Xem Nhiều 3/2023 #️ Skills 2 Unit 2 Trang 23 Sgk Tiếng Anh 9 Mới # Top 8 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Skills 2 Unit 2 Trang 23 Sgk Tiếng Anh 9 Mới # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Skills 2 Unit 2 Trang 23 Sgk Tiếng Anh 9 Mới mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tổng hợp bài tập phần Skills 2 Trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới

Listening 

1. Does your city, or the one nearest to you, have any of these drawbacks?

Thành phố của bạn hoặc 1 thành phố nào đó gần nhất có hạn chế gì không?

urban sprawl 

air pollution 

noise 

bad weather 

high cost of living 

crime 

traffic jams 

overcrowding 

2. Listen and write the missing word in each gap.

Nghe và viết những từ còn thiếu 

Key: 

3. Listen again and choose the correct answer 

Nghe lại và chọn đáp án đúng

1. What is the most serious problem in Bangkok? Vấn đề quan trọng nhất ở Băng Cốc là gì? 

A. Pollution B. Bad weather C. Traffic jams

2. How does Suzanne go to work? Suzanne đi làm bằng cách nào? 

A. By car B. By Skytrain C. By metro

3. How long does it take Suzanne to go to work every day? Suzanne đi làm mỗi ngày hết bao lâu?

A.Two hours B. Five hours C. Half an hour

A. better B. worse  C. the same

5. Why is traffic so bad in Bangkok? Tại sao giao thông ở Băng Cốc lại quá tồi vậy? 

A. People move around by boat.

C. There isn’t a Skytrain or metro.

Key: 

1.C    2.A   3. A    4.B    5.B

Audio script 

Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours to get there by car every day.

“Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather – here we have traffic jams,” she says. Before going to the office, she has to take her children to school – so she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey to the office, r :ne evening the traffic is even worse. Traffic moves in the city centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn’t move at all.

Writing 

4. Read the paragraph and complete the outline below 

Đọc đoạn văn và hoàn thành sơ đồ sau

Living in a city has a number of drawbacks. Firstly, there is the problem of traffic jams and traffic accidents. The increase in population and the increasing numberof vehicles have caused many accidents to happen every day. Secondly, pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environmerd More and more city dwellers suffer from coughing or breathing problems. Thirdly, the city is noisy, even at night. Noise pollution comes from the traffic and from construction sites. Buildings are always being knocked down and rebuilt. These factors contribute to making city life more difficult for its residents.

Outline

Topic sentence:

Problem 1:           Problem 2:           Problem 3:

Conclusion: 

Key: 

Outline:

Topic sentence: Living in a city has a number of drawbacks.

Problem 1: traffic jams and traffic accidents

Problem 2: air pollution

Problem 3: noise/noise pollution

 Conclusion: These factors contribute to making city life more difficult for its residents.

5. Choose one item from the list in 1. Make an outline, and then write a paragraph on one of the topics.

Skills 2 Trang 23 Unit 8 Tiếng Anh 7 Mới

1. Nick and his father are talking about Tom -anks, a Hollywood film star. Listen to their conversation and correct the following statements. (Nick và ba anh ta đang nói về Tom Hanks, một ngôi sao phim Hollywood. Nghe đoạn đối thoại của họ và sửa những câu sau.)

Hướng dẫn giải:

1. Tom Hanks is Nick’s father’s favourite film star.

2. Tom Hanks isn’t a handsome actor.

3.Tom Hanks has won two Oscars.

Tạm dịch:

1. Tom Hanks là ngôi sao điện ảnh mà ba của Nick yêu thích.

2. Tom Hanks là diễn viên không đẹp trai.

3.Tom Hanks đã giành được hai giải Oscar.

Audio script:

Nick: Who is your favourite film star, Dad?

Dad: Tom Hanks, of course.

Nick: Tom Hanks? Who is he?

Dad: He is one of the most famous and richest actors in Hollywood.

Nick: Really? Has he won any awards?

Dad: Yes, he has won the Oscar for Best Actor twice

Nick: Two Oscars? Amazing! He must bẹ very handsome!

Dad: No, he isn’t, he isn’t an atttractive actor, compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best actors. Nick: What kind of roles does he often play?

Dad: He often plays serious roles such as a soldier in Saving Private Ryan, or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films such as Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, etc.

Nick: Can you recommend one of his best films?

