Top #10 ❤️ Giải Bài Sgk Toán 8 Tập 2 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Bài 47 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 84

Giải Bài Tập Trang 81 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3

Giải Toán Lớp 4 Hàng Và Lớp

Giải Toán Lớp 4 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4

Hướng Dẫn Và Bài Tập Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Giải Bài Tập 28 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 2 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 30 Toán 12, Giải Bài Tập 70 Trang 141 Toán 7, Giải Bài Tập 7 Trang 122 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 17 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 6 Toán 9, Giải Bài Tập 1 Trang 5 Toán 8, Giải Bài Tập 97 Trang 105 Toán 9, Giải Bài Tập 3 Trang 113 Toán 12, Giải Bài Tập 3 Trang 132 Toán 11, Giải Bài Tập 95 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 105, Giải Bài Tập 4 Trang 101 Toán 12, Giải Bài Tập 7 Trang 143 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 9 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 28 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 100 Toán 12, Giải Bài Tập 8 Trang 40 Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 2 Trang 105 Toán 10, Giải Bài Tập 1 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 94 Toán 10, Giải Bài Tập 1 Trang 121 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 133 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 140 Toán 11, Giải Bài Tập 2 Trang 10 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 18 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 18 Toán 12, Giải Bài Tập 11 Trang 72 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập 4 Trang 113 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 28 Toán 11, Giải Bài Tập 4 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 3 Toán 12 Trang 10, Giải Bài Tập 58 Sgk Toán 8 Trang 92, Giải Bài Tập 5 Trang 37 Toán 9, Giải Bài Tập 4 Trang 163 Toán 11, Giải Bài Tập 5 Trang 92 Toán 11, Giải Bài Tập 5 Trang 142 Toán 11, Giải Bài Tập 56 Trang 89 Toán 9, Giải Bài Tập 4 Trang 138 Toán 12, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 89, Giải Bài Tập 3 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 4 Trang 105 Toán 10, Giải Bài Tập 6 Trang 143 Toán 12, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 43, Giải Bài Tập 3 Trang 156 Toán 11, Giải Bài Tập 4 Trang 132 Toán 11, Giải Bài Tập 3 Trang 163 Toán 11, Giải Bài Tập 7 Trang 127 Toán 12, Giải Bài Tập 40 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 31, Giải Bài Tập 41 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 128, Giải Bài Tập 6 Trang 133 Toán 11, Giải Bài Tập 41 Toán 9 Trang 27, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 84, Giải Bài Tập 43 Trang 27 Sgk Toán 9, Giải Bài Tập 61 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 92, Giải Bài Tập 3 Trang 121 Toán 11, Giải Bài Tập 60 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 92, Giải Bài Tập 5 Trang 156 Toán 11, Giải Bài Tập 9 Trang 39 Toán 9 Tập 2, Giải Bài 47 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 84, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 102, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 106, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 110, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 111, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 99, Giải Bài Toán Lớp 6 Trang 87, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 110, Giải Bài Toán Lớp 6 Trang 95, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 99, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 97, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 95, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 95, Giải Toán 9 Trang 7, Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 19, Giải Bài Tập 11 Trang 42 Toán 9, Giải Bài Toán Lớp 5 Trang 100, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 117, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 101, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 104, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 105, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 106, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 114, Giải Bài Toán Lớp 3 Trang 98, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 100, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 108, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 112, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 114, Giải Bài 1 Trang 112 Toán 12, Giải Bài 15 Sgk Toán 9 Trang 51, Giải Bài 19 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 49, Giải Bài 19 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 75, Giải Bài Toán Lớp 4 Trang 116, Giải Bài Tập 1 Trang 168 Toán 11, Giải Toán 9 Sgk Tập 1 Trang 7, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 14, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 12, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 103, Giải Toán 9 Sgk Tập 1 Trang 6, Giải Bài Tập 1 Trang 94 Toán 10, Giải Bài Tập 2 Trang 163 Toán 11,

