Xem Nhiều 5/2023 #️ Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Có Đáp Án Cho Trẻ Em # Top 12 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 5/2023 # Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Có Đáp Án Cho Trẻ Em # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Có Đáp Án Cho Trẻ Em mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Vì vậy, những dạng bài tập tiếng Anh cho trẻ em lớp 4 đã bắt đầu nâng cao dần để giúp các em cải thiện tiếng Anh của mình. Khi làm bài tập tiếng Anh các em cần đặc biệt chú ý đến ngữ pháp tiếng Anh và những từ vựng tiếng Anh, từ mới cần học.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án cho trẻ em

A. I’m at home. B. I’m from Vietnam. C. I’m ten years old.

2. How many students are there in Mai’s class?

A. There are 30 students B. There is a teacher C. There are 30 students in his class

3. Can your mother speak English?

A. Yes , I can. B. No , she can’t. C. No , he can’t

4. Would you like ……………….. orange juice ?

A. some B. an C. a

A. It’s in September. B. It’s in September 2nd. C. Your birthday’s in September.

1. What do you do ………. Science lessons?

2. There …………. three maps on the wall.

3. She ………… like Maths because it’s difficult.

Đáp án:

1. in 2. are 3. dosen’t 4. from 5. ride

1. Would you like some milk?

2 What subject dose he have on Monday?

3. Why do like those songs?

4. How many book on your desk?

5. Where is your pen friend from?

3. subjects / What / like / he/ does?

4. you / do / like / Why/ English?

Đáp Án:

1. This is doll for you

2. My classroom is big

3 . What subject dose he like

4. Why do you like English

5. I was born in April

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Có Đáp Án Cho Trẻ

Đối với chương trình tiếng Anh lớp 5 thì luôn là phần đặc biệt, các em cần hoàn thành những nội dung học tiếng Anh trên lớp và ôn luyện nhiều dạng bài tập khác nhau chuẩn bị cho quá trình chuyển cấp của mình.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 có đáp án cho trẻ

1. A. Left B. Right C. Turn D. Between

2. A. Mother B. Brother C. Sister D. Teacher

3. A. Car B. Bus stop C. Bike D. Train

4. A. Eat B. Went C. Watched D. Listened

5. A. Warm B. Cool C. Sun D. Cold

1. The teacher is …….. a story to the class. A. telling B. to tell C. tells

2. There chúng tôi books on the table yesterday A. was B. weren’t C. are

3. Linda is reading a letter ……… her pen friend. A. from B. of C. to

4. My sister is a ……… at a general hospital. A. engineer B. nurse C. worker

5……… does your brother do ? – He’s a student. A. Where B. When C. What

1. What do you usually do ………….. spring?

A. on B. in C. at D. by

2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.

A. are B. were C. was D. is

3. ……….. did they do yesterday?

A. What B. When C. Where D. Who

4. ……….. you going to Nha Trang next week?

A. Is B. Are C. Do D. Did

5. Peter doesn’t want ……….. football.

A. play B. to play C. playing D. played

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. Linda isn’t from England.

2. There are five seasons in her country.

3. Her father and she sometimes go fishing.

4. They usually go skiing in the mountains.

5. In spring, it is cool and beautiful.

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

1. C 2. D 3. B 4. D 5. C

1. A 2. B 3. A 4. B 5. C

1. B 2. B 3. A 4. B 5. B

1. False 2. False 3. True 4. True 5. False

1. What’s the weather like in spring?

2. Minh isn’t going to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go sraight ahead and turn right.

5. Where is the swimming pool?

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4: At School Có Đáp Án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 At School nhằm giúp cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 gồm các tài liệu hay, chất lượng, này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong Unit 4 Tiếng Anh 7 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Bài 1:

1. 3.45 is said :……

a. It’s three to forty- five b. It’s quarter to four c. It’s quarter to three.

2. 9.15 is said : …..

a. It’s quarter to nine b. It’s nine fifteen c. It’s nine quarter.

3. What time …..?

a. are you going to go to bed? b. you go to bed c. do you go to bed.

4. What time does Hanh chúng tôi history class?

a. study b. have c. learns

5. What …….? – Math

a. are you study b. do you study c. you are studying

6. Thi has Physics … Tuesday … 7. 30.

a. on-at b. from-to c. at-on

7. …. racks have magazines

a. That b. This c. These

8. Do you have magazines and … here?

a. science book b. newspapers c. dictionary.

