Top 3 # Bài Tập Word Form Lớp 9 Có Lời Giải Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Bài Tập Word Form Lớp 10 Có Đáp Án

Bài tập word form có đáp án

Ôn tập tiếng Anh 10: Chia đạng đúng của từ

I. Bài tập word from học kì 1 lớp 10 có đáp án

Bài 1. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

1. The local……………………… are listed in the local newspaper. (entertain)

2. He was absent from class yesterday because of his…………. (ill)

3. Everyone needs to live in a ……………. environment. (health)

4. My mother has just given me a pocket…………………. machine. (calculate)

5. I know……………………….. how she felt. (exact)

6. I felt quite………………….. with my day’s work. (satisfy)

7. He apologized for chúng tôi had caused. (convenient)

8. The school……………….about 600 new students every year. (admission)

9. Sign language is very helpful for both the deaf and the………………….. (muting)

10. Helen’s success has……………………….millions of blind people to try and overcome their difficulties. (courage)

11. For your …………………, the library is on the third floor. (inform)

12. This is one of the best………………..films showing the lives of working people. (document)

13. There is a chúng tôi water here. (short)

14. The government has introduced some……………….measures to reduce unemployment. (effect)

15. John asked his teacher chúng tôi go to home earlier. (permit)

ĐÁP ÁN Bài 1. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

1 – entertainment

2 – illness

3 – healthy

4 – calculator

5 – exactly

6 – satisfied

7 – inconvenience

8 – admits

9 – mute

10 – encouraged

11 – information

12 – documentary

13 – shortage

14 – effective

15 – permission

Bài 2. Give the correct form of the words in brackets.

1 – equally; 2 – preparation; 3 – physical; 4 – relationships;

5 – Psychologists; 6 – contribution; 7 – critical; 8 – nursery;

9 – educating; 10 – ungrateful;

II. Bài tập Word form lớp 10 cả năm có đáp án

Đáp án Bài tập word form lớp 10 Exercise 1

1. Enjoyable

2. Injury

3. Possession

4. Intention

5. Disapproved

6. Cyclist

7. Employment

8. Lawyer

9. Risky

10. Maintainace

Exercise 2.

1. competitors

2. unripe

3. Loss

4. Destruction

5. Entertainment

6. Refusal

7. Likeness

8. Mountainous

9. Residential

10. Friendly

Exercise 3.

1. Wooden

2. Farther

3. engagement

4. unconvinced

5. education

6. embarrassment

7. liar

8. modernise

9. careful

10. southern

Exercise 4.

1. childhood:

2. Length .

3. Energetic

4. Defrosted

5. Savings

6. unsuccessful

7. wasteful

8. valuable

9. disagreement

10. impressive

Exercise 5

1. addiction

2. security

3. infected

4. boarding

5. prisoner

6. solution

7. unsuitability

8. unfaithful

9. originality

10. Inspiration

Exercise 6.1. Unrecognized

2. unmoral

3. unexplainable

4. passional

5. disregard

6. Admittance

7. unqualified

8. unjusticable

9. devotion

10. perfectly

Exercise 7.

1. Appointment

2. Unfriendly

3. Inconvenient

4. Unreasonable

5. Harmful

6. Wakeful

7. Resistant

8. Attentively

9. Poems

10. arrival

Ngoài ra, chúng tôi đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập lớp 10 THPT miễn phí trên Facebook: . Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu đầy đủ các môn học mới nhất.

Bài Tập Word Form Tiếng Anh 12 Học Kì 1

a. biology b. biological c. biologist d. biologically

a. act b. active c. action d. activity

a. responsible b. responsibility c. responsibly d. irresponsible

a. solve b. solvable c. solutions d. solvability

a. obey b. obedience c. obedient d. obediently

a. support b. supportive c. supporter d. supporting

a. care b. caring c. careless d. careful

a. secure b. securely c. security d. securing

a. confident b. confidence c. confidential d. confidentially

a. will b. willing c. willingness d. willingly

……….

……….

UNIT 5: HIGHER EDUCATION

Exercise : Choose the best option

a. medicine b. medical c. medicate d. medication

a. require b. requires c. requirement d. required

a. apply b. application c. applicant d. applying

a. prefer b. preference c. preferential d. preferable

a. science b. scientist c. scientific d. scientifically

a. graduate b. graduated c. graduation d. graduating

a. inform b. informative c. informed d. information

a. limiting b. limitation c. delimitation d. limited

9. You should ask him about your choice because he often made the right ………………..

A. decides B. decision C. decisive D. deciding

10. Can you tell me about the……………process to tertiary study in Vietnam?

A. applies B. applying C. application D. apply

……….

