Xem Nhiều 5/2022 # Hướng Dẫn Giải Bài Tập Môn Nguyên Lý Thống Kê # Top Trend

Xem 14,355

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Giải Bài Tập Môn Nguyên Lý Thống Kê mới nhất ngày 26/05/2022 trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 14,355 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Kèm Lời Giải
 • Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Kèm Lời Giải Chi Tiết (Phần 2)
 • Bài Tập Lớn Nguyên Lý Máy Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự
 • Bài Tập Lớn Nguyên Lý Máy
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Nguyên Lý Máy Tải Xuống Miễn Phí * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

  KHOA KINH TẾ

  HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

  MÔN: NGUYÊN LÝ

  THỐNG KÊ

  (Dùng cho đào tạo tín chỉ)

  Lưu hành nội bộ – Năm 2014

  Chương 4: Phân tổ thống kê:

  Bài số 1: Có số liệu về bậc thợ của 100 công nhân trong một xí nghiệp:

  3

  5

  7

  4

  1

  4

  3

  2

  6

  4

  1

  2

  4

  3

  3

  5

  2

  1

  2

  1

  3

  1

  2

  1

  1

  2

  3

  4

  7

  2

  3

  3

  2

  3

  4

  1

  5

  2

  1

  7

  6

  1

  3

  4

  3

  5

  3

  2

  1

  4

  4

  3

  3

  2

  4

  2

  1

  3

  1

  2

  5

  4

  1

  2

  3

  3

  2

  5

  2

  3

  3

  4

  3

  2

  3

  5

  1

  4

  1

  4

  5

  3

  4

  3

  3

  2

  1

  3

  4

  5

  2

  3

  1

  5

  3

  2

  1

  2

  3

  6

  Yêu cầu: Phân tổ số công nhân trong xí nghiệp theo bậc thợ.

  (Đáp án)

  Bậc thợ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Số công nhân

  20

  21

  28

  15

  10

  3

  3

  100

  Bài số 2: Có số liệu về năng suất lao động (kg) của công nhân trong một xí

  nghiệp.

  32

  38

  26

  29

  32

  41

  28

  31

  45

  36

  45

  35

  40

  30

  31

  40

  27

  33

  28

  30

  30

  41

  39

  38

  33

  35

  31

  36

  37

  32

  23

  45

  39

  37

  38

  36

  33

  35

  42

  38

  34

  22

  37

  43

  52

  32

  35

  30

  46

  36

  Yêu cầu:

  a, Phân tổ số công nhân thành 10 nhóm với khoảng cách tổ đều nhau?

  b, Phân tổ số công nhân thành 5 nhóm với khoảng cách tổ đều nhau?

  1

  Đáp án:

  a. NSLĐ (kg)

  fi

  b. NSLĐ (kg)

  fi

  22-24

  2

  22-27

  4

  25-27

  2

  28-33

  17

  28-30

  7

  34-39

  18

  31-33

  10

  40-45

  9

  34-36

  9

  46-51

  2

  37-39

  9

  42-42

  5

  43-45

  4

  46-48

  1

  49-51

  1

  Tổng số

  50

  Tổng số

  50

  Chương 5: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội:

  Bài 3: Các chỉ tiêu sau đây có phải là số tuyệt đối hay không? Nếu phải thì

  thuộc loại số tuyệt đối nào ?

  1. Giá trị sản xuất năm 2009 của doanh nghiệp là 200 tỷ đồng.

  2. Số lao động đầu tháng 01 năm 2009 của doanh nghiệp là 300 người.

  3. Tổng chi phí sản xuất của quý II/2009 của doanh nghiệp là 100 tỷ

  đồng.

