Top 12 # Giải Bài Tập Anh Lớp 8 Unit 1 My Friends Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 1: My Friends

Unit 1: My Friends

Bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1: My Friends I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn.

1. Kangaroos (live) in Australia.

2. Water (freeze) at 0 degree and (boil) at 100 degrees Celsius.

3. The sun (rise) in the east and (set) in the west.

4. Wood (float) on water.

5. Trees (lose) their leaves in autumn.

II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn.

1. We (have) a good time at the beach yesterday.

2. I (read) an interesting book and then (drink) a cup of hot tea.

chúng tôi (make) her bed and (go) to the bathroom to brush her teeth.

4 .Simon (help) his mom clean the floor.

5. She (send) a letter to Steven because she received his letter two days ago.

6. Somebody (call) them when they were in the kitchen.

chúng tôi (not feel) good, but she continued to walk for a long distance.

8. When (you, move) to Ho Chi Minh city?

chúng tôi years ago, she (be) a student at a primary school.

10. They (be) very happy when they saw their lost daughter.

III. Gạch bỏ phương án sai trong các câu sau.

1. You are not old enough enough old to go to bars.2.

2..There is enough bread bread enough for us to make sandwiches

3.I am afraid to tell you that your work isn’t enough good good enough.

4. He is kind enough enough kind to pick me up home.

5.She didn’t work hard enough enough hard to get good marks on the mid-term test.

IV.Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

My cousin, Peter (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be)………..Kiki and it (like)………..eating pork. However, it (never/ bite)………..anyone; sometimes it (bark)………..when strange guests visit. To be honest, it (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. When the weather (become)………..bad, it (just/ sleep)………..in his cage all day. Peter (play)………..with Kiki every day after school. There (be)………..many people on the road, so Peter (not/ let)………..the dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)………..naughty, but Peter loves it very much.

V. Combine each sentences into a new one,using “adj + enough + to.v”:

1.She is old. She can work by herself.

2.The boy is intelligent. He can understand you.

3.Mai is good. She can pass the examination.

4.The girl is not clever. She cannot mend this shirt.

5.This machine is not powerful. It cannot plough the hard soil.

6.Your sister was clever. She could do this exercise in a few minutes.

7.Peter is very ill. He must see the doctor.

8.Mary is not old. She cannot do that work.

9.We were not early. We could not see the first part of the play.

10.The children were very eager. They started playing without me.

11.He is tall. He can play volleyball.

12.My sister is old. She can drive a car.

13.She is beautiful and intelligent. She can become Miss World.

14. Mr Robinson isn’t rich. He can’t buy a house.

15. The worker is clever. He can make fine things from wood.

Đáp án I.

1.live

2. freezes , boils

3.rises, sets

4.floats

5.lose

II.

1. had

2. read , drank

3. made, went

4.helped

5.sent

6. called

7.didn’t feel

8.did you move

9.was

10.were

III.

1. enough old

2. bread enough

3. enough kind

4. enough hard.

IV.

1. she is old enough to work by hershelf.

2.The boy is intelligent enough to understand you.

3. Mai is good enough to pass the examination

4. The girl is not clever enough to mend this shirt

5. This machine is not powerful enough to plough the hard soil.

6. Your sister was clever enough to do this exercise in a few minutes.

7. Peter is ill enough to see the doctor.

8. Mary is not old enough to do that work.

9. We were not early enough to see the first part of the play

10. The children were eager enough to play without me.

11. He is tall enough to play volleyball.

12. My sister is old enough to drive a car.

13. She is beautiful and intelligent enough to become a Miss World.

14. Mr Robinson is not rich enough to buy a house.

15. The worker is clever enough to make fine things from wood.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Giải Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1: My Friends