Giải Bài Tập 28 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 2 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 30 Toán 12, Giải Bài Tập 70 Trang 141 Toán 7, Giải Bài Tập 7 Trang 122 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 17 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 6 Toán 9, Giải Bài Tập 1 Trang 5 Toán 8, Giải Bài Tập 97 Trang 105 Toán 9, Giải Bài Tập 3 Trang 113 Toán 12, Giải Bài Tập 3 Trang 132 Toán 11, Giải Bài Tập 95 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 105, Giải Bài Tập 4 Trang 101 Toán 12, Giải Bài Tập 7 Trang 143 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 9 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 28 Toán 11, Giải Bài Tập 1 Trang 100 Toán 12, Giải Bài Tập 8 Trang 40 Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 2 Trang 105 Toán 10, Giải Bài Tập 1 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 94 Toán 10, Giải Bài Tập 1 Trang 121 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 133 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 140 Toán 11, Giải Bài Tập 2 Trang 10 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 18 Toán 12, Giải Bài Tập 1 Trang 18 Toán 12, Giải Bài Tập 11 Trang 72 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập 4 Trang 113 Toán 12, Giải Bài Tập 2 Trang 28 Toán 11, Giải Bài Tập 4 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 3 Toán 12 Trang 10, Giải Bài Tập 58 Sgk Toán 8 Trang 92, Giải Bài Tập 5 Trang 37 Toán 9, Giải Bài Tập 4 Trang 163 Toán 11, Giải Bài Tập 5 Trang 92 Toán 11, Giải Bài Tập 5 Trang 142 Toán 11, Giải Bài Tập 56 Trang 89 Toán 9, Giải Bài Tập 4 Trang 138 Toán 12, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 89, Giải Bài Tập 3 Trang 112 Toán 12, Giải Bài Tập 4 Trang 105 Toán 10, Giải Bài Tập 6 Trang 143 Toán 12, Toán 12 Giải Bài Tập Trang 43, Giải Bài Tập 3 Trang 156 Toán 11, Giải Bài Tập 4 Trang 132 Toán 11, Giải Bài Tập 3 Trang 163 Toán 11, Giải Bài Tập 7 Trang 127 Toán 12, Giải Bài Tập 40 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 31, Giải Bài Tập 41 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 128,

Giải Toán Lớp 12 Ôn Tập Chương 4 Giải Tích 12

Bài 1, 2, 3, 4 Trang 149 Sgk Toán 4

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 149

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 149

Bài 16,17,18, 19,20,21, 22,23 Trang 60,61, 62 Sách Toán 7 Tập 1: Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch

Giải Bài 4 Trang 132 Sgk Toán 8 Tập 2

Lý Thuyết & Giải Bài Tập Sgk Bài 4: Diện Tích Hình Thang

Giải Bài 4 Trang 67 Sgk Toán 8 Tập 1

Giải Bài Toán Lớp 1 Kỳ 2

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 40 Câu 1, 2, 3, 4

Ôn Tập : Luyện Tập Trang 48 Sách Giáo Khoa

Giải bài 4 trang 132 SGK Toán 8 tập 2: Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi E là giao điểm của AN và DM, K là giao điểm của BN và CM.

Bài tập số 4 trang 132 SGK Toán 8 tập 2 thuộc Bài: Ôn tập cuối năm – Hình học – Toán 8

Cho hình bình hành (ABCD). Các điểm (M, N) theo thứ tự là trung điểm của (AB, CD). Gọi (E) là giao điểm của (AN) và (DM), (K) là giao điểm của (BN) và (CM). Hình bình hành (ABCD) phải có điều kiện gì để tứ giác (MENK) là:

a) Hình thoi?

b) Hình chữ nhật?

c) Hình vuông?

Phương pháp và lời giải chi tiết

Mà (AB = DC) (tính chất hình bình hành)

( Rightarrow MB = DN)

Mà (MB

Tứ giác (MBND) là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

Tương tự ta có (AMND, MBCN) là hình bình hành.

( Rightarrow ) (E) là trung điểm của (DM, K) là trung điểm của (CM) (1) (tính chất hình bình hành)

( Rightarrow ) (EM = NK)

Mà (EM

( Rightarrow ) (MENK) là hình bình hành.

a) Để (MENK) là hình thoi thì hình bình hành (MENK) phải có hai đường chéo vuông góc. Tức là (MN ⊥ EK).

Mà (MN//BC;,EK//CD)

Suy ra (BC ⊥ CD).

Vậy (ABCD) phải là hình chữ nhật.

b) Để (MENK) là hình chữ nhật thì hình bình hành (MENK) phải có hai đường chéo bằng nhau. Tức là (MN = EK).

Mà (MN = BC), (EK = dfrac{1}{2}CD) suy ra:

(BC = dfrac{1}{2}CD).

c) Để (MENK) là hình vuông thì (MENK) phải vừa là hình thoi vừa là hình chữ nhật. Tức là hình bình hành (ABCD) phải là hình chữ nhật có: (BC = dfrac{1}{2}DC)

Các Kiến thức được áp dụng để giải bài 4 trang 132SGK Toán 8 tập 2

Áp dụng dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông.

Xem Video bài học trên YouTube

Giáo viên dạy thêm cấp 2 và 3, với kinh nghiệm dạy trực tuyến trên 5 năm ôn thi cho các bạn học sinh mất gốc, sở thích viết lách, dạy học

Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4: Hai Đường Thẳng Vuông Góc Giải Bài Tập Toán Lớp 4

Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 43: Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Giải Bài Tập Trang 50 Sgk Toán 4: Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Hướng Dẫn Toán Lớp 4 Vẽ Hai Đường Thẳng Song Song

Bài 36 Trang 51 Sgk Toán 8 Tập 2

Sách Giáo Khoa Lớp 8 Môn Toán

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 4: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Giải Bài Tập Sgk: Bài Tập Ôn Cuối Năm

Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài: Phần Đại Số

Bài 24 Trang 80 Toán 8 Tập 1

Video Bài 36 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

Bài 36 (trang 51 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Lời giải:

Vậy phương trình (1) tương đương với:

+ 2x = x – 6 với điều kiện x ≥ 0

2x = x – 6 ⇔ x = -6

Giá trị x = -6 không thỏa mãn điều kiện x ≥ 0 nên không phải nghiệm của (1)

+ -2x = x – 6 với điều kiện x < 0

-2x = x – 6 ⇔ -3x = -6 ⇔ x = 2.

