Xem Nhiều 6/2023 #️ Đáp Án Đề Minh Họa Năm 2022 Môn Toán (Có Giải Chi Tiết). # Top 10 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 6/2023 # Đáp Án Đề Minh Họa Năm 2022 Môn Toán (Có Giải Chi Tiết). # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đáp Án Đề Minh Họa Năm 2022 Môn Toán (Có Giải Chi Tiết). mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Toán

Xem: Đề minh họa năm 2019 môn Toán

Đáp án:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Câu 1:

Thể tích khối lập phương cạnh 2a là: V = (2a) 3 = 8a 3.

Câu 2:

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt giá trị cực đại tại x = 2 và giá trị cực đại bằng 5.

Câu 3:

Câu 4:

Hàm số đồng biến ⇔ đồ thị hàm số đi lên

Quan sát đồ thị thấy hàm số đồng biến trên (-1; 0) và (1; +∞)

Câu 5:

Câu 6:

Ta có:

Câu 7:

Theo công thức, thể tích khối cầu bán kính a bằng:

Câu 8:

Tập xác định: D = R.

⇔ x(x – 1) = 0

Vậy tập nghiệm của phương trình là {0 ; 1}

Câu 9:

Mặt phẳng (Oxz) có phương trình y = 0.

Câu 10:

Ta có :

Câu 11:

Thay lần lượt tọa độ các điểm vào phương trình đường thẳng d ta thấy chỉ có điểm P(1; 2; 3) thỏa mãn:

Câu 12:

Ta có công thức

Câu 13:

Câu 14:

Điểm biểu diễn số phức z = ai + b có tọa độ (a ; b)

Điểm biểu diễn số phức z = -1 + 2i có tọa độ (-1 ; 2) và là điểm Q.

Câu 15:

Từ hình dạng đồ thị ta thấy đây là đồ thị hàm số dạng

Đồ thị có đường tiệm cận đứng

Đồ thị có đường tiệm cận ngang

Chỉ có đồ thị hàm số thỏa mãn điều kiện trên.

Câu 16:

Quan sát đồ thị ta thấy trên [-1 ; 3]

+ Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x = 3, giá trị lớn nhất M = 3.

+ Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại x = 2, giá trị nhỏ nhất m = -2.

Vậy M – m = 5.

Câu 17:

Xét : f'(x) = 0

Ta có bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên thấy hàm số có ba điểm cực trị

Câu 18:

Ta có: 2a + (b + i).i = 1 + 2i

⇔ 2a + bi + i2 = 1 + 2i

⇔ 2a – 1 + bi = 1 + 2i (Vì i 2 = -1)

Câu 19:

Bán kính mặt cầu:

Phương trình mặt cầu tâm I(1; 1; 1) và bán kính R = √5 là:

Câu 20:

Ta có:

Câu 21:

Giải phương trình z 2 – 3z + 5 = 0 ta có hai nghiệm:

Do đó:

Câu 22:

⇒ (P)

⇒ d((P); (Q)) = d(M; (Q)) với M là một điểm bất kì thuộc mặt phẳng (P).

Chọn M(0 ; 0 ; 5).

Câu 23:

Tập xác định: D = R.

⇔ (x + 1)(x – 3) < 0

⇔ -1 < x < 3 .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (-1; 3).

Câu 24:

Phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là phần hình giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x 2 – 2x – 1 , đồ thị hàm số y = -x 2 + 3 và các đường thẳng x = -1, x = 2.

Vậy diện tích phần hình đó là:

Do đó :

Câu 25:

+ Đáy của khối nón là hình tròn có bán kính R = a.

⇒ Diện tích mặt đáy của khối nón là: S = π.a2.

+ Gọi chiều cao của khối nón là h

Ta có: đường sinh bằng 2a ⇒ l = 2a

Vậy thể tích khối nón là

Câu 26:

Ta có : nên x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

nên y = 2 là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

nên y = 5 là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy hàm số tổng ba tiệm cận đứng và ngang.

Câu 27:

S.ABCD là khối chóp tứ giác đều nên SO ⊥ (ABCD) nên .

ΔSOA vuông tại O .

Vậy thể tích khối chóp bằng .

