Các Dạng Bài Tập Và Cách Giải Bài Tập Este Hay Nhất

--- Bài mới hơn ---

 • Bài 1: Giải Các Dạng Bài Tập Về Este
 • Các Dạng Bài Tập Este Trong Đề Thi Đại Học Và Phương Pháp Giải
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 9 Bài 3: Dân Chủ Và Kỷ Luật
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 9 Bài 12: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân
 • Giải Sbt Gdcd 9 Bài 12: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân
 • A. Công thức tổng quát của este, các dạng bài tập và cách giải bài tập este I. Công thức tổng quát của este

  • Este được tạo bởi axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở (este no, đơn chức, mạch hở): CmH­­2m+1COOCm’H2m’+1 hay CnH2nO2 (m ≥ 0; m’ ≥ 1; n ≥ 2 ).
  • Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đơn chức và ancol đa chức: (RCOO)nR’
  • Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đơn chức: R(COOR’)n
  • Tóm lại, có thể đặt CTTQ của este : CxHyOz (x, z ≥ 2; y là số chẵn, y ≤ 2x)
  • Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đa chức (cùng có n nhóm chức): R(COO)nR’

  Dạng 01: Bài toán phản ứng thuỷ phân este

  – Trong môi trường kiềm ( phản ứng xà phòng hoá): Phản ứng một chiều, cần đun nóng

  RCOOR’ + NaOH RCOOH + R’OH

  – Trong môi trường axit: Phản ứng xảy ra thuận nghịch

  RCOOR’ + HOHRCOOH + R’OH

  © Một số nhận xét về phản ứng este:

  ⇒nNaOH phản ứng = 2nestesản phẩm cho 2 muối, trong đó có phenolat:

  • Nếu phản ứng thuỷ phân este cho 1 anđehit (hoặc xeton), ta coi như ancol (đồng phân với andehit) có nhóm -OH gắn trực tiếp vào liên kết C=C để giải và từ đó ⇒ CTCT của este.
  • Nếu sau khi phản ứng thủy phân thu được muối mà mmuối = meste + mNaOH thì este phải có cấu tạo mạch vòng (lacton):
  • Nếu ở gốc hidrocacbon của R’, một nguyên tử C gắn với nhiều gốc este hoặc có chứa nguyên tử halogen thì khi thủy phân có thể chuyên hóa thành andehit hoặc xeton hoặc axit cacboxylic
   Bài toán hỗn hợp các este thì học sinh nên sử dụng phương pháp trung bình.

  Bài tập 1: Thực hiện phản ứng xà phòng hoá của hợp chất hữu cơ X đơn chức với dd NaOH sau phản ứng thu được một muối Y và ancol tên Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam chất Z cần 3,024 lít O 2 (đktc) ta thu được lượng CO 2 nhiều hơn khối lượng của nước là 1,53 gam. Đem nung Y với vôi tôi xút thu được khí T, có tỉ khối so với không khí là 1,03. Công thức cấu tạo của X là:

  LỜI GIẢI:

  – Theo đề bài ta có: X đơn chức, tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và ancol suy ra X là este đơn chức: RCOOR’.

  Mặt khác ta có: m X + = + Þ 44.+ 18.= 2,07 + (3,024/22,4).32 = 6,39 gam

  Và 44.- 18.= 1,53 gam Þ = 0,09 mol ; = 0,135 mol

  Từ phản ứng đốt cháy Z ta có Þ ==Þ n = 2.

  Bài 2: Đun 20,4 gam một hợp chất hữu cơ A đơn chức với dung dịch NaOH 1 M 300 ml thu được muối B và hợp chất hữu cơ C. Cho chất C phản ứng với kim loại Na dư thu được 2,24 l H 2 (điều kiện tiêu chuẩn). Nung chất B với NaOH rắn thu được khí D và có tỉ khối đối với O 2 bằng 0,5. Khi oxi hóa chất C bằng CuO thu được chất hữu cơ E không phản ứng với AgNO 3/NH 3. Xác định Công thức cấu tạo của chất A?A.CH 3COOCH 2CH 2CH 3

  Lời Giải:

  Chất C tác dụng với Na sinh ra khí H 2 suy ra C là ancol. Oxi hóa chất C ra E không phản ứng với AgNO 3 Þ C không là ancol bậc 1. Các đáp án cho A là este đơn chức. Vậy B là muối của Na.

  Gọi công thức của A là RCOOR’

  CH 3COOR’ + NaOH ⇒ CH 3 COONa + R’OH

  R’OH + Na ⇒ R’ONa + H 2

  Ta có: = 0,1 mol Þ n Ancol = 2.0,1 = 0,2 mol

  Þ R’ = 102 – 59 = 43 Þ gốc R’ là C 3H 7– và ancol bậc 2 ⇒ đáp án D là đúng

  Bài 3: Chất X là một hợp chất hữu cơ đơn chức có M = 88. Khi đem đun 2,2 gam X với dd NaOH dư, thu được 2,75 gam muối. CTCT thu gọn của chất nào sau đây là X:

  Suy luận ta có thể giải để tìm ra kết quả (Đáp án B).

  Do đóVì thế R’ chỉ có thể là H- hoặc CH3-. Vậy chỉ có phương án B đúng.

  + Khi đề bài cho biết X (có thể là axit hoặc este, có công thức RCOOR’) phản ứng với NaOH, mà R’ chỉ có thể là H- hoặc

  VD: Dùng 4,2 g este đơn chức no E phản ứng hết với dung dịch NaOH thấy thu được 4,76 g muối Na. Hỏi công thức cấu tạo ĐÚNG của E là:

  Giải: Dựa vào phương pháp tăng giảm khối lượng: Cứ 1 mol este phản ứng thì ta có khối lượng mtăng = 23 – 15 = 8 Khối lượng tăng trong thực tế là 4,76 – 4,2 = 0,56 g

  suy ra R = 68 – 67 = 1 (R là H). Vậy đáp án B là đúng.

  Bài tập 4: Chất X là một este no đơn chức, chất đó có tỉ khối hơi đối với Metan CH 4 là 5,5. Khi đem đun 2,2 gam este X với dd NaOH (dư), thấy thu được 2,05 gam muối. Tìm công thức cấu tạo thu gọn của X là: (Đề khối B – 2007)

  Bài Giải:

  M este = 5,5.16 = 88 → n este = 2,2/88 = 0,025 mol

  : Học sinh có thể dùng phương pháp loại trừ để tìm đáp án:

  Theo phản ứng thủy phân ta chỉ xác định được Công thức phân tử của các gốc R và R’ mà không thể xác định được cấu tạo của các gốc do đó B và D không thể đồng thời đúng do đó ta loại trừ tiếp B và D.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Hóa Học 12 Sbt Bài 1
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 1: Este
 • Bài 19: Khí Áp Và Gió Trên Trái Đất
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lí 6 Bài 19: Khí Áp Và Gió Trên Trái Đất
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lí 11 Bài 6: Tự Nhiên Và Dân Cư Hoa Kì
 • Các Dạng Bài Tập Este Và Phương Pháp Giải Bài Tập Este Khó

