyển khoản.

9,Ngày 11/2 Xuất kho 150.000, trong đó 120.000 sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm, 20.000 phục vụ cho nhu cầu ở phân xưởng, 10.000 cho nhu cầu quản lý.

10, Ngày 12/2 Tính ra tiền lương phải trả trong tháng cho người lao động 300.000 trong đó: công nhân sản xuất 200.000, nhân viên quản lý phân xưởng 20.000, nhân viên bán hàng 30.000, bộ máy quản lý doanh nghiệp 50.000.

11, 15/2 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCD theo tỷ lệ quy định.

12, Ngày 20/2 thanh toán toàn bộ lương còn nợ kỳ trước và 60% lương tháng này cho công nhân viên.

13, Ngày 24/2 trích quỹ khen thưởng cho tập thể người lao động 50.000: trong đó công nhân sản xuất 30.000, nhân viên quản lý phân xưởng 5.000, nhân viên bán hàng 5.000, số còn lại của bộ máy quản lý.

14, Trích khấu hao tài sản cố định biết khấu hao của tháng trước là 40.000.

15, Ngày 26/2 chi phí điện nước chưa thanh toán dùng cho sản xuất là 44.000; dùng cho văn phòng quản lý 9.900 ( bao gồm cả thuế GTGT 10%).

16, Ngày 27/2 hoàn thành nhập kho 5000 sản phẩm loại A, 8000 sản phẩm loại B biết hệ số quy đổi lần lượt của sản phẩm A, B lần lượt là 2 và 1,5. Còn dở dang 3000 sản phẩm đã hoàn thành 60%.

17. Ngày 28/2 Xuất kho thành phẩm gửi bán 3000 sản phẩm loại A, chi phí vận chuyển 2.200 (đã tính thuế GTGT 10%), chuyển 6000 sản phẩm loại B cho công ty X theo hợp đồng đã ký tháng trước với giá thoả thuận 35/sản phẩm. Khách hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản.

18. Ngày 28/2 Kiểm kho phát hiện mất một thiết bị nguyên giá 30.000, khấu hao đến tháng 1/2011 là 10.000. Xử lý bằng cách phạt lương thủ kho 10.000, ghi giảm nguồn vốn kinh doanh 10.000

19. Ngày 28 Hạch toán kết quả kinh doanh trong tháng

Bạn đang xem bài viết Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Kèm Lời Giải trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!