Câu 28:

Ta có :

Câu 29:

2.f(x) + 3 = 0

Số nghiệm thực của phương trình 2.f(x) + 3 = 0 là số nghiệm thực của phương trình và bằng số giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số y = f(x)

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đường thẳng sẽ cắt đồ thị hàm số tại 4 điểm.

Vậy phương trình có bốn nghiệm

Câu 30:

Để tính góc giữa hai mặt phẳng, ta góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.

Ta có : ABCD.A’B’C’D’ là hình lập phương

⇒ A’B’ ⊥ (AA’D’D)

⇒ A’B’ ⊥ AD’.

Mà: A’D ⊥ AD’

A’B’ cắt A’D

⇒ (A’B’CD) ⊥ AD’ (1)

Chứng minh tương tự ta có: (ABC’D’) ⊥ A’D (2)

⇒ ((A’B’CD) ; (ABC’D’)) = (AD’; A’D).

Mà AA’D’D là hình vuông nên AD’ ⊥ AD’ ⇒ (AD’; A’D) = 90 0

⇒ ((A’B’CD) ; (ABC’D’)) = 90 0.

Câu 31:

Xét phương trình : log 3(7 – 3 3) = 2 – x (1)

Tổng các nghiệm của phương trình là:

Câu 32:

Thể tích khối trụ bằng: V = πr 2 h, trong đó r là bán kính đáy khối trụ, h là chiều cao khối trụ.

Do đó, ta có:

Câu 33:

Ta có:

+ Tính

Đặt

Vậy

Câu 34:

AB

Kẻ AH ⊥ CD, AK ⊥ SH.

+ Chứng minh d(A; (SCD)) = AK.

Ta có: SA ⊥ (ABCD) ⇒ SA ⊥ CD

Mà AH ⊥ CD

⇒ CD ⊥ (SAH) ⇒ CD ⊥ AK.

Mà AK ⊥ SH

⇒ AK ⊥ (SCD)

Vậy d(A; (SCD)) = AK.

+ Tính AK:

Hình thoi ABCD có

Xét ΔADH vuông tại H có

Xét ΔSAH vuông tại A, đường cao AK có:

Vậy

Câu 35:

+ Tìm giao điểm của (d) và (P).

Phương trình tham số của d:

Gọi A(t; -1 + 2t; 2 – t) là giao điểm của (d) và (P)

⇒ t + 2t – 1 + 2 – t – 3 = 0 ⇒ t = 1.

Vậy A(1; 1; 1).

+ Lấy điểm B(0; -1; 2) ∈ (d). Tìm B’ là hình chiếu của B trên (P).

Gọi d’ là đường thẳng đi qua B và vuông góc với (P)

⇒ Phương trình d’:

B'(t; -1 + t; 2 + t) là hình chiếu của B trên (P) ⇒ B’ = (d’) ∩ (P)

⇒ t + t – 1 + t + 2 – 3 = 0

+ Gọi Δ là hình chiếu của (d) trên (P).

Δ là đường thẳng qua A và B’

Δ đi qua A(1; 1; 1) nên

Câu 36:

Ta có: y’ = -3×2 – 12x + 4m – 9.

Hàm số nghịch biến trên (-∞; -1)

⇔ y’ ≤ 0 với ∀ x ∈ (-∞; -1)

⇔ -3×2 – 12x + 4m – 9 ≤ 0 ∀ x ∈ (-∞; -1)

⇔ 4m ≤ 3×2 + 12x + 9 ∀ x ∈ (-∞; -1)

+ Xét g(x) = 3×2 + 12x + 9

g'(x) = 6x + 12

g'(x) = 0 ⇔ x = -2.

Vậy 4m ≤ -3 hay

Câu 37:

= (a + bi + 2i)(a – bi + 2)

= [a + (b + 2)i].[(a + 2) – bi]

= a(a + 2) + b(b + 2) + [(a + 2)(b + 2) – ab].i

⇔ a(a + 2) + b(b + 2) = 0

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn của z là đường tròn (x + 1) 2 + (y + 1) 2 = 2 có tâm (-1; -1).