Dad: Of course, You’ve Got Mail. It’s one of the biggest comedies of the 1990s.

Dịch Script:

Nick: Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bạn, bố?

Bố: Tom Hanks, tất nhiên rồi.

Nick: Tom Hanks? Anh ta là ai?

Bố: Anh ấy là một trong những diễn viên nổi tiếng và giàu nhất ở Hollywood.

Nick: Thật sao? Anh ấy đã giành được giải thưởng nào chưa?

Bố: Vâng, anh ấy đã giành giải Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất hai lần về

Nick: Hai giải Oscar? Kinh ngạc! Anh ta phải rất đẹp trai!

Bố: Không, anh ấy không phải, anh ấy không phải là diễn viên hấp dẫn, so với các diễn viên khác ở Hollywood. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phê bình nói rằng ông là một trong những diễn viên tốt nhất.

Nick: Anh ấy thường đóng vai trò gì?

Bố: Anh thường đóng vai trò nghiêm trọng như một người lính trong Saving Private Ryan, hoặc một luật sư AIDS ở Philadelphia. Anh cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim giải trí khác như Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, v.v.

Nick: Bố có thể giới thiệu một trong những bộ phim hay nhất của anh ấy không?

Dad: Tất nhiên, Con xem Got Mail. Đó là một trong những phim hài lớn nhất của thập niên 1990.

2. Listen again. Answer the questions below.

Hướng dẫn giải:

1. He has won the Oscar for Best Actor twice.

2. They say he is one of the best actors in Hollywood.

3. He plays the role of a soldier in Saving Private Ryan.

4. Because it is one of the best comedies in the 1990s.

Tạm dịch:

1. Tom Hanks đã hai lần giành được giải Oscar nào?

– Anh ta đã hai lần giành được Giải thưởng Oscar cho Diễn viên nam xuất sắc nhất.

2. Các nhà phê bình nói gì về Tom Hanks?

– Họ nói anh ta là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất Hollywood.

3. Tom Hanks đóng vai gì trong phim Giải cứu binh nhì Ryan?

– Anh ta đóng vai một người lính trong phim Giải cứu binh nhì Ryan.

4. Tại sao ba của Nick khuyên cậu ấy xem phim “Bạn có thư”?

– Bởi vì nó là một trong những phim hài hay nhất của những năm 90.

3. Make notes about one of your favourite films. (Ghi chú vể một trong những phim yêu thích của em.) Hướng dẫn giải:

Forrest Gump, romantic comedy, Tom Hanks.

It’s about the life of a stupid ugly man, Forrest and his love for a neighbor girl, Jenny. The film is moving and hilarious. The ending is happy, because they have good life and a son.

The acting of two characters is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cites in USA.

Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages.

I think that the film is so wonderful from actor, actress to visual, music.

Tạm dịch:

Tên phim, loại phim, và diễn viên hay đạo diễn:

Phim Forrest Gump, hài lãng mạn, diễn viên Tom Hanks.

Cốt truyện: Chuyện gi xảy ra trong phim? Phim đó như thế nào? (hấp dẫn, cảm động, vui nhộn) Kết thúc ra sao?

Nó nói về cuộc đời của một người đàn ông xấu, ngốc Forrest và tỉnh yêu của anh ấy dành cho cô hàng xóm, Jenny. Phim cảm động và hài hước. Kết thúc vui bởi vì họ có cuộc sống tốt cùng một đứa con trai.

Những khía cạnh khác của phim, diễn xuất, âm nhạc, hiệu ứng đặc biệt, hình ảnh…

Diễn xuất của hai nhân vật rất hay. Âm nhạc thật tuyệt và phù hợp với nội dung phim. Hình ảnh rất đẹp với những cảnh về miền quê, những thành phố đông đúc ở Mỹ.

Đánh giá của nhà phê bình, ý kiến chung của bạn.

Các nhà phê bình nói rằng phim này là phim hay nhất với những cảnh xúc động và thông điệp đầy ý nghĩa.

Tôi nghĩ rằng phim rất tuyệt từ diễn viên nam, nữ cho đến hình ảnh, âm nhạc.

4. Write a review of your favourite film. Use the information in 3, and the film review on Nick’s blog as a model. You may follow the writing plan below. (Viết một đánh giá cho phim yêu thích của em. Sử dụng thông tin trong phần 3, và đánh giá phim trên blog của Nick làm mẫu. Em có thể theo dàn bài viết bên dưới.) Hướng dẫn giải:

I really like the film Forrest Gump. It is a romantic comedy with the acting of Tom Hanks.