  4. Tổng thu ngân sách của địa phương N năm 2009 là 1.000 tỷ đồng.

  Bài 4: Tại một doanh nghiệp Y có số liệu ở bảng sau đây:

  CHỈ TIÊU

  1) Tổng giá trị sản xuất công nghiệp

  (tỷ đồng)

  -Trong đó: Giá trị SX ngành công

  2

  Thực tế

  Kế

  Thực tế

  năm

  hoạch

  năm nay

  trước

  năm nay

  200

  240

  260

  nghiệp chế biến

  2) Số lao động bình quân ( người )

  40

  60

  65

  20.000

  26.000

  28.000

  Yêu cầu: Hãy tính:

  1, Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch, số tương đối hoàn thành kế hoạch

  tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

  2, Số tương đối về tổng giá trị sản xuất công nghiệp thực tế năm nay so

  với thực tế năm trước.

  3, Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến chiếm trong tổng giá trị

  sản xuất công nghiệp của thực tế năm trước, kế hoạch và thực tế năm nay.

  4, Tính các chỉ tiêu năng suất lao động bình quân, đánh giá về sự biến

  động năng suất lao động bình quân thực tế năm nay so với thực tế năm trước.

  Hướng dẫn giải:

  1,+ Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch về sản lượng doanh nghiệp A năm

  nay (tnk) =

  Như vậy doanh nghiệp Y có kế hoạch tăng sản lượng năm nay so với năm

  trước là 20%, ứng với số tuyệt đối tăng là 40 tỷ đồng (240 – 200 = 40 tỷ đồng)

  + Số tương đối hoàn thành kế hoạch (tht):

  tth =

  Ta thấy sản lượng thực tế so với kế hoạch đề ra trong năm nay là tăng

  giảm 8,33%, tương ứng với số tuyệt đối tăng là 20 tỷ đồng (260 – 240). Vậy

  trong năm nay doanh nghiệp đã hoàn thành vượt mức về kế hoạch sản lượng.

  2. Số tương đối động thái về tổng giá trị sản xuất công nghiệp thực tế năm

  nay so với thực tế năm trước (t):

  Công thức tính như sau:

  t=

  3

  Như vậy sản lượng doanh nghiệp Y thực tế năm nay tăng so với năm trước

  là 30%, tương ứng với số tuyệt đối tăng là 60 tỷ đồng (260 – 200).

  3. Giá trị SX ngành công nghiệp chế biến chiếm trong tổng giá trị sản xuất

  công nghiệp:

  Công thức tính như sau: d =

  x 100%

  Trong đó: ybp là mức độ bộ phận

  ytt là mức độ của tổng thể

  y bp

  – Thực tế năm trước d =

  y tt

  – Kế hoạch năm nay d =

  – Thực tế năm nay d =

  x 100% =

  4, Tính các chỉ tiêu năng suất lao động bình quân, đánh giá về sự biến

  động năng suất lao động bình quân thực tế năm nay so với thực tế năm trước.

  – NSLĐBQ thực tế năm trước = Tổng giá trị sản xuất công nghiệp / số lao

  động bình quân =

  200

   0,01 tỷ đồng/ người

  20.000

  – NSLĐBQ thực tế năm nay = Tổng giá trị sản xuất công nghiệp / số lao

  động bình quân =

  260

   0,009286 tỷ đồng/ người

  28.000

  – NSLĐBQ thực tế năm nay so với thực tế năm trước

  =

  0,009286

   0,9286 lần hay 92,86%.

  0,01

  Vậy NSLĐBQ thực tế năm nay so với thực tế năm trước giảm 7,14%, ứng

  với số tuyệt đối giảm là 0,000174 tỷ đồng/người ( 0,009826 – 0,01)

  4

  Bài 5: Có tài liệu về mức lương tháng 12 năm N của 3 tổ công nhân

  trong một phân xưởng của doanh nghiệp A như sau:

  Tổ

  Mức lương tháng

  Quỹ tiền lương cả

  công nhân

  (1.000đ/người) (xi)

  tổ (1.000đ) (Mi)

  I

  4.000

  100.000

  II

  5.000

  250.000

  III

  6.000

  240.000

  Cộng

  590.000

  Tính mức tiền lương tháng bình quân một công nhân trong phân xưởng

  tháng 12 năm N.