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 1 Este Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Thủy Phân Este Đa Chức
 • Bài Tập Este Cơ Bản Phân Dạng Và Đáp Án Chi Tiết
 • Giải Bài Tập Hóa 12 Bài 4: Luyện Tập: Este Và Chất Béo
 • Cách Giải Bài Tập Về Phản Ứng Thủy Phân Este Hay, Chi Tiết
 • Số lượt đọc bài viết: 4.944

  Để giải được các dạng bài tập este, các bạn cần nắm vững kiến thức lý thuyết cũng như công thức tổng quát của este, cụ thể như sau:

  Các dạng bài tập este trong đề thi đại học

  Phương pháp giải

   Phản ứng đốt cháy 1 este

   • Este no, đơn chức, mạch hở
    • CTTQ: (C_{n}H_{2n}O_{2}, n geq 2)
    • Phản ứng cháy:
    • (C_{n}H_{2n}O_{2} + frac{3n -2}{2} O_{2} rightarrow nCO_{2} + n_{H_{2}O})
    • (n_{CO_{2}} = n_{H_{2}O})
    • (n_{O_{2}} = frac{3}{2}n_{CO_{2}} – n_{este})
   • Este không no, đơn chức, mạch hở có 1 liên kết C = C
   • Este không no, đơn chức, có k liên kết C=C trong phân tử
   • Este không no, có từ 2 liên kết C=C trở lên trong phân tử
    • (C_{n}H_{2n+2-2k}O_{m} + O_{2} rightarrow nCO_{2} + (n+1-k)H_{2}O)
    • (n_{este} = frac{n_{CO_{2}} – n_{H_{2}O}}{k-1})
   • Este bất kì
    • CTTQ: (C_{x}H_{y}O_{z}). x, y, z nguyên dương, (x geq 2, z geq 2)
    • Phản ứng cháy: (C_{x}H_{y}O_{z} + O_{2} rightarrow xCO_{2} + frac{y}{2}H_{2}O)
    • Áp dụng các định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn nguyên tố… để giải bài toán.
   Bài toán đốt cháy hỗn hợp các este

   • Bài toán đốt cháy 2 este đồng phân
     Các este đồng phân (Rightarrow) có cùng CTPT, cùng KLPT.
   • Bài toán đốt cháy 2 este tạo thành từ cùng 1 axit, 2 ancol đồng đẳng hoặc cùng 1 ancol, 2 axit đồng đẳng
    • Các este này sẽ có cùng dạng CTTQ (Rightarrow). Đặt CTPT trung bình để viết phương trình phản ứng, đưa về bài toán 1 este.
    • Số liên kết pi trong phân tử: (k = frac{2n_{C} – n_{H} + 2}{2})
   • Bài toán đốt cháy hỗn hợp nhiều este có cùng CTTQ
    • Đặt CTPT trung bình
    • Áp dụng các định luật bảo toàn để giải bài toán.

  Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam một este X thu được 3,52 gam (CO_{2}) và 1,44 gam (H_{2}O). Xác định công thức phân tử của X?

  (n_{CO_{2}} = frac{3,52}{44} = 0,08, (mol))

  Do (n_{CO_{2}} = n_{H_{2}O} Rightarrow) X có độ bất bão hòa của phân tử (Delta = 1)

  X là este no, đơn chức (Rightarrow) X dạng (C_{n}H_{2n}O_{2})

  Vậy công thức phân tử của X là: (C_{4}H_{8}O_{2})

  Dạng 2: Bài toán về phản ứng thuỷ phân este

  • Thuỷ phân một este đơn chức

    Trong môi trường axit: Phản ứng xảy ra thuận nghịch

     (RCOOR’ + HOH rightleftharpoons RCOOH + R’OH)
  • Trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hoá): Phản ứng một chiều, cần đun nóng

    (RCOOR’ + NaOH overset{t^{circ}}{rightarrow}RCOOH + R’OH)
  • Thủy phân este đa chức

  Phương pháp giải

  ((RCOO)_{n}R’ + nNaOH rightarrow nRCOONa + R'(OH)_{n})

    Có thể là các axit khác nhau

    • Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đơn chức: (R(COOR’)_{n})
    • Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đa chức (m chức): (R_{m}(COOR’)_{n.m}R’_{n}). Khi n = m thành (R(COOR’)nR’ rightarrow) este vòng
    • Este no, 2 chức, mạch hở: (C_{n}H_{2n-2}O_{4})
    • Nếu T = 2 (Rightarrow) Este có 2 chức, T = 3 (Rightarrow) Este có 3 chức…

  Ví dụ 2: Muốn thuỷ phân 5,6 gam hỗn hợp etyl axetat và etyl fomiat (etyl fomat) cần 25,96 ml NaOH 10% (D = 1,08 g/ml). Thành phần % khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là bao nhiêu ?

  Đặt x là số mol (CH_{3}COOC_{2}H_{5}) và y là số mol (HCOOC_{2}H_{5}).

  Phương trình phản ứng:

  (CH_{3}COOC_{2}H_{5} + NaOH rightarrow CH_{3}COONa + C_{2}H_{5}OH) (1)

  (HCOOC_{2}H_{5} + NaOH rightarrow HCOONa + C_{2}H_{5}OH) (2)

  Theo giả thiết và các phản ứng ta có hệ phương trình :

  Ví dụ 3: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

  Các dạng bài tập về este lipit trong đề thi đại học

  Dạng 1: Phản ứng thủy phân lipit trong môi trường axit

  Dạng 2: Phản ứng xà phòng hóa của lipit

  Khi đun nóng với dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) thì tạo ra glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Muối natri hoặc kali của các axit béo chính là xà phòng.

  Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Phản ứng xà phòng hóa xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit và không thuận nghịch.

  • Chỉ số xà phòng hóa: là số mg KOH dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam lipit (tức là để trung hòa axit sinh ra từ sự thủy phân 1 gam lipit).
  • Chỉ số axit: số mg KOH dùng để trung hòa axit tự do có trong 1 mg lipit.

  (Rightarrow m_{C_{17}H_{35}COONa} = 720kg)

  Khối lượng chất béo là : (frac{702,63.100}{89} = 789,47kg)

  Tu khoa lien quan:

  • bài tập este cơ bản
  • bài tập este violet
  • bài tập este đa chức
  • bài tập quy đổi este
  • bài tập lý thuyết este
  • bài tập este hay và khó
  • bài tập phản ứng este hóa
  • bài tập phản ứng este hóa
  • phương pháp giải bài tập este khó
  • các dạng bài tập este lipit có lời giải
  • bài tập trắc nghiệm este lipit có đáp án
  • các dạng bài tập este trong đề thi đại học

  Please follow and like us:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Giải Bài Tập Phản Ứng Este Hóa
 • Học Và Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12
 • Giải Hóa Lớp 12 Bài 1: Este
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 4: Luyện Tập: Este Và Chất Béo
 • Giải Bài Tập Sgk Bài 4: Luyện Tập: Este Và Chất Béo
 • Bài Tập Tự Luận Este Có Lời Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Loại Bài Tập Tự Luận Este
 • Bài Tập Chuyên Đề Este Có Đáp Án
 • Phân Dạng Và Cách Giải Đầy Đủ Nhât Của Este. Ôn Thi Đh
 • Đề Và Lời Giải Chi Tiết Đề Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2021 Môn Toán Lần 2 Của Trường Thpt Chuyên Đại Học Vinh
 • Bài Giải Chi Tiết Đề Lý Cao Đẳng 2012
 • Bài Tập Tự Luận Este Có Lời Giải, Pp Giải Bài Tập Este, Giải Bài Tập Este Lớp 12, Giải Bài Tập Este, Những Lưu ý Khi Giải Bài Tập Este, Phân Tích Este X Người Ta Thu Được Kết Quả C = 40 Và H = 6 66. Este X Là, Giải Bài Tập Este Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Este Bằng Phương Pháp Quy Đổi, Bài 1 Este Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa, Bài Tập Tự Luận Este, Bài Tập Este, ôn Tập Este, Este, Bài Tập Chuyên Đề Este, Bài Kiểm Tra Este, Các Bài Tập Chuyên Đề Este, Chuyên Đề Este, Tóm Tắt Este-lipit, Chuyên Đề Este Hay Và Khó, Este Đơn Chức Là Gì, Este Đơn Chức, Bài Tập Este Của Phenolphe, Bài Tập Chuyên Đề Este Có Đáp án, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Phương Trình Este, Công Thức Este, ôn Tập Chương Este Lipit, Chuyên Đề Este Lipit, Bài Tập Chuyên Đề Este Violet, Khái Niệm Este, ôn Tập Este Lipit Violet, Bài Tập Chuyên Đề Este Lipit Có Đáp án, Chuyên Đề Este Nâng Cao, Trắc Nghiệm Este Có Đáp án, Chuyên Đề Luyện Thi Đại Học Este, Este Đơn Chức Mạch Hở, Định Nghĩa Este, Bài Tập Chuyên Đề Este Lipit, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Chuyên Đề Este Lipit Luyện Thi Đại Học, Este Đơn Chức Công Thức, Báo Cáo Thực Hành Phản ứng Este Hóa, Báo Cáo Thực Hành Điều Chế Este, 1 Este Có Công Thức C4h6o2, Nhận Định Nào Sau Đây Không Đúng Tên Este, Bài Tập Trắc Nghiệm Chuyên Đề Este Lipit, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Nhất Về Este, Trắc Nghiệm Este-lipit Có Đáp án Violet, Chuyên Đề Este Lipit Luyện Thi Đại Học Violet, Bài Toán Este Của Phenol Xem Nội Dung Đầy Đủ Tại: File:///c:/users/administrator/desktop/4%203%20b%, Bài Toán Este Của Phenol Xem Nội Dung Đầy Đủ Tại: File:///c:/users/administrator/desktop/4%203%20b%, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Lí Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp Là Của, Tiểu Luân Môn Lý Luận Dân Tộc Và Giải Quyết Vấn Đề Dân Tộc, Lý Luận Giai Cấp Vô Sản, Giải Bài Tập Lý Luận Định Tội, Mẫu Kết Luận Giải Quyết Tố Cáo, Tiểu Luận Hòa Giải Vụ án Dân Sự, Mẫu Kết Luận Giải Quyết Đơn Tố Cáo, Văn Mẫu Lập Luận Giải Thích Lớp 7, Khóa Luận Giải Tích, Tiểu Luận Công Tác Hòa Giải Cơ Sở, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Kết Luận Thanh Tra, Báo Cáo Giải Trình Kết Luận Thanh Tra, Văn Mẫu Nghị Luận Giải Thích Lớp 7, Luan Van Giai Quyet Van De Toan Hoc, Bài Tham Luận Về Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Khóa Luận Tốt Nghiệp Giải Tích, Luận Văn Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai, Luận Văn Giải Quyết Tranh Chấp Đất ở Tòa, Bài Tham Luận Hay Về Giải Pháp Đảm Bảo Antt, Bài Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân, Luận án Tiến Sĩ Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề, Giải Bài Tập Diễn Đạt Trong Văn Nghị Luận, Tham Luận Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Tiểu Luận Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội,, Bài Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai, Tiểu Luận Giải Quyết Tình Huống Về Y Tế, Bài Tham Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Về Bảo Đảm Antt, Tham Luận Kiểm Sát Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn, Tieu Luan Giai Phap Nang Cao Y Duc Cua Can Bo Nghanh Y Te, Luận Văn Giải Quyết Việc Làm Cho Thanh Niên, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai, Bài Tham Luận Về Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng, Tiểu Luận Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân, Bài Tham Luận Hay Về Nhiệm Vụ Giải Pháp Đảm Bảo Anct-atxh, Tiểu Luận Tình Huống Về Giải Phóng Mặt Bằng, Tiểu Luận Tình Huống Giải Quyết Khiếu Nại Về Đất Đai, Giải Pháp Marketing Trong Logistic Luận án Thạc Sĩ, Bài Tiểu Luận Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Tiểu Luận Giá Trị Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiểu Luận Giải Quyết Tình Huống Về Tư Pháp Quốc Tế, Tham Luận Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế, Tiểu Luận Sứ Mệnh Lịch Sử Giai Cấp Công Nhân Việt Nam, Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc,

  Bài Tập Tự Luận Este Có Lời Giải, Pp Giải Bài Tập Este, Giải Bài Tập Este Lớp 12, Giải Bài Tập Este, Những Lưu ý Khi Giải Bài Tập Este, Phân Tích Este X Người Ta Thu Được Kết Quả C = 40 Và H = 6 66. Este X Là, Giải Bài Tập Este Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Este Bằng Phương Pháp Quy Đổi, Bài 1 Este Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa, Bài Tập Tự Luận Este, Bài Tập Este, ôn Tập Este, Este, Bài Tập Chuyên Đề Este, Bài Kiểm Tra Este, Các Bài Tập Chuyên Đề Este, Chuyên Đề Este, Tóm Tắt Este-lipit, Chuyên Đề Este Hay Và Khó, Este Đơn Chức Là Gì, Este Đơn Chức, Bài Tập Este Của Phenolphe, Bài Tập Chuyên Đề Este Có Đáp án, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Phương Trình Este, Công Thức Este, ôn Tập Chương Este Lipit, Chuyên Đề Este Lipit, Bài Tập Chuyên Đề Este Violet, Khái Niệm Este, ôn Tập Este Lipit Violet, Bài Tập Chuyên Đề Este Lipit Có Đáp án, Chuyên Đề Este Nâng Cao, Trắc Nghiệm Este Có Đáp án, Chuyên Đề Luyện Thi Đại Học Este, Este Đơn Chức Mạch Hở, Định Nghĩa Este, Bài Tập Chuyên Đề Este Lipit, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Chuyên Đề Este Lipit Luyện Thi Đại Học, Este Đơn Chức Công Thức, Báo Cáo Thực Hành Phản ứng Este Hóa, Báo Cáo Thực Hành Điều Chế Este, 1 Este Có Công Thức C4h6o2, Nhận Định Nào Sau Đây Không Đúng Tên Este, Bài Tập Trắc Nghiệm Chuyên Đề Este Lipit, Khái Niệm Nào Sau Đây Đúng Nhất Về Este, Trắc Nghiệm Este-lipit Có Đáp án Violet, Chuyên Đề Este Lipit Luyện Thi Đại Học Violet, Bài Toán Este Của Phenol Xem Nội Dung Đầy Đủ Tại: File:///c:/users/administrator/desktop/4%203%20b%,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Este Có Đáp Án,
 • Tài Liệu Bài Tập Este Hay Và Khó Có Đáp Án
 • Một Số Bài Tập Este Có Lời Giải
 • Đề Thi Toeic 2021: Ets Test 1 (Format Toeic Mới)
 • Giải Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều
 • Một Số Bài Tập Este Có Lời Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Bài Tập Este Hay Và Khó Có Đáp Án
 • Bài Tập Este Có Đáp Án,
 • Bài Tập Tự Luận Este Có Lời Giải
 • Phân Loại Bài Tập Tự Luận Este
 • Bài Tập Chuyên Đề Este Có Đáp Án
 • Bài tập este là dạng bài tập xuất hiện nhiều trong các bài kiểm tra, đề thi và đặc biệt là trong đề thi đại học. Chính vì vậy bạn cần chú ý nắm vững lý thuyết cũng như cách giải của dạng bài tập này để có thể làm bài tốt. Một số bài tập este có lời giải chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn trong việc ôn tập đấy!

  1. Lý thuyết cần chú ý cho bài tập este

  Để làm tốt bài tập este hay bất cứ dạng bài tập nào trước tiên bạn cần nắm chắc được lý thuyết của dạng bài tập đó. Đối với lý thuyết bài tập este bạn cần lưu ý các điều sau:

  1.1. Khái niệm este

  Bạn cần nhớ rằng trong este trung tâm phản ứng chính là nhóm chức COO

  – Các phản ứng thủy phân của este:

  Cần nắm rõ được các dấu hiệu nhận biết este mới có thể làm bài tập este một cách trôi chảy được. Este có các dấu hiệu nhận biết như sau:

  – Este không no có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom

  – Các este của ancol không bền sẽ bị thủy phân tạo andehit có khả năng tráng gương

  – Este của axit fomic có khả năng tráng gương

  – Este của glixerol hoặc chất béo khi thủy phân cho ra sản phẩm hòa tan Cu(OH)2

  2. Bài tập este có lời giải

  2.1. Bài tập este

  Bài tập 1: Đem đốt cháy 6g este X thu được 4,48 l CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Tìm CTCT của X.

  Bài tâp 2: Đem đốt cháy một lượng hỗn hợp hai este no, đơn chức cần 3,976 lit O2 (đktc) thu được 6,38g CO2 (đốt cháy hoàn toàn). Tiếp theo cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp nhau và 3,92g muối của một axit hữu cơ. Hãy tìm CTCT 2 este đó.

  Bài tập 3: Cho hỗn hợp 14,8g gồm 2 este đồng phân của nhau bay hơi trong điều kiện thích hợp. Thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 6,4g oxi cũng trong cùng điều kiện trên. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este trên ta thu được sản phẩm phản ứng là CO2 và H2O. Biết rằng tỉ lệ thể tích khí CO2 và hơi H2O là 1:1, hãy xác định CTCT của 2 este.

  2.2. Lời giải bải tập este

  nH2O = 0,2 mol

  Đặt CTTQ của Y là CnH2nO2

  14n+32 n mol

  6 0,2 mol

  nCO2 = 0,145 mol

  Đặt CTPT trung bình của 2 este là C{_{bar{n}}}H_{2bar{n}}O_{2}

  Phản ứng cháy:

  số mol este : neste = frac{3}{2}nCO2- nO2 = 0,04 mol

  Phản ứng thủy phân: Đặt CTTQ của 2 este là RCOObar{{R}’}

  nRCOOK = neste = 0,04 mol

  Vậy: CTCT của 2 este là: CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.

  Có: thể tích hơi của 14,8g este bằng thể tích hơi của 6,4g O2

  CTCT của 2 este là CH3COOCH3 và HCOOC2H5.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Toeic 2021: Ets Test 1 (Format Toeic Mới)
 • Giải Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều
 • Chuyên Đề Nguyên Hàm Và Bài Tập Nguyên Hàm Có Lời Giải
 • Giải Chi Tiết Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2021 Môn Lý Chuyên Vinh Lần 1
 • Đề Thi Kèm Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2021 Môn Toán Lần 1 Trường Thpt Chuyên Đại Học Vinh
 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Unit 10: Where Were You Yesterday?

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Unit 7: What Do You Like Doing?
 • Soạn Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 Chuẩn Chương Trình Sách Giáo Khoa
 • Soạn Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Chuẩn Chương Trình Sách Giáo Khoa
 • Soạn Bài Tập Làm Văn Lớp 4: Cấu Tạo Bài Văn Miêu Tả Cây Cối Trang 30
 • Sách Toán Tiếng Anh Lớp 5 Phát Triển Tư Duy
 • Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 10: Where were you yesterday?

  Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 10

  Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 10

  Unit 10.Where were you yesterday? Bài 10. Hôm qua bạn ở đâu?

  (1) Complete and say the words aloud.

  Hoàn thành và đọc to những từ sau.

  1. painted /id/

  2. played /d/

  3. watched /t/

  2) Complete with the words above and say the sentences aloud. (Hoàn thành với các từ trên và đọc to những câu sau.)

  Key:

  1. painted

  Cô ấy đã vẽ 1 bức tranh rất đẹp ngày hôm qua.

  2. played

  Anh ấy đã chơi piano sáng hôm qua.

  3. watched

  Mai và anh trai cô ấy đã xem TV tối nay.

  (1) Read and match. (Đọc và nối)

  Key:

  1 – b

  chơi cầu lông

  2 – c

  xem TV

  3 – a

  vẽ 1 bức tranh

  4 – d

  tưới hoa

  2) Look and write. (Nhìn và viết)

  1. painted a picture

  Tôi đã vẽ 1 bức tranh ngày hôm qua.

  2. played badminton

  Tony và Phong đã chơi cầu lông hôm qua.

  3. watched TV/ a video

  Linda đã xem TV/ video tối qua.

  4. watered the flowers

  Bố và tôi đã tưới hoa sáng nay.

  C. SENTENCE PATTERNS – cặp câu

  1) Read and match. (Đọc và nối)

  Key:

  1. d

  Sáng nay cậu đã ở đâu? Tớ ở vườn thú.

  2. a

  Sáng hôm qua Mai đã ở đâu? Cô ấy ở trường.

  3. e

  Bạn đã làm gì chiều nay? Tôi xem TV.

  4. b

  Mai và Linda đã làm gì chiều hôm qua? Họ tưới cây.

  5. c

  Họ đã chơi cờ phải không? Không phải.

  2) Put the words in order. Then read aloud.

  Xếp các từ theo đúng thứ tự sau đó đọc to.

  Key:

  1. Where were you yesterday morning?

  Bạn ở đâu sáng hôm qua?

  2. What did you do this afternoon?

  Bạn đã làm gì chiều nay?

  3. We painted a picture this afternoon.

  Chúng tôi đã vẽ 1 bức tranh chiều nay.

  4. Did you play the piano yesterday evening?

  Bạn đã chơi piano tối qua phải không?

  D. SPEAKING – nói

  1) Read and reply. (Đọc và đáp lại)

  Key:

  1. Bạn đã ở đâu tói hôm qua?

  2. Bạn đã làm gì tối qua?

  3. Cô ấy đã ở đâu sáng hôm qua?

  4. Cô ấy đã làm gì tối qua?

  2) Talk about what you did yesterday.

  Nói về việc bạn đã làm hôm qua.

  E. READING – đọc

  (1) Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

  Key:

  1. weekend

  2. home

  3. did

  4. watered

  5. played

  6. watched

  Jack: Bạn ở đâu cuối tuần trước?

  Linda: Tôi ở nhà.

  Jack: Bạn đã làm gì?

  Linda: Tôi tưới cây vào buổi sáng. Vào buổi chiều, tôi chơi cầu lông với mẹ tôi. Vào buổi tối, tôi xem TV.

  2) Read and tick (√) T (True) or F (False).

  Đọc và tích vào ô T (đúng), F (sai)

  Key:

  1. F

  Jack đã dậy sớm.

  2. F

  Vào buổi sáng, anh ấy dọn phòng khách.

  3. T

  Vào buổi chiều anh ấy làm vườn.

  4. T

  Sau đó anh ấy làm bài về nhà.

  5. F

  Vào buổi tối, anh ấy nói chuyện qua mạng với bạn của mình là Mai.

  Phong thân mến,

  Tớ là Jack. Hôm qua thật là vui và thoải mái. Tớ dậy muộn. Vào buổi sáng, tớ dọn phòng của mình. Vào buổi chiều, tớ tưới hoa trong vườn. Sau đó tớ làm bài về nhà. Vào buổi tối, tớ nói chuyện qua mạng với bạn là Nam. Chúng tớ nói về những bộ phim yêu thích. Cậu đã làm gì hôm qua?

  Jack

  F. WRITING – viết

  1) Look and write. (Nhìn và viết)

  Key:

  1. Tối qua Mai đã nghe nhạc.

  1. played chess

  Hôm qua Nam và Phong đã chơi cờ.

  2. played basketball

  Cuối tuần trước, Tony và Tom đã chơi bóng rổ.

  3. played the piano

  Tuần trước, Linda đã chơi piano.

  2) Write about what you did last weekend.

  Viết về những gì bạn đã làm cuối tuần trước.

  Key:

  Xin chào, tên tôi là………

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Bài Tập Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 1 Và Unit 2
 • Tải Về Lời Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 (Tập 1) Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Sách Trực Tuyến Miễn Phí Lời Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 (Tập 1) Ebook Trong Html
 • Giải Bài Tập Sbt Sinh Học Lớp 6 Chương 4: Lá
 • Bản Mềm: 35 Đề Và Đáp Án Đề Học Sinh Giỏi Toán Lớp 4
 • Chương1. Lý Thuyết Và Bài Tập Este Có Lời Giải Chi Tiết

  --- Bài mới hơn ---

 • 500 Bài Toán Hay Lạ Khó Tổng Hợp Môn Hóa Học 2021 (Có Giải Chi Tiết)
 • Bài Tập Hay Và Khó Phần Este Lipit
 • Đáp Án Đề Thi Thử Môn Toán Thpt Quốc Gia 2021 Lời Giải Chi Tiết
 • 15 Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2021 Môn Vật Lý Và Lời Giải Chi Tiết
 • Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Vật Lý 2021 Quỳ Hợp 2
 • 2) Danh pháp

  Tên Este = Tên gốc hiđrocacbon của rượu + Tên axit ( trong đó đuôi oic đổi thành at)

  3) Đồng phân

  – Đồng phân Axit

  – Đồng phân este

  – Đồng tạp chức

  – Đồng phân mạch vòng

  Lưu ý: C

  n

  H

  2n

  O

  2

  có thể có các đồng phân sau:

  – Đồng phân cấu tạo:

  + Đồng phân este no đơn chức

  + Đồng phân axit no đơn chức

  + Đồng phân rượu không no có một nối đôi hai chức

  + Đồng phân ete không no có một nối đôi hai chức

  + Đồng phân mạch vòng (rượu hoặc ete)

  + Đồng phân các hợp chất tạp chức:

  Chứa 1 chức rượu 1 chức anđehit

  Chứa 1 chức rượu 1 chức xeton

  Chứa 1 chức ete 1 chức anđehit

  Chứa 1 chức ete 1 chức xeton

  Một rượu không no và một ete no

  Một ete không no và một rượu no

  – Đồng phân cis – tran (Đồng phân rượu không no có một nối đôi hai chức – Đồng phân ete không

  no có một nối đôi hai chức – Một rượu không no và một ete no – Một ete không no và một rượu no)

  – Số đồng phân este no đơn chức =2

  n-2

  (1< n < 5)

  – Công thức tính số triglixerit tạo bởi glixerol với n axit carboxylic béo =n

  2

  (n+1)*1/2

  4) T/c vật lý

  – Các este là chất lỏng hoặc chất rắn trong điều kiện thường,

  – Các este hầu như không tan trong nước.

  – Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc

  có cùng số nguyên tử cacbon. do giữa các phân tử este không tạo được liên kết hiđro với nhau và

  liên kết hiđro giữa các phân tử este với nước rất kém.

  Thí dụ:

  CH

  3

  CH

  2

  CH

  2

  COOH

  (M = 88)

  =

  – Este no đơn chức khi cháy thu được

  2 2

  CO H O

  n n=

  d) Pư cháy

  độ và áp suất). đốt cháy hoàn

  toàn 1 gam X thì thể tích CO

  2

  thu được vượt quá 0,7 lít (ở

  đktc). CTCT của X

  A. O=CH-CH

  2

  (đktc) được 6,38 gam CO

  2

  . Mặt khác X T/d với dd NaOH được một muối và hai ancol là

  đồng đẳng kế tiếp. CTPT của hai este trong X

  A. C

  2

  H

  4

  O

  2

  2,5n =

  m

  = 1,77

  Vậy: X là CH

  3

  COOCH

  3

  và Y là CH

  3

  COOC

  2

  H

  5

  → đáp án C

  Câu 11: Este X no, đơn chức, mạch hở, không có Pư tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X cho sản phẩm

  cháy hấp thụ hoàn toàn vào dd nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)

  2

  thì vẫn thu được kết tủa.

  Thuỷ phân X bằng dd NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng

  nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là:

  A. 43,24% B. 53,33% C. 37,21% D. 36,26%

  Hướng Dẫn

  Cn

  nCO

  2

  0,1 0,1n

  CO

  2

  + Ca(OH)

  2

  – Pư cháy

  đặc, đun nóng. Khối lượng của este thu được là ( biết hiệu suất các phản ứng este đều 75%)

  A. 10,89 gam B. 11,4345 gam C. 14,52 gam D. 11,616 gam

  Hướng Dẫn

  --- Bài cũ hơn ---

 • 104 Bttn Tổng Hợp Este
 • 30 Bài Tập Este Cơ Bản Chọn Lọc, Có Lời Giải Chi Tiết.
 • 255 Câu Trắc Nghiệm Dòng Điện Xoay Chiều Có Lời Giải Chi Tiết (Nâng Cao
 • 215 Câu Trắc Nghiệm Dòng Điện Xoay Chiều Có Lời Giải Chi Tiết (Cơ Bản
 • Đề Thi Thử Môn Toán 2021 Có Lời Giải Chi Tiết Từng Câu (Hay Và Khó)
 • 30 Bài Tập Este Cơ Bản Chọn Lọc, Có Lời Giải Chi Tiết.

