Xem Nhiều 6/2023 #️ Bt Tiếng Anh 5 Unit 2 # Top 11 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 6/2023 # Bt Tiếng Anh 5 Unit 2 # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bt Tiếng Anh 5 Unit 2 mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

4/ A. after B. morning C. often D. before

5/ A. homework B. afternoon C. exercise D. centre

6/ They usually ……… early and do morning exercise.

gets on B. get up C. get on D. gets up

7/ What ……… you do after school? – I usually do my homework.

do B. are C. does D. x

8/ Mary often ……… TV after dinner with her parents.

watch B. to watch C. watches D. watchs

9/ What does your mother …….. in the evening? – She ……… me with my homework.

do – help B. do – helps C. does – helps D. does – help

10/ I sometimes go to the sports centre with my friends ……… the afternoon.

on B. at C. with D. in

11/ The children often (ride) …………. a bike in the afternoon.

12/ Her mother always (cook) ………… dinner after work.

13/ My brother sometimes (talk) ………… with friends online in the evening.

14/ Lily (like – listen) ……………………………….. to music after dinner.

15/ Tam and her friend always (go) ………. to school early.

16/ is/ food/ This/ we/ the/ eat/ way/ our/ . ……………………………………………………………………………..

17/ do/ What/ after/ she/ does/ school/ ? ……………………………………………………………………………..

18/ breakfast/ have/ I / always/ big/ a/ . ……………………………………………………………………………..

19/ you/ school/ Who/ with/ to/ do/ go/ ? ……………………………………………………………………………..

20/ likes/ Tim/ badminton/ playing/ . ……………………………………………………………………………..

Lesson 2

4/ A. library B. Internet C. cinema D. information

5/ A. partner B. swimming C. grandparents D. project

Eg: How often/ you/ go to the library? – twice a month.

è How often do you go to the library? – I go to the library twice a month.

6/ How often/ you/ study with a partner? – twice a week.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7/ How often/ Linda/ go to the cinema? – once a month.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8/ How often/ your mother/ go shopping? – every day.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9/ How often/ you/ surf the Internet? – once a week.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

twice after cooking often late are

Adam: What (10)……… you doing, Susan?

Susan: I’m (11) …………… dinner.

Adam: Do you like cooking?

Susan: Yes, I do. I usually cook (12) ………….. school because my mother always comes home (13) ………… I help my mother with shopping too.

Adam: How (14) ……………. do you go shopping?

Susan: (15) ……………. a week.

16/ Bạn đi câu cá bao lâu một lần? – 1 tháng 1 lần………………………………………………………………

17/ Tom đến rạp chiếu phim 2 lần 1 tháng. …………………………………………………………………….

18/ Hàng ngày tớ đi xe đạp đến trường. ……………………………………………………………………………

19/ Bố bạn làm gì vào buổi tối? – Ông ấy thỉnh thoảng lên mạng.

……………………………………………………………………………………………………………………………

READING COMPRENSION

My name is Mai. I get up very early in the morning. I do morning exercise with my father. After breakfast, my brother and I ride a bicycle to school. We come home at 11 o’clock and then I have lunch with my family. In the afternoon, I study with my partner. Her name is Linh. Sometimes, I go to the library to look for some information. My family go to the cinema once a month.

20/ What’s her name? ……………………………………………………………

21/ Does she get up late in the morning? ………………………………………………………………………….

22/ Who does she go to school with? ………………………………………………………………

23/ What’s her partner’s name? …………………………………………………………………………………………

24/ How often do her family go to the cinema? ……………………………………………………………………………

Unit 3: Where did you go on holiday? Lesson 1 Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác: Exercise 2: Chọn từ có trọng âm khác:

4/ A. holiday B. ancient C. imperial D. summer

5/ A. photo B. seaside C. island D. about

Exercise 3: Chọn đáp đúng để hoàn thành câu:

6/ I went ……… a trip with my family. A. in B. on C. at D. of

7/ What was the trip …….? A. is B. was C. like D. were

8/ ……… did you go on holiday? A. What B. Where C. Which D. How many

9/ She went to Hoi An Ancient ……… A. city B. village C. town D. island

10/ Where ……… you last summer? A. are B. was C. were D. is

Exercise 4: Chọn từ điền vào đoạn hội thoại:

Exercise 5: Sắp xếp từ thành câu:

21/ on/ Where/ you/ holiday/ were/ ? …………………………………………………………….