Câu 38:

⇒ a = -1/3, b = -1, c = 1

⇒ 3a + b + c = -1.

Câu 39:

Ta có:

f(x) < e x + m ∀ x ∈ (-1; 1)

Xét g(x) = f(x) – e x.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy f'(x) < 0 với ∀ x ∈ (-1; 1)

⇒ g'(x) = f'(x) – e x < 0 với ∀ x ∈ (-1; 1)

⇒ g(x) nghịch biến trên (-1; 1)

Vậy

Câu 40:

+ Không gian mẫu: n(Ω) = 6!

Gọi A : “Mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ”

Chọn chỗ cho học sinh nữ đầu tiên có 6 (cách)

Chọn chỗ cho học sinh nữ thứ hai (Không ngồi đối diện với học sinh nữ đầu) có 4 (cách)

Chọn chỗ cho học sinh nữ thứ ba (không ngồi đối diện với học sinh nữ đầu và thứ 2) có 2 (cách)

Xếp 3 học sinh nam vào ba chỗ còn lại có 3! (cách)

⇒ n(A) = 6.4.2.3!

Câu 41:

Ta có:

= chúng tôi 2 + 0 + 2.27 + 3.12

Mà ta có:

Câu 42:

Giả sử z = a = bi

⇔ a – 2b – 4 = 0

⇔ a = 2b + 4 (2)

Thế (2) vào (1) ta được:

Vậy có ba số phức thỏa mãn điều kiện giả thiết.

Câu 43:

Đặt t = sin x.

x ∈ (0; π) ⇒ t ∈ (0; 1].

Phương trình f (sin x) = m có nghiệm thuộc khoảng (0; π)

⇔ phương trình f(t) = m có nghiệm t ∈ (0; 1]

Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f(t) và đường thẳng y = m.

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy: phương trình f(t) = m có nghiệm t ∈ (0; 1] khi đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số f trên (0; 1] hay -1 ≤ m < 1.

Câu 44:

Gọi N là số tiền vay ban đầu, r là lãi suất hàng tháng, A là số tiền ông A hoàn nợ hàng tháng.

+ Số tiền còn nợ ngân hàng sau tháng thứ nhất:

+ Số tiền còn nợ ngân hàng sau tháng thứ hai:

+ Số tiền còn nợ ngân hàng sau tháng thứ ba:

+ Số tiền nợ ngân hàng sau tháng thứ n:

Áp dụng vào bài toán với N = 100 triệu đồng, r = 0,01.

Sau 5 năm (60 tháng), ông A trả hết nợ nên ta có:

A ≈ 2,22

Câu 45:

IE = √6 < R nên E nằm trong mặt cầu.

(P) có vecto pháp tuyến nP → = (2; 2; -1)

+ Tìm hình chiếu H của I trên mặt phẳng (P).

Đường thẳng qua I và vuông góc với (P):

H là hình chiếu của I trên (P) nên H(3 + 2t; 2 + 2t; 5 – t).

H ∈ (P) ⇒ 2(3 + 2t) + 2(2 + 5t) – 5 + t – 3 = 0

+ (Δ) đi qua E, nằm trong (P) và cắt (S) tại 2 điểm có khoảng cách nhỏ nhất

⇔ Δ đi qua E, nằm trong (P) và Δ ⊥ EH.

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm:

Câu 46:

Phương trình chính tắc của elip:

M ∈ (E), ⇒ x M = -2√3 (Vì x M < 0).

Đường thẳng MQ: x = -2√3 .

S 1 là phần diện tích được giới hạn bởi (E), trục Ox và đường thẳng MQ.

Do đó

Diện tích cả elip là: S = π.a.b = 12π

Diện tích phần được tô màu là: 12π – 2,174 ≈ 35,525.

2,174.100000 + 35,525.200000 ≈ 7322000

Câu 47:

Đặt V = V ABC.A’B’C’

Ta có:

Câu 48:

y = 3.f(x + 2) – x 3 + 3x đồng biến

Đặt t = x + 2 ⇒ x = t – 2

Dựa vào bảng biến thiên ta có đồ thị:

Nhìn vào đồ thị thấy:

Trong các đáp án trên chỉ có C. thỏa mãn.