Bài Tập Hóa 9 Có Lời Giải

Bài tập hóa 9 có lời giải hay.Bài 1: a) Cho a gam MgO tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 3,65%. Sau phản ứng thu được (a + 55) gam muối. Tínha và C% của dung dịch muối. b) Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuCl2. Sau phản ứng lấy lá nhôm ra thì khối lượng dung dịch nhẹ đi 1,38g. Tính khối lượng nhôm đã phản ứng. Hướng dẫn giải: a) Phương trình phản ứng: MgO + 2HCl ( MgCl2 + H2O 40g 73g 95g a g = (a + 55)g ( a = 40mMgCl2 = = 95g; mdd HCl = = 2000g ;mdd sau pu = 2000 + 40 = 2040g C%(dd MgCl2) = ( 100% = 4,7%b) Theo định luật bảo toàn khối lượng: mAl + m CuSO4 = mAl2(SO4)3 + mCuSau phản ứng khối lượng dung dịch nhẹ đi bao nhiêu thì khối lượng lá nhôm tăng lên bấy nhiêu, khối lượng lá nhôm tăng chính là khối lượng Cu sinh ra. Gọi khối lượng lá nhôm đã phản ứng là x g.Ta có phương trình: 2Al + 3CuSO4 ( Al2(SO4)3 + 3Cu (2(27)g (3(64)g x g – x = 1,38. Giải ra ta có x = 0,54gBài 2: Cho 43,7g hỗn hợp hai kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch axit clohiđric cho 15,68 lít khí H2 (ở đktc) a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên. b) Tính khối lượng sắt sinh ra khi cho toàn bộ khí H2 thu được ở trên tác dụng hoàn toàn với 46,4g Fe3O4.Hướng dẫn giải: a) Gọi số mol Fe là x, khối lượng của Fe là 56x Gọi số mol Zn là y, khối lượng của Zn là 65y Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2 ( x mol 2x mol x mol Zn + 2HCl ( ZnCl2 + H2 ( y mol 2y mol y mol Ta có hệ phương trình 2 ẩn số: 56x + 65 y = 43,7 x + y = 0,7 Giải hệ phương trình ta có x = 0,2 và y = 0,5 Suy ra mZn = = 0,5 ( 65 = 32,5g; mFe = 11,2g b) Fe3O4 + 4H2 ( 3Fe + 4H2O 1 mol 4 mol 3 mol = 0,2 mol 0,7 mol x mol Dựa vào phương trình trên ta nhận số mol Fe3O4 dư, do đó tính khối lượng Fe sinh ra theo khối lượng H2. mFe = x ( 56 = ( 56 = 29,4gBài 3: Cho hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 có khối lượng 44,2g tác dụng vừa đủ với 62,4g dung dịch BaCl2 thì cho 69,9g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Tìm khối lượng 2 muối ban tan sau phản ứng.Hướng dẫn giải:Phương trình phản ứng: A2SO4 + BaCl2 ( BaSO4 ( + 2ACl BSO4 + BaCl2 ( BaSO4 ( + BCl2Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:Tổng khối lượng 2 muối A2SO4 và BSO4 + mBaCl2 = mBaSO4( + Tổng khối lượng 2 muối ACl và BCl 44,2 + 62,4 = 69,9 + mACl + mBCl2 mACl + mBCl2 = 36,7gBài 4: Cho a gam Fe hoà tan trong dung dịch HCl (thí nghiệm 1), sau khi cô cạn dung dịch thu được 3,1g chất rắn. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg (thí nghiệm 2) vào dung dịch HCl (cũng với lượng như trên) sau khi cô cạn dung dịch thì thu được 3,34g chất rắn và 448ml H2.Hướng dẫn giải:Thí nghiệm 1: nH2 = = 0,02 mol Mg + 2HCl ( MgCl2 + H2 (1) Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2 (2)Nếu khi chỉ có riêng Fe, Fe tan hết thì nFeCl2 = = 0,024 molVậy nH2 giải phóng là 0,024. Như vậy khi cho cả Mg và Fe vào dung dịch HCl thì nH2 giải phóng ít nhất cũng phải là 0,024 mol, theo đầu bài chỉ có

Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 12 Hay Có Đáp Án File Word

Trắc nghiệm lịch sử lớp 12 hay có đáp án file WORD của trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Hà Tĩnh. Các câu hỏi được phân loại theo 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Ma trận từng bài, từng chương cụ thể Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc? A. Các cường quốc hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình. D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào. Câu 2. Đến đầu thập kỉ 70, hai cường quốc công nghiệp đứng đầu thế giới là A. Mĩ và Nhật C. Mĩ và Liên Xô B. Nhật và Liên Xô D. Anh và Pháp Câu 3: Ý nào sau đây không phải là đường lối ngoại giao của Căm -pu- chia từ 1954- 1970? A. Hòa bình, trung lập B. Không tham gia bất cứ liên minh quân sự, chính trị nào. C. Nhận viện trợ từ mọi phía nếu không có điều kiện ràng buộc. D. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN trên phạm vi thế giới. Câu 4. Phương án Maobattơn có nội dung như thế nào? A. Ấn Độ sẽ chia thành hai nước tự trị trên cơ sở tôn giáo. B. Ấn Độ sẽ chia thành hai nước độc lập trên cơ sở tôn giáo. C. Ấn Độ sẽ chia làm hai quốc gia tự do. D. Ấn Độ sẽ chia làm ba quốc gia độc lập:Ấn Độ, Pakitstan và Bănglađet. Câu 5. Khu vực nào được Mĩ xem là ” sân sau” của mình? A. Bắc Mĩ C. Đông Nam Á B. Mĩ Latinh D. Trung Đông. Câu 6. Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ giữ vai trò như thế nào trên trường quốc tế? A. Trung tâm công nghiệp của thế giới. B. Trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới. C. Trung tâm nông nghiệp của thế giới. D. Trung tâm kinh tế của thế giới. Câu 7. Yếu tố nào dẫn tới sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ khi bước vào thế kỉ XXI? A. Chủ nghĩa khủng bố. C. Mĩ thất bại tại Việt Nam. B. Chiến tranh I-ran. D. Liên Xô tan rã. Câu 8. EEC là viết tắt theo tiếng Anh của A. Liên minh Châu Âu C. Nghị viện Châu Âu B. Cộng đồng kinh tế Châu Âu D. Diễn đàn kinh tế Châu Âu.

Câu 9. Tổ chức liên kết kinh tế- chính trị lớn nhất thế giới hiện nay là A. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. B. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. C. Hiệp hội các nước Đông Nam Á. D. Liên minh Châu Âu. Câu 10 : Việc chấm dứt Chiến tranh lạnh có ý nghĩa như thế nào ? A. Mở ra hướng giải quyết hòa bình cho các vụ tranh chấp, xung đột trên thế giới B. Điều hòa lượng bán vũ khí ra thế giới C. Tạo điều kiện cho KHKT phát triển D. Mở đầu cho thời kì tan rã của Liên Xô.