  Hướng dẫn giải:

  Áp dụng công thức tính số bình quân điều hòa gia quyền:

  n

  i

  X =

  Bài 6: Tài liệu về tình hình sản xuất ngô ở một địa phương như sau:

  Vụ sản

  xuất

  Năm trước

  Năm nay

  Năng suất

  Diện tích

  N.suất

  Diện tích

  (tạ/ha)

  (ha)

  (tạ/ha)

  (tạ)

  I

  40

  400

  44

  450

  II

  45

  500

  50

  550

  * Yêu cầu: a) Hãy tính năng suất ngô bình quân (theo từng năm),

  5

  b) Đánh giá biến động năng suất lúa bình quân năm nay

  so với năm trước.

  Hướng dẫn giải:

  a) Tính năng suất ngô bình quân (theo từng năm).

  Áp dụng công thức số bình quân cộng gia quyền:

  X =

  x1 f 1  x 2 f 2  x3 f 3  …  x3 f n

  f 1  f 2  f 3  …  f n

  – Năng suất ngô bình quân năm trước:

  X =

  – Năng suất ngô bình quân năm nay:

  X =

  b) Đánh giá biến động năng suất ngô bình quân năm nay so với năm

  trước.

  Năng suất ngô bình quân năm nay so với năm trước là (47,3 / 42,78) =

  1,11 lần hay 111% , tăng 11%.

  Vậy năng suất ngô bình quân năm nay so với năm trước đạt 111%, tăng

  11%, ứng với số tuyệt đối là 4,52 tạ/ha (47,3tạ/ha – 42,78tạ/ha ).

  Bài 7: Trong một phân xưởng có hai tổ sản xuất (tổ 1 có 2 công nhân, tổ 2

  có 3 công nhân) cùng sản xuất một loại sản phẩm trong thời gian 4 giờ. Thời

  gian hao phí trung bình của một công nhân để sản xuất hoàn thành một sản

  phẩm ở tổ 1 và tổ 2 lần lượt là 60 phút, 70 phút.

  Hãy tính thời gian bình quân để sản xuất một sản phẩm của công nhân

  tính chung cho cả hai tổ sản xuất này.

  Hướng dẫn giải:

  4 giờ = 240 phút.

  Ta có tổng thời gian làm việc của 2 công nhân Tổ 1 là 240 phút x 2 = 480

  phút.

  6

  Ta có tổng thời gian làm việc của 3 công nhân Tổ 2 là 240 phút x 3 = 720

  phút.

  Áp dụng công thức tính số bình quân điều hòa gia quyền.

  n

  i

  =

  Vậy thời gian bình quân để sản xuất một SP của công nhân chung cho

  cả hai tổ sản xuất này là 65 phút 38 giây/sản phẩm.

  Bài 8: Có tài liệu về mức lương tháng của 3 tổ công nhân trong một phân

  xưởng như sau:

  Tổ

  Mức lương tháng

  Tỉ trọng quỹ tiền

  Công nhân

  (1.000đ/người) (xi)

  lương của mỗi tổ

  (%) (di)

  I

  4.000

  17

  II

  5.000

  42

  III

  6.000

  41

  Cộng

  100

  M

  i

  n

  di

  i

  i

  Tính mức tiền lương tháng bình quân một công nhân trong phân xưởng.

  X =

  7

  Bài 9: Có ba công nhân làm việc trong thời gian như nhau là 60 phút để

  sản xuất cùng một loại sản phẩm. Người công nhân thứ nhất làm một sản

  phẩm hết 5 phút, người công nhân thứ hai hết 7 phút, người thứ ba hết 10

  phút. Tính thời gian bình quân để sản xuất một sản phẩm của mỗi công nhân

  trong thời gian trên.

