Xem Nhiều 1/2023 #️ Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé Ôn Luyện Tại Nhà # Top 6 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé Ôn Luyện Tại Nhà # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé Ôn Luyện Tại Nhà mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Để các bạn học sinh lớp 3 có thể có thêm kiến thức và sử dụng thành thạo các bài tập trên lớp, cũng như các bậc phụ huynh có thể hiểu để hướng dẫn cho con, Step Up tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 theo nhiều thể loại khác nhau để các con có thể học tiếng Anh một cách đầy đủ nhất. Trong đó bao gồm các bài tập tiếng Anh lớp 3 có đáp án để cả phụ huynh và các bé cùng tham khảo và so sánh.

1. Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 ôn tập ngay tại nhà

Thông thường sau khi học xong lý thuyết trên lớp các bé sẽ bị quên kiến thức khá nhanh, vì vậy, việc cha mẹ luyện tập bài tập Anh văn lớp 3 cho các con tại nhà là vô cùng cần thiết. Có rất nhiều trang bài tập mà cha mẹ có thể tham khảo như: bài tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao violet, trang mạng tổng hợp đầy đủ các bài tập và đề thi của các khối lớp.

1.1 Khoanh vào từ khác loại

A. Globe B. Map C. Desk D. Those

A. Forty B. Fifteen C. Sixty D. Twenty

A. Sun B. Rainy C. Cloud D. Wind

A. Teddy B. Kite C. Puzzle D. cake

A. Picture B. Pencils C. Notebooks D. Markers

A. Classroom B. Teacher C. Library D. School

A. I B. His C. She D. It

A. His B. She C. My D. Its

A. Rice B. Bread C. Milk D. Cake

A. House B. Ruler C. Book D. Eraser

1.2. Ðiền từ còn thiếu vào chỗ trống

My mother is thirty chúng tôi

…….name is Peter.

Mai is …… Vietnam.

……….you want a banana?

How many books chúng tôi have?

We go to school ……….bike.

The weather is often chúng tôi summer.

This is a schoolbag chúng tôi is a table.

There chúng tôi books on the table.

Hello, my name chúng tôi I …..years old.

1.3. Sắp xếp các từ sau thành câu

1.4. Chọn đáp án đúng cho các câu sau

1.What’s ……..name? Her name is Lan.

A. my B. his C. her

2. How is she? She’s ………….

A. five B. have C. ok

3. How old is your grandfather? He is eighty chúng tôi

A. years B. year C. yes

4……….to meet you.

A. nine B. nice C. good

5. Bye. See you……

A. late B. nice C. later

6. What’s it?It’s ………inkpot.

A. an B. a C. some

7. How many chúng tôi there ? There is a desk.

A. desk B. a desk C. desks

8. The weather is ………today.

A.cold B. ok C. too

9……is Nam from? He’s from Hai phong.

A. what B. who C. where

10. Who is he? chúng tôi my friend

A. he B. I C. she

2. Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

2.1. Chọn từ khác loại với các từ còn lại

School Mother father sister

Big pen book ruler

She he living room I

Bedroom kitchen bathroom garden

Sunny windy rainy tortoise

Am are is weather

Dog fish robot bird

Ship ball have doll

1.What are they doing? – They are…………. with paper boat.

A. doing B.playing C. making

2. Has she got any pet? – No, she………….

A. has B. haven’t C. hasn’t

3. How many………… are there in your bedroom? – There are two.

A. chair B. chairs C. x

4. What’s Mai doing? – She……………..

A. play cycling B. is cycling C. cycles

5. How old is your…………….? – He’s thirty-four.

A. sister B. mother C. father

6. What is the…………… today?

A.activity B. colour C. weather

7……………many cats do you have?

A. Why B. How C. What

8. what chúng tôi your dogs? – They are black and white.

A. colour B. yellow C. sunny

2.3. Nối câu hỏi và câu trả lời

Ngoài ra ở trên lớp con sẽ được tiếp xúc với các bài kiểm tra nói, hình thức phổ biến của dạng bài này một câu văn bằng Tiếng Việt. sẽ được nâng cao khi phải dịch câu này từ tiếng Việt tiếng Anh. Với dạng bài này, ngoài việc nói đúng ngữ pháp, các bé cần phải phát âm chuẩn mới được điểm tối đa. Vì thế, phụ huynh cần chú ý luyện tập phát âm chuẩn cho con, cũng như tạo điều kiện và môi trường để con luyện nói tiếng Anh thành thạo.

3. Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 3

1D 2B 3B 4A 5A 6B 7B 8B 9C 10A

1 years. 2 his 3 from 4 do 5 do 6 by 7 hot 8 and 9 are 10 is, am

1, Hien is my new friend

2, That is her classroom

3, Put down your pencil

4, Write your name, please.

1C, 2C, 3A, 4B, 5C, 6B, 7C, 8A, 9C, 10A

1. school 2. big 3. living room 4. garden 5. tortoise 6. weather 7. robot 8. have

1C, 2C, 3B, 4B, 5C, 6C, 7B, 8A

1- D 2 – J 3 – A 4 – B 5 – B 6 – M 7 – F 8 – I

9 – K 10 – L 11 – N 12 – H 13 -O 14 – G 15 – E

Lời Giải Bộ Đề Thi Ôn Luyện Tiếng Anh Lớp 5 Cho Bé 10 Tuổi

Đứng trước ngưỡng cửa của các kì thi, có khá nhiều phụ huynh quan tâm và lo lắng đến tâm lý cũng như kiến thức của trẻ khi muốn nâng cao kiến thức và chuẩn bị cho thi cử. Hầu hết, phụ huynh đều lo ngại việc bé nhà mình dù đã học lớp 5 vẫn chưa đủ khả năng tự lập, đặc biệt là khả năng học hỏi ngoại ngữ mới nên muốn quan tâm sát xao hơn nữa.

Lời giải bộ đề thi ôn luyện tiếng anh lớp 5 cho bé 10 tuổi

1. What do you usually do ………….. spring?

2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.

3. ……….. did they do yesterday?

4. ……….. you going to Nha Trang next week?

5. Peter doesn’t want ……….. football.

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. Linda isn’t from England.

2. There are five seasons in her country.

3. Her father and she sometimes go fishing.

4. They usually go skiing in the mountains.

5. In spring, it is cool and beautiful.

IV. Reorder the words to make sentenc. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu) (2.5ms)

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

Key:

1. B 2. B 3. A 4. B 5. B

1. False 2. False 5. False 3. True 4. True

1. What’s the weather like in spring?

2. Minh isn’t going to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go sraight ahead and turn right.

5. Where is the swimming pool?

I/ Tick ( v) the sentences you hear. (2.5 pts)

1) What the weather like in summer? 4) We’re going to play badminton.

What the weather the like in winter? We often play badminton.

2) You should see a doctor. 5) What did you do last weekend?

You shouldn’t see a doctor. What did you do last week?

II/ Cọn từ co cách phát âm phần gạch chân khác với những từ còn lại. (2,5pts)

3) Thin They Touthache Thousand

4) Water Brother Sister Engineer

5) Time First Third Birthday

III/ Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu. (2,5 pts)

A – how B – where C – what

2) chúng tôi go to shool yesterday ?

A – did B – are C – do

3) What’s the matter with you ?

A – cold B – book C – hat

A – season B – weather C – spring

A – what B – where C – when

IV/ Read and answer the questions: (2,5pts)

Tony was born in 1998 in London, Last summer he went to Vietnam. First, he visited Ho Chi Minh City. He visited Dam Sen Park. After that, he flew to Hue to see his sister, Linda. Then, he traveled to Hanoi. Finally, he visited Ha Long Bay and took a lot of photos. He bought some souvenirs for his friends.

………………………………………………………………………….

2) Where did he go last summer?

………………………………………………………………………….

3) What did he do in Ho Chi Minh City?

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

5) What did he do in Ha Long Bay?

………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

I/ Tick ( v) the sentences you hear. (2.5 pts)

1) What the weather like in summer?

2) You should see a doctor.

4) We often play badminton.

5) What did you do last weekend.

II/ Chọn từ co cách phát âm phần gạch chân khác với những từ còn lại. (2,5pts)

III/ Chọn từ thích hợp hoàn thành câu (2,5 pts)

IV/ Read and answer the questions: (2,5pts)

2) Last summer he went to Vietnam

3) He visited Dam Sen Park.