MY FRIENDS (Các bạn tôi) Unit 1 I. VOCABULARY (Từ vựng) describe [di'skraib] (v) : mô tả description [di'skripjn] (n) : sự mô tả next-door ['nekst do:(r)] (adj) : kế bên, cạnh nhà smile [small] (v)' : mỉm cười ; (n) : nụ cười one another ['wAn an'A0a] (pron) : lẫn nhau (hơn hai người) e.g.: The villagers help one another in the harvest time. (Dân làng giúp nhau trong mùa gặt). each other Aỗa(r)] (pron) : lẫn nhau (dùng cho hai người) e.g.: Paul and Pete always help each other in studying. {.Paul và Pete luôn giúp nhau trong việc học). build [blld] (n) : tầm vóc blond [blDnd] (adj) : vàng hoe (tóc) fair ['fea(r)] (adj) : vàng nhạt (tóc) turn [t3:n] (n) : lượt, phiên take turns [teik t3:nz] (v) : thay phiên e.g.: The pupils take turns to sweep the floor of the classroom. {Học sình thay phiên quét lóp). slim [slim] (adj) mảnh khảnh straight [strait] (adj) thẳng, ngay slender ['slenda(r)] (adj) mảnh mai curly [lk3:li] (adj) quăn character ['kasrakta(r)] (n) tính tình sociable ['saujabl] (adj) thích giao du, dễ chan hòa extremely [ik'stri:mli] (adj) hết sức, cùng cực extreme [ik'stri:m] (n) thái cực, sự tột bậc generous ['djenaras] (adj) rộng lượng kind [kaind] (adj) tử tế volunteer [vDlan'tia(r)] (adj) tự nguyện, thiện chí local ['laukl] (adj) thuộc về địa phương locality [lau'kaelati] (n) vị trí, địa phương orphanage ['arfamdj] (n) viện (nhà) mồ côi hard-working [ha:d 'w3:kiq] (adj) : cần cù, cần mẫn í lazy ['leizi] (adj). :lười biếng reserved [ri'z3:ví du] (adj) : kín đáo ± open ['aupn] (adj) : cởi mở public ['pAblik] (adj) : công cộng; (n) : quần chúng in public (prep.phr) : trước công chúng star [sta:(r)l (n) : ngôi sao, nhân vật nổi tiếng star soccer player (n) : cầu thủ bóng đá nổi tiếng peace [pi:s] (n) : hòa bình, thanh bình Í war Mr)] (n) : chiến tranh peaceful [pi:sfl] (adj) : thanh bình quiet ['kwaiat] (adj) : yên tĩnh; (n) : sự yên tĩnh outgoing ['autgauirj] (adj) : open : cởi mở joke [d38uk] (n) : chuyện đùa humour ['hju:ma(r)] (n) : sự khôi hài, sự hài hước sense of humour ['sens av hju:ma(r)] (n) : tính hài hước humourous ['hju:maras] (adj) : hài hước, khôi hài annoy [a'noi] (v) : làm khó chịu, làm phiền annoyance [a'noians] (n) : sự làm phiền, điều bực mình annoyed [a'naid] (adj) : khó chịu feel I get I be annoyed with someone (v) : bực mình với ai e.g.: He feels annoyed with that pupil for his being late. {Ông ấy cảm thấy bực mình với học sinh ấy vì sự trễ học của anh ấy), be annoyed at / about somehing (v) : bực mình về điều gì e.g.: He feels annoyed at / about his laziness. {Ong ta bực mình vì sự lười biếng của anh ấy). close friend ['klaus frend] (n') : bạn thân shy [Jai] (adj) : e thẹn, rụt rè shyness ['{aims] (n) : sự e thẹn / rụt rè make friends [meik frendz] (v) : kết bạn affect [a'fekt] (v) : influence on: ảnh hưởng đến e.g.: The weather affects his health. {Thời tiết ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông ấy). take up [teik Ap] (v) : occupy : chiếm, thu hút e.g.: The volunteer's work takes up a lot of his time. {Công việc của người tình nguyện chiếm mất nhiều thì giờ của ông ta). laugh at [la:f] (v) : cười nhạo be/ get tired of [get taisd Sv] (v) : get fed up with : chán e.g.: People get tired of waiting for the bus. {Dân chúng chán chờ xe buýt). be/ get tired from [get taisd frsm] (v) : mệt mỏi vì e.g.: He gets tired from waiting for the exam reult . {Anh, ấy mệt mỏi vì chờ đợi kết quả kì thi). II. GRAMMAR Revision (On): LIKE (a preposition): là một giới từ, có nghĩa "giống". "What + be + s + like?": được dùng hỏi về chất lượng hay tính tình, e.g.: What's your teacher like? {Giáo viên của bạn như thế nào?) What's the party like? {Bữa tiệc như thế nào?) "What + do/does + s + look like?": được dùng hỏi về hình dáng bên ngoài (diện mạo). e.g.: What does your teacher look like? {Giáo viên của bạn trông như thế nào?) "S + look like + N.": (look like : dường như) e.g.: It looks like rain. {Trời dường như sắp mưa). This hat doesn't look like mine. {Cái nón này không trông giống cái nón của tôi). Like (giống) : một giới từ. e.g.: He's just like his father. {Anh ấy giống y cha của anh ấy). ENOUGH (đủ) : bao hàm nghĩa xác định. Enough (an adjective): là một tính từ, đứng trước hoặc sau một danh tư. e.g.: He has enough time to do that work. He has time enough to do that work. {Anh ấy có đủ thời gian làm công việc đó). e.g.: He's old enough to take the driving test. {Anh ấy đủ lớn để dự thi bằng lái xe). The man ran fast enough to catch the bus. {Người đàn ông chạy nhanh đủ để bắt kịp xe buýt). Adj / Adv + enough + infinitive. e.g.: She isn't old enough to be in my class. {Chị ấy không đủ lớn để học cùng lớp tôi). He studied hard enough to pass the exam. (Anh ấy học chăm đủ để thi đậu). TOO (quá) : phản nghĩa của ENOUGH, và bao hàm nghĩa phủ định. TOO chỉ sự vượt mức quy định hay giới hạn. e.g.: It's too hot. (We can't stand it). {Trời quá nóng). (Giày quá nhỏ không thể mang được). The tea is too hot to drink. (Trà quá nóng không thể uống được). He speaks too slightly to hear. (Ong ấy nói quá nhỏ không thể nghe được). (Trà quá nóng đến nỗi tôi không uổng được). Bill speaks too slightly for the teacher to hear. (Bill nói quá nhỏ đến độ giáo viên không nghe được). Ớ cấu trúc này, NOUN theo sau FOR là chủ từ của infinitive, EMPHATIC FORM (Dạng nhấn mạnh): Để nhấn mạnh động từ của câu, chúng ta viết động từ DO trước nó. e.g.: He does like tea. (Anh ấy thích trà). I do enjoy telling jokes. (Tôi thích thú kể chuyện đùa). Chú ý: Khi nói hoặc đọc, chúng ta nhấn mạnh động từ DO. III. SOLUTIONS and TRANSLATIONS (Lời giải và Bài dịch) GETTING STARTED (Bắt đầu) Describe these groups of friends and their favorite activities. (Hãy mô tả những nhóm bạn này và những hoạt động ưa thích của họ). These boys like playing football. These girls like studying together. These two boys like playing chess. These girls enjoy playing volleyball. LISTEN AND chúng tôi (Nghe và đọc) . Hoa : Chào Lan. Lan : Chào Hoa. Bạn trông có vẻ sung sướng. Hoa : Vâng. Hôm nay mình nhận một lá thư từ bạn Niên. Lan : Mình biết bạn ấy không? Hoa : Tôi không nghĩ như thế. Bạn ấy là bạn ở cạnh nhà mình ở Huế. Lan : Bạn ấy trông như thế nào? Hoa : 0, bạn ấy đẹp. Đây là hình của bạn ấy. Lan : Nụ cười xinh làm sao! Phải bạn ấy là bạn cùng lớp của bạn không? Hoa : 0, không. Bạn ấy không đủ lớn để học cùng lớp với mình. Lan : Bạn ấy mấy tuổi? Lan : Mình thích lắm. Practice the dialogue with a partner. (Hãy thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học). Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau đày). Niên lives in Huế. No, Lan doesn't know her. It's the sentence : "She isn't old enough to be in my class." Nien is going to visit Hoa at Christmas. SPEAK. (Nói). Read the dialogue. (Đọc bài đối thoại). Hoa : Người này thấp và ốm. Cô ấy có mái tóc dài màu bạch kim. Lan : Phải đấy là Mary không ? Hoa : Vâng. Now take turns to make similar dialogues. Use the adjectives in the table. (Bây giờ thay phiên thực hiện những bài đối thoại tương tự. Dùng tính từ trong bảng). den / den vàng hoe / vàng nhạt nâu Tầm vóc Tóc cao lớn mảnh khảnh dài thẳng thấp ốm ngắn quăn mập hói Nam : This person is tall and thin. He has short, black hair. Tan : Is that Van? Nam : Yes. Phong : This person is fat and short. He is bald (hói). Thu : Is this Mr Lai? Phong : That's right. Mai : This person is slender. She has long, black hair. Nga : Is this Miss Lien? Mai : Yes. That's her. Hoa : This person is tall and thin. She has curly, short blond hair. Mai : Is this Ann? Hoa : Yes. Nam : This person is tall and rather fat. He has short, dark hair. Phong : Is this Mr Khoi? Nam : Yes. * LISTEN Listen and complete the conversation. Use the expressions in the box. (Nghe và điền bài đối thoại. Dùng các cụm từ trong khung). How do you do Nice to meet you It's a pleasure to meet you. I'd like you to meet come and meet Hoa : Hello, Nam. Nam : Morning, Hoa. Hoa : Nam, (1) I'd like you to meet my cousin,Thu. Nam : (2) Nice to meet you,Thu. Thu : Nice to meet you too, Nam. Khai' : Miss Lien, (3) I'd like you to meet my mother. Miss Lien : (4)It's a pleasure to meet you, Mrs Vi. Mrs Vi : The pleasure is all mine, Miss Lien. Miss Lien : Oh, there is the principal.Please excuse me, Mrs Vi, but I must talk to him. Mrs Vi : Certainly. Ba : Bao, (5) come and meet my grandmother. Bao : Hello, ma'am Grandmother : Hello, young man. Ba : Bao is my classmate, grandmother. Grandmother : What was that? Ba : Classmate! Bao is my classmate. Grandmother : I see. Mr Lam : Isn't that Lan's father, my dear? Mrs Lam : I'm not sure. Go and ask him. Mr Lam : Excuse me. Are you Mr Thanh? Mr Thanh : Yes, I am. Mr Lam : I'm Lam, Nga's father. Mr Thanh : (6)How do you do? * READ. (Đọc) Tôi khá may mắn có nhiều bạn. Trong tất cả các bạn của tôi, Bảo, Khải và Song là những người tôi dành hầu hét thời gian của tôi với họ. Tuy nhiên, mỗi người chúng tôi có cá tính khác nhau. Bảo là người dễ chan hòa nhất. Bạn ấy cũng vô cùng tốt và rộng lượng. Bạn ấy dành thời gian rảnh làm công tác tự nguyện ở viện mồ côi địa phương, và bạn ấy là học sinh cần mẫn, luôn luôn đạt nhiều điểm tốt. Không giống như Bảo, Khải và Song rất kín đáo trước đám đông. Cả hai người con trai này thích nhà trường, nhưng họ thích ở ngoài lớp học han. Song là ngôi sao bóng đá của trường chúng tôi, và Khải thích sự im lặng thanh tịnh của thư viện địa phương. Tôi không cởi mở như Bảo, nhưng tôi rất thích kể chuyện đùa. Các bạn tôi thường thích thú tính hài hước của tôi. Tuy nhiên, đôi khi chuyện đùa của tôi làm họ bực mình. Mặc dù có tính tình rất khác nhau, bốn người chúng tôi là những người bạn rất thân. Choose the best answer and write. {Chọn câu trả lời đúng nhất và viết). Ba talks about three of his friends. (A) Bao's volunteer work does not affect his school work. (C) Khai and Song don't talk much in public.(B) Ba's friends sometimes laugh at his jokes.(C) Now answer the questions. {Bây giờ trả lời câu hỏi). He feels lucky and happy. Bao is the most sociable. Khai likes reading books in the local library. Ba's jokes sometimes make his friends annoyed. Bao usually spends his free time at the local orphanage. My friends and I, of course, have different characters. * WRITE. {Viết). Read the information about Tam. {Đọc thông tin về Tâm). Tên : Lê Văn Tâm Tuổi: 14 Ngoại diện : cao, ốm, tóc ngắn đen Tính tình : dễ hòa đồng, hài hước, hay giủp người Địa chỉ : 26 đường Trần Phú, Hà Nội Gia đình : mẹ, cha, anh- tên Hùng Bạn : Ba, Bảo Tên của bạn ấy là Lè Văn Tâm và bạn ấy 14 tuổi. Bạn ấy sống ở số 26, đường Trần Phú, Hà Nội với mẹ, cha và anh, tên Hùng. Bạn ấy cao và ốm, và có mái tóc đen ngắn. Bạn ấy dễ hòa đồng, hài hước và hay giúp đỡ. Các bạn thân nhất của