Câu 49:

⇔ m 2(x 2 + 1)(x – 1)(x + 1) + m(x – 1)(x + 1) – 6(x – 1) ≥ 0 ∀ x ∈ R

⇔ (x – 1)[m 2(x 2 + 1)(x + 1) + m(x + 1) – 6] ≥ 0 ∀ x ∈ R (1)

+ Với m = 0, (1) ⇔ -6(x – 1) ≥ 0 ∀ x ∈ R (Loại)

+ Với m ≠ 0. Đặt f(x) = m 2(x 2 + 1)(x + 1) + m(x + 1) – 6.

⇒ x = 1 phải là nghiệm của f(x)

Nếu m = 1, thì f(x) = (x 2 + 1)(x + 1) + (x + 1) – 6

(1) trở thành (x – 1) 2 (x 2 + 2x + 4) ≥ 0 ∀ x ∈ R (Thỏa mãn)

Nếu m = -3/2 thì

(1) trở thành ∀ x ∈ R (Thỏa mãn)

Vậy có hai giá trị của m thỏa mãn là m = 1 và m = -3/2 . Tổng của chúng bằng -1/2

Câu 50:

Dựa vào đồ thị hàm số y = f'(x) ta thấy:

Xét f(x) = r

Vậy phương trình f(x) = r có ba nghiệm

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại chúng tôi

Đáp Án Đề Minh Họa Năm 2022 Môn Sinh Học (Có Giải Chi Tiết).

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Sinh học

Xem: Đề minh họa năm 2019 môn Sinh học

Đáp án:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Câu 81:

Có thể sử dụng Ca(OH)2 để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật thải ra khí CO 2 vì sẽ tạo CaCO 3 làm đục nước vôi trong

⇒ Chọn B.

Câu 82:

Châu chấu hô hấp qua hệ thống ống khí

⇒ Chọn A.

Câu 83:

Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử Protein

⇒ Chọn D.

Câu 84:

Phân tử mARN trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã

⇒ Chọn B.

Câu 85:

Theo nguyên tắc bổ sung A=T; G=x nên %A + %G = 50%

⇒ Chọn D.

Câu 86:

Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBB giảm phân tạo 100% giao tử aB

⇒ Chọn D.

Câu 87:

Cơ thể đồng hợp là aabbdd

⇒ Chọn A.

Câu 88:

Phép lai cho đời con có 1 loại kiểu gen là AA x aa ⇒ Aa

⇒ Chọn B.

Câu 89:

Phép lai cho đời con phân ly kiểu gen 1 : 1 là Aa x aa

⇒ Chọn B.

Câu 90:

Phép lai Dd x Dd ⇒ 3D- : 1dd: có 2 loại kiểu hình

⇒ Chọn A.

Câu 91:

Tần số alen A = 0,4 ⇒ tần số alen a = 0,6

Tần số kiểu gen aa của quần thể là: 0,62 = 0,36

⇒ Chọn A.

Câu 92:

Từ 1 cây hoa, người ta nuôi cấy mô để nhanh chóng tạo ra nhiều cây có kiểu gen giống nhau và giống với cây ban đầu.

⇒ Chọn B.

Câu 93:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

⇒ Chọn A.

Câu 94:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật lên cạn ở đại Cổ sinh.

⇒ Chọn C.

Câu 95:

Trong một quần xã sinh vật hồ nước, nếu hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng thường xảy ra mối quan hệ cạnh tranh.

⇒ Chọn B.

Câu 96:

Sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi thức ăn là nhái.

⇒ Chọn C.

Câu 97:

A- sai, vì cường độ ánh sáng quá mạnh, vượt quá khả năng hấp thụ của thực vật sẽ làm cường độ quang hợp giảm.

B- đúng

C- đúng

D- đúng

⇒ Chọn A.

Câu 98:

A- đúng

B- sai, khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch chủ.

C- đúng

D- đúng

⇒ Chọn B.

Câu 99:

Dạng đột biến làm tăng số lượng alen của 1 gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới là đột biến tự đa bội.

⇒ Chọn B.