  Hướng dẫn giải:

  Ta có tổng thời gian làm việc của người thứ nhất là M1 (phút), người thứ

  hai là M2 (phút), người thứ hai là M3 (phút), mà M1=M2=M3 = 60 phút. Do đó

  ta có thể áp dụng công thức tính số bình quân điều hòa giản đơn như sau:

  X =

  1

  i

  =

  phẩm

  Bài 10: a, Kế hoạch của một xí nghiệp dự kiến hạ giá thành đơn vị sản

  phẩm 4% so với kỳ trước. Thực tế so với kỳ trước, giá thành đơn vị sản phẩm

  đã giảm 2%. Hãy xác định số tương đối hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu này.

  b- Kế hoạch của một xí nghiệp dự kiến tăng tổng giá trị sản lượng là 6% so

  với năm trước. Thực tế so với năm trước, tổng giá trị sản lượng đã tăng 8%.

  Hãy tính số tương đối hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu này.

  c- Kế hoạch của xí nghiệp dự kiến giảm lượng thời gian hao phí để sản xuất

  một đơn vị sản phẩm là 5% so với kỳ trước. Thực tế so với kỳ trước, lượng

  thời gian hao phí để sản xuất một đơn vị sản phẩm giảm 6%. Hãy tính số

  tương đối hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu này.

  (Đáp án: a, 102,08%; b, 101,89%; c, 98,95%)

  Bài 11: Diện tích đất đai của 1 địa phương là 6.000 km2, dân số trung bình

  trong năm 1990 là 1,2 triệu người. Trong năm 1990 cơ quan hộ tịch địa

  phương đã đăng ký khai sinh là 48.000 người và khai tử 12.000 người. Hãy

  tính:

  a- Mật độ dân số.

  8

  b- Hệ số sinh, hệ số tử và hệ số tăng tự nhiên.

  Đáp án: a, 200người/km2; b, 4%; 1%; 3%

  Bài số 12: Có số liệu về năng suất lao động của công nhân và giá thành

  một loại sản phẩm tại các phân xưởng của xí nghiệp H:

  Phân xưởng

  NSLĐ trung bình

  Số công nhân

  1 công nhân (tấn)

  Giá thành trung

  bình 1 tấn sản

  phẩm (1.000đ)

  A

  120

  200

  50

  B

  130

  180

  52

  C

  150

  160

  54

  Hãy xác định:

  a- Năng suất lao động trung bình của công nhân tính chung cho cả xí

  nghiệp

  b- Giá thành trung bình một tấn sản phẩm tính chung cho cả xí nghiệp.

  (Đáp án: a, 178,5 tấn; b, 52.000đ/tấn)

  Bài 13: Có tài liệu về năng suất, diện tích và sản lượng khoai tây qua hai

  năm của 6 hợp tác xã thuộc tỉnh S như sau:

  1989

  Tên hợp

  Năng suất

  tác xã

  trung bình

  (tạ/ha)

  1990

  Sản lượng

  (tạ)

  Năng suất

  trung bình

  (tạ/ha)

  Tỷ trọng diện tích

  canh tác của từng

  hợp tác xã so với

  toàn bộ (%)

  A

  70

  7.000

  65

  20

  B

  82

  6.560

  80

  15

  C

  92

  11.040

  94

  25

  D

  78

  4.680

  71

  10

  E

  85

  6.800

  72

  16

  Y

  90

  6.300

  84

  14

  9

  Hãy tính: Năng suất trung bình trên một héc ta tính chung cho các hợp

  tác xã trên trong từng năm.

  (Đáp án: năm 1989 là 83 tạ/ha; năm 1990 là 78,9 tạ/ha

  Bài 14: Trong một phân xưởng sản suất có hai nhóm công nhân (nhóm

  1: 10 người, nhóm 2: 12 người) cùng sản xuất một loại sản phẩm trong thời

  gian 6 giờ . Thời gian hao phí trung bình của một công nhân để sản xuất hoàn

  thành một sản phẩm ở nhóm 1 và nhóm 2 lần lượt là 10 phút và 8 phút.