bạn ấy là Ba và Bảo. Fill in a similar form for your partner. Use the following questions as prompts. {Bây giờ điền một mẫu tương tự về một bạn cùng học của em. Dùng các câu hỏi sau như những câu gợi ý). Name : Tran Minh Viet Age : 13 Appearance : slim, short black hair Character : funny (vui tính), helpful Address : 10 Ngo Quyen Street, District 5, HCMCity Family : father, mother and young sister -Hoa Friends : Dong, Thu Now write a paragraph about your partner. (Bây giờ hãy viết một đoạn văn ngắn về bạn cùng học của em). My friend's name is Tran Minh Viet. He's thirteen years old. He's slim and has short black hair. He's very funny and chúng tôi lives at 10 Ngo Quyen Street, District 5, HCM City, with his father, mother and younger sister Hoa. His younger sister is eight years old. His best friends are Dong and Thu. LANGUAGE FOCUS Simple present Present present to talk about general truths (not) adjective + enough + to-infinitive Complete the paragraphs. Use the correct form of the verbs in brackets. (Hoàn chỉnh các đoạn văn. Dùng dạng dũng của dộng từ trong ngoặc). Hoa lived in Hue last year, but now she (1) lives in Hanoi. Yesterday, Hoa's friend Nien (2) sent Hoa a letter. Nien (3) was Hoa's neighbor when Hoa lived in Hue. She (4) is younger than Hoa. She (5) comes to Hanoi in December. Lan is Hoa's best friend. The two girls (1) are in the same class at Quang Trung School. Last year, Hoa (2) came to the school for the first time. Lan (3) showed her round and (4) introduced her to many new friends. Complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in the box. You will have to use some verbs more than once. (Hoàn chỉnh bài đối thoại. Dùng dạng đúng của dộng từ trong khung Các em sẽ phải dùng một vài động từ hơn một lần). Ba is helping his young cousin Tuan with some homework. (Ba đang giúp em họ Tuan làm bài tập ở nhà). be move set rise go Ba : What do you know about the sun, Tuan? Tuan : The sun (0) rises in the east and (1) sets in the west. Ba : Can you tell me anything about the other planets? Tuan : I know something about the Earth. It (2) moves around the sun. Ba : Yes, and the moon (3) goes round the Earth. Tuan : Where is Mars, Ba? Ba : It (4) is near the sun. Tuan : No, it is silly! That (5) is Mercury. Mars (6) moves / goes near the Earth. Look and describe. {Nhìn và mô tã). Look at the picture. Ask and answer the questions. {Hãy nhìn bức tranh Hỏi và trả lời các câu hỏi). There are four people in the picture. - The person standing near the car in front is tall. He has short black hair. He is wearing dark trousers, a white shirt and black shoes. The young woman is slender. She has short and curly black hair. The boy sitting on the ground is tall and thin. He has short black hair, too. He's wearing blue shorts and a long-sleeved white shirt. He's wearing a pair of sandals. - The man standing in front of the bus stop is short and fat . He has short black hair. He's wearing trousers and a pink shirt. He's wearing a dark tie and carrying a briefcase. Complete the chúng tôi "(not)+adjective+ enough". {Hoàn chỉnh các bài đối thoại. Dùng " (not) + adjective + enough"). Hoa : Can you put the groceries in your bag? Lan : No. It is not big enough to carry everything, (big) Hoa : Is Ba going to drive his father's car? Lan : No. He isn't old enough to drive a car. (old) Hoa : Do you need any help? Lan : No, thanks. I'm strong enough to lift this box. (strong) Hoa : Why don't you join our Speaking Engish Club? Lan : I don't think my English is good enough to be a member, (good)

Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1 My Friends

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 MY FRIENDS

Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 1

đưa ra lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 các trang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sách bài tập Tiếng Anh lớp 8. Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo để học tốt các Unit trong Chương trình English 8.

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 số 1

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: My Friends Số 2

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: My Friends Số 3

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: My Friends

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A FIRST-AID COURSE

1. Complete the paragraph. Put the verbs in brackets into the correct form. (Trang 5 sách Bài tập Tiếng Anh 8) 2. Correct the following sentences. Write two correct sentence each time. (Trang 5-6 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a)

The moon doesn’t go round the sun.

It goes round the earth.

b)

It isn’t hot in winter.

It is cold in winter.

c)

Mice don’t catch cats.

Cats catch mice.

d)

Water doesn’t boil at 50 degrees Celsius.

It boils at 100 degree Celsius.

e)

Spiders don’t have six legs.

They have eight legs.

f)

The Red River doesn’t flow into the Atlantic Ocean.

It flows into the East Sea/ the Pacific Ocean.

g)

Gold isn’t so/ as cheap as silver.

It is more expensive than silver./ Silver is cheaper than gold.

h)

Carpenters don’t make things from metal.

They make things from wood.

3. Look at the people in the pictures. What do they look like? What are they wearing? Write sentences describing them, using the words in the box. (Trang 6-7 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a)

Mr. Long is not very old.

He is short and fat.

He has short hair.

He is ugly.

He is wearing a suit.

b)

Nam is young.

He is tall.

He has short hair.

He is handsome.

He is wearing a T-shirt and jeans.

c)

Lan is young.

She is tall and slim.

She has short hair.

She is beautiful.

She is wearing a skirt.

4. Complete the dialogue using the words in the box. (Trang 8 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

1. Who

2. What

3. good-looking

4. dark

5. excellent

6. like

5. Combine each of the following pairs of sentences into one sentence, using (not) adjective + enough. (Trang 9 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. The weather wasn’t warm enough (for us) to go swimming.

b. He wasn’t experiences enough to do the job.

c. The ladder wasn’t long enough to reach the window.

d. The tea isn’t strong enough to keep us awake.

e. The fire isn’t hot enough to boil the kettle.

f. The ice is thick enough (for us) to walk on it.

g. It wasn’t warm enough (for us) to sit in the garden.

b. strong enough

c. enough time

d. well enough

e. enough room

f. enough qualifications/ experience

g. big enough

h. enough cups

i. experienced enough

j. warm enough

k. enough experience/ qualifications

7. Write a paragraph about your close friend or pen pal. Use the following questions as prompts. (Trang 11-12 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

Lien is my close friend. She is 13 years old. I met/ knew her when I started Grade 6. She lives with her parents at 15 Hung Vuong Street, Hue. She is tall and slim. She’s pretty and warm. She likes listening to music in her free time. Nga and Lan are her close friends. She often writes to me once a month.

