Ngân Hàng Đề Thi Giải Tích 1

--- Bài mới hơn ---

 • Giáo Trình Môn Giải Tích 1
 • Giai Tich Ham Nhieu Bien
 • Download Bai Tap Khai Trien Taylor
 • Giáo Án Giải Tích 12 Kì 1
 • Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
 • 1 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG RA ĐỀ THI MÔN HỌC, HỌC PHẦN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: GIẢI TÍCH 1 Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ký ngày /04/2006 DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4) A. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM (V.I) 1. Tìm miền xác định và vẽ đồ thị hàm số ( ) 2 x f x x   . 2. Tính đạo hàm của hàm số 3(sin )( ln )y x x x x   . 3. Tính đạo hàm của hàm số 3 2sin( )y x x  . 4. Tính đạo hàm của hàm số 2 ln 2 x y x        . 5. Tính đạo hàm của hàm số  sin ln(cos )y x . 6. Tính đạo hàm của hàm số  sinln xy e x  . 7. Tính đạo hàm của hàm số  2ln 1y x x   . 8. Tính đạo hàm của hàm số  2arctg xy x e  . 9. Cho hàm số ( ) 2 1y f x x   , tính đạo hàm ‘(5)f . 10. Tính tích phân sau cotg sin x I dx x   . 11. Tính tích phân sau 2 1 sin 2 sin x I dx x    . 2 12. Tính tích phân sau tg cos x I dx x   . 13. Tính tích phân sau 3 0 arctgI x xdx  . 14. Tính tích phân sau 2 16 x x e I dx e    . 15. Tính tích phân sau ln 2 0 1xI e dx  . 16. Tính tích phân sau 1 ln 1 ln e x I dx x x   . 17. Tính tích phân sau arctg 2 1 1 xe I dx x    . 18. Tính tích phân sau 2xI xe dx  . 19. Tính 2 1 cos sin t d x x dx dt x 20. Tính tích phân sau 2 ln e e dx x x B. CÂU HỎI LOẠI 2 ĐIỂM (V.II) 1. Tìm giới hạn 2 lim( 2)cotg3( 2) x L x x     . 2. Tìm giới hạn 21 ln lim 2x x L x x    . 3. Tìm giới hạn  tg 0 lim 1 cos x x L x    . 4. Tìm giới hạn   1 2 0 lim x x x L x e    . 5. Tìm giới hạn 40 1 1 lim 4 1xx L x e        . 3 6. Tìm giới hạn 3 0 lim sinx x L x x   7. Tìm giới hạn 0 1 1 lim sin3 3x L x x        8. Tìm giới hạn sau 2 43 2 0 211 lim xx xx x    . 9. Tìm giới hạn sau 1 sin 2 0 lim( cos ) x x x x   . 10. Tìm giới hạn sau x xx x 2 3 0 sin coscos lim   . 11. Cho hàm số ln( 1) ln(1 ) khi 1, 0 ( ) khi 0 x x x x f x x a x          Tìm hằng số a để hàm số liên tục tại 0x  . 12. Cho hàm số khi 0 ( ) khi 0 ax bxe e x f x x c x         Tìm hằng số c để hàm số liên tục tại x = 0 . 13. Cho hàm số 2 1sin khi 0 ( ) 0 khi 0 x x f x x x       . Hàm số có khả vi tại 0x  không? Nếu khả vi hãy tìm ‘(0)f . 14. Một tấm bìa hình vuông có chiều dài mỗi cạnh 12cm. Cắt bỏ bốn góc bốn hình vuông bằng nhau để dựng thành hình hộp như hình vẽ sau. Tình thể tích lớn nhất của hình hộp. 15. Cho hàm số 21 1 x y   , hãy tính (2004) (0)y . 16. Tính vi phân hàm số x x y ln  17. Chứng minh 1xe x  , 0x 4 18. Chứng minh 2 1 2 x xe x   , 0x 19. Tính vi phân hàm số 1 ln 2 x a y a x a    20. Tính ( ) ( )ny x , biết 2siny x C. CÂU HỎI LOẠI 3 ĐIỂM (V.III) 1. Cho hàm số 2 2 1 x y x    a. Tính dy tại x=1 b. Tìm cực trị của hàm số. 2. Cho hàm số ( )f x liên tục trên đoạn  a,0 a. Chứng minh rằng 0 ( ) ( ) a a o f x dx f a x dx   b. Dùng kết quả trên, hãy tính 4 0 ln(1 tg )x dx   3. Cho hàm số 1 cos khi 0 ( ) ln( 1) khi 0 x x f x x x x        a. Tìm ‘(0)f b. Chứng minh rằng không tồn tại “(0)f . 4. Cho hàm số xxy 2ln a. Tính vi phân tại x = e với 1,0x . b.Tìm cực trị của hàm số. 5. Một quả cầu có bán kính 5 cm với sai số 0,01cm . Ước lượng sai số tối đa của thể tích quả cầu. 6. Cho hàm số 12   x x y a. Tính dy tại 0x  . 5 b. Tính ( ) ( )ny x . 7. Cho tích phân suy rộng 2 1 arctg x dx x   a. Chứng minh tích phân đã cho hội tụ. b. Tính tích phân đó. 8. Cho tích phân suy rộng 23 0 xx e dx    a. Chứng minh tích phân đã cho hội tụ. b. Tính tích phân đã cho. 9. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong 12  xy , 2 2 1 xy  và 5y . 10. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong 2 2 6 5 0x y y    quanh trục Ox. 11. Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng giới hạn bởi các đường 22 xxy  và 0y quanh trục Ox. 12. Tính tích phân suy rộng 4 5 4 4 1 dx x   . 13. Cho tích phân suy rộng 2 2 1 dx x x    a. Chứng minh rằng tích phân hội tụ b. Tính tích phân đã cho. 14. Tính các tích phân sau a. 2cos (1 cotg ) dx x x  b.   3 3 3 2 3 1xx dx 15. Tìm giá trị bé nhất, lớn nhất của hàm số x b x a y   1 22 , với 0,0,10  bax 6 16. a. Tính độ dài đường cong cho bởi phương trình 3 1 12 x y x   , từ 1x đến 4x b. Xét sự hội tụ của tích phân   0 2 sin dx x x 17. Tính độ dài đường cong cho bởi phương trình )1ln( 2xy  , từ 2 1 x đến 2 1 x 18. a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường x y 1  và 522  yx b. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng 3 0 xx e dx    19. a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3xy  và 2yx  b. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng 2 0 xe dx x    20. a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3xy  , xy  và xy 2 b. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng 1 1 1 xe dx x   D.LOẠI CÂU HỎI 4 ĐIỂM (V.IV) 1. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát 2na n n n   . b. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa 2 1 2 ( 3)n n n x n     . 2. a. Chuỗi số sau có hội tụ không? Nếu hội tụ hãy tính tổng 2 2 1 1n n     7 b. Tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của chuỗi lũy thừa sau 1 2 (4 8) n n n x n    3. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 2 1 1 ln(1 tg ) n n    . b. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa 3 1 8 n n n x n    . 4. a. Chuỗi số sau có hội tụ không? Nếu hội tụ hãy tính tổng 2 1 1 9 4n n n      b. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa 2 1 0 ( 2) 2 1 n n x n      . 5. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 1 1 sin 2n n n     b. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa 2 1 ( !) ( 3) (2 )! n n n x n    . 6. Chứng minh rằng 1 2 0 (2 ) 2 ! n x n x xe n    . Từ đó hãy tính tổng 0 2 ( 1) ! n n n n     . 7. Cho hàm số 2 1 ( ) ln 2 2 f x x x    . a. Khai triển hàm số thành chuỗi các luỹ thừa của 1x  . b. Tính tổng 0 ( 1) 1 n n S n       . 8. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 2 1 2 cos n n n     . b. Khai triển thành chuỗi Mclaurin hàm số ( ) chf x x . 9. 8 a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 2 1 2 n n n n     . b. Khai triển thành chuỗi Mclaurin hàm số 2 1 ( ) 3 2 f x x x    . 10. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát 1 1 ln ln sinna n n   b. Khai triển thành chuỗi Mclaurin hàm số 2( ) ln( 5 6)f x x x   11. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 1 1 ( 1) 1 n n n n       b. Khai triển hàm số x xf 1 )(  thành chuỗi Taylor tại lân cận 3x 12. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát 2.4.6…(2 ) n n n a n  b. Khai triển hàm số xxf 2sin)(  thành chuỗi Mclaurin 13. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát 2 ln n n a n  b. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát 21( ) ( 1) 2 1 n n n n u x x n        14. Tìm miền hội tụ và tính tổng của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát 3( ) (3 1) nnu x n x  15. Cho hàm số khi 0 2( ) khi 2 x x f x x x           a. Khai triển hàm số theo các hàm số sin. b. Tính tổng 2 1 1 (2 1)n S n      . 9 16. Cho hàm số 2 2 ( ) 1 x f x    với x . a. Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier. b. Tính tổng 2 1 1 n S n    . 17. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm số ( ) sin 2 x f x  , với   x 18. Cho hàm số 2)( xxf  với  x0 . a. Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier. b. Từ đó hãy tính tổng 2 1 1 n S n    . 19. Cho hàm số )()( xxxf   với ),0( x a. Khai triển hàm số đã cho theo các hàm số sin. b. Tính tổng 3 0 ( 1) (2 1) n n S n       . 20. Cho hàm số 2)( xxf  với ),( x . a. Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier. b. Tính tổng 2 1 ( 1)n n S n     .