It’s about the life of a stupid ugly man, Forrest and his love for a neighbor girl, Jenny. The film is moving and hilarious. The ending is happy, because they have good life and a son.

The acting of two characters is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cites in USA.

Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages.

I think that the film is so wonderful from actor, actress to visual, music.

Tạm dịch:

Tôi thật sự rất thích phim Forrest Gump. Đó là một phim hài lãng mạn với sự diễn xuất của Tom Hanks.

Nó nói về cuộc đời của một người đàn ông xấu, ngốc Forrest và tình yêu của anh ấy dành cho cô hàng xóm Jenny. Phim cảm động và hài hước. Kết thúc vui bởi vì họ có cuộc sống tốt cùng một đứa con trai.

Diễn xuất của hai nhân vật rất hay. Ầm nhạc thật tuyệt và phù hợp với nội dung phim. Hình ảnh rất đẹp với những cảnh về miền quê, những thành phố đông đúc ở Mỹ.

Các nhà phê bình nói ràng phim này là phim hay nhất với những cảnh xúc động và thông điệp đầy ý nghĩa.

Tôi nghĩ rằng phim rất tuyệt từ diễn viên nam, nữ cho đến hình ảnh, âm nhạc.

Skills 2 Unit 8 Trang 27 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Tổng hợp bài tập Skills 2 Unit 8 có đáp án và lời giải chi tiết

Listening

1    Work in pairs. Is tourism important to Viet Nam? Give at least one reason.

( Làm việc theo cặp. Ngành du lịch có quan trọng với Việt Nam không? Cho ít nhất một lý do.)

2 Listen to the lecture and tick (V) true (T) or false (F).

( Nghe bài diễn thuyết và đánh dấu đúng hoặc sai)

1. Tourism plays an important part in the development of many nations.

(Ngành du lịch đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của nhiều quốc gia)

2. Modern transport promotes tourism.

(Giao thông hiện đại thúc đẩy ngành du lịch)

3. Tourism depends on the income of a country.

(Ngành du lịch phụ thuộc vào thu nhập của quốc gia)

4. People’s lives get better with the development of tourism.

(Cuộc sống của mọi người tốt hơn với sự phát triển của du lịch)

5. Tourism helps promote international understanding and cooperation.

(Ngành du lịch giúp thúc đẩy hiểu biết và hợp tác quốc tế)

6. Young people go to big cities to meet foreign tourists.

(Những người trẻ tuổi đi đến những thành phố lớn để gặp du khách nước ngoài)

Đáp án: 

1.T

2. T

3. F

4. T

5.T

6. F

Nội dung bài nghe:

Thanks to the widespread use of modern means of transport, people have more choice of holiday restination and can now visit even the remotest parts of the world. Tourism has certainly become an important factor in the development of many countries.

An obvious benefit of tourism is that it plays a key role in economic growth. It contributes greatly to income of a region or country. It also brings job opportunities to all kinds of people, and therefore os promote prosperity in diverse fields. Another positive aspect of tourism is that it helps promote international understanding and cooperation among nations. In addition, tourism can improve the standard of living of local or rural communities, so young people are encouraged to stay in their hometown to build a good life rather than move to big cities. Finally, tourism brings cultural benefits, as rra. ellers learn about the history and culture of a place, and spread them around the world.

In the other hand, the drawbacks of tourism can’t be denied …

3 Listen again and choose the correct answer.( Nghe lại và chọn câu trả lời đúng)

The next part of the lecture probably continues to discuss               .

A. other benefits of tourism( những lợi ích khác của ngành du lịch)

B. the tourism industry in Viet Nam( ngành du lịch ở Việt Nam)

C. the negative effects of tourism( những ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch)

Đáp án: C

Writing

4    Work in groups. Talk about the negative  effects of tourism on a region or country. The following ideas may be helpful to you.

( Làm việc theo nhóm. Nói về những ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch đối với khu vực hay đất nước. Những ý tưởng sau đây có thể giúp ích cho bạn)

-     Natural environment is damaged.( Môi trường thiên nhiên bị phá hủy)

-     Natural beauty is spoiled.( Vẻ đẹp thiên nhiên bị thiệt hại)

-     Traditional ways of life are affected.( Lối sống truyền thống bị ảnh hưởng)

-     Social problems may arise.( Những vấn đề xã hội có thể phát sinh)

5    Choose one negative effect that you discussed above and write a paragraph about  it. Make sure you use the right connectors.

