Xem Nhiều 12/2022 #️ Bài Tập Xstk Có Lời Giải Chi Tiết / 2023 # Top 19 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 12/2022 # Bài Tập Xstk Có Lời Giải Chi Tiết / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Xstk Có Lời Giải Chi Tiết / 2023 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Page 1

BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ11. Đường kính của một loại trục máy là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

ĐỀ SỐ 1 22( 250 ; 25 )N mm mmµσ= =. Trục máy được gọi là hợp quy cách nếu đường kính từ 245mm đến 255mm. Cho máy sản xuất 100 trục. Tính xác suất để: a. Có 50 trục hợp quy cách. b. Có không quá 80 trục hợp quy cách. 2. Quan sát một mẫu (người) , ta có bảng thống kê chiều cao X(cm), trọng lượng Y(kg): X Y 150-155 155-160 160-165

12 a. Ước lượng chiều cao trung bình với độ tin cậy 95%

γ= . b. Những người cao từ 170cm trở lên gọi là quá cao. Ước lượng trọng lượng trung bình những người quá cao với độ tin cậy 99%. c. Một tài liệu thống kê cũ cho biết tỷ lệ những người quá nặng (70kg≥ ) là 30%. Cho kết luận về tài liệu đó, với mức ý nghĩa 10%α=. d. Lập phương trình tương quan tuyến tính của Y theo X. BÀI GIẢI 1. Gọi D là đường kính trục máy thì 22( 250 ; 25 )D N mm mmµσ∈= =. Xác suất trục hợp quy cách là:

1 Đề thi:GS Đặng Hấn. Lời giải:Th.S Lê Lễ. Tài liệu dùng cho sinh viên đại học, học viên thi Th.s, NCS. Page 2 255 250 245 250[245 255] ( ) ( ) (1) ( 1)55pp D−−= ≤ ≤ =Φ −Φ =Φ −Φ −22 (1) 1 2.0,8413 1 0,6826=Φ −= −=

. a. Gọi E là số trục máy hợp quy cách trong 100 trục, 2( 100; 0,6826) ( 68,26; 21,67)E B n p N np npqµσ∈= = ≈ == ==

(2.52) (14,66) 1 0,9941 1 1 0,9941=Φ +Φ −= +−=

(0,01;18)2,878t =

12 a. Lập phương trình tương quan tuyến tính của Y theo X. b. Kiểm tra tính phân phối chuẩn của X với mức ý nghĩa 5%. c. Để ước lượng đường kính trung bình với độ tin cậy 95% và độ chính xác 5mm thì cần điều tra thêm bao nhiêu cây nữa? d. Những cây cao không dưới 7m gọi là loại A. Ước lượng tỷ lệ cây loại A với độ tin cậy 99%. BÀI GIẢI 1. (50;0,6)XB∈nên ( ) 1 50.0,6 0,4 ( ) 50.0,6 0,4 1np q Mod X np q Mod X−≤ ≤−+⇒−≤ ≤−+29,6 ( ) 31,6Mod X⇒≤ ≤

( ) 50.0,6 30M X np= = =5 Kỳ vọng của U và phương sai của U Page 5

[ 0] 0,4.0,3 0,12pZ= = =

[ 1] 0,6.0,3 0,4.0,7 0,46pZ==+=

[ 2] 1 (0,12 0,46) 0,42pZ==−+ =

( ) 0.0,12 1.0,46 2.0,42 1,3MZ=++ =

22 2 2( ) 0 .0,12 1 .0,46 2 .0,42 2,14MZ=++ =

22 2()( ) ( ) 2,14 1,3 0,45DZ M M ZZ= − −==

Vậy 30 100 0,42UX Y Z=++suy ra ( ) 30 ( ) 100 ( ) 0,42 ( )MU MX MY MZ=++

30.30 100.250 0,42.1,3 25900,546=++ =

22 2( ) 30 ( ) 100 ( ) 0,42 ( )DDDU X Y ZD=++

22 230 12 100 100 0,42 0,45 101. 0800,0 79=++ =

(2,50) (1,63) 1 0,9484 0,0516=Φ −Φ = − =

(1,63) (0,76) 0,9484 0,7764 0,172=Φ −Φ = − =

(0,11) (0,76) 1 0,5438 0,7764 1 0,3203=Φ +Φ −= + −=

0,8365 0,5438 0,2927=−=

Page 7

0,227 0,473p≤≤

Tỷ lệ cây loại A trong khoảng từ 22,7% đến 47,3%.

6 Số lớp là 5, phân phối chuẩn 2(; )Nµσcó 2 tham số nên: tra bảng chi bình phương 2Χvới bậc tự do bằng: số lớp-số tham số-1=5-2-1=2. Page 8 ĐỀ SỐ 3 1. Một xí nghiệp có 2 máy. Trong ngày hội thi, mỗi công nhân sẽ chọn ngẫu nhiên một máy và sản xuất 100 sản phẩm. Nếu số sản phẩm loại I không ít hơn 70 thì được thưởng. Giả sử công nhân A xác suất sản xuất sản phẩm loại I với 2 máy lần lượt là 0,6 và 0,7. a. Tính xác suất để A được thưởng. b. Giả sử A dự thi 200 lần, số lần A được thưởng tin chắc nhất là bao nhiêu? c. A phải dự thi ít nhất bao nhiêu lần để xác suất có ít nhất một lần được thưởng không dưới 90%? 2. Theo dõi số kẹo X (kg) bán trong 1 tuần, ta có: ix

9 23 27 30 25 20 5 a. Để ước lượng số kẹo trung bình bán được trong 1 tuần với độ chính xác 10kg và độ tin cậy 99% thì cần điều tra thêm bao nhiêu tuần nữa? b. Bằng cách thay đổi mẫu mã, người ta thầy số kẹo trung bình bán được trong 1 tuần là 200kg. Việc thay đổi này có hiệu quả gì vể bản chất không? (mức ý nghĩa 5%) c. Những tuần bán từ 250kg trở lên là những tuần hiệu quả. Ước lượng tỷ lệ những tuần hiệu quả với độ tin cậy 90%. d. Ước lượng số kẹo trung bình bán được trong những tuần có hiệu quả với độ tin cậy 98%. BÀI GIẢI 1. a. Gọi T là biến cố công nhân A được thưởng . I: Biến cố công nhân A chọn máy I. II: Biến cố công nhân A chọn máy II. ( ) ( ) 0,5PI PII= =