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Điều Mà Sinh Viên Đh Giao Thông Vận Tảikhông Thể Không Biết
 • Giải Tích Calculus 7E (Tập 1)
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Chuỗi
 • Tích Phân Hàm Phân Thức Luyện Thi Đại Học
 • Bài Giảng Giải Tích 1
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Giải Tích 12 Chương 1 Có Đáp Án (Ma Trận Đề Thi) Lần 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Nâng Cao Chương 1
 • Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1 (Phần 4)
 • Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1
 • Giải Bài Tập Trắc Nghiệm 1,2,3,4,5 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích Lớp 11
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Gt 12 Có Đáp Án Chi Tiết
 • Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 có đáp án (Ma trận đề thi) Lần 2 trường THPT Vinh Lộc – Thừa Thiên Huế.

  A. Ma trận đề kiểm tra 1 tiết môn giải tích lớp 12 chương 1 lần 2:

  * Chú thích: a) Đề được thiết kế với tỉ lệ:

  + 45% nhận biết,

  + 35% thông hiểu,

  + 10% vận dụng (1) và

  + 10% vận dụng (2), tất cả các câu đều tự luận (TL).

  b) Cấu trúc bài: 02 câu c) Cấu trúc câu hỏi: Số lượng câu hỏi (ý) là: 05

  B.Đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1 lần 2

  Đề số 1:

  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

  b) Tìm m để phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt: – x 3 + 3x 2 + m = 0.

  c) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm A(1;0)

  a) Tìm giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng (d): y: = -x + 3

  b) Tìm trên đồ thị (C) những điểm có tổng khoảng cách đến hai đường tiệm cận là nhỏ nhất.

  Đề số 2:

  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

  b) Tìm m để phương trình sau có 3 nghiệm: – x 3 – 3x 2 + m – 1 = 0.

  c) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm

  a) Tìm giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng (d): y = x – 1

  b) Tìm trên đồ thị (C) điểm M sao cho tiếp tuyến tại M cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A, B và đoạn thẳng AB là ngắn nhất.

  C.Đáp án và hướng dẫn chấm đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1 lần 2

  I. Hướng dẫn chung

  1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định.

  2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất trong toàn Tổ.

  3) Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến một chữ số thập phân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số
 • Bài Tập Về Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số
 • Giải Bài 1,2,3,4, 5,6,7 Trang 45,46 Sgk Hình Học 10: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ
 • Số Phức Và Các Chuyên Đề Thptqg
 • Những Bài Toán Giải Tích Chọn Lọc Tô Văn Ban
 • Một Số Đề Kiểm Tra Môn Giải Tích 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3Rd Edition
 • Bài Giải Market Leader 1
 • Bài Giải Market Leader 3
 • Bộ Sách Market Leader 5 Levels (Ebook+Audio)
 • Tài Liệu Luyện Thi Ket
 • Một số đề kiểm tra môn giải tích 1

  (địa chỉ download: chúng tôi Đề kiểm tra số 1

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền xác định của hàm số sau:

  y = arcsin(3x − 2)

  Câu 2. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:

  1 + x2 − 1

  ln(2 + sin x)

  b. lim

  a. lim

  x→∞

  x→0 1 − cos x

  x

  Câu 3. (2 điểm) Viết khai triển Taylor của hàm y = ln(2 + x) tại điểm x = −1

  đến đạo hàm cấp 4.

  Câu 4. (4 điểm) Tính các tích phân sau:

  0

  x2 + 1

  a.

  dx

  b.

  3

  −1 x − 3x + 2

  Đề kiểm tra số 2

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền xác định của hàm số sau:

  y = arcsin(4x − 3)

  Câu 2. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:

  1 + x2 − 1

  ln(2 + cos x)

  a. lim

  b. lim

  x→∞

  x→0 ln(1 + x2 )

  x

  Câu 3. (2 điểm) Viết khai triển Taylor của hàm y = ln(3 + x) tại điểm x = −2

  đến đạo hàm cấp 4.