  Hãy xác định thời gian hao phí trung bình để sản xuất một sản phẩm

  của công nhân tính chung cho cả hai nhóm. (Đáp án: 8 phút 48 giây)

  Bài 15: Tốc độ phát triển về giá trị tổng sản lượng quốc gia của nước B

  như sau:

  – Năm 1984 so với năm 1980 bằng 142%.

  – Năm 1988 so với năm 1984 bằng 134%.

  – Năm 1990 so với năm 1988 bằng 120%.

  Hãy tính: tốc độ phát triển trung bình cho các thời kỳ sau:

  a- Từ năm 1980 – 1984 . Hướng dẫn (căn bậc 4 của 142%)

  b- Từ năm 1988 – 1984

  c- Từ năm 1988 – 1990

  d- Từ năm 1980 – 1990 . Hướng dẫn (áp dụng SBQ nhân gia quyền)

  (Đáp án: a, 109,16%; b, 107,59%; c, 109,54%; d, 108,6%)

  Bài 16: Căn cứ vào số liệu bài tập 1 chương 4, hãy tính:

  a. Bậc thợ trung bình của công nhân

  b. Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn

  c. Hế số biến thiên.

  (Đáp án: a. 3; b. 1,024; 1,012; c. 32,03%)

  10

  Bài 17: Căn cứ vào số liệu của bài tập số 2 chương 4, hãy tính theo hai nguồn

  số liệu (số liệu phân tổ thành 10 nhóm, số liệu phân tổ thành 5 nhóm) các chỉ

  tiêu sau:

  a- Năng suất lao động trung bình của công nhân.

  b- Mốt về năng suất lao động (áp dụng trường hợp dãy lượng biến có

  khoảng cách tổ đều nhau)

  c- Số trung vị về năng suất lao động (áp dụng trường hợp dãy lượng biến

  có khoảng cách)

  (Đáp án: a: 35 kg; 35 kg ; b: 33 kg ; 35 kg. c: 36 kg; 36 kg).

  Bài 18: Có số liệu về điểm môn Lý thuyết thống kê của 4 tổ sinh viên

  trong một lớp học:

  Điểm

  Số sinh viên

  Cộng

  Tổ 1

  Tổ 2

  Tổ 3

  Tổ 4

  3-4

  5

  2

  5

  4

  16

  5-6

  10

  8

  5

  7

  30

  7-8

  5

  8

  5

  9

  27

  9-10

  5

  2

  5

  15

  27

  Cộng

  25

  20

  20

  35

  100

  Hãy tính :

  a. Điểm trung bình của sinh viên mỗi tổ. Hướng dẫn (lấy trị số giữa xi như

  3,5; 4,5;…)

  b. Điểm trung bình chung cả lớp

  c. Phương sai về số điểm của mỗi tổ

  (Đáp án: a: 6,3; 6,5; 6,5; 7,5. b: 6,8. c: 4,16; 2,6; 5; 4,34 )

  11

  Chương 6: Dãy số biến động theo thời gian

  Bài 19:

  Có tài liệu về số công nhân trong danh sách của một doanh nghiệp Y trong

  quý I/2009 như sau:

  – Ngày 1/1 doanh nghiệp có 220 công nhân

  – Ngày 2/2 doanh nghiệp nhận thêm 5 công nhân

  – Ngày 7/3 doanh nghiệp nhận thêm 3 công nhân

  – Ngày 22/3 doanh nghiệp cho thôi việc 2 công nhân và từ đó đến cuối

  tháng 3 không có gì thay đổi.

  Tính số công nhân bình quân trong danh sách quý I/2009 của doanh

  nghiệp trên.

