Xem Nhiều 3/2023 #️ Bài Tập So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Chi Tiết # Top 6 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Bài Tập So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Chi Tiết # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Chi Tiết mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

So sánh hơn là một điểm ngữ pháp quan trọng nằm trong cấu trúc so sánh (còn có so sánh nhất, so sánh ngang bằng) của tiếng Anh, mà mọi người dù ở bất kì level cũng cần phải nắm rõ. Nguyên nhân nằm ở tần suất xuất hiện rất thường xuyên trong giao tiếp ở cuộc sống hằng ngày cũng như trong môi trường học thuật (IELTS, TOEIC,…). Trong bài viết ngày hôm nay, Tự học IELTS sẽ giúp bạn tổng kiến thức về so sánh hơn (comparison) cũng như một số bài tập để giúp bạn thực hành.

1. Định nghĩa so sánh hơn (comparison)

So sánh hai hay nhiều đối tượng với nhau dựa trên một hay một vài tiêu chí và trong đó có một bên nhỉnh hơn thì chúng ta sẽ sử dụng phép so sánh hơn.

2. Cấu trúc so sánh hơn

3. Chú ý về so sánh hơn

Các bài viết đang được quan tâm:

Phân biệt giữa tính từ ngắn và tính từ dài

Tính từ ngắn là tính tứ chỉ có một âm tiết. (ví dụ: smart, dumb, fast, fat, slow, thin, thick, long, short, v.v).

Tính từ dài là tính có từ hai âm tiết trở lên. (ví dụ: stupid, beautiful, difficult, v.v).

Tuy nhiên chúng ta cũng có một vài trường hợp đặc biệt khác:

Với những tính từ dài có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng -er, -le, -ow, -et, ta xem như là một tính từ ngắn. (ví dụ: clever ⇒ cleverer; simple ⇒ simpler; quiet ⇒ quieter).

Với những tính từ ngắn, nếu sau phụ âm là một nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm. (ví dụ: big ⇒ bigger, sad ⇒ sadder).

Với những tính từ và trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -y, ta chuyển -y thành -i rồi thêm đuôi -er hoặc -est. (ví dụ: early ⇒ earlier; dirty ⇒ dirtier).

Tuy nhiên, những trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -ly, ta cần dùng cấu trúc “more” hoặc “most”. (ví dụ: quick ⇒ more quickly; likely ⇒ more likely).

Bảng tính từ so sánh hơn và trạng từ bất quy tắc

B. Bài tập so sánh hơn (comparison exercises)

Are cats ………… (intelligent) than dogs?.

She is…………… (young) than John.

Canada is far ………… (large) than Vietnam.

My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

She is …………… (quiet) than her sister.

My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

My bedroom is …………. (big) than yours.

The weather this autumn is even ……………… (bad) than last autumn.

These flowers are ……………… (beautiful) than those.

A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

2. Đáp án bài tập về so sánh hơn

Nguồn: chúng tôi

cung cấp tài liệu học tiếng anh ielts miễn phí cho người dùng học sinh tải về thuận tiện nhanh chóng hơn

Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Có Đáp Án

Bài tập so sánh trong tiếng Anh

Bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án

Bài tập 2: Viết lại các câu sau dưới dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

1. Today is hotter than yesterday.

2. No one in her team is more beautiful than Salim.

3. No house in my city is higher than his house.

4. Lan is the most intelligent in her class.

6. If Kien wants to pass the exam easily, he will study harder.

7. This house is very beautiful. It’s expensive, too.

8. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

9. No producers in the world is bigger than KW.

10. Minh is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng nhất

A. funny

B. funnier

C. funniest

D. the funny

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable

D. most comfortable

A. kinder

B. kind

C more kind

D. most kind

A. little

B. least

C. the less

D. less

A. fast

B. faster

C. the fastest

D. more faster

1. This is the more wonderful book she has ever read.

2. No mountain in the world is the biggest than Everest.

3. Bill Gate is the richer people in the world.

4. The bed room is biggest than the kitchen one.

5. One of the greater football players in Vietnam is Quang Hai.

Bài 5. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn.