  Câu 4. (4 điểm) Tính các tích phân sau:

  1

  x2 + 1

  a. 3

  dx

  b.

  x − 3x − 2

  0

  Đề kiểm tra số 3

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền xác định của hàm số sau:

  y = arccos(3x − 2)

  Câu 2. (2 điểm) Tính giới hạn sau:

  1+x−1

  arcsin x

  lim

  x→0

  Câu 3. (3 điểm) Tính đạo hàm cấp 4 của hàm số sau: y =

  Câu 4. (3 điểm) Tính tích phân sau:

  1

  0

  Đề kiểm tra số 4

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền xác định của hàm số sau:

  y = arccos(2x − 1)

  Câu 2. (2 điểm) Tính giới hạn sau:

  lim

  x→0

  4+x−2

  arctan x

  Câu 3. (3 điểm) Tính đạo hàm cấp 4 của hàm số sau: y =

  Câu 4. (3 điểm) Tính các tích phân sau:

  1

  0

  Đề kiểm tra số 5

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền xác định của hàm số sau:

  y = arccos(

  Câu 2. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:

  1 + sin x − 1

  a. lim

  x→0

  ln(1 + x)

  Câu 3. (2 điểm) Tìm vi phân của hàm số sau: y =

  Đề kiểm tra số 6

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền giá trị của hàm số sau:

  y = arcsin(

  x2

  Đề kiểm tra số 7

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền giá trị của hàm số sau:

  y = arctan(x2 + 1)

  Câu 2. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:

  1 + sin2 x − 1

  a. lim

  x→0

  ln(1 + x2 )

  b. lim

  Câu 3. (2 điểm) Tìm vi phân của hàm số sau: y = esin x+x .

  Câu 4. (4 điểm) Tính các tích phân sau:

  4

  x2 + 1

  dx

  a.

  3

  2

  3 x + x − 4x − 4

  ln 2

  Đề kiểm tra số 8

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền giá trị của hàm số sau:

  y = arctan(x2 − 1)

  Câu 2. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:

  1 + sin2 x − 1

  a. lim

  x→0

  1 − cos x

  b. lim

  Câu 3. (2 điểm) Tìm vi phân của hàm số sau: y = ecos x+x .

  Câu 4. (4 điểm) Tính các tích phân sau:

  −3

  x2 + 1

  dx

  a.

  3

  2

  −4 x − x − 4x + 4

  ln 3

  e2x

  b.

  arccos( 1 − x)dx

  0

  arcsin( 1 − x)dx

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Hướng Dẫn Học Tập Giải Tích 2
 • Giải Four Corners 2A Workbook
 • Workbook Family And Friends 3
 • Family And Friends 3 Workbook Pdf
 • Giải Bài Tập Four Corners 2B
 • Ôn Tập Giải Tích 12 Chương 1 Theo Chủ Đề

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Giải Tích 12 Chương 1 Các Dạng Bài Tập Liên Quan Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số
 • Bài Tập Giải Tích 12 Chương 4
 • Chương Iii. §2. Tích Phân
 • Đề Kiểm Tra 45′ Giải Tích 11 Chương 2
 • On Tap Dai So 11 Chuong 2 To Hop Xat Suat
 • ÔN TẬP GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 THEO CHỦ ĐỀ

  CÁC CHỦ ĐỀ TOÁN GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I

  Chủ đề 1.TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

  PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  I.Định nghĩa: Cho hàm số xác định trên D, với D là một khoảng, một đoạn hoặc nửa khoảng.

  1.Hàm số được gọi là đồng biến trên D nếu

  2.Hàm số được gọi là nghịch biến trên D nếu

  II.Điều kiện cần để hàm số đơn điệu: Giả sử hàm số có đạo hàm trên khoảng D

  1.Nếu hàm số đồng biến trên D thì

  2.Nếu hàm số nghịch biến trên D thì

  III.Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu:

  1.Định lý 1. Nếu hàm số liên tục trên đoạn và có đạo hàm trên khoảng (a,b) thì tồn tại ít nhất một điểm sao cho:

  2.Định lý 2. Giả sử hàm số có đạo hàm trên khoảng D

  1.Nếu và chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc D thì hàm số đồng biến trên D

  2.Nếu vàchỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc D thì hàm số nghịch biến trên D

  3.Nếu thì hàm số không đổi trên D

  PHẦN II. MỘT SỐ DẠNG TOÁN

  *Phương pháp : Xét chiều biến thiên của hàm số

  1.Tìm tập xác định của hàm số

  2.Tính và xét dấu y’ ( Giải phương trình y’ = 0 )

  3.Lập bảng biến thiên

  4.Kết luận

  Ví dụ : Xét tính biến thiên của các hàm số sau:

  1.y = -x3+3×2-3x+1 4. y=

  2. y= 2×4 +5×2 -2 5.

  3. y= (x+2)2(x-2)2 6.

  7. 8.

  9.y= 10.y=2x +

  Ví dụ:

  1.Tìm m để hàm số y= 2×3-3mx2+2(m+5)x-1 đồng biến trên R

  2.Tìm m để hàm số y= đồng biến trên từng khoảng xác định của nó

  3.Tìm m để hàm số y= 3mx+đồng biến trên R

  4.Tìm m để hàm số nghịch biến trên R

  5. Tìm m để hàm số nghịch biến trên R

  6. Tìm m để hàm số nghịch biến trên R

  7. Tìm m để hàm số tăng trên R

  8.Tìm m để hàm số y= 3×3-2×2+mx-4 tăng trên (-1;)

  9.Tìm m để hàm số y= 4mx3-6×2+(2m-1)x+1 tăng trên (0;2)

  10.Tìm m để hàm số y= giảm trên (1; )

  11.Tìm m để hàm số y=mx4 -4×2+2m-1 giảm trên (0;3)

  12.Tìm m để hàm số y= x3+3×2+(m+1)x+4m giảm trên (-1;1)

  13.Tìm m để hàm số y= giảm trên ()

  14.Cho hàm số y=

  Tìm m để hàm số tăng trên từng khoảng xác định

  15.Tìm giá trị của tham số m để hàm số sau nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 1

  16. Tìm m để hàm số tăng trên

  17. Tìm m để hàm số giảm trên

  18. Tìm m để hàm số giảm trên khoảng

  19. Tìm m để hàm số tăng trên

  20. Tìm m để hàm số đồng biến trên

  Ví dụ:

  1.Giải phương trình ( ĐK x3+3×0)

  2.Giải phương trình x5+x3-+4=0

  3.Giải phương trình

  4. Giải phương trình sinx =x

  5.Tìm m để phương trình có nghiệm

  6.Tìm để phương trình có nghiệm m- x = 0

  7.Chứng minh rằng (HD xét hàm số )

  8.Chứng minh rằng (HD xét hàm số )

  9.Chứng minh rằng

  10.Chứng minh rằng : Nếu thì ( HD xét hàm số )

  11.Giải hệ phương trình

  HD. Xét hàm đặc trưng . Chứng minh hàm số tăng trên R .ĐS

  12.Giải hệ phương trình

  Chủ đề 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

  PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  I.Định nghĩa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 77 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 77 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 78 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 71, 72 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 4 Tập 2
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 72 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Lời Giải Đề Thi Hk1 Toán 8 Quận 1 Tphcm

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 8
 • Toán Lớp 8 Sách Giáo Khoa
 • Top 75 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Toán Lớp 8 Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 47 Sgk Toán 4
 • Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 28 Sgk Toán 4
 • Bài 3: (3 điểm)

  a) Thực hiện các phép tính sau:

  A = (3×3 – 5×2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1) + 2 và B = .

  b) Với xZ, x, tìm các giá trị của x để B nhận giá trị nguyên.

  c) Bạn Luyện có 50 mảnh bìa hình vuông cạnh lần lượt là 2cm; 4cm; …; 100cm.