…………………………………………………………..

22/ to/ I/ Dong Xuan/ Hoan Kiem/ Market/

went/ and/ Lake/ .

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

23/ you/ go/ Where/ summer/ last/ did/? ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercise 6: Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B: Lesson 2 Exercise 1: Chọn từ có cách phát âm và trọng âm khác:

3/ A. motorbike B. countryside C. underground D. information

Exercise 2: Nối cột A với cột B để được câu hoàn chỉnh: Exercise 3: Chọn câu hỏi đúng nhất cho phần gạch chân trong câu trả lời:

9/ ………………………………………………………………………..? I went to Da Nang City last summer.

10/ ………………………………………………………………………..? I went by motorbike with my father.

11/ ………………………………………………………………………..? I went to see my grandparents.

12/ ………………………………………………………………………..? Yes, I did. It was fantastic.

Did you enjoy the trip? Who did you go to see? Where did you go on holiday? How did you get there? Exercise 4: Dịch đoạn văn sau sang tiếng Anh:

Tớ tên là Minh. Mùa hè năm ngoái, gia đình tớ …………………………………………………………………………………

đã đi đến Huế bằng tàu hỏa. Nhà tớ đến để thăm ………………………………………………………………………………….

ông bà của chúng tớ. Chúng tớ đã đến thăm kinh ………………………………………………………………………………….

thành Huế. Chuyến đi của tớ rất tuyệt vời! ………………………………………………………………………………….

Lesson 3 Exercise 1: Liệt kê các cụm từ sao cho hợp lý:

1/ by taxi, by train, …………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ last summer, last ……………………………………………………………………………………………………………………………

3/ went, came, ……………………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Sam Son Beach, Phu Quoc Island, ……………………………………………………………………………………………………

Exercise 2: Mỗi dòng trong đoạn văn dưới dây có 1 lỗi sai, em hãy tìm và sửa lỗi sai đó:

Thanh and his parents go back to their hometown to visit 5/ …………………………………………….

his uncle last weekend. He live in a small village in Nam Dinh 6/ …………………………………………….

Province. They went to Ha Noi Railway Station with taxi. Then 7/ …………………………………………….

they took a plane to their hometown. His uncle took them to 8/ …………………………………………….

Vi Xuyen Lake, Rong Market and Thinh Long Beach. They has 9/ …………………………………………….

a wonderful time in their hometower. 10/ ………………………………………….

Trả lời các câu hỏi sau dựa vào nội dung đoạn văn trên:

11/ Where’s Thanh’s hometown? ………………………………………………………………….

12/ How did they get to Ha Noi Railway Station? ……………………………………………………………………………

13/ Did they go to their hometown by coach? ……………………………………………………………………

14/ Where did they go in Nam Dinh Province? ………………………………………………………………………………………

15/ What was the trip like? ………………………………………………………………………………

Bt Tiếng Anh 12 Unit 2

I. Phonetics

1. Choose the words with the different pronunciation of the underlined part.

10. A. t oo B. sch ool C. ball oon D. fl oo d

2. Choose the word with the different stress pattern.

11. A. parents B. prefer C. confirm D. allow

12. A. grocery B. history C. delicious D. celebrate

13. A. family B. hospital C. cultural D. romantic

14. A. resposible B. education C. information D. complicated

15. A. reply B. order C. appear D. protect

16. A. beauty B. attempt C. dinner D. motion

17. A. attractive B. unhappy C. decisive D. generous

18. A. cover B. open C. explain D. answer

19. A. precede B. happen C. create D. contain

20. A. significant B. integration C. conversation D. independence

II. vocabulary

21. Adictionary helps you …………. the meaning of words.

A. fetch B. determine C. look up D. look up to

22. A(n) ………….. family consists og three or four generations living together.

A. big B. extended C. widened D. nuclear

23. Members of our family have very close ………….. with each other.

A. love B. feeling C. connection D. relationship

24. We are …………. a survey about how people spend their free time.

A. carrying B. working C. conducting D. performing

25. Women are demanding …………… pay for …………… work.

A. same B. similar C. identical D. equal

26. My mother ……………. her career as a secretary before marriage to become a good housewife and mother.

A. developed B. sacrificed C. interrupted D. continued

27. He was …………… to leave school because he couldn’t afford the fees.

A. obliged B. willing C. able D. make

28. One of the typical …………….. of the Vietnamese culture is workshiping ancestors.

29. It’s impolite to ask question about someone’s ……………… in many countries.

A. money B. income C. private D. occupation

30. A true friend is someone you can ……………. your secret with.

A. tell B. report C. share D. confide

If dancing isn’t your thing, perhaps you (31) ……………. singing? Everyone know that karaoke comes from Japan, but it is not the Japanese for ‘drunk and tone-deaf’ as you might think. It (32) …………… means ’empty orchestra’. It all started in a small music (33) ………….. in the city of Kobe. One night, when the usual guitarist didn’t (34) ……………, the desperate bar owner recorded some music and invited his (35) …………… to sing instead. The craze soon (36) …………….. and special karaoke machines were invented.

The idea was that however (37) …………… you sang everyone applauded at the end and it proved the perfect (38) …………… for stressful Japanese businessmen to relax. Today, you can find karaoke bars all over the world. It is so (39) ……………… in China that restaurants normally have several karaoke machines going at the same (40) ……………. . As one karaoke fan says, it’s something everyone should try at least once in their life.

31. A. prefer B. like C. hate D. interest

32. A. surely B. clearly C. actually D. obviously

33. A. shop B. stage C. tool D. bar

34. A. turn off B. turn on C. turn up D. turn down

35. A. clients B. guests C. customers D. shopkeepers

36. A.widened B. spread C. stretched D. came over

37. A. well B. badly C. beautifully D. professionally

38. A. way B. road C. thing D. behaviour

39. A. famous B. popular C. well-known D. favourable

40. A. hour B. moment C. time D. times

III. grammar

41. He’s a voluntary Australian teacher. He ………….. English in five different countries.

A. teaches B. taught C. has taught D. had taught

A. should B. may C. ought D. used to

43. They asked us ……………… any noise during the performance.

A. to make B. not to make C. don’t make D. didn’t make

44. I’m sorry I wasn’t here earlier but I came …………….. I could.

A. if B. when C. until D. as soon as

45. Do you think I could borrow that book after you ……………… reading it?

A. finish B. finishing C. have finished D. will finish

46. She ………….. in a lot of major films before retirement last year.

A. stars B. starred C. have starred D. had starred

47. Mike is on business in London but he ……………… back on Sarturday for your party.

A. fly B. is flying C. will fly D. will come

48. If I …………… out late, I always …………….. a taxi home.

A. stay/ get B. will stay/ get C. stay/ will get D. will stay/ will get

49. Is this knife for …………… vegetable?

A. lift B. lifting C. peel D. peeling

50. I expect to find you …………… hard when I get back.

A. worked B. working C. be working D. have worked

Have you ever wondered where the modern disco (51) …………..? Before the Second World War, men and women (52) …………… to night clubs danced in couples to live band. BUt in Paris, during the war, jazz bands (53) ……………. in clubs. People still wanted (54) ……………. so they took along their grammophone players instead and the vary first discotheques were (55) ……………. . The idea remained popular after the war because it was (56) ………….. to pay a DJ than a whole band and soon Parisian discotheques were copied in the USA and other countries.

It was the arrival of a dance craze called ‘The Twist’ in 1961 (57) ……………. really made discos, as for the first time couples danced without (58) ………….. each other. Fashion, music and technology (59) ……….. quite a bit since then but the dasic idea has never lost (60) ………….. popularity.