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong Tiếng Anh

Bài tập 1: Bài tập 2:

1. Yesterday wasn’t so as hot as today.

2. Salim is the most beautiful in her team.

3. His house is the highest in my city.

4. No one in her class is more intelligent than Lan.

6. The more easily Kien wants to pass the exam, the harder he will study.

7. The more beautiful this house is, the more expensive it is.

8. BJ is the greatest tennis player in the world.

9. KW is the biggest producer in the world.

10. Minh’s brother is more intelligent than him.

A. funny

B. funnier (vì đằng sau có than – so sánh hơn)

C. funniest

D. the funny

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable (vì đằng sau có than – so sánh hơn và comfortable là tính từ dài)

D. most comfortable

A. kinder (vì đằng sau có than – so sánh hơn)

B. kind

C. more kind

D. most kind

A. little

B. least

C. the less

B. faster (theo nghĩa của câu là chạy nhanh hơn)

A. fast

C. the fastes

Bài tập 4:

D. more faster

1. more ➔ most (so sánh nhất)

2. the biggest ➔ bigger (so sánh hơn vì có than)

3. richer ➔ richest (so sánh nhất vì có the)

4. biggest ➔ bigger (so sánh hơn vì có than)

Bài 5. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn.

5. greater ➔ greatest (so sánh nhất vì có the)

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Mời các bạn tải toàn bộ bài tập và đáp án tại: Tổng hợp bài tập so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án, Ngoài ra, chúng tôi cũng đăng tải rất nhiều tài liệu học tập khác giúp học tốt môn tiếng Anh hơn như: Ngữ pháp tiếng Anh, Luyện nghe tiếng Anh, Luyện viết tiếng Anh….

Bài Tập &Amp; Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 8 (Có Đáp Án Chi Tiết)

Tóm tắt kiến thức tiếng Anh lớp 8

Phần ngữ pháp sẽ tập trung ôn lại các thì đã học ở lớp dưới: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Quá khứ đơn, Tương lai đơn. Đồng thời sẽ làm quen với một số thì mới

S + am/ is/ are + going to + V…

S + was/ were + Ving…

S + have/ has + Ved/ PII…

(Tùy từng thì, “be” trong cấu trúc này sẽ có các dạng khác nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Ngoài ra, có một số câu bị động dạng đặc biệt cần chú ý sẽ có cấu trúc khác với cấu trúc trên: câu bị động với think/ believe/ say, câu bị động với have, get, make và need.

Câu tường thuật (Câu gián tiếp): tùy vào câu trực tiếp có mục đích gì (mệnh lệnh, yêu cầu, cầu xin, ra lệnh, nhắc nhở, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu gián tiếp sẽ có cấu trúc tương ứng.

Câu trần thuật: ” S + V (tùy từng thì V sẽ được chia khác nhau) … “

If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)…

If + S + V (hiện tại), S + will/ shall/ can + V…

If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại từ phản thân: nhấn mạnh chủ thể gây nên hành động (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)

Một vài cấu trúc khác:

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + to V/ for Ving…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Một số đề ôn tập tiếng Anh lớp 8

Hoa got used to ………… in her new school after a month.

A. study B. studying C. studied   D. is studying

2. Peter’s not going to drive, ………… he?

A. does B. is C. isn’t   D. will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite   D. Even

4. If you want to get more …………, please contact Mrs Hoa.

A. inform B. informer C. informative   D. information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. because B. instead C. though D. but

6. The headmaster asked me ………… for him outside his office.

A. wait B. waiting C. to wait   D. waited

7. He says he’s been to ………… restaurant in town.

A. many B. every C. all   D. most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. strongly B. strength C. strong   D. enough strong

Bài 2: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại Bài 3: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

Yes, we (spend)……………….. our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. us since she (move)……………….. to the new town.