  Bạn Toán có 50 mảnh bìa hình vuông cạnh lần lượt là 1cm; 3cm; …; 99cm.

  Hỏi tổng diện tích các mảnh bìa bạn đọc Luyện có lớn hơn tổng diện tích các mảnh bìa bạn đọc Toán có

  là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

  Bài 4: (3,5 điểm)

  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) có D và E lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và

  BC. Vẽ EF vuông góc với AB tại F.

  a) Chứng minh rằng: DE // AB và tứ giác ADEF là hình chữ nhật.

  b) Trên tia đối của tia DE lấy điểm K sao cho DK = DE.

  Chứng minh tứ giác AECK là hình thoi.

  c) Gọi O là giao điểm của AE và DF. Chứng minh rằng O là trung điểm của AE và ba điểm B,

  O, K thẳng hàng.

  d) Vẽ EM vuông góc với AK tại M. Chứng minh rằng

  – HẾT –

  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HKI

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 – 2022

  MÔN TOÁN – KHỐI 8

  a) (1đ)

  7×2 – 14xy + 7y2 = 7(x2 – 2xy + y2) = 7(x – y)2

  (0,5đx2)

  b) (1đ)

  y2 – 4×2 + 4x – 1= y2 – (2x – 1)2 = (y + 2x – 1)( y – 2x + 1)

  (0,5đx2)

  (0,5đ )

  B(1,25đ)

  b) (0,25đ)

  Nhận xét: 3×3 – 5×2 + 5x – 2 = 3x(x2 – x + 1) – 2(x2 – x + 1) = (3x – 2)( x2 – x + 1)

  Vậy: A = (3×3 – 5×2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1) + 2 = (3x – 2)( x2 – x + 1) : ( x2 – x + 1) + 2 =

  = 3x – 2 + 2 = 3x

  (Cách khác:Thực hiện phép chia đa thức (3×3 – 5×2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1))

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 7 ( Bản Full )
 • Các Dạng Toán Đại Số Lớp 7
 • Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 7 Có Đáp Án
 • Giải Toán Lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trang 132, 133 Sgk Đại Số
 • 70 Bài Toán Nâng Cao Lớp 7
 • Đề Thi Toán Lớp 5 Giữa Kì 1 Có Đáp Án (Đề 1)

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 9 (Có Đáp Án)
 • Các Dạng Toán Hsg Lớp 5 Có Đáp Án
 • Các Bài Toán Điển Hình Lớp 5
 • Đề Thi Học Kì 2 Môn Lịch Sử
 • Đề Và Đáp Án Đề Kiểm Tra Lịch Sử & Địa Lý Lớp 5 Học Kì 1 Năm Học…
 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 Thời gian: 45 phút

  Bài 1. Viết các số sau:

  a) Tám mươi chín phần một trăm:………

  b) Ba và bốn phần chín:…….

  c) Bốn mươi tám phẩy chín mươi ba:………

  d) Ba mươi chin phẩy hai trăm linh tám:……..

  Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:……..

  a) Số thập phân “Chín mươi phẩy bảy mươi ba” phần thập phân có:

  A. 2 chữ số B. 3 chữ số C. 1 chữ số D. 4 chữ số

  b) Giá trị của chữ số 3 trong số 12,37 là:

  A. 300 B. 30 C.3 D. 3/10

  c) Số 3007/100 viết dưới dạng số thập phân là:

  A. 30,7 B. 30,07 C. 30,007 D. 300,7

  d) Số thập phân 2,13 viết dưới dạng hỗn số là:

  Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

  Bài 4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 2m5dm = …….m

  b) 4 tạ 5 yến = …….tạ

  d) 4ha17dam 2=………ha

  Bài 5. Tính giá trị của biểu thức:

  Bài 6. Một tổ gồm 12 người đắp xong đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì tổ đó phải có bao nhiêu người? (sức làm của mỗi người như nhau)

  Đáp án và Hướng dẫn giải

  Bài 1:

  c) 48,93 d) 39,208

  Bài 2.

  Bài 3.

  Bài 4.

  a) 2,5 b) 4,5 c) 12,06 d) 4,17

  Bài 5.

  Bài 6.

  Nếu chỉ một người làm xong đoạn đường đó hết số ngày là:

  6 x 12 = 72 (ngày)

  Muốn đắp xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần số người là:

  72 : 3 = 24 (người)

  Đáp số: 24 người

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 Thời gian: 45 phút

  Bài 1. Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

  a, …………

  Hai và mười bảy phần mười chín

  b, ……….

  c, …………

  Mười một phẩy một trăm linh ba

  2,55

  d, ……….

  Bài 2.

  <

  =

  ?

  b) 0,019…0,109 c)8,315…8,305 d)42,06…42,060

  Bài 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  a) Số “Mười phẩy hai trăm ba mươi lăm” viết là:

  A. 10,5 B. 10,235 C. 10,2035 D. 102,05

  b) Số viết dưới dạng số thập phân là:

  A. 13,13 B. 13,013 C. 13,103 D. 131,3

  c) Giá trị của chữ số 9 trong số 42,098 là:

  A. 9 B. 90 C. 9/10 D. 9/100

  Chữ số thích hợp điền vào ô trống là:

  A. 1 B. 0 C. 2 D.9

  Bài 4. Viết các chữ số đo sau dưới dạng số thập phân:

  a) Có đơn vị mét

  3m8cm =

  12dam 5dm =

  b) Có đơn vị là ha

  Bài 5. Tính:

  Bài 6. Mua 9 quyển vở hết 22500 đồng. Lan mua 15 quyển vở như vậy, Hồng mua 12 quyển vở như vậy. Hỏi mỗi bạn mua hết bao nhiêu tiền?