5) He took a lot of photos and bought some souvenirs for his friends.

Lời Giải Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Kỳ 1 Cho Bé

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 kèm lời giải năm nay không khó, vẫn là những kiến thức từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu và từ đó giúp nâng cao nền tảng tiểu học cơ bản, để bé có thể tự tin hơn vào các kì thi cũng như bài kiểm tra.

Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 1 cho bé

II. Listen and number. (Em hãy nghe rồi đánh số thứ tự 1,2,3,4 vào bức tranh theo thứ tự nội dung nghe được) (1pt)

III. Listen and complete. ( Em hãy nghe và điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống) (2pts)

V. Read and tick (ü) Y (yes) or N (no) (1pt) ( Em hãy đọc rồi đánh dấu tick (ü) vào cột Y(yes) hoặc N(no).

VI. Look and read. Put a tick (ü) or a cross (û) in the box (Em hãy nhìn tranh, đọc và đánh dấu ü hoặc û vào ô vuông) (1pt)

VII. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng) (1pt)

I. Listen and match (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)

Ex:1.A 2.E 3.D 4.B 5.C

1.D 2.B 3.C 4.A

1.A 2.B 3.A 4.B

V. Read and tick Y (yes) or N (no) (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)

1.Y 2.N 3.N 4.Y

VII. Look at the pictures and the letters. Write the words (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)

1. monkey 2. jeans 3. camera 4. T-shirt

VIII. Complete the sentences (2pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)

1. What animal is that? It’s a monkey.

2. What’s his job ? He’s a worker.

3. What’s he wearing ? He’s wearing a T-shirt.

4. What’s your favourite food ? It’s a hamburger.

2. A: Would you like some chicken ?

B: Yes, please. It’s my favourite food.

3. A: Why do you want to go to the toys shop ?

B: Because I want some toys.

4. A: What’s your favourite food ?

5. A: I want some new books. Let’s go to the bookshop.

B: Great idea. I want some books too.

B: It’s a big festival in our country.

2. A: What’s she going to do ?

B: She’s going to buy a camera.

3. A: Why do you want to go to the bookshop ?

B: Because I want some books.

A: OK. Let’s go to the bookshop.

4. A: What is your favourite food and drink ?

Tổng Hợp Bài Tập Luyện Từ Và Câu Môn Tiếng Việt Lớp 2

Bài ôn tập môn tiếng Việt lớp 2

Bài tập Luyện từ và câu môn Tiếng Việt lớp 2

Bài tập Luyện từ và câu môn Tiếng Việt lớp 2 bao gồm các bài tập môn Tiếng Việt về luyện từ và câu giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 2 trong thời gian các em ở nhà ôn tập.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đây đều là những bài tập cơ bản mà chúng tôi đã chọn lọc kỹ lưỡng. Bộ tài liệu về chính tả, luyện câu và từ, tập làm văn này đã bám sát vào chương trình sách giáo khoa, là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các em học sinh trung bình, khá giỏi trên toàn quốc. Qua các phần học lý thuyết này, các em học sinh sẽ dễ hiểu hơn khi làm các bài tập. Các hoạt động này sẽ giúp các em dễ dàng khi giải quyết các bài Tự nhiên lớp 2, Tiếng Việt lớp 2 nâng cao và đặc biệt yêu thích việc học hơn. Các thầy cô và phụ huynh nên khích lệ, động viên các em học thật tốt, điều này rất tốt cho việc hỗ trợ các em trở thành một học sinh khá, giỏi, khiến các em cảm thấy thoải mái và dễ tiếp thu môn học hơn nhiều. Để các em không bị căng thẳng hay áp lực trong việc học. Các thầy cô nên cho các em vừa chơi vừa học là cách học hiệu quả nên áp dụng giúp các em vừa học giỏi Tự nhiên hơn mà lại thích thú hơn. Phụ huynh cũng cần dành những khoảng thời gian bên con, trang bị những kỹ năng cho con ngay từ khi con còn nhỏ.

Ngoài Tổng hợp bài tập Luyện từ và câu môn Tiếng Việt lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

………………………………………..

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất:

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 Hay nhất:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Tiếng Việt

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 môn Toán

Bạn đang xem bài viết Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé Ôn Luyện Tại Nhà trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!