Câu 100:

A- đúng

B- đúng

C- đúng

D- sai, nếu alen đột biến là alen lặn nhưng cơ thể mang alen đột biến ở thể dị hợp thì alen đột biến không biểu hiện thành kiểu hình được nên không phải là thể đột biến.

⇒ Chọn D.

Câu 101:

Cây dị hợp 2 cặp gen, các gen liên kết hoàn toàn khi cho tự thụ phấn sẽ cho tối đa 4 kiểu gen trong trường hợp dị hợp chéo lai với cây dị hợp đều:

⇒ Chọn C.

Câu 102:

Phát biểu đúng là A.

B: sai, CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen

C: chọn lọc ổn định diễn ra trong điều kiện môi trường không thay đổi

D: sai, CLTN tạo ra kiểu hình thích nghi

⇒ Chọn A.

Câu 103:

Phát biểu đúng là C,

A sai, giữa các loài thì kích thước của quần thể là khác nhau

B sai, kích thước quần thể phụ thuộc tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử, xuất cư, nhập cư

D sai, nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, mức độ sinh sản của quần thể sẽ giảm xuống

⇒ Chọn C.

Câu 104:

Phát biểu đúng là A

B sai: sự thất thoát năng lượng qua các bậc dinh dưỡng là rất lớn

C sai, năng lượng không được sử dụng lại

D sai, nấm cũng có khả năng phân giải chất hữu cơ thành vô cơ

⇒ Chọn A.

Câu 105:

Phát biểu sai là B, đột biến lặp đoạn thường gây hại cho sinh vật vì làm mất cân bằng hệ gen.

⇒ Chọn B.

Câu 106:

Cơ thể có kiểu gen AaBb, có một số tế bào xảy ra sự không phân li của tất cả các cặp NST ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, tạo ra các giao tử đột biến là AaBb, khi kết hợp với giao tử Ab tạo ra kiểu gen AaaBbb

⇒ Chọn A.

Câu 107:

Trường hợp không xảy ra là D, nếu cây hoa đỏ x cây hoa đỏ sẽ có 3 trường hợp sau

+ AA x AA ⇒ AA (1 kiểu gen, 1 kiểu hình)

+ Aa x AA ⇒ AA : Aa (2 kiểu gen, 1 kiểu hình)

+ Aa x Aa ⇒ 1AA : 2Aa :1aa (3 kiểu gen, 1 kiểu hình)

⇒ Chọn D.

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại chúng tôi

Đáp Án Đề Minh Họa Môn Anh Lần 3 Năm 2022 Giải Chi Tiết

Tiếng Anh là một môn thi riêng, bắt buộc nằm trong đề thi minh họa lần 3 tham khảo do BGD công bố ngày 14/5/2017 nhằm giúp học sinh, thầy cô tiếp cận với cấu trúc và hình thức thi mới. Được xem là giống nhất với đề thi thật sẽ diễn ra vào tháng 6.

Tải file đầy đủ ở LINK cuối bài viết.

Nếu các bạn quan tâm tới các môn khác. Xin mời tham khảo tại bài viết tổng hợp của chúng tôi : https://dethithu.net/de-thi-minh-hoa-lan-3-thpt-qg-2017-bo-gd-co-dap-an/

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

A. apparent B. visible C. foreseeable D. evident

Question 21. Jolie and Tom are meeting at the supermarket.

Jolie: “Hi, Tom. How are you doing?”

A. I’m waiting for my sister B. I’m shopping for food

C. I’m doing nothing D. I’m doing well

Question 22. Maria and Alex are talking about the environment.

Maria: “Our environment is getting more and more polluted. Do you think so?”

A. I’ll think about that B. I don’t agree

C. I don’t think so D. I can’t agree more

Đáp án một số câu ngữ pháp, giao tiếp trong đề thi minh họa lần 3 môn tiếng Anh 2017 của BGD

Câu 9. Ngữ pháp – Mệnh đề quan hệ Đáp án C

Giải thích: Đại từ quan hệ thay cho danh từ chỉ người là: who

Dịch nghĩa: Người đàn ông mà đưa cho tôi quyển sách là chú của tôi.