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 Thời gian: 45 phút

  Bài 1.

  a)Viết số sau:

  – “Chín và mười chin phần hai mươi bảy” viết là:

  – “Một trăm linh một phần một nghìn” viết là:

  – “Mười hai phẩy chin mươi lăm” viết là:

  b)Đọc các số sau:

  – 4,025 đọc là:

  – 105,603 đọc là:

  Bài 2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  a) Chữ số 5 trong số 52,398 thuộc:

  A. Hàng đơn vị

  B. Hàng chục

  C. Hàng phần mười

  D. Hàng phần trăm

  b) Số 5107/100 viết dưới dạng số thập phân là:

  A. 51,7 B. 51,07 C. 51,007 D. 51,0007

  c) 37,85 < 37,▭5

  chữ số thích hợp điền vào ô trống là:

  A. 8 B. 0 C. 1 D.9

  d) Số lớn nhất trong các số 32,57; 32,75; 35,27; 37,35 là:

  A.32,57 B. 32,75 C.35,27 D. 37,35

  Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 5dm 5mm = …….dm

  b) 4 tấn 7 yến = ……yến

  c) 6hm7dam = …..dam

  d) 8ha4ham 2=……..ha

  e) 5kg 6g = …………….kg

  f) 5km 7m = ………….km

  Bài 4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài và kém chiều dài 50m. Hỏi diện tích của khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu héc ta?

  Bài 5. May 3 bộ quần áo như nhau hết 12m vải. Hỏi muốn may 9 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu mét vải?

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 Thời gian: 45 phút

  Bài 1.

  a)Viết số sau:

  – “Bốn và bốn phần một trăm: viết là:

  – “Năm mươi hai phẩy tám mươi chín” viết là:

  – “Ba héc – ta chin đề – ca – mét vuông” viết là:

  b)Đọc các số sau:

  – 49,018 đọc là:

  – 222,22 đọc là:

  Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  a) Chữ số 4 trong số 14,083 thuộc:

  A. Hàng chục B. Hàng đơn vị

  C. Hàng phần mười D. hằng phần trăm

  b) Số 37/100 viết dưới dạng số thập phận là:

  A. 0,037 B. 0,37 C.3,7 D. 3,07

  c) Trong các số 42,80; 42,008; 42,08; 42,080 số bằng với số 42,8 là:

  A. 42,80 B. 42,08 C. 42,008 D.42,080

  d) 52,873 < 52,8▭3 < 52,893

  Chữ số thích hợp điền vào ô trống là:

  A.7 B.9 C.8 D.6

  Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

  c)4,7m 2=470dm 2 d) 6,007 tấn = 6 tấn 7kg

  Bài 4. Tính giá trị biểu thức:

  Bài 5. Theo dự tính xưởng dệt phải làm trong 12 ngày, mỗi ngày dệt được 450 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó dệt được 600 sản phẩm. Hỏi xưởng dệt làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Loạt bài Đề kiểm tra Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

  de-kiem-tra-toan-5-giua-ki-1.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 80 Đề Thi Toán Lớp 5 Học Kì 1, Học Kì 2 Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Bài Tập Toán Có Lời Văn Lớp 5
 • 500 Bài Toán Nâng Cao Lớp 5 Có Lời Giải
 • Sách Toán Tiếng Anh Lớp 5 Phát Triển Tư Duy
 • Soạn Bài Tập Làm Văn Lớp 4: Cấu Tạo Bài Văn Miêu Tả Cây Cối Trang 30
 • Tổng Hợp Tài Liệu Bài Tập Và Đề Thi Môn Toán Cao Cấp 2 (Giải Tích)

  --- Bài mới hơn ---

 • Tính Chất Khả Vi Được Suy Ra Từ Tính Khả Tích
 • Giải Dùm Mấy Bài Giải Tích Hàm Này Với.
 • Đề Cương Ôn Tập Môn Giải Tích 2 De Cuong On Tap Mon Giai Tich 2 Doc
 • Hàm Số Khả Vi Và Vi Phân Toàn Phần
 • Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 8: Diện Tích Xung Quanh Của Hình Chóp Đều
 • 1.1. Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số

  – Biến số

  – Quan hệ hàm số

  – Đồ thị hàm số

  – Khái niệm hàm ngược

  – Một số đặc trưng của hàm số: Hàm số đơn điệu (hàm số đơn điệu tăng hay hàm số đồng biến/hàm số đơn điệu giảm hay hàm số nghịch biến); Hàm số bị chặn; Hàm số chẵn, hàm số lẻ; Hàm số tuần hoàn

  – Các hàm số sơ cấp: Hàm hằng: f(x) = C; Hàm số luỹ thừa: f(x) = x^a; Hàm số mũ: f(x) = e^x; Hàm số logarit: f(x) = log_a(x); Các hàm số lượng giác: f(x) = sinx, f(x) = cosx, f(x) = tanx, f(x) = cotx; Các hàm số lượng giác ngược

  – Một số mô hình hàm số trong phân tích kinh tế: Hàm cung và hàm cầu; Hàm sản xuất ngắn hạn; Hàm doanh thu, hàm chi phí và hàm lợi nhuận; Hàm tiêu dùng và hàm tiết kiệm;

  1.2. Dãy số và giới hạn của dãy số

  – Dãy số

  – Giới hạn của dãy số: Khái niệm dãy số hội tụ, nguyên lý hội tụ, giới hạn vô hạn,

  – Đại lượng vô cùng bé

  – Các định lý cơ bản về giới hạn: Các quy tắc tính giới hạn

  – Cấp số nhân và ứng dụng trong phân tích tài chính: giá trị hiện tại và giá trị tương lai

  1.3. Giới hạn của hàm số

  – Khái niệm giới hạn của hàm số: Định nghĩa, giới hạn một phía

  – Giới hạn của các hàm số sơ cấp cơ bản

  – Các định lý cơ bản về giới hạn: Tính chất của hàm số có giới hạn hữu hạn, các quy tắc tính giới hạn, các dạng vô định