( ) ( ). ( / ) ( ). ( / ) ( ). [70 100] ( ). [70 100]PT PI PT I PII PT II PI P X PII P Y= + = ≤ ≤ + ≤≤

trong đó (100;0,6) (60;24), (100;0,7) (70;21)XB N YB N∈≈ ∈≈

b. Gọi Z là số lần được thưởng trong 200 lần A tham gia thi , (200;0,26)ZB∈

( ) 1 200.0,26 0,74 ( ) 200.0,26 0,74 1np q Mod Z np q Mod Z−≤≤−+⇒ −≤≤ −+

Page 10

0,1262 0,2338p≤≤

(0,02;24)2,492t =

Vậy 274,83 295,17kg kgµ≤≤. Trung bình mỗi tuần hiệu quả bán từ 274,83 kg đến 295,17kg kẹo. Page 11 ĐỀ SỐ 4 1. Có 3 giống lúa, sản lượng của chúng (đơn vị tấn/ha) là 3 đại lượng ngẫu nhiên 12 3(8;0,8), (10;0,6), (10;0,5)XN XN XN∈∈ ∈. Cần chọn một trong 3 giống để trồng, theo bạn cần chọn giống nào?Tại sao? 2. Số kw giờ điện sử dụng trong 1 tháng của hộ loại A là (90;100)XN∈. Một tổ dân phố gồm 50 hộ loại A. Giá điện là 2000 đ/kw giờ, tiền phí dịch vụ là 10 000 đ một tháng. Dự đoán số tiền điện phải trả trong 1 tháng của tổ với độ tin cậy 95%. 3. X( %) và Y(cm) là 2 chỉ tiêu của một sản phẩm. Kiểm tra một số sản phẩm ta có: X Y 0-2 2-4 4-8 8-10 10-12 100-105 5

115-120

120-125

5 a. Để ước lượng trung bình X với độ chính xác 0,2% thì đảm bảo độ tin cậy bao nhiêu? b. Những sản phẩm có X dưới 2% là loại II. Ước lượng trung bình Y của sản phẩm loại II với độ tin cậy 95%. c. Các sản phẩm có Y ≥ 125cm là loại I. Để ước lượng trung bình X các sản phẩm loại I cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa , nếu muốn độ chính xác là 0,3% và độ tin cậy 95%? d. Giả sử Y của sản phẩm loại II có phân phối chuẩn, ước lượng phương sai của Y những sản phẩm loại II với độ tin cậy 90%. BÀI GIẢI 1. Chọn giống 3Xvì năng suất trung bình cao nhất (kỳ vọng lớn nhất) và độ ổn định năng suất cao nhất (phương sai bé nhất ) . 2. Trước hết ước lượng khoảng số kw giờ điện 1 hộ loại A phải dùng trong 1 tháng. Dùng quy tắc 2σ, ta có: au auσµ σ− ≤ ≤+

Page 12

Vậy hộ loại A dùng từ 70,4 kw giờ đến 109,6 kg giờ điện trong 1 tháng Trong 1 tháng cả tổ phải trả số tiền từ 50(70,4.2000 10000)+đồng đến 50(109,6.2000 10000)+đồng , tức là khoảng từ 7 540 000 đ đến 11 460 000 đồng . 3. a. n=213, 6,545x =, 3,01xs =.0,2=xtsn= →

(0,05;14)2,145t =

Page 13

Page 14 ĐỀ SỐ 5 1. Có 3 lô sản phẩm, mỗi lô có 10 sản phẩm. Lô thứ i có i phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên ở mỗi lô 1 sản phẩm. Tính xác suất: a. Cả 3 đều tốt. b. Có đúng 2 tốt. c. Số sản phẩm tốt đúng bằng số đồng xu sấp khi tung 2 đồng xu. 2. Theo dõi sự phát triển chiều cao của cây bạch đàn trồng trên đất phèn sau một năm, ta có: ix(cm) 250-300 300-350 350-400 400-450 450-500 500-550 550-600

5 20 25 30 30 23 14 a. Biết chiều cao trung bình của bạch đàn sau một năm trồng trên đất không phèn là 4,5m. Với mức ý nghĩa 0,05 có cần tiến hành biện pháp kháng phèn cho bạch đàn không? b. Để ước lượng chiều cao trung bình bạch đàn một năm tuổi với độ chính xác 0,2m thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu? c. Những cây cao không quá 3,5m là chậm lớn. Ước lượng chiều cao trung bình các cây chậm lớn với độ tin cậy 98%. d. Có tài liệu cho biết phương sai chiều cao bạch đàn chậm lớn là 400. Với mức ý nghĩa 5%, có chấp nhận điều này không? BÀI GIẢI 1. a. 0,9.0,8.0,7 0,504p = =

b. 0,9.0,8.0,3 0,9.0,2.0,7 0,1.0,8.0,7 0,398p =++=

c. X: số đồng xu sấp khi tung 2 đồng xu. X=0,1,2. Y: số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm p=p[Y=0]+p[Y=1]+p[Y=2]→

0,1.0,2.0,3 0,9.0,2.0,3 0,1.0,8.0,3 0,1.0,2.0,7 0,398 0,496p = + + + +=

Page 15

438, 147, 81,53xns= = =

(0,02;24)2,492t =

Page 16

2 22(0,975;24) (0,025;24)Χ <Χ <Χ: Chấp nhận 0H. Page 17 ĐỀ SỐ 6 1. Một máy sản xuất với tỷ lệ phế phẩm 5%. Một lô sản phẩm gồm 10 sản phẩm với tỷ lệ phế phẩm 30%. Cho máy sản xuất 3 sản phẩm và từ lô lấy thêm 3 sản phẩm. X là số sản phẩm tốt trong 6 sản phẩm này. a. Lập bảng phân phối của X. b. Không dùng bảng phân phối của X, tính M(X) và D(X). 2. Tiến hành quan sát độ bền 2(/ )X kg mmcủa một loại thép, ta có: ix(cm) 95-115 115-135 135-155 155-175 175-195 195-215 215-235

15 19 23 31 29 21 6 a. Sẽ đạt độ tin cậy bao nhiêu khi ước lượng độ bền trung bình X với độ chính xác 23/kg mm? b. Bằng cách thay đổi thành phần nguyên liệu khi luyện thép , người ta làm cho độ bền trung bình của thép là 2170 /kg mm. Cho kết luận về cải tiến này với mức ý nghĩa 1%. c. Thép có độ bền từ 2195 /kg mmtrở lên gọi là thép bền. Ước lượng độ bền trung bình của thép bền với độ tin cậy 98%. d. Có tài liệu cho biết tỷ lệ thép bền là 40%. Cho nhận xét về tài liệu này với mức ý nghĩa 1%. BÀI GIẢI 1. a. 1X: số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm máy sản xuất ra. 1(3;0,95)XB∈