Câu 10. Từ vựng – Lựa chọn từ Đáp án B

Giải thích: apparent: rõ ràng, hiển nhiên

Visible: có thể nhìn thấy rõ

Foreseeable: có thể nhìn thấy trước, dự đoán được Evident: hiển nhiên, rành rành

Dịch nghĩa: Khi những đám mây trôi dạt đi, hình những cánh đồng có thể nhìn thấy rõ ràng từ độ cao.

Câu 11. Ngữ pháp – Trật tự tính từ Đáp án D

Giải thích:

Trật từ tính từ: Ghi nhớ cụm OpSASCOMP: Opinion ý kiến/ đánh giá cá nhân- Size kích cỡ- Age cũ/mới- Shape hình dáng – Color màu sắc- Origin nguồn gốc- Material chất liệu – Purpose mục đích sử dụng.

Ta có expensive – đắt tiền – thuộc nhóm opinion blue – xanh dương – thuộc nhóm color Japanese – của Nhật Bản – thuộc nhóm origin

Sắp xếp theo thứ tự OpSASCOMP ta có expensive blue Japanese + danh từ bike.

Dịch nghĩa: Bố của Jack mua cho anh ấy một chiếc xe đạp Nhật màu xanh dương đắt tiền như một món quà sinh nhật.

Câu 12. Ngữ pháp – Câu so sánh kép

Giải thích: Cấu trúc câu so sánh kép:

The + adj-er + S + V, the + adj-er + S + V: càng…, thì càng…

Dịch nghĩa: Anh ấy càng chăm chỉ học, anh ấy càng nhận được kết quả tốt.

Câu 13. Ngữ pháp – Cụm động từ Đáp án A

Dịch nghĩa: Chúng tôi đã tận dụng thời tiết tốt và có một ngày ở ngoài trời.

Câu 14. Ngữ pháp – Thì của động từ

Đáp án C

Giải thích: Dấu hiệu thời gian thì quá khứ đơn: time + ago: cách đây bao lâu

Dịch nghĩa: Bạn tốt nhất của tôi, Lan, đã chuyển tới Anh cách đây 10 năm.

Câu 15. Ngữ pháp – Từ loại, cấu tạo từ Đáp án B

Giải thích: Vị trí cần điền là một danh từ Communicate (v) giao tiếp

Communication (n) sự giao tiếp

Communicative (adj) dễ giao tiếp

Dịch nghĩa: Điện thoại di động là phương tiện giao tiếp hiệu quả của thế giới ngày nay. Câu 16. Từ vựng – Lựa chọn từ

Đáp án C

Giải thích: to give suggestion on something: đưa gợi ý về việc gì

Dịch nghĩa: Giáo viên đưa ra một số gợi ý về việc chuẩn bị cho bài kiểm tra như thế nào. Câu 17. Từ vựng – Lựa chọn từ

Đáp án B

Giải thích: show admiration: thể hiện sự ngưỡng mộ

Intention: ý định Consideration: sự cân nhắc Sympathy: sự thông cảm

Dịch nghĩa: Khán giả thể hiện sự ngưỡng mộ bằng cách dành cho dàn nhạc nổi tiếng thế giới một tràng vỗ tay lớn.

Câu 18. Ngữ pháp – Câu điều kiện loại II

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc câu điều kiện loại II

If + mệnh đề thì quá khứ, Mệnh đề thì tương lai trong quá khứ

Dịch nghĩa: Nếu anh ấy đủ chuyên môn hơn, anh ấy đã có thể có công việc đó.

Câu 19. Ngữ pháp – Mạo từ

Đáp án C

Giải thích:

Để chỉ danh từ mới xuất hiện lần đầu chưa xác định ta dùng mạo từ “a”

Dịch nghĩa: Trước tiên nhóm mình nên xác định một nhu cầu cụ thể trong cộng đồng và sau đó bắt đầu kế hoạch giải quyết nhu cầu đó.

Câu 20. Ngữ pháp – Cụm động từ Đáp án C

Giải thích: to show off: khoe khoang

Dịch nghĩa: Peter không phải một câu bé khiếm nhường vì cậu thường khoe khoang những giải thưởng của mình.

Câu 21. Đáp án D

Giải thích: Câu hỏi: How are you doing?: Dạo này thế nào?