Look! Our train (come)…………………

You should practice (speak)……………….. English everyday.

My sister always (do)……………….. the washing up, but I (do)……………….. it tonight because she is sick.

He (cut)……………….. my hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. again quickly.

The Sun (rise)……………….. in the East and (set)……………….. in the West.

My grandma (use)……………….. to tell me the folktales.

She (not like)……………….. playing soccer.

They (work) ……………….. in this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu dùng từ trong ngoặc

There is no building in the city higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His car runs fast but a race car runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….

I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to call them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used to live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used to hunt seals – they ate the meat and made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used to cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used to take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used to spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to call the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Where did they used to live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why do many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather like almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Bài 1: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống

They have built this house …….. a long time.

We have lived …….. An Lao …….. 14 years.

There are some books …….. the table …….. the right corner …….. the room.

The course begins …….. January and ends …….. April.

I usually watch TV …….. the evening.

The stadium is in …….. of my house.

He often gets up …….. 5.30 …….. the morning but …….. Sunday morning he gets up late.

English learners learn words …….. different ways.

Thank you very much …….. lending me your bike.

I got good grades…….. English and Math last semester.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

Hoa went to school late this morning because her bike broke down.

I have to tidy the living room every day.

Lan used to live on the farm when she was young.

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

My best friend is very helpful and friendly.

Bài 3: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

“Can you carry these chairs into the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………

My hobbies are playing sports and reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

→ Her birthday …………………………………………………………………..

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began to study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. computers. They were large (2)……………. which filled rooms and they always had big tapes which went round and round. (3)……………. the 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. new machines were much cheaper and much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of home computer owners used them mainly for (8)…………….

A. have B. had C. has D. having

A. machines B. matches C. metal D. factories

A. on B. At C. in D. of

A. in B. at C. on D. over

A. They B. This C. That D. These

A. that B. over C. than D. as

A. to B. for C. with D. of

A. games B. lines C. plays D. changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

Ba and Song plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

We buy two new rackets yesterday. We’re going to play tennis this afternoon.

………………………………………………………………………………….

I’m not going to do the homework for you. You should do it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friend and I to dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard to pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years and he doesn’t want to move to other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, and also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Bài 1: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going to / take part / recycling program / save natural resources / and / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

→ ………………………………………………………………………………….

→ …………………………………………………………………………………

My father / used / drive a car / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng

A. is B. was C. will be D. has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. to follow B. following C. to following D. followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. sit B. to sit C. sitting D. siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. stand B. stood C. standing D. being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. then the phone was ringing

C. when the phone rang D. when the phone was ringing

6. The leader said that ………… to award the prize to you.

A. He is pleasing B. he was pleasing

C. he is pleased D. he was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. were decorated C.decorating D. decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I like coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… to the USA by the French.

A. constructed B. designed C. completed D. presented

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và điền T (True) hoặc F (False)

London is Britain’s biggest city. It is a very old city and dates back to the Romans. It is a city of historic building and churches, and it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular city with foreign tourists and has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around.

None of the cities in Britain is bigger than London.

London is founded by the Romans.

London has historic buildings and churches.

Most of the best museum in the world are situated in London.

London is not busy in summer.

It’s not easy for tourists to travel around London.

Bài 4: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

My father (plant)……………….. some fruit trees in the garden now.

What your father (do)……………….. in the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. books.

We (not go)……………….. to the zoo very often.

Lan and Phong (be)……………….. in the kitchen. They (cook)……………….. dinner.

What about (play)……………….. soccer this afternoon?

My sister (be)……………….. in the garden. She (water)……………….. the flowers.

How you (feel)……………….. now? I (feel)……………….. hot.

They (live)……………….. in HCM city since January.

That’s a very old bike. He (have)……………….. it for a long time.

I (buy)……………….. the motorbike 5 years ago.