  --- Bài mới hơn ---

 • 104 Bttn Tổng Hợp Este
 • Chương1. Lý Thuyết Và Bài Tập Este Có Lời Giải Chi Tiết
 • 500 Bài Toán Hay Lạ Khó Tổng Hợp Môn Hóa Học 2021 (Có Giải Chi Tiết)
 • Bài Tập Hay Và Khó Phần Este Lipit
 • Đáp Án Đề Thi Thử Môn Toán Thpt Quốc Gia 2021 Lời Giải Chi Tiết
 • Bài 1: Este có tỉ khối hơi so với heli là 21,5. Cho 17,2gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 16,4 gam muối.Công thức của X là :

  Bài 2: Để đốt cháy hết 1,62 gam hỗn hợp hai este đơn chức, no đồng đẳng kế tiếp cần vừa đủ 1,904 lít Oxi (đktc). CTPT hai este là

  Đáp án: C

  ⇒ M este = 1,62 : 0,02 = 81

  Bài 3: Có hai este là đồng phân của nhau và đều do các axit mạch hở no một lần và rượu mạch hở no một lần tạo thành. Để xà phòng hóa 22,2 gam hỗn hợp hai este nói trên phải dùng hết 12 gam NaOH nguyên chất. Các muối sinh ra sau khi xà phòng hóa được sấy đến khan và cân được 21,8 gam (giả thiết là hiệu suất phản ứng đạt 100%). Cho biết công thức cấu tạo của hai este?

  Đáp án: B

  Este đơn chức

  Đáp án: A

  C nH 2nO 2 + O 2 → nCO 2 + nH 2 O

  Bài 7: Đun nóng 6,0 gam CH 3COOH với 6,0 gam C 2H 5OH (có H 2SO 4 xúc tác, hiệu suất phản ứng este hóa bằng 50%). Khối lượng este tạo ra là

  A. 4,2 gam. B. 4,4 gam.

  C. 7,8 gam. D. 5,3 gam.

  Đáp án: B

  n axit = n este = 0,1 mol

  Đáp án: C

  A. 12,3 gam. B. 16,4 gam.

  C. 4,1 gam. D. 8,2 gam.

  Đáp án: D

  m CH3COONa = 0,1.82 = 8,2g

  Đáp án: D

  ⇒ n O2 = 0,525 mol

  Bài 11: Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là

  Bài 12: Cho 23 gam C 2H 5OH tác dụng với 24 gam CH 3COOH (xúc tác H 2SO 4 đặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là:

  A. 21,12 gam. B. 26,4 gam.

  C. 22 gam. D. 23,76 gam.

  Bài 13: Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là:

  Bài 14: Đun nóng axit axetic với isoamylic (CH 3) 2CH-CH 2CH 2OH có H 2SO 4 đặc xúc tác thu được isoamyl axetat (dầu chuối). Tính lượng dầu chuối thu được từ 132,35 gam axit axetic đun nóng với 200 gam ancol isoamylic (Biết hiệu suất phản ứng đạt 68%)

  A. 97,5 gam. B. 195,0 gam.

  C. 292,5 gam. D. 159,0 gam.

  Đáp án: B

  Phương trình phản ứng:

  Bài 15: Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là

  A. 14,5. B. 17,5.

  C. 15,5. D. 16,5.

  Bài 16: Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam chất hữu cơ X, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm đốt cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư có 20 gam kết tủa xuất hiện, độ giảm khối lượng dung dịch là 8,5 gam. Biết M X < 100. CTPT của X là

  Đáp án: B

  Khối lượng dung dịch giảm:

  Bài 17: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH 4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

  A. 0,1 và 0,1 mol B. 0,1 và 0,01 mol

  C. 0,01 và 0,1 mol D. 0,01 và 0,01 mol

  Đáp án: A

  Este no đơn chức

  Bài 19: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO 2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là:

  A. etyl axetat. B. metyl propionat.

  C. isopropyl axetat. D. etyl propionat.

  Đáp án: B

  Bài 20: Đốt cháy hoàn toàn 2,96 gam este X no đơn chức thu được 2,688 lít khí CO 2 (ở đktc). CTPT của X là:

  Đáp án: C

  Bài 21: Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam ancol metylic. Giả thiết phản ứng hóa este đạt hiệu suất 60%.

  A. 125 gam. B. 150 gam.

  C. 175 gam. D. 200 gam.

  Đáp án: B

  Có:

  Ancol dư, tính theo axit

  A. etyl axetat. B. Metyl axetat.

  C. metyl propionat. D. propyl fomat.

  Bài 23: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị V là

  A. 200 ml. B. 500 ml.

  C. 400 ml. D. 300ml

  Đáp án: C

  n NaOH = n este = 0,2 mol.

  A. 8,72. B. 14,02.

  C. 13,10. D. 10,9.

  A. 9,72. B. 8,16.

  C. 7,62. D. 6,56.

  Đáp án: C

  Bài 26: Khi cho 45,6 gam anhiđric axetic tác dụng với 64,8 gam p-crezol thu được bao nhiêu gam este nếu hiệu suất của phản ứng đạt 80% ?

  A. 82,23 gam. B. 83,32 gam.

  C. 60 gam. D. 53,64

  Đáp án: D

  Bài 27: Đun nóng 6,0 gam CH 3COOH với 9,2 gam C 2H 5OH (có H 2SO 4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là

  A. 8,8 gam. B. 6,0 gam.

  C. 5,2 gam. D. 4,4 gam.

  Đáp án: D

  A. 7,84 B. 3,92.

  C. 15,68. D. 5,6.

  Đáp án: A

  Bảo toàn nguyên tử oxi

  Bài 29: Đốt cháy a gam C 2H 5OH thì thu được 0,2 mol CO 2. Đốt b gam CH 3COOH thu được 0,2 mol CO 2. Cho a gam C 2H 5OH tác dụng với b gam CH 3COOH có xúc tác H 2SO 4 đặc (H = 100%). Khối lượng este thu được là

  A. 4,4 gam. B. 8,8 gam.

  C. 10,6 gam. D. 12,2 gam.

  A. 7,04. B. 8,8.

  C. 14,08. D. 17,6.

  Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • 255 Câu Trắc Nghiệm Dòng Điện Xoay Chiều Có Lời Giải Chi Tiết (Nâng Cao
 • 215 Câu Trắc Nghiệm Dòng Điện Xoay Chiều Có Lời Giải Chi Tiết (Cơ Bản
 • Đề Thi Thử Môn Toán 2021 Có Lời Giải Chi Tiết Từng Câu (Hay Và Khó)
 • Thi Thử Toeic Online Miễn Phí Đề Thật Của Iig, Có Chấm Điểm (Mới Nhất)
 • Trọn Bộ 125 Đề Thi Toeic 2021 (Có Đáp Án)
 • Các Dạng Bài Tập Este Trong Đề Thi Đại Học Và Phương Pháp Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 9 Bài 3: Dân Chủ Và Kỷ Luật
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 9 Bài 12: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân
 • Giải Sbt Gdcd 9 Bài 12: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân
 • Giải Bài 6: Hợp Tác Cùng Phát Triển
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 9 Bài 13: Quyền Tự Do Kinh Doanh Và Nghĩa Vụ Đóng Thuế
  • Phản ứng đốt cháy 1 este