9. You can find Math books chúng tôi shelves … the left.

a. on-on b. on-at c. in-on

10. Mrs. Hoa is a ….

a. librarian b. library c. engineer.

11. English books are … the back … the library.

a. on-of b. at-of c. in-of.

12. … do you have physical education?

a. When b. What time c. How.

13. …. do I find a book, please?

a. How b. What c. Why

14. You can find a book with either the author … the title.

a. and b. or c. about.

15. In the USA, students … a school uniform.

a. are not wearing b. do not wear c. is not wearing.

16. Hoa … a nice dress today.

a. wear b. wears c. is wearing.

17. What time is it? – it … four fifteen.

a. is b. are c. on.

18. They put the chairs … the middle of the garden.

a. in b. at c. on.

19. He learns … badminton.

a. playing b. play c. plays.

20. In American, soccer is the usual word for ….

a. volleyball b. football c. basketball.

Đáp án

1. b. 2.b 3.a 4.a 5.b 6..a 7.c 8.b 9.a 10.a

11.c 12.a 13.a 14.b 15.b 16.c 17.a 18.a 19.a 20.b

Bài 2:

1. They … some snack at the moment.

a. have b. is having c. having

2. It’s a quarter past five.

a. ten b. fifteen c. twenty.

3. English dictionaries are … the back of the library.

a. in b. at c. on

4. We go to the … to read books.

a. cafeteria b. library c. stadium.

5. I usually get … early.

a. up b. on c. in.

6. Look! They.. baseball !

a. play b. will play c. are playing

7. It’s five … five

a. past b. pasts c. pass

8. He shelves on the … have math and science books.

a. left b. middle c. back

9. In physical Education, he learn … volleyball.

a. playing b. play c. to play.

10. … is my favorite subject at school because I love animals and plants.

a. Math b. Biology c. History.

11. We have four.. today.

a. classes b. class c. period.

12. The class … at 7 o’clock in the morning.

a. start b. starts c. ends

13. … do you go to bed? – at half past ten.

a. What b. When c. What time.

14. … does Nga have history? – On Monday and Thursday

a. When b. What time c. How long

15. He looks different … his father.

a. at b. with c. from

16. Students have two … each day.

a. 20- minutes breaks b. 20- minute breaks c. 20- minute break.

17. The United States’ library of Congress is one of the … libraries in the world.

a. larger b. largest c. larger than

18. … novels are very interesting.

a. These b. This c. that

19. I’m very … to see you here.

a. pleased b. please c. pleasing

20. Hurrah ! we’ll have a day.. this week.

a. on b. off c. of.

Đáp án

1.b 2.b 3.b 4.a 5. A 6.c 7.a 8.a 9.a 10.b

11.a 12.b 13.c 14.a 15.c 16.b 17.b 18.a 20.b

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 (Có Đáp Án)

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

SKU: 9786048420208

Khả dụng: Còn hàng

Loại sản phẩm: SÁCH

Nhà cung cấp: ZEN Books

Thông tin chi tiết

Mã hàng

9786048420208

Tên nhà cung cấp

ZEN Books

Tác giả

Mai Lan Hương – Nguyễn Thanh Loan

NXB

Đà Nẵng

Trọng lượng(gr)

180

Kích thước

16 x 24

Số trang

152

Hình thức

Bìa Mềm

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 (Có Đáp Án)

Sách bài tập được biên soạn dưới dạng vở bài tập, dựa theo sách giáo khoa Tiếng Anh 8 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Sách là tập hợp các bài tập thực hành về từ vựng (vocabulary), ngữ pháp (grammar), đàm thoại (conversation) và đọc hiểu (reading comprehension), nhằm giúp học sinh luyện tập các nội dung trọng tâm của bài học. Các bài tập được biên soạn theo từng đơn vị bài học (Unit), gồm hai phần A và B có nội dung tương ứng với các phần bài học trong sách giáo khoa.

Sau phần bài tập của mỗi đơn vị bài học có một bài kiểm tra (Test For Unit), sau 4 đơn vị bài học có bài tự kiểm tra (Test Yourself) được soạn như bài kiểm tra một tiết và sau Unit 8 và Unit 16 có hai bài kiểm tra học kì nhằm giúp các em ôn luyện và củng cố kiến thức đã học.