2. hasn’t visited – moved 7. rises – sets

3. is coming 8. used

4. speaking 9. doesn’t like

5. does – will do 10. have worked

2. Miss Lan prefers gardening to fishing.

3. His car doesn’t run as fast as a race car.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

2. It means the people.

3. They used to live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

2. in – for 7. at – in – on

3. on – on- of 8. in

4. in – in 9. for

5. in 10. in

2. What do you have to do every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use to live when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does Nam go to school?

7. What subjects do you need to improve?

8. By whom was he made to work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

2. He told me to give him my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me to help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports and reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has to wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to do the housework without the help of modern equipment.

2. The Y&Y members are going to take part in a recycling program to save natural resources and money for the

organization.

3. Am I a favor when you help carry this bag?

4. The town is becoming more and more beautiful.

5. My father used to drive a car to work but now he goes by bus.

3. don’t go 8. have lived

4. are – are cooking 9. has had

5. playing 10. bought

XEM THÊM:

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Dạng So Sánh Của Tính Từ

Bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh của tính từ

Bài 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất của các tính từ và trạng từ sau:

Bài 2. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau

She is ……. singer I’ve ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ……. responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3.It is ……. in the city than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. She sings ……….. among the singers I have known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. She is ……. student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6.The English test was ……. than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. English is thought to be ……. than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Jupiter is ……. planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10.My house is ……. hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. Her office is ……. away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Tom is ……. than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. He did the test ……….. I did.

A. as bad as B. badder than C. more badly than D. worse than

14. A boat is ……. than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. My new sofa is ……. than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. My sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. My bedroom is ……. room in my house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18.This road is ……. than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. He drives ……. his brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

20. It was ……. day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Luyện tập tiếng Anh lớp 6 cùng bạn bè

Bài 3. Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

1. He is (clever) ……………………. student in my group.2. She can’t stay (long) chúng tôi 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one.6.I’ll try to finish the job (quick)……………………..7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) chúng tôi Hoa9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?13. Carol sings as (beautiful) chúng tôi Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.15. Your accent is ( bad ) chúng tôi mine.16. Hot dogs are (good) chúng tôi hamburgers.17.They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.18. French is considered to be (difficult) chúng tôi English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19.It’s the (large)……………………. company in the country.

Ứng dụng các dạng so sánh của tính từ

Trong chương trình lớp 6, bên cạnh khái niệm thế nào là tính từ, học sinh còn được làm các bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh của tính từ. Thực chất, đây là dạng bài tập mà học sinh đã được làm quen trong Tiếng Anh 5. Nhưng đến với chương trình lớp 6, học sinh được đi sâu vào nhiều trường đặc biệt hơn. Dạng so sánh này được ứng dụng rất nhiều trong chương trình Tiếng Anh 6. Các dạng bài tập có thể có như sau:

Bài tập viết lại câu

Sử dụng tính từ để miêu tả người, sự vật, hiện tượng

So sánh người với người, nhóm người.

Một số trường hợp đặc biệt của tính từ

Dạng so sánh của tính từ gồm hai loại: so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Thông thường với so sánh hơn chỉ cần thêm “er” vào sau tính từ. Đối với so sánh nhất thì thêm đuôi “est” vào phía sau tính từ. Tuy nhiên, cái gì có có đặc biệt. Vậy để làm tốt bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh của tính từ thì cần chú ý tới đặc biệt này. So sánh của tính từ cũng cần lưu ý những điều sau đây:

Tính từ kết thúc bằng “y” thì chuyển “y” thành “i” và thêm er hoặc est. Ví dụ: happy à happier hoăc happiest.

Các tính từ ngắn thì áp dụng thêm er/est. Đối với tính từ dài thì dùng more hoặc the most. Ví dụ, beautiful à more beautiful à the most beautiful.

Một số tính từ không tuân theo quy luật trên:

Bạn đang xem bài viết Bài Tập So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Chi Tiết trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!