A. Hội nghị thành lập Đảng (2/1930) B. Hội nghị Gio-ne-vơ (21/7/1954) C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951) D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960) Câu 21. Từ năm 1954 – 1975, Mỹ đã lần lượt tiến hành những chiến lược chiến tranh kiểu mới nào ở Việt Nam? A. Chiến tranh cục bộ; chiến tranh đặc biệt; Việt Nam hóa chiến tranh – Đông Dương hóa chiến tranh. B.Chiến tranh đặc biệt; Việt Nam hóa chiến tranh – Đông Dương hóa chiến tranh; Chiến tranh cục bộ. C. Chiến tranh đặc biệt; Chiến tranh cục bộ; Việt Nam hóa chiến tranh – Đông Dương hóa chiến tranh; D. Việt Nam hóa chiến tranh – Đông Dương hóa chiến tranh; Chiến tranh cục bộ. Chiến tranh đặc biệt. Câu 22. Cho một số sự kiện sau: 1. Phong trào Đồng khởi 2. Chiến dịch Hồ Chí Minh 3. Hiệp định Pa-ri 4. Cuộc tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 5. Trận “Điện Biên Phủ trên không” Hãy sắp xếp theo thứ tự thời gian: A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 1, 3, 5, 2, 4 C.1, 4, 5, 2, 3 D. 1, 4, 5, 3, 2 Câu 23. Hai thắng lợi quân sự nào của quân dân ta đã tác động trực tiếp đến việc triệu tập và kí hiệp định Pa-ri về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam? A. Cuộc tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và cuộc tiến công chiến lược năm 1972 B. Cuộc tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 C. Cuộc tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972 D. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 Câu 24. Với hiệp định Pa-ri (27/1/1973) nhân dân ta đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ A. “đánh cho Mỹ cút” B. “đánh cho Ngụy nhào” C. “thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” D. giải phóng dân tộc Câu 25. Trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975, chiến dịch đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược là A. chiến thắng Phước Long B. chiến dịch Tây Nguyên C. chiến dịch Huế – Đà Nẵng D. chiến dịch Hồ Chí Minh Câu 26. Chính quyền Xô Viết Nghệ – Tĩnh là chính quyền A. của dân, do dân, vì dân. B. của nông dân. C. của tư sản . D. nhân dân Nghệ Tĩnh. Câu 27: Thực dân Pháp thỏa hiệp với Nhật thống trị nhân dân Đông Dương vì: A.Thực dân Pháp lúc này không đủ sức chống lại Nhật Bản. B.Thực dân Pháp muốn chia sẻ quyền lợi với Nhật Bản. C. Pháp muốn dựa vào Nhật để giữ quyền thống trị ở Đông Dương. D. Pháp và Nhật đều có chung mục đích là chống lại cách mạng Đông Dương Câu 28: Hà Nội giành chính quyền vào ngày A. 19/8/1945. B. 15/8/1945. C. 20/8/1945. D. 25/8/1945. Câu 29: Sau Cách mạng tháng Tám khó khăn lớn nhất đưa nước ta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” là A. khó khăn về kinh tế. B. khó khăn về tài chính. C. khó khăn về thù trong. D. khó khăn về giặc ngoại xâm. Câu 30. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, để giải quyết căn bản nạn đói, Đảng và nhân dân ta đã thực hiện biện pháp có tính chất hàng đầu và lâu dài là A. quyên góp, điều hòa thóc gạo giữa các địa phương trong cả nước. B. nghiêm trị những người đầu cơ, tích trữ gạo. C. phát động phong trào “nhường cơm sẻ áo”, “Hũ gạo cứu đói”… D. kêu gọi “Tăng gia sản xuất ! Tăng gia sản xuất ngay ! Tăng gia sản xuất nữa !”. Câu 31. Thời điểm quân Trung Hoa Dân quốc với danh nghĩa Đồng minh vào giải giáp quân Nhật ở miền Bắc nước ta là A. ngay sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi. B. một tuần sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi. C. mười ngày sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi. D. hai tuần sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi. Câu 32 . Bản Tạm ước ngày 14/9/1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa kí với đại diện chính phủ Pháp có ý nghĩa A. chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp . B. tạo điều kiện cho ta kéo dài thời gian hoà hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp không thể tránh khỏi. C. giúp ta tránh được cuộc chiến bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc. D. giúp ta đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc cùng bọn tay sai ra khỏi nước ta. Câu 33. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ trong hoàn cảnh A. phát xít Nhật tăng cường những hoạt động chống phá cách mạng Đông Dương. B. quân Trung Hoa Dân quốc cấu kết với thực dân Pháp tiến hành đàn áp cách mạng Đông Dương. C. thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta ở Nam Bộ. D. thực dân Pháp ngày càng trắng trợn phá hoại Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946). Câu 34. Cuộc chiến đấu của quân dân ta ở các đô thị nhằm mục đích gì? A. Phá tan âm mưu xâm lược ngay từ đầu của thực dân Pháp. B. Tiêu hao sinh lực địch để kết thúc nhanh chiến tranh. C. Tiêu hao sinh lực địch, giam chân địch trong thành phố, đảm bảo cho cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ rút về căn cứ cách mạng an toàn. D. Giam chân địch trong các đô thị. Câu 35 . Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi khắp cả nước ngày A. 19/10/1945. B. 19/12/1945. C. 19/12/1946. D. 19/12/1947. Câu 36. Với mong muốn dành thắng lợi và nhanh chóng kết thúc chiến tranh, ngày 13/5/1949, Pháp đề ra kế hoạch A. Bôlae. B. Rơve. C. Đờ lát đơ Tátxinhi. D. Nava. Câu 37. Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, ở Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Nam – Bắc, lấy giới tuyến quân sự tạm thời theo A. vĩ tuyến 15. B. vĩ tuyến 16. C. vĩ tuyến 17. D. vĩ tuyến 18. Câu 38. Yêu cầu bức thiết nhất của nước ta trong năm đầu tiên sau kháng chiến chống Mỹ thắng lợi là gì? A. Đi lên xây dựng CNXH. B. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước. C. Khôi phục kinh tế sau chiến tranh. D. Thành lập chính quyền ở những vùng mới giải phóng. Câu 39. Nhân tố chi phối quan hệ quốc tế trong suốt hơn bốn thập kỷ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc là A. Hội nghị Ianta(2/1945). B. Chiến tranh lạnh(1947-1989). C. Sự vươn lên mạnh mẽ của nước Mỹ. D. Sự bùng nổ của xu thế toàn cầu hóa. Câu 40. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 – 1925 có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? A. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đòi của Đảng. B. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển, làm phân hóa các tổ chức cách mạng. C. Truyền bá lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin về nước. D. Đào tạo nguồn cán bộ cách mạng uy tín cho Đảng sau này.

III. ĐÁP ÁN.