  Hướng dẫn giải:

  Từ tài liệu trên ta lập bảng sau:

  Thời gian

  Số ngày (ti)

  Số công nhân (yi)

  Từ 1/1 đến 1/2

  32

  220

  Từ ngày 2/2 đến 6/3

  33

  225

  Từ 7/3 đến 21/3

  15

  228

  Từ 22/3 đến 31/3

  10

  226

  Như vậy số công nhân bình quân trong quý I/2009 của doanh nghiệp được

  tính theo công thức sau:

  n

  yt

  i i

  y=

  t

  (220  32)  (225  33)  (228  15)  (226  10) 20.145

  224 người.

  32  33  15  10

  90

  i

  i 1

  12

  Bài 20: Có số liệu về tình hình sản xuất của xí nghiệp K trong quý II năm

  1991.

  Tháng 4

  Tháng 5

  Tháng 6

  Tháng 7

  200

  204

  204

  208

  242,4

  255

  247,2

  101

  102

  98,88

  lao

  Số

  động

  trong

  danh

  sách

  ngày

  đầu

  tháng

  2-Giá trị sản

  lượng

  thực

  lệ

  %

  hoàn thành kế

  hoạch

  sản

  lượng

  Hãy tính:

  a. Giá trị sản lượng trung bình một tháng trong quý II.

  b. Số lao động trung bình mỗi tháng và cả quý. Hướng dẫn Số lao động

  trung bình mỗi tháng ((đầu tháng + cuối tháng)/2); cả quý

  ((100/2)+204+204+(208/2))/(4-1)

  c. Năng suất lao động trung bình của công nhân mỗi tháng. Hướng dẫn

  lấy giá trị sản lượng thực hiện tháng/ số lao động bình quân tháng

  d. Năng suất lao động trung bình của công nhân cả quý. Hướng dẫn lấy

  giá trị sản lượng thực hiện quý/ số lao động bình quân quý.

  e. Năng suất lao động trung bình của công nhân một tháng trong quý.

  (Hướng dẫn lấy NSLĐ trung bình của công nhân cả quý/3)

  13

  f. Mức sản lượng kế hoạch của quý II và tỉ lệ hoàn thành kế hoạch của

  quý II. ((Hướng dẫn mức sản lượng kế hoạch của từng tháng như

  tháng 4 là yk =y1 x 101%), sau quý là tổng của 3 tháng; sau đó tính tỉ lệ

  hoàn thành kế hoạch quý).

  Bài 21: Có số liệu về tốc độ phát triển và tình hình thực hiện kế hoạch sản

  lượng của hai xí nghiệp:

  Tên Xí nghiệp

  Thực

  tế

  năm Kế hoạch 1990 so Thực

  tế

  năm

  1989 so với thực với thực tế 1989 1990 so với kế

  tế 1988 (%)

  hoạch 1990 (%)

  (%)

  Xí nghiệp K

  110

  115

  104

  Xí nghiệp L

  105

  110

  102

  Hãy tính:

  a. Tốc độ phát triển liên hoàn, định gốc và tốc độ phát triển trung bình về

  chỉ tiêu sản lượng của mỗi xí nghiệp trong thời gian 1988-1990

  b. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm) qua các năm của mỗi xí nghiệp.

  Biết rằng giá trị sản lượng thực hiện năm 1988 của Xí nghiệp K là 4.000 triệu

  đồng và của Xí nghiệp L là 5.000 triệu đồng.

  c. Tính tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch tính chung cho cả hai xí nghiệp.

  Chương 7: Chỉ số thống kê

  Bài 22: Hãy viết các hệ thống chỉ số có thể được theo các ký hiệu dưới

  đây:

  – m: mức tiêu hao vật tư cho sản xuất một sản phẩm,

  – w: năng suất lao động của một công nhân ,

  – g : giá bán đơn vị sản phẩm

  – z : giá thành đơn vị sản phẩm,

  – t : thời gian sản xuất một sản phẩm,

  14

  – q : số lượng sản phẩm sản xuất được, tiêu thụ được,

  – T : số công nhân sản xuất.

  – Gt: tổng giá trị sản xuất.