  – Hai giới hạn cơ bản dạng vô định

  – Vô cùng bé và vô cùng lớn

  1.4. Hàm số liên tục

  – Khái niệm hàm số liên tục: Hàm số liên tục tại một điểm

  – Các phép toán sơ cấp đối với các hàm số liên tục

  – Các tính chất cơ bản của hàm số liên tục trên một khoảng

  2.1. Đạo hàm của hàm số

  – Khái niệm đạo hàm

  – Đạo hàm của các hàm sơ cấp cơ bản

  – Các quy tắc tính đạo hàm

  – Đạo hàm của hàm hợp

  2.2. Vi phân của hàm số

  – Khái niệm vi phân và liên hệ với đạo hàm

  – Các quy tắc tính vi phân

  2.3. Đạo hàm và vi phân cấp cao. Công thức Taylor và Công thức Maclaurin

  – Đạo hàm cấp cao

  – Vi phân cấp cao

  – Khai triển Taylor và Khai triển Maclaurin

  CHƯƠNG 3. HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ

  3.2. Giới hạn và tính liên tục

  – Giới hạn của hàm 2 biến

  – Giới hạn của hàm n biến

  – Hàm số liên tục

  3.3. Đạo hàm riêng và vi phân

  – Số gia riêng và số gia toàn phần

  – Đạo hàm riêng

  – Đạo hàm riêng của hàm hợp

  – Vi phân

  – Đạo hàm riêng và vi phân cấp cao

  – Ứng dụng trong kinh tế học

  3.5. Hàm ẩn

  – Hàm ẩn một biến

  – Hàm ẩn n biến

  – Hệ hàm ẩn

  – Tỷ lệ thay thế cận biên

  – Phân tích tĩnh so sánh trong kinh tế học

  CHƯƠNG 4. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ

  4.3. Các bài toán về sự lựa chọn của người tiêu dùng

  – Bài toán tối đa hoá lợi ích

  – Bài toán tối thiểu hoá chi phí

  – Phương trình Slutsky

  CHƯƠNG 5. PHÉP TOÁN TÍCH PHÂN

  5.1. Nguyên hàm và tích phân bất định

  – Nguyên hàm của hàm số

  – Tích phân bất định

  – Các công thức tích phân cơ bản

  5.3. Một số dạng tích phân cơ bản

  – Tích phân của các phân thức hữu tỷ

  – Tích phân của một số biểu thức chứa căn

  – Tích phân của một số biểu thức lượng giác

  5.4. Tích phân xác định

  – Khái niệm tích phân xác định

  – Điều kiện khả tích

  – Các tính chất cơ bản của tích phân xác định

  – Liên hệ với tích phân bất định

  – Phương pháp đổi biến

  – Phương pháp tích phân từng phần

  – Tích phân suy rộng

  CHƯƠNG 6. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

  6.3. Một số phương trình vi phân phi tuyến cấp 1 có thể giải được

  – Phương trình phân ly biến số

  – Một số phương trình đưa được về dạng phân ly biến số

  – Phương trình Bernoulli

  – Phương trình vi phân toàn phần và phương pháp thừa số tích phân

  – Ví dụ áp dụng: Xác định hàm cầu khi biết hàm số biểu diễn hệ số co dãn của cầu theo giá

  CHƯƠNG 7. PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN

  3/Đề thi Toán cao cấp 2 (cập nhật sau)

  3.1. Đề kiểm tra 20%

  + Tổng hợp đề kiểm tra giữa kỳ.

  3.2. Đề thi Toán 2

  + Đề thi Toán 2 – K54

  + Đề thi Toán 2 – K55

  + Đề thi Toán 2 – K56

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ôn Tập Chương Iii. Nguyên Hàm. Tích Phân Và Ứng Dụng
 • Sách Giáo Khoa Đại Số Và Giải Tích 11 Nâng Cao
 • Công Thức Giải Tích Các Phép Toán Vector Và Tensor
 • Môn Giải Tích Tiếng Anh Là Gì? Mục Đích Của Việc Học Môn Giải Tích
 • Tóm Lược Một Số Kiến Thức Về Đại Số Tổ Hợp Ứng Dụng Trong Tin Học
 • Đề Luyện Thi Pet (B1) Phần Đọc

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Mẹo Nhỏ Giúp Giải Phóng Dung Lượng Iphone
 • 8 Mẹo Nhỏ Giúp Giải Phóng Bộ Nhớ Lưu Trữ Trên Iphone, Ipad
 • Một Số Cách Đơn Giản Giúp Giải Phóng Dung Lượng Bộ Nhớ Iphone, Ipad
 • Cách Giải Phóng Dung Lượng Iphone 7 Plus
 • 8 Cách Đơn Giản Giải Phóng Bộ Nhớ Iphone
 • PET reading practice tests (B1 Tests)

  Đề thi PET (B1) phần đọc có đáp án

  Đề thi PET (B1) phần đọc là tài liệu luyện thi chứng chỉ Cambridge Preliminary English Test. Với tài liệu này, các bạn sẽ nâng cao kỹ năng đọc của mình một cách tốt nhất. Mời các bạn tham khảo và củng cố kiến thức Tiếng Anh, chuẩn bị cho kì thi B1 hoặc các kì thi Tiếng Anh khác.

  Các topic và bài viết thư mẫu tiếng Anh B1 châu Âu Cẩm nang luyện thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 15 topic thi nói tiếng Anh B1 Mẫu đề thi chứng chỉ tiếng anh B1, B2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu

  PET READING, PART 2 – MATCHING In this part, you have to match five people to eight texts. The people all want to attend a course. Read the descriptions of eight courses. Decide which course would be the most suitable for each person. For Questions 1-5, select the best course. A – Form and Colour

  This is year-long course is perfect for people who want to learn about how to use a camera and who want to take it up as a profession. Students will learn how to use light and shade, colour and different shapes. The course will also teach students to change their work using computer technology. Tips will be given on how best to get started in the profession.

  B – Practice makes Perfect

  Learn about how to use computer software to make your work life easier. This course is designed for people who use computers regularly as part of their career, but who feel they are unable to make the most of the technology. Learn about new software for storing documents and photographs and keeping records. This evening class runs for ten weeks from September to December.

  C – Armchair Explorer

  This is a series of daytime lectures by people who have lived and worked in wild places. Each of the six talks will focus on a different continent. Lecturers will show photographs of the animals and plants, and explain why they are only found in one area. Lecturers will include Leo Holland, a scientist from the Antarctic project, and Milly Oliphant, who researches birds in the Amazon rainforest. Tea and Biscuits provided.

  D – Art Starter

  Are you interested in a career in art? If so, this full-time, eight-week course will be perfect for you. Learn about different methods used by artists, including painting, drawing, photography and computer design. Artists will create work for an exhibition which will be displayed in the Town Hall for one month in September. Top businessmen and women from the design industry will be invited to attend the exhibition, so this could be a great start to your career!

  E – Wild Design

  Whether you want a career in art, or you just want to enjoy your hobby, this holiday course is for you. Wild Design is a two-week summer course situated on the wild coast of South Wales. We teach all kinds of art, including photography and painting, and the wild sea, beautiful flowers and great wildlife will definitely give you lots of creative ideas. Even if you already have a good understanding of art, you are sure to learn something new from our team of professional tutors.

  F – Explore your Imagination

  Do you want to show your friends a photograph of you beside the Egyptian pyramids or in the jungles of Borneo? Well now you can tell your friends that you have travelled the world without actually leaving the country! Join this evening class and learn how to use the latest technology and software to change photographs to a professional standard. You will also learn how to make your own computer designs using the computer programmes used by professionals.

  G – Technology for You

  Do you feel as if everyone is using a computer except you? Join in this five-day course and learn the basics. You’ll learn how to store your personal files, send emails and use simple programmes to write and print letters. In the afternoons you will have the choice of either learning how to make Birthday Cards and other designs on a computer, or you can join our ‘Basic computers for Work’ class.

  Question 1

  Harriet is 71, and is interested in painting and drawing. She would like to go somewhere in the summer where she can learn new tips and paint attractive scenery.

  A – Form and Colour

  B – Practice makes Perfect

  C – Armchair Explorer

  D – Art Starter

  E – Wild Design

  F – Explore your Imagination

  G – Technology for You

  Question 2

  Belinda works for a large Art Company and she feels she needs to improve her computer skills. She already has a basic understanding of some common computer programmes, but she wants to learn how to organise her work and store information.