0,000125 0,007125 0,135375 0,857375 2X: số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm lấy ra từ lô 10 sản phẩm. Page 18

Page 19

22 211 1( ) ( ) ( ) 8,265 2,85 0,1425DX MX M X= − =−=

162,64, 144, 33,41x ns= = =

(0,02;26)2,479t =

Page 20

145-155

19 16 9 5 155-165 8 3 a. Giả sử trung bình tiêu chuẩn của Y là 2120 /kg mm. Cho nhận xét về tình hình sản xuất với mức ý nghĩa 1%. b. Sản phẩm có chỉ tiêu 15%X ≥là sản phẩm loại A. Ước lượng trung bình chỉ tiêu X của sản phẩm loại A với độ tin cậy 99% . Ước lượng điểm tỷ lệ sản phẩm loại A . c. Để ước lượng trung bình chỉ tiêu Y với độ chính xác 20,6 /kg mmthì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu? d. Lập phương trình tương quan tuyến tính của X theo Y. Biết 2145 /Y kg mm=dự đoán X. BÀI GIẢI 1. a. p(A): xác suất một kiện được chấp nhận 1X:số quần xếp đúng số trên 3 quần, 1(3;0,8)XB∈

Page 22

1 2 12 1 2 1 2() [ 0, 0][ 1, 1][ 2, 2][ 3, 3]pA pX X pX X pX X pX X===+==+==+==

3 3 03 3 0330,8 .0,2 . 0,7 .0,3CC+=0,36332 X: số kiện được chấp nhận trong 100 kiện, (100;0,36332) (36,332;23,132)XB N∈≈

6n→≥

Page 23

(0,01;26)2,779t =

37,2088 0,3369xy=−+. 14537,2088 0,3369.145 11,641x =−+ =(%) . Page 24 ĐỀ SỐ 8 1. Sản phẩm được đóng thành hộp. Mỗi hộp có 10 sản phẩm trong đó có 7 sản phẩm loại A. Người mua hàng quy định cách kiểm tra như sau: Từ hộp lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm, nếu cả 3 sản phẩm loại A thì nhận hộp đó, ngược lại thì loại. Giả sử kiểm tra 100 hộp. a. Tính xác suất có 25 hộp được nhận. b. Tính xác suất không quá 30 hộp được nhận. c. Phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu hộp để xác suất có ít nhất 1 hộp được nhận 95%≥? 2. Tiến hành khảo sát số gạo bán hàng ngày tại một cửa hàng, ta có ix(kg) 110-125 125-140 140-155 155-170 170-185 185-200 200-215 215-230

2 9 12 25 30 20 13 4 a. Giả sử chủ cửa hàng cho rằng trung bình mỗi ngày bán không quá 140kg thì tốt hơn là nghỉ bán. Từ số liệu điều tra, cửa hàng quyết định thế nào với mức ý nghĩa 0,01? b. Những ngày bán ≥ 200kg là những ngày cao điểm. Ước lượng số tiền bán được trung bình trong ngày với độ tin cậy 99%, biết giá gạo là 5000/kg. c. Ước lượng tỷ lệ ngày cao điểm . d. Để ước lượng tỷ lệ ngày cao điểm với độ chính xác 5% thì đảm bảo độ tin cậy bao nhiêu? BÀI GIẢI 1. a. A: biến cố 1 hộp được nhận. 37310( ) 0,29CpAC= =

X: số hộp được nhận trong 100 hộp. (100;0,29) (29;20,59)XB N∈≈

Page 25

(6,39) (0,22) 1 0,5871=Φ +Φ − =

(0,01;16)2,921t =

Pt Mũ Có Lời Giải Chi Tiết / 2023

Published on

1. PHƢƠNG TRÌNH MŨ.Phƣơng pháp 1: Đưa về cùng cơ số:Giải phương trình 2x 1 x 1 21): 4.9 3.2 3 3Hdẫn: (1) ( )2 x 3 1 x . 2 2 x 1 x 22) 7.3 5 3x 4 5x 3 3Hdẫn: (2) 3x 1 5x 1 ( )x 1 1 x 1 5 x 1 x3) 5 .8 x 500Hdẫn: 3( x 1) 3 x 1 x x 3 2 x 3 x x 3 x x 3(3) 5 .2 5 .2 5 2 5 (2 ) 1 x 3 0 x 3 x 3 1 x 3 x x 3 5 ( 1 ) (5.2 ) 1 1 5.2 x 1 x log 5 2 2x x x x x4) [ 5 27 4 3 ] 4 3 4 37 . ĐS: x=10.Phƣong pháp 2: Đặt ẩn phụ: x2 x 21) 2 22 x x 3. x2 xHdẫn: Đặt 2 t (t 0) . Phương trình trở thành: 4 t 4 x 1t 3 t t 1(l ) x 2 2x 52) 3 36.3x 1 9 0 . ĐS: x=-1; x=-2. 2 x2 2x 1 23) 3 28.3x x 9 0 . ĐS: x=-2; x=1. x4) 9 6 x 2.4 x 3 2x 3Hdẫn: Chia cả 2 vế cho 4x ta được phương trình ( ) ( )x 2 0 . ĐS: x=0 2 2 x x2 5 x2 55) 4 12.2x 1 8 0. x 3 x x2 5 t 2 x x2 5 1Hdẫn: Đặt 2 t (t 0) 9 t 4 x x2 5 2 x 4 2 2 2 x 3x 26) 4 4x 6x 5 42 x 3x 7 1 HVQHQT – D – 99 sin x sin x7) 7 4 3 7 4 3 4 ĐHL – 98 3x x 1 128) 2 6.2 1 ĐHY HN – 2000 3 x 1 x 2 2 2x 7 x9) x 6. 0,7 7 ĐHAN – D – 2000 100

6. +a=16 hoặc a≤0 : pt có nghiệm duy nhất+0<a<16 : pt có 2 nghiệm phân biệt sin 2 x 2Bài 5: Tìm m để phương trình sau có nghiệm 81 81cos x mHdẫn: 2 81Đặt t 81sin x t 1;81 . Phương trình trở thành: t m tKhảo sát hàm số ta được kết quả 18≤m≤82 4 2 x2 2 x2Bài 6: Cho phương trình 3 2.3 2m 3 0 a) Giải phương trình khi m=0 b) Xác định m để phương trình có nghiệm. 2 x2Giải: Đặt 3 t t 0;9 a) x=±1 3 t2 b) Khảo sát hàm số f (t ) ;t t 0;9 được -30≤m≤2 2 2 1 1 t2 1 t2Bài 7: Tìm a để phương trình sau có nghiệm 9 (a 2).31 2a 1 0 1 1 t2 64Hdẫn: Đặt t= 3 t 3;9 . Khảo sát hs được 4 a 7 x2 x2 1Bài 8: Cho phương trình 2 1 2 1 m 0 . Tìm m để phương trình có nghiệm x2 2 1Hdẫn: Đặt 2 1 t t 1; . Phương trình trở thành: m t t 2 1Khảo sát hàm số f (t ) ; t 1; t được m 2 2 1 m 2 2 1 t x2 2 mx 2 2Bài 9: Cho phương trình 5 52 x 4mx 2 m x2 2mx m . Tìm m để phương trình có đúng 2nghiệm thuộc (0;2).Hdẫn: u x2 2mx 2Đặt 2 v u x2 2mx m v 2x 4mx 2 m uPhương trình trở thành 5 5u u 5v v 5v f (u) f (v) với f(t)=5t+t v uTa có f(t) là HSĐB trên R nên pt tương đương u=v g ( x) x2 2mx m 0 (*)Pt đã cho có đúng 2 nghiệm thuộc (0 ;2) khi và chỉ khi pt (*) có đúng 2 nghiệm thuộc (0 ;2). Khảo sát hàm sốta được kết quả không tồn tại m thoả mãn.Bài 10 :

7. Bµi tËp tæng hîp vÒ ph-¬ng tr×nh mòBµi 1: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh: 8 2x x3 4 a) 2 8 3 b) 5 x 5x 1 5x 2 3x 3x 1 3x 2 x 1 9 x2 cos x cos x c) x2 2x 2 3 x2 2x 2 d) 2 x2 x 2 x2 e) 2 x 4.3 x 2 2 2 x 1.33 x 2Bµi 2: Gi¶i c¸c ph-ong tr×nh: x x a) 3 5 3 5 7.2 x 0 b) 8 x 18 x 2.27 x 2 3x 3 1 12 c) 8 x 2 x 20 0 d) 2 3 x 6.2 x 3.( x 1) 1 2 2x e) 53 x 9.5 x 27 .(125 x 5 x ) 64Bµi 3: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh: a) 4.33x 3x 1 1 9x b) 5.32 x 1 7.3x 1 1 6.3x 9x 1 0 d) 5lg x 50 x lg 5 f) 4.2 3 x 3.2 x 1 22x 2 24x 2Bµi 4: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh: x log 2 log 2 2 x 1 2. log 2 x a) 2 x 48 b) 2.9 2 x log 2 6 x2 x d) 4.3 x 9.2 x 5.6 2 e) x 1 2 x 2 2x 1 42 3 2 3 2 3Bµi 5: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh: a) 3 2 x 2 x 9 .3 x 9.2 x 0 b) x 2 3 2 x .x 2. 1 2 x 0 c) 9 x 2. x 2 .3 x 2 x 5 0 d) 3.25 x 2 3x 10 .5 x 2 3 x 0Bµi 6: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh: 2 2 2 2 2 2 a) 4 x 3 x 2 4 x 6 x 5 4 2. x 3 x 7 1 b) 4 x x 21 x 2×1 1 c) 8.3 x 3.2 x 24 6 x d) 12.3 x 3.15 x 5 x 1 20 e) 2 x 3 x 1 6 xBµi 7: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh: x a) x x log 2 3 x log 2 7 2 b) 2 x 1 32 x x c) 3 2 2 2 2 x 3 x 1 2 x 1 x 1 d) x x log 2 3 x log 2 5Bµi 8: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh: 2 2 a) 3 x cos 2 x b) 4 x 2.x 2 x 1 .2 x x x x 2 1 x c) 7 5 3 2 2. 5 d) 2 cos x 2 x2 6 x e) 9.7 1 2 xBµi 9: Gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh: 1 x2 1 2x x 1 x2 1 2 x2 x2 1 1 a) 4 2 x 1 b) 2 2 2 x 2 2 4. cos3 x x 1 x c) 2 x 3. cos x 2x 7. cos 3x d) 2 3 7 4 3 x 1

Recommended

Các Dạng Bài Tập Số Phức Có Lời Giải Chi Tiết / 2023

+ Vấn đề 1. Phần thực – phần ảo + Vấn đề 2. Hai số phức bằng nhau + Vấn đề 3. Biểu diễn hình học số phức + Vấn đề 4. Phép cộng – phép trừ hai số phức + Vấn đề 5. Nhân hai số phức + Vấn đề 6. Số phức liên hợp + Vấn đề 7. Mô đun của số phức + Vấn đề 8. Phép chia số phức + Vấn đề 9. Lũy thừa đơn vị ảo + Vấn đề 10. Phương với hệ số thực + Vấn đề 11. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức + Vấn đề 12. Bài toán min – max trong số phức

+ Dạng 1. Các phép tính về số phức và các bài toán định tính + Dạng 2. Biểu diễn hình học của số phức và ứng dụng + Dạng 3. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai + Dạng 4. Phương trình quy về bậc hai + Dạng 5. Dạng lượng giác của số phức + Dạng 6. Cực trị của số phức

File PDF đầy đủ

Tải về – Download

Sưu tầm: Dịu Nguyễn.

Các dạng bài tập SỐ PHỨC có lời giải chi tiết:+ Vấn đề 1. Phần thực – phần ảo+ Vấn đề 2. Hai số phức bằng nhau+ Vấn đề 3. Biểu diễn hình học số phức+ Vấn đề 4. Phép cộng – phép trừ hai số phức+ Vấn đề 5. Nhân hai số phức+ Vấn đề 6. Số phức liên hợp+ Vấn đề 7. Mô đun của số phức+ Vấn đề 8. Phép chia số phức+ Vấn đề 9. Lũy thừa đơn vị ảo+ Vấn đề 10. Phương với hệ số thực+ Vấn đề 11. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức+ Vấn đề 12. Bài toán min – max trong số phứcCác dạng toán về số phức có tóm tắt cách giải:+ Dạng 1. Các phép tính về số phức và các bài toán định tính+ Dạng 2. Biểu diễn hình học của số phức và ứng dụng+ Dạng 3. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai+ Dạng 4. Phương trình quy về bậc hai+ Dạng 5. Dạng lượng giác của số phức+ Dạng 6. Cực trị của số phức

Bài Tập Kế Toán Tài Chính Có Lời Giải Chi Tiết / 2023

Published on

Bài tập kế toán tài chính có lời giải bao gồm tổng hợp tất các các loại hình tham khảo bài tập kế toán tài chính ngay xem lời giải tại http://khoaketoanthue.com/

1. BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÓ LỜI GIẢITổng hợp các bài tập kế toán tài chính có lời giải chi tiết gồm các phần – Kế Toán vật liệu, công cụ dụng cụ – Kế toán TSCĐ – Nợ phải trả – Vốn chủ sở hữuBài số 1: Kế Toán vật liệu, công cụ dụng cụMột doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn khocó tài liệu trong tháng 10/N như sau ( 1000 đ).1. Thu mua vật liệu chính nhập kho ,chưa trả tiền cho công ty X. Giá mua ghi trên hóađơn ( cả thuế GTGT 10% ) là 440.000. Chi phí thu mua đơn vị đã thanh toán bằng tiềngửi ngân hàng : 4.200 ( cả thuế GTGT 5%).2. Mua nguyên vật liệu của công ty K , trị giá thanh toán ( cả thuế GTGT 10%) : 363.000Hàng đã kiểm nhận , nhập kho đủ.3. Phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ nhập kho : 5000.4. Xuất kho một số thành phẩm để đổi lấy dụng cụ với công ty Y ,trị giá trao đổi ( cả thuếGTGT 10% ) 66.000. Biết giá vốn thành phẩm xuất kho 45.000. Thành phẩm đã bàn giao, dụng cụ đã kiểm nhận , nhập kho đủ.5. Dùng tiền mặt mua một số vật liệu phụ của công ty Z theo tổng giá thanh toán ( cả thuếGTGT 10% ) là 55.000.6. Trả toàn bộ tiền mua vật liệu ở nghiệp vụ 1 bằng tiền gửi ngân hàng sau khi trừ chiếtkhấu thanh toán được hưởng 1%.7. Xuất kho vật liệu phụ kém phẩm chất trả lại cho công ty K theo trị giá thanh toán77.000. ( trong đó có cả thuế GTGT 7.000 ). Công ty K chấp nhận trừ vào số tiền hàngcòn nợ.8. Xuất tiền mặt tạm ứng cho cán bộ đi thu mua nguyên vật liệu : 3.000.Yêu cầu:1. Định khoản các nghiệp vụ nói trên .2. Hãy định khoản các nghiệp vụ nói trên trong trường hợp DN tính thuế GTGT theophương pháp trực tiếp .Giải1. Định khoản các nghiệp vụ nêu trên.1a)Nợ TK 152 ( VLC) : 400.000Nợ TK 133 ( 1331) : 40.000-Có TK 331 ( X) : 440.0001b)Nợ TK 152 ( VLC) : 4.000Nợ TK 133 ( 1331) : 2.000-Có TK 112 : 4.2002.) Nợ TK 152 ( VLP ) : 330.000

2. Nợ TK 133 ( 1331 ) : 33.000Có TK 331 (X): 363.0003.)Nợ TK 152 ( PL) : 5.000-Có TK 711: 5.0004a)Nợ TK 632 : 45.000-Có TK 155: 45.0004b)Nợ TK 131 (Y) : 66.000-Có TK 511: 60.000-Có TK 3331( 33311): 6.0004c)Nợ TK 153 ( 1531): 60.000Nợ TK 133 ( 1331): 6.000-Có TK 131 (Y) : 66.0005a)Nợ TK 152 ( VLP): 50.000Nợ TK 133 ( 1331): 5.000-Có TK 331 (Z) : 55.0005b)Nợ TK 331 ( Z) : 55.000-Có TK 111: 55.0006)Nợ TK 331 (X) : 440.000-Có TK 515 : 4.400-Có TK 112 : 435.6007)Nợ TK 331 (K) : 77.000-Có TK 133(1331): 7.000-Có TK 152 (VLP): 70.0008)Nợ TK 141 : 3.000-Có TK 111 : 3.0002. Định khoản các nghiệp vụ nói trên trong trường hợp DN tính thuế GTGT theo phươngpháp trực tiếp .1a)Nợ TK 152 ( VLC) : 440.000-Có TK 331(X): 440.0001b)Nợ TK 152 (VLC) : 4.200-Có TK 112 : 4.2002)Nợ TK 152 ( VLP) : 363.000-Có TK 331 ( X) : 363.000

3. 3)Nợ TK 152 ( PL) : 5.000-Có TK 711: 5.0004a)Nợ TK 632 : 45.000- Có TK 155 : 45.0004b)Nợ TK 131 ( Y): 66.000-Có TK 511: 66.0004c)Nợ TK 153 ( 1531): 66.000-Có TK 131 ( Y): 66.0005a)Nợ TK 152 ( VLP) : 55.000-Có TK 331( Z) : 55.0005b)Nợ TK 331 ( Z ) : 55.000-Có TK 111: 55.0006)Nợ TK 331 ( X): 440.000-Có TK 515: 4.400-Có TK 112 : 435.6007)Nợ TK 331 ( K): 77.000-Có TK 152 ( VLP) : 77.0008)Nợ TK 141 : 3.000-Có TK 111 : 3.000Bài 2: Kế toán TSCĐ và bất động sản đầu tưCó tài liệu về TSCĐ tại một Công ty trong tháng 6/N ( 1.000 đồng ):1. Ngày 7, nhận vốn góp liên doanh dài hạn của công ty V bằng một TSCĐ dùng cho sảnxuất theo giá thỏa thuận như sau :- Nhà xưởng sản xuất : 300.000 , thờ gian sử dụng 10 năm:- Thiết bị sản xuất : 360.000, thời gian sử dụng 5 năm.- Bằng sáng chế : 600.000, thời gian khai thác 5 năm.2. Ngày 10, tiến hành mua một dây chuyền sản xuất của công ty K dùng cho phân xưởngsản xuất .Giá mua phải trả theo hóa đơn ( cả thuế GTGT 5%) 425.880.; trong đó : giá trịhữu hình của thiết bị sản xuất 315.000 ( khấu hao trong 8 năm ); giá trị vô hình của côngnghệ chuyển giao 110.880 ( khấu hao trong 4 năm ). Chi phí lắp đặt chạy thử thiết bị đãchi bằng tiền tạm ứng ( cả thuế GTGT 5% ) là 12.600. Tiền mua Công ty đã thanh toánbằng tiền vay dài hạn 50%. Còn lại thanh toán bằng chuyển khoản thuộc quỹ đầu tư pháttriển.

4. 3. Ngày 13, Công ty tiến hành thuê ngắn hạn của công ty M một thiết bị dùng cho bộphận bán hàng. Giá trị TSCĐ thuê 240.000. Thời gian thuê đến hết tháng 10/N. Tiền thuêđã trả toàn bộ ( kể cả thuế GTGT 10% ) bằng tiền vay ngắn hạn 16.500.4. Ngày 16, phát sinh các nghiệp vụ :- Thanh lý một nhà kho của phân xưởng sản xuất , đã khấu hao hết từ tháng 5 /N., nguyêngiá 48.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 12%. Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt5.000, phế liệu thu hồi nhập kho 10.000.- Gửi một thiết bị sản xuất đi tham gia liên kết dài hạn với Công ty B , nguyên giá300.000 ; giá trị hao mòn lũy kế 55.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%. Giá trị vốngóp được Công ty B ghi nhận là 320.000, tương ứng 21% quyền kiểm soát.5. Ngày 19 , mua một thiết bị quản lý sự dụng cho văn phòng Công ty. Giá mua ( cả thuếGTGT 5% ) là 315.000, đã trả bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển , bốc dỡ , lắpđặt đã chi bằng tiền mặt 2.100 ( cả thuế GTGT 5%). Tỷ lệ khấu hao bình quân năm củaTSCĐ là 15 % và thiết bị đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh..6. Ngày 22, nghiệm thu nhà văn phòng quản lý do bộ phận XDCB bàn giao. Giá quyếttoán của ngôi nhà là 1.000.800, vốn xây dựng công trình là nguồn vốn đầu tư XDCB.Thời gian tính khấu hao 20 năm.7. Ngày 25, tiến hành nghiệm thu công trình sửa chữa nâng cấp một quầy hàng của bộphận bán hàng bằng nguồn vốn khấu hao. Chi phí sửa chữa nâng cấp thuê ngoài chưa trảcho công ty V ( cả thuế GTGT 5% ) là 189.000. Dự kiến sau khi sửa chữa xong , TSCĐnày sẽ sử dụng trong vòng 5 năm nữa. Được biết nguyên giá TSCĐ trước khi sửa chữa là300.000, hao mòn lũy kế 240.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 10%.8. Ngày 28, tiến hành nghiệm thu một thiết bị sản xuất thuê ngoài sửa chữa lớn đã hoànthành, bàn giao cho bộ phận sử dụng. Chi phí sửa chữa lớn thuê ngoài chưa trả cho côngty W ( cả thuế GTGT 5% ) là 56.700. Được biết DN đã trích trước chi phí sửa chữa lớntheo kế hoạch của thiết bị này là 50.000.Yêu cầu:1. Định khoản các nghiệp vụ nêu trên2. Xác định mức khấu hao tăng, giảm theo từng bộ phận trong tháng 6/N, biết DN tínhkhấu hao theo ngày và tháng 6/N có 30 ngày.3. Xác định mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 6/N biết:-Tháng 5/N không có biến động tăng giảm TSCĐ- Mức khấu hao TSCĐ đã trích trong tháng 5/N ở bộ phận sản xuất : 30.000, bán hàng7.000, quản lý DN 10.000.4. Giả sử tháng 7/N không có biến động về TSCĐ . Hãy xác định mức khấu hao TSCĐtrích trong tháng 7 ở từng bộ phận.Giải1.Định khoản các nghiệp vụ nêu trên:1)Nợ TK 211: 660.000-2111: 300.000-2112 : 360.00Nợ TK 213 ( 2133) : 600.000-Có TK 411 (V): 1.260.000

5. 2a)Nợ TK 211( 2112) : 300.000Nợ TK 213( 2138) : 105.600Nợ TK 133( 1332) : 20.280-Có TK 331( K) : 425.8802b)Nợ TK 331( K) : 425.880-Có TK 341: 212.940-Có TK 112: 212.9402c)Nợ TK 211 ( 2113) : 12.000Nợ TK 133( 1332) : 600-Có TK 141 : 12.6002d)Nợ TK 414 : 204.660-Có TK 411: 204.6003a)Nợ TK 001 : 240.0003b)Nợ TK 641 ( 6417): 15.000Nợ TK 133( 1331) : 1.500-Có TK 311 : 16.5004a)Nợ TK 214( 2141) : 48.00-Có TK 211 ( 2112): 48.0004b)Nợ TK 811: 5.000-Có TK 111: 5.0004c)Nợ TK 152( phế liệu) : 10.000-Có TK 711: 10.000Nợ TK 223 (B): 320.000Nợ TK 214( 2141) : 55.000-Có TK 711: 75.000-Có TK 211( 2112): 300.0005a)Nợ TK 211( 2114) : 300.000Nợ TK 133( 1332) : 15.000-Có TK 112: 315.0005b)Nợ TK 211( 2114): 2.000Nợ TK 133 ( 1332) : 100-Có TK 111: 2.1006a)Nợ TK 211(2111) : 1.000.800-Có TK 241( 2412) : 1.000.800

6. 6b)Nợ TK 441: 1.000.800-Có TK 411 : 1.000.8007a)Nợ TK 241( 2413) : 180.000Nợ TK 133( 1332): 9.000-Có TK 331 ( V) : 189.0007b)Nợ TK 211( 2111): 180.000-Có TK 214(2143): 180.0008a)Nợ TK 241( 2412) : 54.000Nợ TK 133 ( 1331): 2.700-Có TK 331 ( W): 56.7008b)Nợ TK 335: 54.000-Có TK 241( 2413): 54.0008c)Nợ TK 627: 4.000-Có TK 335: 4.000Yêu cầu 2:Mức khấu hao TSCĐ tăng trong tháng 6/N tại:- Bộ phận bán hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800;- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ ( 20*12*30)= 1.510 + 1251= 2.761- Bộ phận sản xuất : 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/(5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)= 2.000 + 4.800 + 8.000 +2.275 + 1540 = 18.615Mức khấu hao TSCĐ giảm trong tháng 6/N tại:- Bộ phận sản xuất: 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250- Bộ phận bán hàng : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500Yêu cầu 3:Mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 6/N tại:- Bộ phận sản xuất : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365- Bộ phận bán hàng : 7.000 + 800 – 500 = 7.300- Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 10.000 + 2.761 = 12.761Yêu cầu 4Mức khấu hao tài sản cố định trích trong tháng 7/N:- Bộ phận sản xuất : 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) +312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12= 30.000 + 2.500 + 6.000 +10.000 + 3250 + 2200 – 2500 = 51.450.- Bộ phận bán hàng : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 +4.000 – 2.500 = 8.500- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000 + 302.000*15%/12 + 1.000.800/(20*12) =10.000 + 3.775 + 4170 = 17.945Bài 3: Một doanh nghiệp sản xuất , có tình hình kinh doanh như sau:

7. (ĐVT:1.000đ)A.Đầu tháng:1.Tiền mặt:120.0002.tiền gửi;580.0003.Nguyên liệu, vật liệu “A” tồn kho, số lượng 120.000kg, đơn giá:54.Nguyên liệu, vật liệu “B” tồn kho, số lượng 250.000kg, đơn giá:85.Công cụ, dụng cụ “C” tồn kho, số lượng 300 cái, đơn giá :4006.Giá trị TSCĐ hữu hình:15.000.0007.hao mòn TSCĐHH:4.000.0008.Phải trả cho người bán::900.0009.Phải thu ngắn hạn ở người mua:180.00010.Ký quỹ dài hạn:120.00011.Vay ngắn hạn:3.300.00012.Thuế chưa nộp cho nhà nước:250.00013.Thành phẩm “A” tồn kho, số lượng:650kg, trị giá:864.50014.Thành phẩm “B” tồn kho, số lượng:850kg, trị giá:1.054.00015.Nguồn vốn kinh doanh:11.938.50016.Quỹ đầu tư phát triển:590.00017.quỹ khen thưởng và phúc lợi:260.00018.Sản phẩm “A” dở dang, số lượng:200 kg, tổng giá trị:200.00019.Sản phẩm “B” dở dang, số lượng:400 kg, tổng giá trị:400.000B. TRONG THÁNG, CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN PHÂNXƯỞNG SẢN XUẤT HAI SẢN PHẨM A VÀ B1.Nhập kho nguyên liệu, vật liệu “A” , chưa thanh toán tiền, số lượng: 380.000kg, đơngiá gồm cả thuế GTGT 10% là:5,0602.Nhập kho nguyên liệu, vật liệu “B” , chưa thanh toán tiền, số lượng: 350.000kg, đơn giágồm cả thuế GTGT 10% là:8,0303.Nhập kho công cụ, dụng cụ “C”, đã thanh toán chuyển khoản, số lượng: 100 cái, đơngiá gồm cả thuế GTGT 10% là :4074.Xuất kho nguyên liệu, vật liệu “A” đem vào chế biến sản phẩm “A”, sốlượng:400.000kg5.Xuất kho nguyên liệu, vật liệu “B” đem vào chế biến sản phẩm “B”, sốlượng:500.000kg6.Mua vật vật liệu phụ, chuyển ngay vào chế biến sản phẩm “A”, đã thanh toán tiền mặttrị giá:4.0007.Mua vật vật liệu phụ, chuyển ngay vào chế biến sản phẩm “B”, đã thanh toán tiền mặttrị giá:5.0008.Tổng hopự lương phải trả cho các đối tượng gồm:-nhân công trực tiếp chế biến sản phẩm A:200.000-nhân công trực tiếp chế biến sản phẩm “B”:400.000-nhân viên quản lý phân xưởng:100.0009.Tính trích 19% các khoản theo lương vào chi phí chế biến sản xuất ở phânxưởng:133.00010.Xuất công cụ, dụng cụ”C” sử dụng tại phân xưởng,số lượng:300 cái,11.Tập hợp các chi phí khác phát sinh trong chế biến:-trích khấu hao TSCĐHH:400.000

8. -dịch vụ điện nước, điện thoại…theo hóa đơn gồm cả thuế GTGT:10% là:66.000-chi phí hội nghị phân xưởng, đã chi banừg tiền mặt, trị giá:2.400-chi phí khác bằng chuyển khoản:88.00012. Tập hợp các chi phí phát sinh trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm “A” và “B”:-Lương 19% trích theo lương nhân viên bán hàng:47.600-Trích khấu hao TSCĐHH:60.700-dịch vụ, điện chúng tôi hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT10% là:22.000-chi phí hội nghị khách hàng, đã chi bằng tiền mặt, trị giá:1.600-trích trước chi phí bảo hành sản phẩm:8.80013.Tổng hopự các chi phí phát sinh trong hoạt động quản lý doanh nghiệp:1.156.551-Lương và 19%trích theo lương nhân viên:357.000-trích khấu hao TSCĐHH:610.841-dịch vụ điện nước…theo hóa đơn đã bao gồm thuế GTGT 10% là 99.000-chi phí phát sinh tiền mặt trị giá:36.000-chi phí phát sinh banừg tiền gửi, trị giá:36.000-trích trước chi phí dự phòng hỗ trợ mất việc làm:10.710C.KẾ QUẢ KIỂM KÊ CUỐI KỲ ,CHO BIẾT:14.Số lượng sản phẩm”A” đã hoàn thnàh ché biến :1.800 kgSố lượng sản phẩm “A” đã tiêu thụ:2.200 kGSố lượng sản phẩm “A” đang dở dang :300 kgSố lượng sản phẩm “A” tồn thực tế 200kg15.Số lượng sản phẩm”B” đã hoàn thnàh ché biến :4.200 kgSố lượng sản phẩm “B” đã tiêu thụ:4.500 kGSố lượng sản phẩm “B” đang dở dang :200 kgSố lượng sản phẩm “B” tồn thực tế 550kg16.Số lượng nguyên liệu, vật liệu “A” tồn kho, số lượng:100.000kgSố lượng nguyên liệu , vật liệu “B” tồn kho, số lượng:99.000kgSố lượng công cụ, dụng cụ “C” tồn kho, số lượng:100 cái17.Số lượng sản phẩm “A”, và nguyên liệu, vật liệu “B” hao hụt chư ão nguyên nhân :10kg D. CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC:18.Tổng hopự hóa đơn tiêu thụ sản phẩm “A” , với đơn giá thanh toán, bao gồm cả thuếGTGT 10% là 1.909,05trong đó, doanh nghiệp đã thu tiền mặt 20%, chuyển khoản 30%, số còn lại chưa thu tiềntrong kỳ hạn 3 tháng19.Tổng hợp hóa đơn tiêu thụ sản phẩm “B” , với đơn giá thanh toán, bao gồm cả thuếGTGT 10% là 1.636,80trong đó, doanh nghiệp đã thu tiền mặt 20%, chuyển khoản 60%, số còn lại chưa thu tiềntrong kỳ hạn 15 tháng20.Doanh nghiệp tạm tính thuế thu nhập dn hiện hành, trị giá:485.000, trong đó thuế lợinhuận sản phẩm “A” là 220.00021.Cuối tháng, dn tổng hopự doanh thu, giá vốn và chi phí để xác định lợi nhuận thuần kếtoán sau thuế thu nhập doanh nghiệpCÁC TÀI LIỆU KHÁC :*DN áp dụng phuơng pháp kiểm kê định kỳ hnàg tồn kho và tính thuế GTGT thep pptrực tiếp*giá xuất kho theo pp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ, giá trị sp dở dang đánh giá theo

9. chi phí nguyên vật liệu trực tiếp*chi phí sản xuât chung phân bổ tỷ lệ với chi phí tiền lương nhân công trực tiếpYÊU CẦU :1.ĐỊnh khoản kế toán2.Lập báo cáo lãi lỗ3.lập bản cân đối kế toán (khái quát )giải:I. Định khoản:1. Nợ TK 152 : 4.6×380.000(CT Vật liệu A)Nợ TK 133 : 0.46×380.000Có TK 331 : 5.06×380.0002. Nợ TK 152 : 7.3×350.000=2.555.000(CT Vật Liệu B)Nợ TK 133 : 255.500Có TK 331 : 8.03×350.0003. Nợ TK 153 : 370×100=37.000(CT Công Cụ dụng cụ C)Nợ TK 133 : 3700Có TK 112 : 40.7004. Nợ TK 621 : 4.696×400.000=1.878.400(CT VLA : SL 400.000 Đgiá=(5×120.000+4.6×380.000)/(120.000+380.000) = 4.696 )Có TK 152 : 1.878.4005. Nợ TK 621 : 7.591667×500.000=3.795.833(CT VLB : SL 500.000, DG=(7.3×350.000+8×250.000)/600=7.591667Có TK 152 : 3.795.8336. Nợ TK 621 : 4000(CT Mua VL Phụ cho sx SP A)CÓ TK 111 : 40007. Nợ TK 621 : 5000(CT SPB)Có TK 111 : 50008a. Nợ TK 622 : 600.000(CT SPA: 200.000 , SPB 400.000)Có TK 334: 600.0008b. Nợ TK 627 : 100.000(CT SPA (100.000×200)/(200+400)=33.333 SPB 66.667)

11. đơn giá chưa thuế GTGT ghi trên hóa đơn (GTGT) 10.000đ/kg, thuế GTGT 5%.2. Ngày 05/03 mua một máy vi tính theo hóa đơn (GTGT) 16.500.000đ (gồm thuếGTGT 10%) chưa trả tiền của cửa hàng vi tính 106, dùng cho câu lạc bộ do quỹ phúc lợiđài thọ.. Ngày 08/03 nghiệm thu công trình nhà kho do công ty xây dựng số 1 nhận thầu (phần xây lắp) theo hóa đơn (GTGT) 165.000.000đ (gồm thuế GTGT 15.000.000đ). 4.Ngày 10/03 chuyển TGNH thanh toán số tiền còn nợ công ty xây dựng số 1. 5. Ngày12/03 chi tiền mặt thanh toán cho cửa hàng vi tính 106 sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng là 1% giá chưa thuế.6. Ngày 20/03 nhập kho hàng hóa E mua chịu của công ty X theo hóa đơn (GTGT) 10.500.000đ (gồm thuế GTGT 5%).7. Ngày 24/03 ứng trước bằng tiền mặt theo hợp đồng giao thầu sửa chữa lớn xe vận tải cho Garage Ngọc Hùng 2.000.000đ.8. Ngày 26/03 chi phí gia công khuôn mẫu phải trả cho cơ sở cơ khí Phú Thọ theo hóa đơn bán hàng thông thường 10.000.000đ. Công ty nhận toàn bộ khuôn mẫu đãthuê ngoài gia công với giá thực tế 15.000.000đ, giao thẳng cho phân xưởng sử dụng, ướctính phân bổ 18 tháng từ tháng sau.9. Ngày 28/03 công ty xử lý số tiền nợ không ai đòi, khoản tiền phải trả cho ông A là 1.000.000đ được tính vào thu nhập khác.10. Cuối tháng nhận được hóa đơn (GTGT) của XN Thiên Long số tiền 5.500.000đ (gồm thuế GTGT 500.000đ). Công ty đã chấp nhận thanh toán nhưng vật tư vẫn chưavề nhập kho.Yêu cầu:* Trình bày bút toán ghi sổ các nghiệp vụ trên. * Mở sổ chi tiết theo dõi thanh toán vớitừng nhà cung cấp.Bài giải1. Ngày 02/03Nợ TK 152: Nợ TK 133:Có TK 331: 50.000.000 = 5.000 x 10.000 2.500.000 52.500.0002. Ngày 05/03

12. Nợ TK 211: 16.500.000Có TK 331 (VT 106): 16.500.000Nợ TK 4312: 16.500.000Có TK 4313: 16.500.0003. Ngày 08/03Nợ TK 2412: 150.000.000Nợ TK 133: 15.000.000 Có TK 311 (xây dựng số 1): 165.000.0004. Ngày 10/03Nợ TK 311 (xây dựng số 1): Có TK 112:115.000.000 = 165.000.000 – 50.000.000 115.000.0005. Ngày 12/03Nợ TK 331 (VT 106): 16.500.000Có TK 515: 150.000 = 15.000.000 x 1%Có TK 111: 16.350.0006. Ngày 20/03Nợ TK 156: 10.000.000Nợ TK 133: 500.000Có TK 331 (X): 10.500.0007. Ngày 24/03Nợ TK 331: 2.000.000Có TK 111: 2.000.0008. Ngày 26/03Nợ TK 154: 10.000.000Có TK 331: 10.000.000Nợ TK 242: 15.000.000Có TK 154: 15.000.0009. Ngày 28/03

13. Nợ TK 331 (A): Có TK 711: 1.000.000 1.000.00010. Cuối thángNợ TK 151: 5.000.000Nợ TK 133: 500.000Có TK 331: 5.500.000Bài 5: Công ty TNHH A có tình hình như sau:Số dư ngày 31/03/N của TK 421 là 100.000.000đ. Trong đó:* TK 4211 là 80.000.000đ* TK 4212 là 20.000.000đTrong năm N – 1, công ty có lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN là 190.000.000đ và đãtạm chia lãi cho thành viên góp vốn là 50.000.000đ, trích Quỹ đầu tư phát triển:50.000.000đ, Quỹ khen thưởng: 5.000.000đ, Quỹ phúc lợi: 5.000.000đ.1. Quyết định phân phối số lợi nhuận còn lại của năm trước (năm N – 1):* Chia lãi bổ sung cho các thành viên góp vốn: 50.000.000đ * Trích thưởng cho banđiều hành: 10.000.000đ* Số lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm trước sau khi trừ 2 khoản trên, được trích thêm Quỹ đầu tư phát triển 50%, Quỹ khen thưởng 20% và Quỹ dự phòngtài chính 30%.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong tháng 4/N là lỗ 8.000.000đ.Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Bài giải1.Nợ TK 4211: 50.000.000Có TK 3388: 50.000.000Nợ TK 4211: 10.000.000Có TK 418: 10.000.000Nợ TK 4211: 20.000.000Có TK 414: 10.000.000Có TK 4311: 4.000.000Có TK 415: 6.000.000

Bạn đang xem bài viết Bài Tập Xstk Có Lời Giải Chi Tiết / 2023 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!