51. A. start B. starts C. started D. had started

52. A. going B. went C. who go D. had gone

53. A. was banned B. were banned C. was allowed D. were allowed

54. A. dance B. dancing C. to dance D. and danced

55. A. set B. created C. made D. done

56. A. cheaper B. more cheap C. more cheaper D. cheapest

57. A. if B. and C. that D. when

58. A. touch B. touching C. a touch D. being touched

59. A. moved B. will move C. have moved D. had moved

60. A. it B. its C. their D. theirs

IV. reading comprehension

If you show up a bit late for a meeting in Brazil, no one will be too worried. But if you keep someone in New York waiting for ten or fifteen minutes, you may have some explaining to do. Time is seen as relatively flexible in some cultures but it viewed more rigidly in others.

Back in the 1950s, anthropologist Edward Hall described how the sicial rules of time are like a ‘silent language’ for a given culture. He described how variations in the perception of time can lead to misunderstandings between people from separate countries. “An ambassador who has been kept waiting by foreign visitors need to understand that if his visitor just mutters an apology, this is not necessarily an insult,” Hall wrote.

Social psychologist Robert Levine has conducted so-called pace-of-life studies in 31 countries. He ranked the countries by measuring three things : Walking speed on urban sidewalks, how quickly postal clerks could fulfil a request for a common stamp and the accuracy of public clocks.

Kevin Birth, an anthropologist, has examined time perception in Trinidad. There, if someone is meeting friends at 6.00 p.m., people show up at 6.45 or 7.00 and say ‘any time is Trinidad time’. “You can’t simply go into a society and ask someone. ‘Tell me about your conception of time’, Bith says. “You have to come up with other ways to find out”.

61. According to the text, time cultures

A. are relatively similar in countries.

B. accept flexbility in most countries.

C. vary from society to society.

D. tell you nothing about countries.

62. Edward used the example of the ambassador to show that

A. people in power are easily consulted.

B. problems can be caused by different views of time.

C. rules of time are different now from in the past.

D. misunderstandings over time can be avoided.

63. From the text, we can understand that the rules of time in different countries

A. are easily for people to work out.

B. can be perceived the same.

C. cause no serious problems.

D. might not be made explicit to you.

64. In his research, Robert Levine measured the speed at which postal workers

A. oerformed a task.

B. delivered letters.

C. learned a new skill.

D. answered a question.

65. Birth finds there is often a difference between

A. what community and what indiduals think about time.

B. people’s practical and theoretical attitudes to time.

C. what people behave and what they think.

D. people’s past and present attitudes to time.

Don’t be surprised if people you don’t know well ask you how much you earn and how much your car costs. this is quite normal in Singapore. If you are invited for a meal, people will always offer you a second helping. You should always say ‘No’, so as not to appear greedy. This will be understood and your host will give you more anyway.

In Britain, it is impolite to ask someone about money or age. However, if you arrange to meet someone, try not to be more than a few minutes late. On trains, people tend to sit in silence and read. If you try start a concersation with the person next to you, don’t be surprised if you don’t get much of a response.

In Thailand, it is quite normal to visit people at home without being invited. It is rude to point at people with your finger but do it by nodding your head instead. The head is considered the most spiritual part of the body and the feet the dirtest part. So never out your feet up on a chair or a desk.