I’m waiting for my sister: Tớ đang đợi chị gái.

I’m shopping for food: tớ đang đi mua đồ ăn

I’m doing nothing: tớ đang không làm gì cả

I’m doing well: Tớ vẫn tốt.

Dịch nghĩa: Jolie và Tom đang gặp nhau ở siêu thị

Jolie: “Hi, Tom. Dạo này cậu thế nào?”

Tom: “Tớ vẫn tốt. Còn cậu?”

Câu 22. Đáp án D

Giải thích:

I’ll think about that: Tớ sẽ nghĩ về việc đó.

I don’t agree: tớ không đồng ý

I don’t think so: tớ không nghĩ vậy

I can’t agree more: Tớ không thể đồng ý hơn/ Tớ hoàn toàn đồng ý

Dịch nghĩa: Maria và Alex đang nói về môi trường.

Maria: “Môi trường của chúng ta đang ngày càng ô nhiễm. Cậu nghĩ vậy không?” Alex: “Tớ hoàn toàn đồng ý. Điều đó thực sự đáng lo ngại.”

Hãy tải file ở LINK bên dưới để có thể in ra hoặc xem trên máy tính.

Đáp Án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2022 Lần 2

Đáp án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 2, Đáp án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 1, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 2, Đề Thi Minh Họa Môn Toán Lần 1 Năm 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Toán 2017 Lần 1, Đề Thi Minh Họa Toán 2017 Lần 3, Đề Minh Họa Lần 3 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 1 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 2 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 3 Môn Toán 2017, Bài Giải Đề Minh Họa Môn Toán 2017, Bài Giải Đề Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 1, Đề Thi Minh Họa Quốc Gia Môn Toán 2017, Bảng Kế Hoạch Chi Tiết Minh Họa, Đề Cương Chi Tiết Học Phần Lịch Sử Văn Minh Thế Giới, Thuyết Minh Chi Tiết Dự Thảo Luật Đất Đai 2013, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Về Dự Thảo Bộ Luật Hình Sự, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự án Luật Quản Lý Ngoại Thương, Báo Cáo Thuyết Minh Chi Tiết Về Dự án Luật Đơn Vị Hành Chính Kinh Tế, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự Thảo Luật Kinh Doanh Bất Động Sản, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 8, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 6, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 7, Mẫu Sổ Kế Toán Chi Tiết, Đề Toán 1 Tiết Lớp 7, Dự Toán Chi Tiết, Đề Toán Lớp 7 Một Tiết Học Lì 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Học Kì 2, Toan 5 Tuan 30 Tiet 3, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 6 Chương 3, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Toán Lớp 6, Đề Cương Và Dự Toán Chi Tiết, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6, Tuần 33 Tiết 1 Cùng Em Học Toán Tập 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số, Đơn Xin Thanh Toán Sổ Tiết Kiệm, Đề Cương ôn Tập Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6, Cùng Em Học Toán Tiết 1 Tuần 28 , Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tuan 23 Tiet 3, Kế Toán Chi Tiết Nguyên Vật Liệu, Những Bài Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 6, Đơn Mẫu Xin Thanh Toán Sổ Tiết Kiệm, Đề Thi Minh Họa Hóa 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Anh 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 3 Năm 2017, Đề Thi Minh Họa Văn 2017, Đề Thi Minh Họa Năm 2017, Đề Thi Minh Họa Lý 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Hóa 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Văn 2017 Lần 3, Đề Thi Minh Họa Môn Anh 2017 Lần 3, Đề Thi Minh Họa Lần 2 Năm 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Lý 2017, Đề Thi Minh Họa Hóa Năm 2017, Đáp án 14 Đề Thi Minh Họa 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 1 2017, Đề Thi Minh Họa 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Văn 2017 Lần 4, Đề Thi Minh Họa Môn Lý 2017 Lần 3, Đề Thi Minh Họa Môn Văn 2017 Lần 2, Đề Thi Minh Họa Lần 2 2017, Đề Thi Minh Họa Anh 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Sử 2017, Đáp án Đề Thi Minh Hoạ 2017, Đề 26 Đề Minh Hoạ 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Anh 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Hóa 2017, Giai Tiet 1 Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Đáp án Chi Tiết Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Tuan 25 Tiet 3 Trong Cung Em Hoc Toan, Bài Thảo Luận Kế Toán Chi Tiết Hàng Tồn Kho, Bản Cam Kết Sử Dụng An Toàn Và Tiết Kiệm Điện, Đề Thi Minh Họa Môn Sinh 2017, Bộ Đề Thi Minh Họa Thpt 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Sinh 2017, Bộ Đề Thi Minh Họa Thpt 2017 Lần 2, Bài Giải Đề Thi Minh Họa Môn Hóa 2017, Lời Giải Chi Tiết Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán 3, Đáp án Đề Thi Minh Họa Thpt Quốc Gia 2017, Đề Thi Minh Họa Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2017, Ban Tham Tra Xac Minh Ly Lich Mau So 05b 2017, Đề Thi Minh Hoạ Kỳ Thi Thpt Quốc Gia Năm 2017, Bài Thu Hoạch Học Tập Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh 2017, Mau Ban Tham Tra Xac Minh Ly Lich 5b- 2017, Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Là Nhiệm Vụ Của Toàn Đảng Toàn Dân, Bản Đăng Ký Làm Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Năm 2017, Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Toán 6 Phần 2 Số Nguyên Tiết 1, Quản Lý Khai Thác Vktbkt Tốt Bền An Toàn Tiết Kiệm Và Atgt, Bản Cam Kết Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Cách Nộp Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Qua Mạng 2017, Tài Liệu Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Bản Đăng Ký Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017 Của Chi Bộ, Bản Đăng Ký Kế Hoạch Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Bien Ban Sinh Hoat Chuyen De Hoc Tap Va Lam Theo Tam Guong Dao Duc Ho Chi Minh Dip 19/5/2017, Bản Đăng Ký Nêu Gương Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Bản Đăng Ký Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017 Violet,

Đáp án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 2, Đáp án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 1, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 2, Đề Thi Minh Họa Môn Toán Lần 1 Năm 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Toán 2017 Lần 1, Đề Thi Minh Họa Toán 2017 Lần 3, Đề Minh Họa Lần 3 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 1 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 2 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 3 Môn Toán 2017, Bài Giải Đề Minh Họa Môn Toán 2017, Bài Giải Đề Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 1, Đề Thi Minh Họa Quốc Gia Môn Toán 2017, Bảng Kế Hoạch Chi Tiết Minh Họa, Đề Cương Chi Tiết Học Phần Lịch Sử Văn Minh Thế Giới, Thuyết Minh Chi Tiết Dự Thảo Luật Đất Đai 2013, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Về Dự Thảo Bộ Luật Hình Sự, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự án Luật Quản Lý Ngoại Thương, Báo Cáo Thuyết Minh Chi Tiết Về Dự án Luật Đơn Vị Hành Chính Kinh Tế, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự Thảo Luật Kinh Doanh Bất Động Sản, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 8, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 6, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 7, Mẫu Sổ Kế Toán Chi Tiết, Đề Toán 1 Tiết Lớp 7, Dự Toán Chi Tiết, Đề Toán Lớp 7 Một Tiết Học Lì 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Học Kì 2, Toan 5 Tuan 30 Tiet 3, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 6 Chương 3, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Toán Lớp 6, Đề Cương Và Dự Toán Chi Tiết, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6, Tuần 33 Tiết 1 Cùng Em Học Toán Tập 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số, Đơn Xin Thanh Toán Sổ Tiết Kiệm, Đề Cương ôn Tập Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6, Cùng Em Học Toán Tiết 1 Tuần 28 , Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tuan 23 Tiet 3, Kế Toán Chi Tiết Nguyên Vật Liệu, Những Bài Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 6, Đơn Mẫu Xin Thanh Toán Sổ Tiết Kiệm, Đề Thi Minh Họa Hóa 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Anh 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 3 Năm 2017, Đề Thi Minh Họa Văn 2017, Đề Thi Minh Họa Năm 2017,

Bạn đang xem bài viết Đáp Án Đề Minh Họa Năm 2022 Môn Toán (Có Giải Chi Tiết). trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!