First/Firstly/The first.. ./One of the… Second/Secondly/Another…

Third/Thirdly/Furthermore/In addition…

Đáp án:

One of the drawbacks of tourism is the damage to the environment of a country or area. In the first place, tourists use a lot of local resources such as water, food, energy, etc., and this puts pressure on the environment. Secondly, there is the problem of pollution. Many cities and towns become overcrowded tourists, with all their vehicles causing traffic jams as well as air and noise pollution. Another bad effect of tourism isthe destruction of the wildlife in some places. The habitat of wild plants and animals is lost because of the building of tourist resorts, and by visitors’ activities. In short, the development of tourism has bad effects on the environment.

Skills 2 Unit 4 Trang 47 Sgk Tiếng Anh 9 Mới , Tổng Hợp Bài Tập Phần Skills 2 Unit 4 Trang 47 Sgk Tiếng Anh 9 Mới…

Unit 4: Life in the past – Skills 2 Unit 4 Trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới . Tổng hợp bài tập phần Skills 2 Unit 4 Trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới

Listening 1. An old man is talking about his school days. Listen and decide if the statements are true (T), false (F), or not given (NG).

Một người đàn ông lớn tuổi đang kể về ngày tháng đi học của mình. Nghe và xem câu nào đúng(T), sai( F), hay không có thông tin (NG)

Key:

1. F 2. T 3. T chúng tôi 5.F 6.T

Key

1.15

2. bare-footed

3. maths, history (in any order)

4. strict rules

5. extra classes

Audio script

I went to a village school. In fact, there was only one classroom for 15 students of different ages, both boys and girls, and one teacher who taught everything. The school didn’t have a name, so we just called t ‘our school’. We used to walk to school. Some children went bare-footed.

At school we learnt to read and to write. We also learnt a little maths and history. There were no science essons, and we didn’t have exams, either.

Although our school was small, it had strict rules. We had to behave ourselves. We stood up and bowed to greet our teacher at the start of every lesson. We could talk only when we were allowed to. However, jve had no homework and no extra classes. I had a lot of time to play outside and to help my parents in the house. I loved my school and those school days.

Writing

3. Make a list of the facilities you are using your studies nowadays. Then tick one(s) you think was/were not avail about twenty years ago.

Lập 1 danh sách cơ sở vật chất bạn đang sử dụng cho việc học tập. Tích vào những thứ bạn nghĩ là đã không được sử dụng cách đay 20 năm.

4. Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description of how students in the past studied without that facility.

In your writing, you should include:

– what facility it is

– what it is used for

– how students did the job in the past when they didn’t have it

– how you feel about the change

Trong bài viết nên có:

– Đó là cái gì?

– Nó được sử dụng vào việc gì?

– Học sinh phải làm gì nếu không có nó?

– Bạn cảm thấy thế nào về sự thay đổi đó?

Bài viết mẫu

It is most likely that students twenty years ago were not able to enjoy the Internet in their studies. That’s why it took them a lot of time, energy, and even money, to do a project that we can now easily complete in one or two days.

For example, when being asked to write an assignment about past habits, the students had to go to the library, look for books on the topic, read the books, and hand-write any information that they thought was useful for their chúng tôi would also have to meet with some old people and talk to them about the past. At home, they had to hand-write their assignment, possibly with a lot of erasing and rewriting of the first draft. After finishing the draft, they had to write a clean copy on another piece of paper for submission.

5. Work in groups.

What do you think about these habits which have been long practised by children in Viet Nam? Would you like to preserve the” Why/Why not?

Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ gì về những thói quen sau của trẻ em ở Việt Nam? Bạn có muốn giữ những thói quen đó không? Tại sao có/ Tại sao không?

hand-written homeworkplaying traditional games like hide and seek, elastic-band jumping, skipping, and catch the chickenscrossing one’s hands in the front and bow rc when you greet a person of seniorityobeying your parents/teachers without talking back

Bạn đang xem bài viết Skills 2 Unit 2 Trang 23 Sgk Tiếng Anh 9 Mới trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!