8. Fill each gap in the following sentences with a word from the box. (Trang 12-13)

Giải Sbt Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1 My Friends Hệ 7 Năm

Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 1: My friends

Giải Unit 1 SBT tiếng Anh lớp 8 My Friends

Giải SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 My Friends đưa ra lời giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 My Friends các trang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 hệ 7 năm. Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo để học tốt các Unit trong Chương trình English 8.

The moon doesn’t go round the sun.

It goes round the earth.

b)

It isn’t hot in winter.

It is cold in winter.

c)

Mice don’t catch cats.

Cats catch mice.

d)

Water doesn’t boil at 50 degrees Celsius.

It boils at 100 degree Celsius.

e)

Spiders don’t have six legs.

They have eight legs.

f)

The Red River doesn’t flow into the Atlantic Ocean.

It flows into the East Sea/ the Pacific Ocean.

g)

Gold isn’t so/ as cheap as silver.

It is more expensive than silver./ Silver is cheaper than gold.

h)

Carpenters don’t make things from metal.

They make things from wood.

3. Look at the people in the pictures. What do they look like? What are they wearing? Write sentences describing them, using the words in the box. (Trang 6-7 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a)

Mr. Long is not very old.

He is short and fat.

He has short hair.

He is ugly.

He is wearing a suit.

b)

Nam is young.

He is tall.

He has short hair.

He is handsome.

He is wearing a T-shirt and jeans.

c)

Lan is young.

She is tall and slim.

She has short hair.

She is beautiful.

She is wearing a skirt.

4. Complete the dialogue using the words in the box. (Trang 8 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

1. Who

2. What

3. good-looking

4. dark

5. excellent

6. like

5. Combine each of the following pairs of sentences into one sentence, using (not) adjective + enough. (Trang 9 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. The weather wasn’t warm enough (for us) to go swimming.

b. He wasn’t experiences enough to do the job.

c. The ladder wasn’t long enough to reach the window.

d. The tea isn’t strong enough to keep us awake.

e. The fire isn’t hot enough to boil the kettle.

f. The ice is thick enough (for us) to walk on it.

g. It wasn’t warm enough (for us) to sit in the garden.

b. strong enough

c. enough time

d. well enough

e. enough room

f. enough qualifications/ experience

g. big enough

h. enough cups

i. experienced enough

j. warm enough

k. enough experience/ qualifications

7. Write a paragraph about your close friend or pen pal. Use the following questions as prompts. (Trang 11-12 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

Lien is my close friend. She is 13 years old. I met/ knew her when I started Grade 6. She lives with her parents at 15 Hung Vuong Street, Hue. She is tall and slim. She’s pretty and warm. She likes listening to music in her free time. Nga and Lan are her close friends. She often writes to me once a month.

8. Fill each gap in the following sentences with a word from the box. (Trang 12-13) 9. Write sentences about these people’s approximate age. Use the expressions in the box. (Trang 13-14 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. was in his early forties.

b. was in her late seventies.

c. was in his mid thirties.

d. was in his late teens.

e. was in his mid sixties.

f. was in her late eighties.

g. was in her late fifties.

h. was in his late thirties

10. Read the conversation between a policeman and an eye-witness and then fill in each gap with one word from the box. (Trang 14 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

1 – old; 2 – late; 3 – tall; 4 – taller; 5 – taller; 6 – look;

7 – handsome; 8 – long; 9 – wearing; 10 – jeans; 11 – shoes; 12 – earing

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook