Xem Nhiều 3/2023 #️ Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 11 # Top 12 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 11 # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 11 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ĐỀ SỐ 1 Câu 1(6đ): Tính đạo hàm các hàm số sau Câu 2 (2đ) Cho hàm số Giải bất phương trình: . Câu 3 (2đ) Cho hàm số có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ ĐỀ SỐ 2 Bài 1: Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số: y = tại x0 = 5 Bài 2 : Chứng minh hàm số liên tục tại x0 = 0, nhưng không có đạo hàm tại điểm đó Bài 3 : Tính đạo hàm 1.y = (-3x+3)(+2x-1) 2. y =; 3. y = (1+sin2x)4 4. y = f(x) = ; Bài 4: Cho 2 hàm số: f(x) = ; g(x) = tan3x –tanx + x; a.Tìm đạo hàm 2 hàm trên b.CMR: f’(x) 2 g’(x) ,x ĐỀ SỐ 3 Câu 1: Cho hàm số . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đ t . Câu 2: Tính đạo hàm của các hàm số sau: Câu 3: Cho . Khi m = 0, giải bất phương trình . b)Tìm m để . Câu 4: Cho hàm số , chứng minh rằng . ĐỀ SỐ 4 Câu 1: (2 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau: Câu 2: (2 điểm) Cho . Khi m = 0, giải bất phương trình . Câu 3: (2 điểm) Cho (C): Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C)tại điểm có hoành độx = - 1 Câu 4: (2 điểm) Cho ( C) : y=.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C),biết tiếp tuyến song song với đường thẳng Câu 5: (2 điểm) Cho hàm số: .Chứng minh phương trình : luôn luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi x Î R: ĐỀ SỐ 5 Câu 1(1đ): Tính đạo hàm của hàm số sau tại x = 0 Câu 2(3đ): Tính đạo hàm các hàm số sau: y = (2x+1)(x2 + 3x +1) 2) 3)y = sin2 2x +2cos2 3x Câu 3(3đ): Cho hàm số: y=x3+3x2 -9x+5. viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Tại điểm có hoành độ x = -2 Biết tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất. Câu 4(2đ): Giải phương trình y’=0, biết y = sin43x Câu 5(1đ): Chứng minh rằng : ĐỀ SỐ 6 Bài 1 ( 1 điểm): Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng Bài 2 (1 điểm). Một vật chuyển động theo quy đạo có phương trình (mốc thời gian và tọa độ tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động). Tính quãng đường vật chuyển động được kể từ lúc bất đầu chuyển động đến khi vận tốc của vật cực đại. Bài 3 (2 điểm). Tính đạo hàm của hàm số a) b) Bài 4 (1 điểm). Cho hàm số . Chứng minh rằng ĐỀ SỐ 7 Câu 1(4 điểm) Cho hàm số . 1. Tính 2. Giải bất phương trình: . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết rằng hệ số góc của tiếp tuyến bằng -9. Câu 2.( 3 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau: 1. 2. 3. ĐỀ SỐ 8 Bài 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) b) c) d) Bài 2: Cho hàm số có đồ thi là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), tại điểm A(2 ; -7). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), tại giao điểm của (C) với trục hoành. Bài 3: Xác định m để , với có nghiệm đúng với mọi ĐỀ SỐ 9 Câu 1 4,5đ: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) b) c) d) e) Câu 2 1,5đ: Cho hàm số . Giải bất phương trình: . Câu 3 1,5đ: Cho hàm số có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d: . Câu 4 1,5đ: Chứng mình hàm số sau đây có đạo hàm bằng 0 y= cos2(-x) + cos2(+x) + cos2(-x) + cos2(+x) – 2sin2x Câu 5 1đ: Giải và biện luận phương trình f’(x) = 0 biết rằng f(x) = sin2x +2(1- 2m)cosx – 2mx ĐỀ SỐ 10 Bài 1 ( 5 điểm ) : Tính đạo hàm các hàm số sau: a) ; b) c) d) e) . Bài 2 ( 4 điểm ) : Cho hàm số có đồ thị (C). a) Tính y’ = ? c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm A( 1; 0); d) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y = 9x + 2010. Bài 3 ( 1 điểm ) : Cho hàm số y = cot2x. Cmr : y” + 4.cot2x.y’ = 0. ĐỀ SỐ 11 Câu 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau: b) Câu 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Tại điểm A(0; 2) Tại điểm có tung độ bằng Tiếp tuyến song song với đường thẳng 4y+x -2017=0 Câu 3: a) Cho hàm số Tìm m để Cho hàm số và Giải bất phương trình ĐỀ SỐ 12 Câu 1 (7 điểm): Tính đạo hàm của các hàm số sau: Câu 2(3 điểm): Cho đường cong (C): . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) trong các trường hợp sau: Tại M(2; 15). Biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4. ĐỀ SỐ 13 Câu 1 (1đ): Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số tại x0 = 1 Câu 2 (3đ): Tính đạo hàm của các hàm số sau: Câu 3 (3đ): Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = Tại điểm trên đồ thị có hoành độ x = -1 Biết tiếp tuyến song song với y = 5x +3 Câu 4 (2đ): Cho hàm số Tìm m để Câu 5 (1đ): Cho hàm số , chứng minh rằng y’ = cos2x ĐỀ SỐ 14 Câu 1: (1điểm) Tính đạo hàm của các hàm số tại các điểm đã chỉ ra a) tại điểm b) tại điểm Câu 2: (4điểm) Tính đạo hàm của các hàm hợp sau a) b) c) d) Câu 3: (4điểm) Tính đạo hàm của các hàm lượng giác sau a) b) c) d) Câu 4: (1điểm) Tính đạo hàm của hàm số sau: ĐỀ SỐ 15 C©u 1 (4 điểm): TÝnh ®¹o hµm c¸c hµm sè sau: C©u2 (4 điểm) : Cho hµm sè: ( C). a) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0=1. b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ y0=3. ĐỀ SỐ 16 C©u 1 (4 điểm): TÝnh ®¹o hµm c¸c hµm sè sau: C©u 2 (4 điểm) :Cho hµm sè: ( C). a) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0=-1. b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết rằng tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y=-3x +5. BÀI TẬP BỔ SUNG Cho hàm số . Tìm để : a) có hai nghiệm phân biệt ; b) có thể viết được thành bình phương của nhị thức ; c) ; d) ; e) . Cho hàm số . Xác định để : a) . b) có hai nghiệm phân biệt cùng âm ; c) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn điều kiện : . Cho hàm số . Xác định để hàm số có . Tìm các giá trị của tham số để hàm số: có trên một đoạn có độ dài bằng 1 . Cho hàm số ( m là tham số) . Xác định để hàm số có có 3 nghiệm phân biệt .

Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án

Đề kiểm tra tiếng Anh 6 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

PART A. LISTENING I. Listen to the audio guide. Then tick True or false.

1. Nick has never taken part in a sport competition. ……….

2. He didn’t win any prizes. ……….

3. He hasn’t been to Viet Nam. ……….

4. He has ever watched a cartoon series. ……….

II. Listen to the audio again. Then give the short answers.

1. What competition has Nick taken part in? …………………………………………………

2. What countries has Nick been to ? …………………………………………………………

B. LANGUAGE CONTENTS: I. Find the word which has a different sound in the underlined part II. Choose the best answer.

1. My sister can’t swim …………………. She’s afraid of water.

A. because

B. and

C. but

D. so

2. ………….. is the weather forecast programme on? – At 7.30 pm everyday.

A. What

B. How

C. When

D. Where

3. Last summer, I …………. Finishing with my uncle in the afternoon..

A. go

B. went

C. goes

D. going

4. VTV is a ………… television channel in Viet Nam.

A. wide

B. local

C. international

D. national

5. I like watching football matches, but I am not very good ……….. playing football.

A. in

B. with

C. at

D. of

6. …………… eat too much salt. It’s not good for you.

A. Do

B. Don’t

C. Please

D. Can’t

7. Do you know the most ……….. drink in Viet Nam?

A. popular

B. cheap

C. hot

D. best

8. Have you ever …………. to Manchester?

A. be

B. been

C. being

D. went

III. Supply the correct form of the verbs / the adjective in the blanlet.

1. I (buy) …………………….. a ticket for the football match yesterday.

2. Trung usually (go) ……………….. to school on foot.

3. ( you / ever sing ) ……………………….. karaoke?

4. Ms Dung (not take) ……………………. the bus to work last Tuesday.

C. READING I. Read the following passage then answer the questions.

Tokyo, the capital of Japan, is one of the three largest cities in the world. In the twelth century, Japan’s capital was an island city named Kyoto. Six hundred years later, many people from Kyoto had moved to a city called Eyed. They had renamed it Tokyo and had made this city the capital of all Japan.

Today, Tokyo is a busy place. It is a center for business and education. It is also a center for religion. In addition, Tokyo University, the beautiful ground of the Imperial Place, the famous Imperial Hotel, built in 1920 by an American, Frak Lloyd Wright, and many fine shops, stores, theaters and eating places can be found in this capital.

1. Which city was the capital of Japan in the 12th century?

………………………………………………………………………………………………………

2. Is Tokyo a center for business, education and religion?

………………………………………………………………………………………………………

3. Who built the Imperial Hotel?

………………………………………………………………………………………………………

II. Complete the passage with the words given in the box. there; popular; cartoon; channel; programme;

Television first came some sixty years ago in the 1950s. Nowadays, it is one of the most (1) ………………… sources of entertainment for both the old and young. Television brings (2) …………… for children, world news, music and many other (3) …………………. If someone likes sports, he can just choose the right sports (4) ……………….. It is not difficult for us to see why (5) ………………… is a TV set in almost every home today.

D. WRITING I. Find and underline the mistake in each sentence then correct it.

1. Japan is one of the best expensive countries in the world.

……………………………………………………………………………………………………….

2. We watched the cartoon “Tom and Jerry” many times.

……………………………………………………………………………………………………….

II. Rewrite the sentences without changing the meaning.

1. There are a lot of interesting programmes on VTV3.

VTV3 …………………………………………………………………………………………………

2. Minh is more intelligent than any other students in our class.

Minh is ……………………………………………………………………………………………….

III. Use the conjunction in the parentheses to connect the sentences.

1. Watching too much TV is not good for your health. It hurts your eyes. (because)

……………………………………………………………………………………………………….

2. She loves French Food. She goes to that French restaurant every week. (so)

……………………………………………………………………………………………………….

IV. Rearrange the words to complete the sentences.

1. are / the / Olympic Games / how often / held?

……………………………………………………………………………………………………….

2. are / time / great / having / a / we / in Cambodia.

……………………………………………………………………………………………………….

B. LANGUAGE CONTENTS: I. Find the word which has a different sound in the underlined part

1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – D;

II. Choose the best answer.

1 – A; 2 – C; 3 – B; 4 – D; 5 – C; 6 – B; 7 – A; 8 – B;

III. Supply the correct form of the verbs / the adjective in the blanlet.

1 – bought; 2 – goes; 3 – Have ever sung; 4 – didn’t take;

C. READING I. Read the following passage then answer the questions.

1 – Kyoto was.

2 – Yes, it is.

3 – Frak Lloyd Wright.

II. Complete the passage with the words given in the box.

1 – popular; 2 – cartoons; 3 – programme; 4 – channel; 5 – there;

D. WRITING I. Find and underline the mistake in each sentence then correct it.

1 – best thành most;

2 – watched thành watch

II. Rewrite the sentences without changing the meaning.

1 – VTV3 has a lot of interesting programmes.

2 – Minh is the most intelligent students in our class.

III. Use the conjunction in the parentheses to connect the sentences.

1 – Watching too much TV is not good for your health because tt hurts your eyes.

2 – She loves French Food so She goes to that French restaurant every week.

IV. Rearrange the words to complete the sentences.

1 – How often are the Olympic Games held?

2 – We are having a great time in Cambodia.

I. Choose the correct answer: (3ms) (Chọn câu trả lời đúng)

1. There………….a lake near my house.

a. is

b. are

c. am

2. Ba…………….a shower every day.

a. have

b. take

c. takes

3. What do you do………………school?

a. on

b. of

c. after

4. chúng tôi teeth every morning.

a. brushs

b. brushes

c. brush

5. chúng tôi English on Tuesday.

a. doesn’t

b. isn’t

c. don’t

6. How chúng tôi there in your house?

a. bookshelf

b. bookshelfs

c. bookshelves

7. Do the girls play soccer after class? – Yes…..

a. they do

b. they does

c. do they

8. chúng tôi there near the house?

a. When

b. What

c. Where

9. There……………flowers in front of my house.

a. are

b. is

c. have

10. My sister listens…………..music every evening.

a. at

b. on

c. to

11. Tìm một lỗi sai trong câu.

Next (a) my house there is(b) a beautiful park (c).

12. Chọn một từ có phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn lại.

II. Match the questions in column A to the answers in column B: (2ms)

( Nối 1 câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B).

1……

2……

3……

4……

5……

6……

7……

8……

III. Read the passage and answer the questions: (2ms)

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi)

Hoang is twelve years old. He is in grade 6. He lives with his mother, his father and two sisters in the city. On the street, there is a restaurant, a bookstore and a temple. In the neighborhood, there is a hospital and a factory. Hoang’s father works in the factory. His mother works in the hospital.

* Questions:

1. Does Hoang live with his mother, his father and two sisters?

2. Which grade is he in?

3. What is there on the street?

4. Where does his father work?

Do as directed: (2ms) (Làm theo chỉ dẫn)

1. Is your house big? (Trả lời câu hỏi).

2. She has lunch at 11.30 every day. (Đặt câu hỏi cho từ gạch chân).

3. Ba (go)…………………to school from Monday to Saturday. (Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc)

4. My brother/ stay/ home/ and/ do / homework/ every afternoon/ (Viết câu theo từ gợi ý)

IV. Listen to the passage and stick true (T) or false (F): (1m)

(Nghe và viết T (cho câu đúng), viết F (cho câu sai))

1. Trang’s school is in the city.

2. It has four buildings.

3. It has twenty classrooms.

4. Trang’s class is on the second floor.

I. Choose the correct answer: (3ms)

– The end-

0,25 × 12 = 3ms

1. a. is 5. a. doesn’t 9. a. are

2. c. takes 6. c. bookshelves 10. c. to

II. Match the questions in column A to the answers in column B: (2ms)

3. c. after 7. a. they do 11. a. Next

4. b. brushes 8. b. What 12. c. parks

0,25 × 8 = 2ms

1. f 2. c 3. g 4. e 5. h 6. a 7. d 8. b

III. Read the passage below answer the questions: (2ms)

0,5 × 4 = 2ms

1. Yes, he does.

2. He is in Grade 6.

3. On the street, there is a restaurant, a bookstore and a temple.

4. He works in the factory.

Dịch đoạn văn tiếng Anh:

Hoang 12 tuổi. Ah ấy đang học lớp 6. Anh ấy sống cùng với bố, mẹ và hai chị gái của anh ấy ở thành phố. Ở trên đường phố, có một cái nhà hàng, một hiệu sách và một cái đền. Ở trong khu dân cư, có một bệnh viện và một nhà máy. Bố của Hoàng làm việc ở nhà máy. Mẹ anh ấy làm việc ở bệnh viện.

0,5 × 4 = 2ms

1. Ss’ answer.

V. Listen to the passage and stick true (T) or false (F): (1m)

2. What time does she have lunch every day?

3. goes

4. My brother stays at home and does his homework every afternoon.

0,25 × 4 = 1m

a. T b. F c. T d. F

* TAPE SCRIPT

Trang’s school is in the city. It’s a big school. It has five buildings. The two main buildings have four floors, and three buildings have five floors. It has twenty classrooms and one thousand and fifty students. Trang is in grade six. Her class is on the third floor.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hk2 Môn Toán Đại Số Lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Toán Đại số lớp 8 – THCS Sa Nhơn 2016 các em theo dõi chi tiết bên dưới:

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Toán Đại số lớp 8 – THCS Sa Nhơn 2016

I. TRẮC NGHIỆM:( 3.0 điểm) Chọn đáp án đúng trong các đáp án A, B, C, D cho mỗi câu sau: (Từ câu 1 đến câu 6)

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình (x + 1)(x+ 2) = 0 là:

A. S= {-1; -2}. B. S= {1; -2}.

C. S= {1; 2}. D. S= {-1; 2}.

Câu 2: Phương trình 2x + 1 = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm?

A. Có hai nghiệm. B. Không có nghiệm.

C. Có vô số nghiệm. D. Có một nghiệm.

A. 1+ x = 0 B. 0x + 3 = 0 C. 2x + 3y = 0 D. x + x 2 = 0.

Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phương trình bậc nhất một ẩn luôn vô nghiệm.

B. Phương trình bậc nhất một ẩn luôn có vô số nghiệm.

C. Phương trình bậc nhất một ẩn có thể vô nghiệm, có thể có một nghiệm.

D.Phương trình bậc nhất một ẩn chỉ có một nghiệm.

Câu 5: Điều kiện xác định của phương trình là:

A. x ≠ 2 B. x ≠ 2 và x ≠ 5 C. x ≠ 5 D. x ≠ 0.

Câu 6: Phương trình 16x – 4 = 21 – 9x có nghiệm là:

A. x = 0 B. x = 3 C. x = 2 D. x = 1.

a, (3x – 3)(2x – 4) = 0.

b, 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0.

: (2,0 điểm) Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

: (3,0 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 cm. Nếu chiều dài tăng thêm 3 cm và chiều rộng tăng thêm 2 cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 60 cm 2. Tìm chiều rộng, chiều dài của hình chữ nhật ban đầu.

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Toán Đại số lớp 8 – THCS Sa Nhơn 2016

chúng tôi

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh 11 Thí Điểm

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 tiếng Anh 11 thí điểm – có đáp án giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức các unit đã học. Từ đó tự đánh giá năng lực tốt hơn và tiến bộ hơn.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT, HỌC KỲ I (2017 – 2018) MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 11 THÍ ĐIỂM THỜI GIAN. 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ, tên học sinh……………………………………………..Lớp. …………….. Số báo danh. ……………………

(HS làm trên tờ đê kiểm tra, kể cả phần trắc nghiệm)

SECTION A – Listening SECTION B – Multiple choices Choose the underlined part that differs from the other three in pronunciation in each question.1. A. t alent B. v alue C. access D. don ate2. A. discr imination B. disab ilities C. scholarsh ip D. descr ibe

Choose the word whose stress is different from the others.3. A. impairment B. dictionary C. voluntary D. television4. A. cognitive B. alphabet C. protective D. difficulty5. A. integration B. discrimination C. international D. interpersonal

Gợi ý:

33. To celebrate the Viet Nam teachers Day, my school held a significant / wonderful music performance at the front yard on the evening November 18th.

34. We think (that) Minh is a responsible student.

35. According to you/ For you/ In your opinion, what are characteristics / characters of an independent person?

36. Children with cognitive impairments often have difficulty (in) understanding new lessons.

37. I’m determined to win the race.

38. It’s not easy to make him change his mind.

39. Her teachers like her because of her willingness to learn.

40. I agreed with his suggestion to take part in more outdoor activities

Bạn đang xem bài viết Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 11 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!