  – Gz : tổng giá thành sản phẩm.

  – Tt : tổng thời gian sản xuất sản phẩm

  – Tm : tổng mức tiêu hao vật liệu

  – Td : tổng doanh thu

  Bài 23: Có số liệu về tình hình tiêu thụ sản phẩm ở một cửa hàng thương

  mại M như sau:

  Giá bán đơn vị (p)

  Lượng sản phẩm tiêu

  1.000đ

  thụ (q) (cái)

  Loại sản phẩm

  Kỳ gốc

  Kỳ báo

  Kỳ gốc

  Kỳ báo

  (p0)

  cáo (p1)

  (q0)

  cáo (q1)

  A

  20

  22

  2.000

  2.200

  B

  200

  210

  4.000

  4.400

  C

  600

  660

  5.000

  5.200

  Yêu cầu:

  1, Hãy tính các loại chỉ số về giá từng loại sản phẩm, về lượng sản phẩm

  tiêu thụ từng loại .

  2, Tính chỉ số tổng hợp về giá sản phẩm, về lượng sản phẩm tiêu thụ và về

  tổng doanh thu bán hàng của cửa hàng thương mại trên.

  Hướng dẫn giải:

  1, Các chỉ số cá thể:

  a. Về giá bán :

  – Sản phẩm A:

  15

  ip =

  – Sản phẩm B:

  ip =

  – Sản phẩm C:

  ip =

  b. Về lượng sản phẩm:

  – Sản phẩm A:

  Iq =

  – Sản phẩm B:

  Iq =

  – Sản phẩm C:

  Iq =

  2. Các chỉ số tổng hợp

  – Về giá cả

  Ip =

  1 1

  =

  0 1

  22  2.200  210  4.400  660  5.200 4.404.400

   1,0891

  20  2.200  200  4.400  600  5.200 4.044.000

  hay

  108,91%, tăng 8,91% (108,91% – 100%)

  Tăng tuyệt đối là:

  0 1

   4.404.400  4.044.000  360.400 (ngàn

  đồng)

  – Về lượng sản phẩm

  Iq =

  0 1

  0

  0

  =

  20  2.200  200  4.400  600  5.200 4.044.000

   1,0531

  20  2.000  200  4.000  600  5.000 3.840.000

  105,31%, tăng 5,31%

  16

  hay

  Tăng tuyệt đối là

  0

   4.044.000  3.840.000  204.000 (ngàn

  0

  đồng)

  – Về doanh thu bán hàng:

  Ipq =

  1 1

  0

  0

  4.404.000

   1,089 hay 108,9%, tăng 8,9% (108,9% – 100%)

  4.044.000

  Tăng tuyệt đối là

  0

  0

   4.404.000  4.044.000  360.000 (ngàn

  đồng).

  Bài 24: Tài liệu về tình hình sản xuất một loại sản phẩm ở một doanh nghiệp

  N như sau:

  NĂNG SUẤT LAO

  SỐ LƯỢNG CÔNG

  PHÂN

  ĐỘNG

  NHÂN

  XƯỞNG

  ( tạ / công nhân )

  ( người )

  SẢN XUẤT

  Kỳ gốc

  Kỳ gốc

  Kỳ báo cáo

  I

  40

  48

  22

  24

  II

  42

  44

  26

  28

  III

  45

  48

  32

  34

  Yêu cầu:

  a. Tính năng suất lao động bình quân một công nhân của doanh nghiệp

  ở kỳ gốc và kỳ báo cáo.

  b. Tính chỉ số tổng hợp về năng suất lao động ảnh hưởng đến tổng sản

  lượng của doanh nghiệp.

  c. Tính chỉ số tổng hợp về số lượng công nhân ảnh hưởng đến tổng sản

  lượng của doanh nghiệp.

  d. Tính chỉ số tổng hợp về tổng sản lượng của doanh nghiệp.

  17

  e. Bằng phương pháp hệ thống chỉ số, hãy cho phân tích sự biến động

  của tổng sản lượng của doanh nghiệp do ảnh hưởng của 2 nhân tố: năng suất

  lao động và số lượng công nhân.

  Hướng dẫn giải:

  a. Tính năng suất lao động bình quân một công nhân của doanh

  nghiệp ở kỳ gốc và kỳ báo cáo.

  Áp dụng công thức số bình quân cộng gia quyền:

  X =

  x1 f1  x2 f 2  x3 f 3  …  x3 f n

  f1  f 2  f 3  …  f n

  – Năng suất lao động bình quân một công nhân của DN ở kỳ gốc

  X =

  40  22  42  26  45  32 3.412

   42,65 tạ/người

  22  26  32

  80

  Vậy NSLĐ bình quân một công nhân của DN ở kỳ gốc là 42,65

  tạ/người.

  – Năng suất lao động bình quân một công nhân của DN ở kỳ báo cáo

  X =

  48  24  44  28  48  34 4.016

   46,7 tạ/người

  24  28  34

  86

  Vậy NSLĐ bình quân một công nhân của DN ở kỳ báo cáo là 46,7

  tạ/người.

  b. Tính chỉ số tổng hợp về năng suất lao động ảnh hưởng đến tổng sản

  lượng của DN.

  Iw =

  =

  48  24  44  28  48  34 4.016

   1,0955 hay 109,55%, tăng

  40  24  42  28  45  34 3.666

  9,55% (109,55% – 100%)

  Tăng tuyệt đối là:

  0 1

   4.016  3.666  350 (tạ)

  c. Tính chỉ số tổng hợp về số lượng công nhân đến tổng sản lượng của

  DN

  18

  IT =

  0 1

  =

  0 0

  40  24  42  28  45  34 3.666

   1,0744 hay 107,44%, tăng

  40  22  42  26  45  32 3.412

  7,44%

  Tăng tuyệt đối là

  0 0

   3.666  3.412  254 (tạ)

  d. Tính chỉ số tổng hợp tổng sản lượng của DN

  IwT =

  1 1

  0 0

  4.016

   1,177 hay 117,7%, tăng 17,7% (117,7% – 100%)

  3.412

  Tăng tuyệt đối là

  0 0

   4.016  3.412  604 (tạ).

  e. Bằng phương pháp hệ thống chỉ số, hãy cho phân tích sự biến động

  của tổng sản lượng của doanh nghiệp do ảnh hưởng của 2 nhân tố: năng suất

  lao động và số lượng công nhân.

  Chỉ số Tổng sản lượng = Chỉ số tổng hợp NSLĐBQ x Chỉ số tổng hợp số

  lượng công nhân

  IwT

  =

  1 1

  0 0

  IT

  0 1

  0 1

  0 0

  Số tương đối: 1,177

  Hay

  Iw x

  = 1,0955 x 1,0744 (lần)

  117,7% = 109,55% x 107,44%

  Về tăng (giảm) tuyệt đối tổng sản lượng DN:

  0 0

   (  w1T1   w0T1 )  ( w0T1   w0T0 )

  (4.016 – 3.412) = (4.016 – 3.666) + (3.666 – 3.412)

  +604 = + 350 + 254 (tạ)

  Nhận xét:

  -Tổng sản lượng doanh nghiệp kỳ báo cáo so với kỳ gốc tăng 17,7%

  tương ứng tăng một lượng tuyệt đối là 604 tạ là do ảnh hưởng của 2 nhân tố:

  19

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giải Nguyên Lý Thống Kê
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
 • Bài Tập Và Bài Giải Chương 6 : Kế Toán Các Quá Trình Kinh Doanh Chủ Yếu
 • Bài Tập Và Bài Giải Chương 4 : Tổng Hợp Và Cân Đối Kế Toán
 • Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 4
 • Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Giải Bài Tập Môn Nguyên Lý Thống Kê trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100