  A – Form and Colour

  B – Practice makes Perfect

  C – Armchair Explorer

  D – Art Starter

  E – Wild Design

  F – Explore your Imagination

  G – Technology for You

  Question 3

  Jenny is interested in a career in design, and wants to learn how to create art and change photographs using special computer programmes. She wants a course that will fit into her normal school day.

  A – Form and Colour

  B – Practice makes Perfect

  C – Armchair Explorer

  D – Art Starter

  E – Wild Design

  F – Explore your Imagination

  G – Technology for You

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Nén Và Giải Nén File Không Cần Winrar Trong Windows 10
 • Cách Nén Và Giải Nén File Trong Windows 10 Mà Không Cần Winrar
 • Cách Giải Nén File Online File Zip, Rar Không Cần Tải Phần Mềm
 • Cách Nén Và Giải Nén File Không Cần Winrar Trong Windows 10 【Topvn】
 • Hướng Dẫn Cách Giải Nén File Không Cần Winrar Trong Windows 10
 • Đề Cương Giải Tích 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Giải Tích 3
 • Giáo Trình Giải Tích 3
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 8478: 2010
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 8224:2009 Công Trình Thủy Lợi
 • Giải Tích Toán Học Ở Bậc Phổ Thông?
 • Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Đề Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài 4 Giải Tích 12, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1 7e, Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Tích, Bài 2 Giải Tích 12, Bài Tập Giải Tích 1, Giải Tích 1b, Giải Tích 1, Giải Tích – Tập 1, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Giải Tích – Tập 1 – Calculus 7e Pdf, Bài Giảng Giải Tích 1, Bài Giảng Giải Tích 2, Bài Giảng Giải Tích 3, Bài 3 Trang 84 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 43 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Bài 3 Trang 24 Giải Tích 12, Giải Tích Calculus 7e (tập 1), Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Tài Liệu Giải Tích 3, Toán Giải Tích 12 Bài 1, Toán Giải Tích 12, Giải Tích Tập 1 – Calculus, Tài Liệu Giải Tích 2, Giải Tích Calculus 7e – Tập 1 Pdf, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 44 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng Của Đảng, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Giải Tích James Stewart, Giáo Trình Giải Tích 1, Giải Tích 2 Giáo Trình, Giáo Trình Giải Tích 3, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Giáo Trình Giải Tích Tập 1, Giáo Trình Giải Tích 2, Phân Tích N Giai Thừa, Giải Bài Tập Phương Trình Tích, Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Giải Tích 3 Giáo Trình, Cách Giải Bài Toán Quỹ Tích, Giải Tích 3 Giáo Trình Và 500 Bài Tập, Khóa Luận Giải Tích, Bài Tập Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Sách Tham Khảo Giải Tích 12, Đáp án 80 Bài Toán Hình Học Giải Tích Phẳng, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Giải Bài Tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 8, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12 Pdf, Tài Liệu Chuyên Toán Đại Số Và Giải Tích 11 Pdf, Bài Giảng Giải Tích 3 Bùi Xuân Diệu, Khóa Luận Tốt Nghiệp Giải Tích,

  Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Đề Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài 4 Giải Tích 12, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1 7e, Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Tích, Bài 2 Giải Tích 12, Bài Tập Giải Tích 1, Giải Tích 1b, Giải Tích 1, Giải Tích – Tập 1, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giải Giải Tích 2
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Gt Chương 1
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Gt 12 Có Đáp Án Chi Tiết
 • Giải Bài Tập Trắc Nghiệm 1,2,3,4,5 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích Lớp 11
 • Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1
 • Đề Thi Kì 1 Lớp 8 Môn Gdcd

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Bài 16 Trang 43 Sgk Gdcd Lớp 6
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Giáo Dục Công Dân (P2)
 • Lời Giải Tham Khảo Môn Giáo Dục Công Dân Thpt Quốc Gia Năm 2022
 • Gợi Ý Đáp Án Môn Giáo Dục Công Dân: Thí Sinh Tự Tin “gặt” Điểm Cao
 • Giải Câu 4 Trang 27 Sgk Gdcd Lớp 8
 • I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

  Câu 1: Lẽ phải là gì ?

  A.Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn.

  B.Lẽ phải là những điều được coi là phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.

  C.Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.

  D. Là việc làm tốt.

  Câu 2: Biểu hiện nào sau đây không tôn trọng lẽ phải?

  B. Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực.

  C. Không chấp nhận và làm những việc sai trái.

  D. Gió chiều nào che chiêù ấy, cố gắng không làm mất lòng ai.

  Câu 3: Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa?

  A.Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp.

  B.Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.

  C.Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

  D.Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp., làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.

  Câu 4: Tôn trọng lẽ phải được thể hiện qua:

  A. Thái độ

  B. Hành động.

  C. Lời nói.

  D.Thái độ, lời nói, hành động.

  Câu 5: Sống liêm khiết sẽ làm cho con người?

  A. Thanh thản.

  B. Nhận được sự quí trọng, tin cậy của mọi người.

  C. Góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.

  Câu 6: Em đồng ý với việc làm nào sau đây?

  D. Thanh thản, nhận được sự quí trọng, tin cậy của mọi người. góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.

  A. Bạn Bích đến xin cô giáo nâng điểm cho mình.

  B.Là giám đốc, ông Tâm không bao giờ nhận quà biếu xén của mọi người

  D. Cán bộ kiểm lâm vì nghèo đã chặt một số gỗ để bán.

  A. Kỉ luật.

  Câu 8 : Biểu hiện không tôn trọng người khác là?

  B. Trung thực.

  C. Kỉ luật, trung thực, mình vì mọi người.

  D. Mình vì mọi người. .

  Câu 9: Tôn trọng người khác phải thể hiện

  A. Luôn biết lắng nghe ý kiến của người khác.

  Câu 10: Hành vi nào không thể hiện sự tôn trọng người khác?

  B. Kính trọng người trên, nhường nhịn trẻ nhỏ.

  C. Không công kích, chê bai người khác khi họ có sở thích không giống mình.

  D. Luôn công kích, chê bai người khác khi họ có sở thích không giống mình.

  A. Trong suy nghĩ. B. Trong hành động.

  C. Trong lời nói. D. Cả trong suy nghĩ, lời nói và hành động.

  A. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.

  B. Nói chuyện riêng, làm việc riêng, đùa nghịch trong giờ học.

  C. Lắng nghe ý kiến của mọi người.

  D. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh.

  A. Là các quy tắc xử sự chung, do nhà nước ban hành.

  B. Là các quy tắc xử sự chung, được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

  C. Là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước bảo đảm thực hiện.bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

  D. Là quy định của một tổ chức.

  A. Là những quy định, quy ước của một tập thể về những hành vi cần tuân theo, nhằm bảo đảm sự phối hợp hành động thống nhất.