66. According to the passage, in which country it is not impolite to ask about someone’s salary or wages?

A. Thailand.

B. Singapore.

C. Britain.

D. All these countries.

67. As a guest for dinner, you may want to have more food but it is better to refuse when offered.

A. say ‘No, thanks.’

B. say ‘I’d love to.’

C. say ‘Yes, please.’

D. say ‘You’re welcome’

68. Punctuality is important here.

A. in Thailand.

B. in Singapore.

C. in Britain.

D. Not mentioned in the passage.

69. In Britain, people tend to keep their privacy

A. in acar.

B. when travelling to work

C. at home

D. on trains.

70. The Thai considered the head the most spiritual part of the body.

A. the most respectable

B. the most attractive

C. the highest

D. the most admirable

V. use of english

1. Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

71. It (A) took me (B) ages to get used to (C) drive (D) on the highway.

2. Choose the corret sentence with the same meaning as the one in italics.

81. I found him smoking by the window.

A. When I came, he was by the window.

B. I was smoking when he came.

C. I thought he was smoking by the window.

D. When I saw him, he was smoking by the window.

82. They think the owner of the house is abroad.

A. The owner of the house is thought to be abroad.

B. They are sure of the owner of the house.

C. The owner of the house is to be abroad.

D. The owner of the house is thought abroad.

83. We got lost because we had no map with us.

A. If we had a map with us, we wouldn’t get lost.

B. We wouldn’t have got lost unless we had had a map with us.

C. If we had had a map with us, we wouldn’t have got lost.

D. Without a map, we will get lost.

84. The heavy rain made it impossible for us to have out picnic.

A. The heavy rain enabled us to have a picnic.

B. We couldn’t have our picnic because of the heavy rain.

C. We went on a picnic in spite of the rain.

D. All are correct.

85. Although he had a bad cold, Williams still went to work.

A. Williams still went to work in spite of his bad cold.

B. Williams still went to work because of his bad cold.

C. Williams still had a bad cold in spite of his work.

D. Having a bad cold, Williams didn’t go to work.

A. The doctor wanted to rest .

B. The doctor suggested that I should rest.

D. The doctor suggested me to rest.

87. I would do anything for you.

A. There’s everything I wouldn’t do for you.

B. There’s many things I wouldn’t do for you.

C. There is nothing I would do for you.

D. There is nothing I wouldn’t do for you.

88. She didn’t say a word when she left the room.

A. She left the room, saying a word.

B. Leaving the room, she said nothing.

C. She left the room without saying a word.

D. B and C are correct.

89. Their teacher is making them study hard these days.

A. Their teacher is asking them to study hard these days.

B. They are being made study hard these days by their teacher.

C. They are being made to study hard these days by their teacher.

D. Making them study hard these days are the teacher’s study.

90. Even though I admire his knowledge, I don’t like his manners.

A. Although I admire his knowledge, but I don’t like his manners.

B. Much as I admire his knowledge, I don’t like his manners.

C. Because I admire his knowledge, I don’t like his manners.

D. I admire his knowledge as well as his manners.

Lesson 2 Unit 17 Sgk Tiếng Anh 5

Giải Lesson 2 unit 17 Tiếng anh 5

a) The apples look very fresh.

I like apples.

b) How many apples do you eat every day?

Two. I’m thirsty. Where can we get some drinks?

They’re over there.

c) Do you like milk, Mai?

Yes, I do. It’s my favourite drink.

d) How much milk do you think every day?

Two glasses.

a) Những quả táo trông rất tươi.

Mình thích táo.

b) Mỗi ngày bạn ăn bao nhiêu quả táo?

Hai. Mình khát nước. Chúng ta có thể mua/lấy một ít thức uống ở đâu?

Chúng ở đằng kia.

c) Bạn có thích sữa không Mai?

Vâng, có. Nó là thức uống yêu thích của mình.

d) Bạn nghĩ mỗi ngày bạn uống bao nhiêu sữa?

Hai ly.

Câu 2. Point and say. (Chỉ và nói)

a. How many bananas do you eat every day?

I eat three bananas.

b. How many rice do you eat every day?

I eat four bowls.

c. How many do you eat every day?

I eat two sausages.

d. How much water do you drink every day?

I drink three bottles.

a. Bạn ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày?

Mình ăn ba quả chuối.

b. Bạn ăn bao nhiêu cơm mỗi ngày?

Mình ăn bốn bát cơm.

c. Bạn ăn bao nhiêu xúc xích mỗi ngày?

Mình ăn hai chiếc xúc xích.

d. Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

Mình uống ba chai.

Câu 3. Let’s talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about your daily food and drinks. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về các đồ ăn và thức uống hàng ngày.)

– How many rice do you eat every day?

I drink five bowl of rice.

– How much bread do you eat every day?

I eat four slice of bread.

– Bạn ăn bao nhiêu cơm hàng ngày?

Mình ăn năm bát cơm.

– Bạn ăn bao nhiêu bánh mỳ hàng ngày?

Mình ăn bốn lát bánh mì.

Câu 4. Listen and circle a, b or c. (Nghe và khoanh tròn a, b hoặc c)

1. b 2. c 3. b 4. b

1. Mai: What fruit do you like best, Tony?

Tony: Bananas. I eat bananas every day.

Mai: How many bananas do you eat every day?

Tony: Two.

2. Linda: What’s your favourite food, Nam?

Nam: Rice with fish or soup.

Linda: How much rice do you eat every day?

Nam: I eat four bowls.

Linda: Wow! That’s a lot!

3. Peter: What is your favourite drink, Mai?

Mai: Water.

Peter: How much water do you drink every day?

Mai: Four bottles.

4. Hoa: Do you like sausages, Tom?

Tom: Yes, of course. I like them very much.

Hoa: How much sausages do you eat every day?

Tom: Two. How about you?

Hoa: I don’t like sausages.

1. Mai: Bạn thích quả gì nhất Tony?

Tony: Chuối. Mình ăn chuối hàng ngày.

Mai: Bạn ăn bao nhiêu chuối hàng ngày?

Tony: Hai.

2. Linda: Đồ ăn ưa thích của bạn là gì?

Nam: Cơm với cá hoặc với súp canh.

Linda: Bạn ăn bao nhiêu cơm mỗi ngày?

Nam: Mình ăn bốn bát.

Linda: Chà! Nhiều quá.

3. Peter: Đồ uống ưa thích của bạn là gì, Mai?

Mai: Nước.

Peter: Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

Mai: Bốn chai.

4. Hoa: Bạn có thích xúc xích không, Tom?

Tom: Có chứ. Mình rât thích chúng.

Hoa: Bạn ăn bao nhiêu xúc xích mỗi ngày?

Tom: Hai. Thế còn bạn?

Hoa: Mình không thích xúc xích.

Câu 5​​​​​​​. Read and complete. (Đọc và điền vào chỗ trống)

(1) how many (2) how much (3) milk (4) shouldn’t (5) healthy

Mai: Bạn thường ăn sáng gì?

Tom: Một ít bánh mì với bơ, xúc xích, trứng, sô cô la và sữa.

Mai: Bạn thường ăn bao nhiêu xúc xích và trứng?

Tom: Tôi thường ăn hai xúc xích và một quả trứng.

Mai: Bạn ăn bao nhiêu sô cô la?

Tom: Một hoặc hai thanh.

Mai: Và bạn uống bao nhiêu sữa?

Tom: Một ly lớn

Mai: Bạn không nên ăn quá nhiều xúc xích và những thanh sô cô la.

Tom: Tại sao không?

Mai: Bởi vì chúng không tốt cho sức khỏe!

Câu 6​​​​​​​. Let’s play. (Cùng chơi)

Labelling foods and drinks. (Dán tên cho các đồ ăn và thức uống sau)

Food pyramid (Tháp thực phẩm)

Eat only a little (Ăn chỉ một ít): Chocolate (sô cô la), cola (cô ca cô la), ice cream (kem), sweets (kẹo)

Eat some (Ăn một ít): Fish (cá), milk (sữa), chicken (thịt gà), eggs (trứng), cheese (phô mai), jam (mứt)

Eat most (Ăn nhiều): Rice (cơm/gạo), apples (táo), bread (bánh mi), carrots (cà rốt) sweet corn (bắp ngọt), oranges (cam), tomatoes (cà chua), banana: (chuối), cabbage (cải bắp).

Tiếng Anh 5 Unit 15 Lesson 2 (Trang 32

Unit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?

Tiếng Anh 5 Unit 15 Lesson 2 (trang 32-33)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:

a. – What would you like to be in the future, Mai?

– I’d like to be a writer.

b. – Why would you like to be a writer?

– Because I d like to write stories for children.

c. – Would you like to be a writer too, Tony?

– No. I’d like be a pilot.

d. – A pilot? Why?

– Because I’d like to fly a plane.

Hướng dẫn dịch:

a. – Bạn muốn làm gì trong tương lai, Mai?

– Mình muốn làm nhà văn.

b. – Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?

– Vì mình muốn viết truyện cho trẻ em.

c. – Bạn cũng muốn trở thành nhà văn chứ, Tony?

– Không. Mình muốn làm phi công.

d. – Phi công ư? Tại sao?

– Bởi vì mình muốn lái máy bay.

2. Point and say. (Chỉ và nói)

a. Why would you like to be a nurse?

Because Td like to look after patients.

b. Why would you like to be a writer?

Because I’d like to write stories for children.

c. Why would you like to be a pilot?

Because I’d like to fly a plane.

d. Why would you like to be an architect?

Because I’d like to design buildings.

Hướng dẫn dịch:

a. Tại sao bạn muốn trở thành một y tá?

Bởi vì mình muốn chăm sóc các bệnh nhân.

b. Tại sao bạn muốn trở thành một nhà văn?

Bởi vì mình muốn viết truyện cho trẻ em.

c. Tại sao bạn muốn trở thành một phi công?

Bởi vì mình muốn lái máy bay.

d. Tại sao bạn muốn trở thành một kiến trúc sư?

Bởi vì mình muốn thiết kế các tòa nhà.

3. Let’s talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about your future jobs (Hỏi và trà lời các câu hỏi về các công việc trong tương lai của bạn)

Gợi ý:

– What would you like to be in the future?

I’d like to be a teacher.

Why would you like to be a teacher?

Because I’d like to teach children.

– What would you like to be in the future?

I’d like to be a doctor.

Why would you like to be a doctor?

Because I’d like to help patients.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Mình muốn trờ thành một giáo viên.

– Tại sao bạn muốn trở thành một giáo viên?

Bởi vì mình muốn dạy học cho trẻ.

– Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Mình muốn trở thành một bác sĩ.

– Tại sao bạn muốn trở thành một bác sĩ?

Bởi vì mình muốn giúp đỡ các bệnh nhân.

4. Listen and cicrle n, b or c. (Nghe và khoanh tròn a, b hoặc c)

Bài nghe:

Tapescript (Bài thu âm):

1. Linda: What would you like to be in the future, Trung?

Trung: I’d like to be an architect.

Linda: Why?

Trung: Because I would like to design buildings for my town.

2. Nam: Would you like to be a teacher, Mai?

Mai: No. I d like to be a nurse. I’d like to look after patients.

Nam: Working as a nurse is hard work.

Mai: Yes, I know. But I think I’ll like it.

3. Linda: Would you like to be a singer or a footballer, Tony?

Tony: I’d like to be a pilot.

Linda: A pilot? Why?

Tony: Because I would like to fly a plane.

4. Mai: What would you like to be in the future, Tom?

Tom: Let me see. Oh, I’d like to be a farmer.

Mai: Farmer? Why do you like to be a farmer?

Tom: Because I’d like to work on a farm.

Hướng dẫn dịch:

1. Linda: Bạn muốn làm gì trong tương lai, Trung?

Trung: Mình muốn trở thành kiến trúc sư.

Linda: Tại sao?

Trung: Bởi vì mình muốn thiết kế các tòa nhà cho thị trấn của mình.

2. Nam: Bạn có muốn làm giáo viên không, Mai?

Mai: Không. Mình muốn làm y tá. Mình muốn chăm sóc bệnh nhân.

Nam: Y tá là công việc vất vả đó.

Mai: Mình biết. Nhưng mình nghĩ mình thích nó.

3. Linda: Bạn muốn trở thành một ca sĩ hay một cầu thủ, Tony?

Tony: Mình muốn làm phi công.

Linda: Phi công ư? Tại sao?

Tony: Bởi vì mình muốn lái máy bay.

4. Mai: Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai, Tom?

Tom: Để mình xem nào. Ồ, mình muốn làm một nông dân.

Mai: Nông dân ư? Tại sao bạn muốn trở thành một nông dân?

Tom: Bởi vì mình thích làm việc trên trang trại.

5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn muốn làm gì trong tương lai?

B: Mình muốn trở thành một y tá.

A: Tại sao?

B: Bởi vì mình muốn chăm sóc các bệnh nhân.

A: Bạn muốn làm việc ở đâu?

B: Trong một bệnh viện ở vùng quê.

A: Bạn muốn làm gì trong thời gian rảnh?

B: Mình muốn viết truyện tranh.

6. Let’s play. (Cùng chơi)

Pelmanism (Phương pháp học Pelman)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-15-what-would-you-like-to-be-in-the-future.jsp

Bạn đang xem bài viết Bt Tiếng Anh 5 Unit 2 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!