Bài tập Tiếng Anh 8 sẽ là quyển sách thực hành và ôn luyện thiết thực, đáp ứng được yêu cầu luyện tập và nâng cao trình độ tiếng Anh cho học sinh lớp 8.

Trân trọng kính chào các khách hàng của Nhà sách trực tuyến Nhanvan.vn.

Hiện nay, do mức chiết khấu trên website chúng tôi đang là rất cao, đặc biệt vào các thời điểm có chương trình khuyến mãi. Do đó, số lượng sản phẩm giảm KHỦNG có giới hạn nhất định, vì vậy để đảm bảo quyền lợi của từng khách hàng của chúng tôi chúng tôi xin thông báo chính sách về “Đơn hàng mua Số lượng” và việc xuất hóa đơn GTGT như sau:

1. Đơn hàng được xem là “đơn hàng mua sỉ” khi thoả các tiêu chí sau đây:

– Tổng giá trị các đơn hàng trong ngày có giá trị: từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở lên.

– 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong ngày: có 1 sản phẩm có tổng số lượng từ 10 trở lên (Cùng 1 mã hàng).

– 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong ngày: có tổng số lượng sản phẩm (đủ loại) từ 20 sản phẩm trở lên và Số lượng mỗi tựa từ 5 trở lên (Cùng 1 mã hàng) . Không áp dụng cho mặt hàng Văn Phòng Phẩm .

Lưu ý: Các đơn hàng có cùng thông tin người mua hàng (cùng số điện thoại, cùng email hoặc cùng địa chỉ nhận hàng) thì được tính là đơn hàng của 1 khách hàng.

2. Chính sách giá (% chiết khấu giảm giá). Đây là chính sách chung chỉ mang tính tương đối. Xin quý khách vui lòng liên lạc với Nhân Văn để có chính sách giá chính xác nhất:

– Đối với Nhóm hàng sách độc quyền Nhân Văn : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 40%.

– Đối với Nhóm hàng sách của các nhà cung cấp trong nước : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 30%.

– Đối với Nhóm hàng sách từ NXB Giáo Dục, Kim Đồng, Oxford và Đại Trường Phát : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 10%.

– Đối với Nhóm hàng văn phòng phẩm, đồ chơi, dụng cụ học sinh: áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 15%.

– Đối với Nhóm hàng giấy photo, sản phẩm điện tử, văn hóa phẩm : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 10%.

Quý khách có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh chúng tôi để có chính sách tốt nhất: 028.36007777 hoặc 0949460880, Từ thứ 2 đến thứ 7: 8:30 am – 8 pm hoặc Email: sale@nhanvan.vn.

3. Đối với việc thanh toán đơn hàng sỉ và xuất hóa đơn GTGT:

– Khách hàng mua SÁCH và VĂN PHÒNG PHẨM đơn hàng sỉ hoặc có nhu cầu xuất hóa đơn GTGT phải thanh toán trước cho Nhân Văn từ 50 – 100% giá trị đơn hàng, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về khâu vận chuyển và chất lượng hàng hóa đến tay khách hàng.

– Đối với mặt hàng HÓA MỸ PHẨM và BÁCH HÓA. Khách hàng mua hàng với số lượng trên 5 hoặc đơn HÀNG sỉ phải thanh toán cho Nhân Văn 100% giá trị đơn hàng. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về khâu vận chuyển và chất lượng hàng hóa đến tay khách hàng.

(Chính sách mua sỉ có thể thay đổi tùy theo thời gian thực tế)

– Điểm NV-POINT sẽ được tích lũy vào tài khoản khách hàng sau khi đơn hàng hoàn tất tức khách hàng đã thanh toán và nhận đơn hàng thành công.

– Mỗi đơn hàng hoàn tất sẽ nhận 1% điểm thưởng trên tổng giá trị đơn hàng.

– Với mỗi 10.000đ phát sinh trong giao dịch khách hàng sẽ nhận tương ứng với 100 NV-POINT.