  B. Là quy định của một người.

  C. Là quy định, quy ước của cá nhân và tập thể.

  D. Là quy định của tập thể đưa ra để phạt người khác.

  Câu 13: Tôn trọng lẽ phải trái với :

  B.luôn bênh vực những điều đúng đắn.

  C. suy nghĩ, hành động theo hướng tích cực.

  D. luôn lắng nghe ý kiến góp ý của người khác.

  Câu 14: Trong các cuộc tranh luận, có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn khác phản đối, nếu thấy ý kiến đó đúng, em sẽ làm gì?

  A.Ủng hộ và bảo về ý kiến của bạn ấy.

  B.Ủng hộ và làm theo ý kiến của số đông các bạn.

  C.Không dám đưa ra ý kiến của mình.

  Câu 15: Trong giờ kiểm tra nếu biết bạn quay cóp thì em sẽ:

  B. thể hiện thái độ không đồng tình.

  Câu 17: Biểu hiện nào trái với hành vi liêm khiết?

  C. im lặng.

  Câu 16: Nếu bạn thân em mắc khuyết điểm, em sẽ

  A.bỏ qua khuyết điểm đó và vẫn chơi thân với bạn.

  Câu 18: Biết giữ chữ tín sẽ có ý nghĩa như thế nào với bản thân, trong quan hệ xã hội và trong quan hệ hợp tác kinh doanh?

  B.xa lánh, không chơi với bạn.

  C.chỉ rõ cái sai của bạn để giúp bạn.

  D.rủ các bạn khác cùng xa lánh bạn.

  Câu 19: “Việc Bác Hồ sau 2 năm đi công tác về vẫn nhớ mua vòng bạc cho một em bé ở Pác Bó để làm quà cho em” đã nói lên phẩm chất gì?

  A. Mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lao động của mình.

  Câu 20: Người học sinh cần giữ chữ tín ở ?

  B. Không móc ngoặc, hối lộ.

  Câu 21: Nội dung nào không đúng với ý nghĩa của pháp luật và kỷ luật.?

  C. Không làm ăn gian lận.

  D. Luôn gọi ý để cấp dưới đem quà biếu tặng mình.

  A. Sẽ nhận được sự quý trọng của người khác.

  Câu 22: Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan, có thể coi là pháp luật được không?

  B. Sẽ được mọi người kính nể.

  Câu 23:Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh cần thiết cho những ai?

  C. Sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác đối với mình.

  D. Sẽ co lợi cho bản thân mình.

  Câu 24: Có tình bạn trong sáng lành mạnh sẽ giúp cho mỗi người

  A. Tôn trọng lẽ phải. C. Giữ chữ tín.

  Câu 25: Khi bạn có khuyết điểm, em sẽ ứng xử thế nào?

  B. Liêm khiết. D. Trung thực.

  A.gia đình. C. ngoài xã hội.

  B. trường, lớp. D. gia đình, trường lớp, ngoài xã hội.

  A. Giúp mọi người có chuẩn mực chung để rèn luyện, thống nhất trong hành động.

  B. Xác định trách nhiệm, bảo về quyền lợi của mọi người.

  Câu 27 :Khi bạn có khuyết điểm hoặc vi phạm pháp luật, em sẽ ứng xử thế nào?

  C. Tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân và toàn xã hội phát triển theo định hướng chung.

  D. Chỉ bảo vệ quyền lợi cho các cấp lãnh đạo.

  Câu 28 :Câu ” Thêm bạn, bớt thù” có nghĩa là

  A. Được. B. Chỉ có quy định của cơ quan.

  C. Không. D. Chỉ có bản nội quy của nhà trường.

  A. Tất cả mọi người. B. Học sinh, sinh viên.

  C. Người già. D. Thanh niên.

  II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

  A. khắc phục khó khăn, tự tin hơn. B. vui vẻ, yêu đời hơn.

  Câu 2: (2,0 điểm) Tình huống:

  C. tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn. D. vui vẻ, tự tin, yêu đời, sống tốt hơn

  A. Mắng nhiếc bạn . B. Xa lánh bạn.

  C. Khuyên răn bạn. D. Không nói gì.

  Đáp án đề thi kì 1 lớp 8 môn GDCD – Sở GD Hà Giang năm 2022 I. II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)Theo TTHN

  Câu 26: Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh cần có tình cảm và thiện chí từ:

  A.Ít nhất một phía B. Phía người có địa vị cao hơn

  C.Cả hai phia D. Phía người có địa vị thấp hơn

  A. Mắng nhiếc bạn . B. Xa lánh bạn.

  C. Khuyên răn bạn. D. Không nói gì.

  A. càng thêm bạn càng thêm thù.

  B. càng thêm bạn càng không tốt.

  C. càng thêm bạn càng tốt.

  D. càng thêm bạn càng mất nhiều thời gian.

  Câu 1. (1,0 điểm): Trong một số buổi sinh hoạt đội, một số bạn đến chậm. Khi Chi đội trưởng nhắc nhở, phê bình mấy bạn đó thiếu kỉ luật của đội, thì các bạn giải thích rằng: Đội là hoàn toàn tự nguyện, tự giác, không thể coi đến muộn là thiếu kỉ luật.

  Em đồng tình với Chi đội trưởng hay theo quan niệm của các bạn đến muộn? Vì sao?

  Bạn Bình bị ốm, phải mời bác sĩ tới khám bệnh. Khám bệnh xong bác sĩ kết luận và kê đơn thuốc kèm theo lời dặn một ngày uống thuốc hai lẫn, mỗi lần một viên trước bữa ăn chính. Tuy nhiên Bình đã uống thuốc ba lần một ngày, mỗi lần uống hai viên. Hương hỏi Bình tại sao không uống theo lời dặn của bác sĩ. Bình cười: “Uống theo đơn của bác sĩ là không sáng tạo và lâu khỏi bệnh, uống nhiều thuốc sẽ nhanh khỏi bệnh hơn”

  – Em có đồng ý với Bình không? Tại sao?

  – Nếu là Hương thì em sẽ nói gì với Bình?

  – Em không đồng ý với Bình. Đó không phải là sự sáng tạo mà là sự liều lĩnh, coi thường những chỉ dẫn của bác sĩ. Hơn nữa, việc uống thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong việc điều trị bệnh.

  – Nếu là Hương em sẽ giải thích cho Bình hiểu rằng không phải bất cứ việc làm khác đi so với chỉ dẫn nào cũng là sáng tạo. Sáng tạo là không ngừng cải tiến để làm ra cái mới nhưng phải mang lại chất lượng và hiệu quả tốt hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Thuyết Gdcd Lớp 8 Bài 13: Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội
 • Tài Liệu Family And Friends Grade 4 Special Edition Student Book
 • Giải Câu 4 (Trang 22 Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2)
 • Communication Trang 11 Unit 7 Tiếng Anh 7 Mới Tập 2
 • Câu Đố Vui Về Thầy Cô Hay Nhất Năm 2022, Có Đáp Án, Câu Đố 20/11
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100