Giá trị x = 2 không thỏa mãn điều kiện x < 0 nên không phải nghiệm của (1).

Vậy phương trình (1) vô nghiệm.

Vậy phương trình (2) tương đương với:

+ -3x = x – 8 với điều kiện x ≤ 0

-3x = x – 8 ⇔ -4x = -8 ⇔ x = 2

Giá trị x = 2 không thỏa mãn điều kiện x ≤ 0 nên không phải nghiệm của (2).

3x = x – 8 ⇔ 2x = -8 ⇔ x = -4.

Vậy phương trình (2) vô nghiệm.

Vậy phương trình (3) tương đương với:

+ 4x = 2x + 12 với điều kiện x ≥ 0

4x = 2x + 12 ⇔ 2x = 12 ⇔ x = 6.

Giá trị x = 6 thỏa mãn điều kiện x ≥ 0 nên là nghiệm của (3)

+ -4x = 2x + 12 với điều kiện x < 0

-4x = 2x + 12 ⇔ -6x = 12 ⇔ x = -2.

Giá trị x = -2 thỏa mãn điều kiện x < 0 nên là nghiệm của (3).

Vậy phương trình (3) có hai nghiệm x = 6 và x = -2.

Vậy phương trình (4) tương đương với:

+ -5x – 16 = 3x với điều kiện x ≤ 0.

-5x – 16 = 3x ⇔ -5x – 3x = 16 ⇔ -8x = 16 ⇔ x = -2.

Giá trị x = -2 thỏa mãn điều kiện x ≤ 0 nên là nghiệm của (4).

5x – 16 = 3x ⇔ 5x – 3x = 16 ⇔ 2x = 16 ⇔ x = 8

Vậy phương trình (4) có nghiệm x = -2 và x = 8.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

phuong-trinh-chua-dau-gia-tri-tuyet-doi.jsp

Bài 45 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2

Bài 41 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2

Bài 21 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 2

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 11: Hình Thoi

Giải Bài Tập Phần Hình Thang Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

Bài 22 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 2

Bài Tập Nâng Cao Về Dấu Hiệu Chia Hết Trong Toán Lớp 8

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 6: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt Nhân Tử Chung

Giải Bài Tập Sgk Trang 19 Toán Lớp 8 Tập 1: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt

Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2

Giải Toán 11 Bài 8: Phép Đồng Dạng

Video Bài 22 trang 17 SGK Toán 8 tập 2 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

Bài 22 (trang 17 SGK Toán 8 tập 2): Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau:

a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0;

b) (x 2 – 4) + (x – 2)(3 – 2x) = 0;

d) x(2x – 7) – 4x + 14 = 0;

f) x 2 – x – (3x – 3) = 0.

Lời giải:

a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0

⇔ (2x + 5)(x – 3) = 0

⇔ 2x + 5 = 0 hoặc x – 3 = 0

+ 2x + 5 = 0 ⇔2x = -5 ⇔ x = -5/2

+ x – 3 = 0 ⇔x = 3.

Vậy phương trình có tập nghiệm

b) (x 2 – 4) + (x – 2)(3 – 2x) = 0

⇔ (x – 2)(x + 2) + (x – 2)(3 – 2x) = 0

⇔ (x – 2).[(2x – 5) – (x + 2)]= 0

⇔ (2x – 5 + x + 2).(2x – 5 – x – 2) = 0

⇔ (3x – 3)(x – 7) = 0

⇔ 3x – 3 = 0 hoặc x – 7 = 0

+ 3x – 3 = 0 ⇔3x = 3 ⇔ x = 1.

+ x – 7 = 0 ⇔ x = 7.

Vậy phương trình có tập nghiệm S = {1; 7}.

f) x 2 – x – (3x – 3) = 0

⇔ x(x – 1) – 3(x – 1) = 0

⇔ (x – 3)(x – 1) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x – 1 = 0

+ x – 3 = 0 ⇔ x = 3

+ x – 1 = 0 ⇔ x = 1.

Vậy phương trình có tập nghiệm S = {1; 3}.

Kiến thức áp dụng

+ Các cách phân tích đa thức thành nhân tử: Đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử hoặc kết hợp nhiều phương pháp.

+ Một tích bằng 0 nếu có ít nhất một trong các thừa số của tích bằng 0.

A(x) . B(x) . C(x) …. = 0

⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0 hoặc C(x) = 0 hoặc …

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 138 Bài 25

Giải Bài Tập Hình Thoi.

Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 8 Bài 6: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 52 Bài 20, 21, 22

Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2 Trang 16 Bài 62, 63

🌟 Home
🌟 Top