– Điểm NV-POINT có thể dùng để ĐỔI THƯỞNG hoặc TRỪ TRỰC TIẾP vào đơn hàng theo quy ước 1 NV-POINT = 1 VND sử dụng để mua hàng tại hệ thống Siêu Thị Nhà Sách Nhân Văn và mua sắm online tại website https://nhanvan.vn (Lưu ý: NV-POINT không quy đổi thành tiền mặt)

– Ngày 31/12 hàng năm, Nhân Văn sẽ thực hiện thiết lập lại Điểm Tích Lũy NV-POINT và hạng thành viên cho tất cả tài khoản.

ĐẶC BIỆT

– Cơ chế tích điểm mới áp dụng ĐỒNG NHẤT với tất cả thành viên khi tham gia trải nghiệm mua sắm tại hệ thống Siêu Thị Nhà Sách Nhân Văn và mua sắm online tại website https://nhanvan.vn

– Với khách hàng lần đầu tiên đăng ký, sau khi đơn hàng đầu tiên hoàn tất tức khách hàng đã thanh toán và nhận đơn hàng thành công, khách hàng sẽ nhận ngay 3 VOUCHER mua sắm qua email và áp dụng cho cả online lẫn offline, bao gồm:

+ Voucher giảm 20K cho đơn hàng từ 100K

+ Voucher giảm 50K cho đơn hàng từ 200K

+ Voucher giảm 100K cho đơn hàng từ 600K

– Nhà Sách Nhân Văn sẽ tặng quà đặc biệt nhân ngày Sinh Nhật Khách Hàng.

– Tận hưởng các ưu đãi đặc biệt dành cho chương trình thành viên áp dụng ĐỒNG NHẤT cả khi trải nghiệm mua sắm tại hệ thống Nhà Sách Nhân Văn và cả trên website https://nhanvan.vn

Sẽ có chương trình ” Member Day” ưu đãi đặc biệt diễn ra vào NGÀY 15 HÀNG THÁNG với nhiều ưu đãi, quà tặng dành tặng khách hàng đã đăng ký thành viên và mua sắm trực tiếp tại hệ thống Nhà Sách Nhân Văn và mua trên https://nhanvan.vn

– Điểm tích lũy NV-POINT không quy đổi thành tiền mặt.

– Trường hợp đơn hàng bị hủy/trả hàng thì sẽ không được tính điểm tích lũy NV-POINT.

– Điểm NV-Point hiện tại của khách hàng (được tích lũy từ việc mua hàng/tham gia trò chơi/ưu đãi chương trình) sẽ giữ nguyên để sử dụng đổi thưởng quà tặng.

– Điểm và thông tin cá nhân được cập nhật chính thức sau khi giao dịch hoàn tất và sau khi khách hàng nhận được hàng.

– Điểm NV-POINT sẽ không thể được tặng, gộp hoặc chuyển qua lại giữa các tài khoản.

– Điểm tích luỹ theo năm và hạng thành viên được xét lại mỗi năm 1 lần.

– Trường hợp NV-POINT đã được dùng để đổi quà tặng sẽ không được hoàn trả lại.

– Nhà Sách Nhân Văn không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin do khách hàng cung cấp không đầy đủ và không chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.

– Nhà Sách Nhân Văn có quyền quyết định bất kỳ lúc nào về việc chỉnh sửa hoặc chấm dứt chương trình khách hàng thành viên chúng tôi mà không cần báo trước.

Ưu đãi giảm giá theo hạng thẻ được áp dụng tại tất cả chuỗi hệ thống Nhà Sách Nhân Văn hoặc mua tại Website https://nhanvan.vn

– Nhà Sách Nhân Văn sẽ xét duyệt hạng thành viên của khách hàng dựa trên tổng giá trị đơn hàng tích lũy sau khi mua hàng.

– Chương trình “Quà Tặng Sinh Nhật Đặc Biệt” áp dụng cho thành viên có phát sinh ít nhất 1 giao dịch trong 12 tháng gần nhất.

– Voucher quà tặng sinh nhật chỉ áp dụng duy nhất 01 lần cho 01 hóa đơn tại tất cả chuỗi hệ thống Nhà Sách Nhân Văn hoặc mua tại Website https://nhanvan.vn

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập website https://nhanvan.vn hoặc hotline 028 3600 7777

Bạn đang xem bài viết Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Có Đáp Án Cho Trẻ Em trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!