   • Este no, đơn chức, mạch hở
    • CTTQ: (C_{n}H_{2n}O_{2}, n geq 2)
    • Phản ứng cháy:
    • (C_{n}H_{2n}O_{2} + frac{3n -2}{2} O_{2} rightarrow nCO_{2} + n_{H_{2}O})
    • (n_{CO_{2}} = n_{H_{2}O})
    • (n_{O_{2}} = frac{3}{2}n_{CO_{2}} – n_{este})
   • Este không no, đơn chức, mạch hở có 1 liên kết C = C
   • Este không no, đơn chức, có k liên kết C=C trong phân tử
   • Este không no, có từ 2 liên kết C=C trở lên trong phân tử
    • (C_{n}H_{2n+2-2k}O_{m} + O_{2} rightarrow nCO_{2} + (n+1-k)H_{2}O)
    • (n_{este} = frac{n_{CO_{2}} – n_{H_{2}O}}{k-1})
   • Este bất kì
    • CTTQ: (C_{x}H_{y}O_{z}). x, y, z nguyên dương, (x geq 2, z geq 2)
    • Phản ứng cháy: (C_{x}H_{y}O_{z} + O_{2} rightarrow xCO_{2} + frac{y}{2}H_{2}O)
    • Áp dụng các định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn nguyên tố… để giải bài toán.
   Bài toán đốt cháy hỗn hợp các este

   • Bài toán đốt cháy 2 este đồng phân
     Các este đồng phân (Rightarrow) có cùng CTPT, cùng KLPT.
   • Bài toán đốt cháy 2 este tạo thành từ cùng 1 axit, 2 ancol đồng đẳng hoặc cùng 1 ancol, 2 axit đồng đẳng
    • Các este này sẽ có cùng dạng CTTQ (Rightarrow). Đặt CTPT trung bình để viết phương trình phản ứng, đưa về bài toán 1 este.
    • Số liên kết pi trong phân tử: (k = frac{2n_{C} – n_{H} + 2}{2})
   • Bài toán đốt cháy hỗn hợp nhiều este có cùng CTTQ
    • Đặt CTPT trung bình
    • Áp dụng các định luật bảo toàn để giải bài toán.

  Để giải được các dạng bài tập este, các bạn cần nắm vững kiến thức lý thuyết cũng như công thức tổng quát của este, cụ thể như sau:

  Các dạng bài tập este trong đề thi đại học

  Phương pháp giải

  Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam một este X thu được 3,52 gam (CO_{2}) và 1,44 gam (H_{2}O). Xác định công thức phân tử của X?

  (n_{H_{2}O} = frac{1,44}{18} = 0,08, (mol))

  • Thuỷ phân một este đơn chức
    Trong môi trường axit: Phản ứng xảy ra thuận nghịch

     (RCOOR’ + HOH rightleftharpoons RCOOH + R’OH)
  • Trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hoá): Phản ứng một chiều, cần đun nóng
    (RCOOR’ + NaOH overset{t^{circ}}{rightarrow}RCOOH + R’OH)
  • Thủy phân este đa chức

  Do (n_{CO_{2}} = n_{H_{2}O} Rightarrow) X có độ bất bão hòa của phân tử (Delta = 1)

  X là este no, đơn chức (Rightarrow) X dạng (C_{n}H_{2n}O_{2})

    Có thể là các axit khác nhau

    • Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đơn chức: (R(COOR’)_{n})
    • Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đa chức (m chức): (R_{m}(COOR’)_{n.m}R’_{n}). Khi n = m thành (R(COOR’)nR’ rightarrow) este vòng
    • Este no, 2 chức, mạch hở: (C_{n}H_{2n-2}O_{4})
    • Nếu T = 2 (Rightarrow) Este có 2 chức, T = 3 (Rightarrow) Este có 3 chức…

  Vậy công thức phân tử của X là: (C_{4}H_{8}O_{2})

  Dạng 2: Bài toán về phản ứng thuỷ phân este

  ((RCOO)_{n}R’ + nNaOH rightarrow nRCOONa + R'(OH)_{n})

  Ví dụ 2: Muốn thuỷ phân 5,6 gam hỗn hợp etyl axetat và etyl fomiat (etyl fomat) cần 25,96 ml NaOH 10% (D = 1,08 g/ml). Thành phần % khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là bao nhiêu ?

  Đặt x là số mol (CH_{3}COOC_{2}H_{5}) và y là số mol (HCOOC_{2}H_{5}).

  Phương trình phản ứng:

  (CH_{3}COOC_{2}H_{5} + NaOH rightarrow CH_{3}COONa + C_{2}H_{5}OH) (1)

  (HCOOC_{2}H_{5} + NaOH rightarrow HCOONa + C_{2}H_{5}OH) (2)

  (Rightarrow) % (m_{CH_{3}COOC_{2}H_{5}} = 47,14) %.

  Tổng hợp kiến thức về bài tập este cơ bản

  Các dạng bài tập về este lipit trong đề thi đại học

  • Chỉ số xà phòng hóa: là số mg KOH dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam lipit (tức là để trung hòa axit sinh ra từ sự thủy phân 1 gam lipit).
  • Chỉ số axit: số mg KOH dùng để trung hòa axit tự do có trong 1 mg lipit.

  Trong công nghiệp, phản ứng trên được tiến hành trong nồi hấp ở (220^{circ}C) và 25 atm.

  Dạng 2: Phản ứng xà phòng hóa của lipit

  Khi đun nóng với dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) thì tạo ra glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Muối natri hoặc kali của các axit béo chính là xà phòng.

  • bài tập este cơ bản
  • bài tập este violet
  • bài tập este đa chức
  • bài tập quy đổi este
  • bài tập lý thuyết este
  • bài tập este hay và khó
  • bài tập phản ứng este hóa
  • bài tập phản ứng este hóa
  • phương pháp giải bài tập este khó
  • các dạng bài tập este lipit có lời giải
  • bài tập trắc nghiệm este lipit có đáp án
  • các dạng bài tập este trong đề thi đại học

  Trong 1 tấn xà phòng có 72% khối lượng natri stearate.

  (Rightarrow m_{C_{17}H_{35}COONa} = 720kg)

  Khối lượng chất béo là : (frac{702,63.100}{89} = 789,47kg)

  Tu khoa lien quan:

  Tác giả: Việt Phương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1: Giải Các Dạng Bài Tập Về Este
 • Các Dạng Bài Tập Và Cách Giải Bài Tập Este Hay Nhất
 • Giải Bài Tập Hóa Học 12 Sbt Bài 1
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 1: Este
 • Bài 19: Khí Áp Và Gió Trên Trái Đất
 • Bài 1: Giải Các Dạng Bài Tập Về Este

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Dạng Bài Tập Este Trong Đề Thi Đại Học Và Phương Pháp Giải
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 9 Bài 3: Dân Chủ Và Kỷ Luật
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 9 Bài 12: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân
 • Giải Sbt Gdcd 9 Bài 12: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân
 • Giải Bài 6: Hợp Tác Cùng Phát Triển
 • Chương 1: Este – Lipit. Công thức và hướng dẫn giải các dạng bài tập về Este trong sách giáo khoa lớp 12.

  Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 12): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống bên cạnh các câu sau:

  a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.

  b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO .

  e) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.

  a) S vì có một số este được điều chế bằng phương pháp điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

  b) S vì phân tử este không có nhóm COO (chỉ có RCOO )

  e) S vì axit có thể là axit vô cơ. Câu đúng phải là: “Sản phẩm của phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol là este.”

  Bài 2 (trang 7 SGK Hóa 12): Ứng với công thức C 4H 8O 2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

  A. 2; B. 3; C. 4; D. 5

  Bài 3 (trang 7 SGK Hóa 12): Chất X có CTPT C 4H 8O 2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C 2H 3O 2 Na. Công thức cấu tạo của X là:

  Bài 4 (trang 7 SGK Hóa 12): Khi thủy phân este X có công thức phân tử C 4H 8O 2 trong dung dịch NaOh thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H 2 bằng 23. Tên của X là:

  A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

  C. Metyl propionat D. Propyl fomat.

  – Vì Z có tỉ khối hơi so với H 2 nên suy ra Z có thể ở dạng hơi. Do đó, Z là rượu.

  Bài 5 (trang 7 SGK Hóa 12): Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và môi trường bazơ khác nhau ở điểm nào?

  – Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên bề mặt dung dịch.

  – Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều, este phản ứng hết.Phản ứng này còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa.

  Bài 6 (trang 7 SGK Hóa 12): Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít CO 2 (đktc) và 5,4 gam nước.

  a) Xác định công thức phân tử của X.

  b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.

  Y là rượu R 1 OH, Z là muối RCOONa

  Vì este X là no đơn chức nên Y cũng là rượu no đơn chức. Gọi CTPT của Y là C mH 2m+2 O

  Công thức cấu tạo của X:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Dạng Bài Tập Và Cách Giải Bài Tập Este Hay Nhất
 • Giải Bài Tập Hóa Học 12 Sbt Bài 1
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 1: Este
 • Bài 19: Khí Áp Và Gió Trên Trái Đất
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lí 6 Bài 19: Khí Áp Và Gió Trên Trái Đất
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 1: Este

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Hóa Học 12 Sbt Bài 1
 • Các Dạng Bài Tập Và Cách Giải Bài Tập Este Hay Nhất
 • Bài 1: Giải Các Dạng Bài Tập Về Este
 • Các Dạng Bài Tập Este Trong Đề Thi Đại Học Và Phương Pháp Giải
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 9 Bài 3: Dân Chủ Và Kỷ Luật
 • 1. Giải bài 1.1 trang 3 SBT Hóa học 12

  A. 2. B. 3. C.4. D. 5

  Phương pháp giải

  – Bước 1: Tính k (tổng số liên kết π và vòng trong phân tử), tìm số liên kết π trong gốc hiđrocacbon.

  – Bước 2: Viết các đồng phân của este fomat HCOOR’ (R’ mạch không nhánh, có nhánh).

  – Bước 3: Thực hiện chuyển lần lượt 1 cacbon từ gốc R’ sang gốc R cho đến khi R’ chỉ còn H thì dừng lại.

  Hướng dẫn giải

  k = 1

  – Vì este đơn chức có một liên kết trong nhóm COO nên gốc R và R’ đều là gốc hiđrocacbon no.

  Các đồng phân của este fomat HCOOR’

  – Chuyển lần lượt 1C từ gốc R’ sang gốc R

  Ta thấy ở đồng phân thứ 4, R’ chỉ còn 1C nên đã là đồng phân cuối cùng.

  → Chọn C.

  2. Giải bài 1.2 trang 3 SBT Hóa học 12

  Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây :

  (5) ; (6) HOOCCH 2CH 2 OH ;

  Những chất thuộc loại este là

  A. (1),(2), (3), (4), (5), (6).

  B. (1), (2), (3), (5), (7).

  C. (1), (2), (4), (6), (7).

  D.(1), (2), (3), (6), (7).

  Phương pháp giải

  Dựa vào định nghĩa về este: Khi ta thay thể nhóm (-OH) trong phân tử axit bằng gốc (-OR’) thì thu được este.

  Chú ý: Cách viết khác của este

  R – COO – R’ hoặc R’ – OOC – R hoặc R’ – OCO – R (R’≠ H)

  Hướng dẫn giải

  Các chất (1), (2), (3), (5), (7) thuộc loại este.

  → Chọn B.

  3. Giải bài 1.3 trang 3 SBT Hóa học 12

  Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH 2 O. X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với natri. Công thức cấu tạo của X là

  C. HCOOCH 3 D. OHCCH 2 OH.

  Phương pháp giải

  X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na, suy ra X là este.

  Hướng dẫn giải

  X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na X là este.

  Dựa vào đáp án X có 2 nguyên tử O trong phân tử

  → Chọn C.

  4. Giải bài 1.4 trang 3 SBT Hóa học 12

  A. etyl axetat. B. metyl propionat

  C. metyl axetat. D. propyl axetat.

  Phương pháp giải

  Danh pháp của este RCOOR’ = tên gốc hiđrocacbon R’ + tên gốc axit (“ic” “at”).

  Hướng dẫn giải

  Gốc -CH 3: metyl

  Axit CH 3CH 2 COOH : axit propionic

  → Chọn B.

  5. Giải bài 1.5 trang 3 SBT Hóa học 12

  Thuỷ phân este E có công thức phân tử C 4H 8O 2 (có mặt H 2SO 4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là

  A. metyl propionat. B. propyl fomat.

  C. ancol etylic. D. etylaxetat.

  Phương pháp giải

  – Dựa vào công thức ở mỗi đáp án, viết phương trình hóa học.

  – Từ sản phẩm tạp thành xét xem sản phẩm thủy phân có thể điều chế trực tiếp ra chất còn lại hay không để chọn đáp án đúng.

  Hướng dẫn giải

  Đáp án A: ({C_2}{H_5}{text{COOC}}{{text{H}}_3} + {H_2}Oxrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}{C_2}{H_5}{text{COO}}H + C{H_3}OH)

  Sản phẩm thủy phân không thể điều chế trực tiếp ra chất còn lại.

  Đáp án B: (HCOO{C_3}{H_7} + {H_2}Oxrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}HCOOH + {C_3}{H_7}OH)

  Sản phẩm thủy phân không thể điều chế trực tiếp ra chất còn lại.

  Đáp án C: ancol etylic không bị thủy phân

  Đáp án D: (C{H_3}{text{COO}}{{text{C}}_2}{H_5} + {H_2}Oxrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}C{H_3}{text{COO}}H + {C_2}{H_5}OH)

  ({C_2}{H_5}OH + {O_2}xrightarrow{{xt,{t^o}}}C{H_3}{text{COO}}H + {H_2}O)

  Chọn đáp án D.

  6. Giải bài 1.6 trang 3 SBT Hóa học 12

  Phương pháp giải

  – Bảo toàn khối lượng tìm khối lượng ancol.

  Hướng dẫn giải

  Bảo toàn khối lượng:

  → 3,7 + 4 = 5,4 + m ancol

  →m ancol = 2,3 gam

  Vì X là este đơn chức nên n ancol = n X = 0,05 mol

  → Chọn A.

  Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X. Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Thu được 7.85 g hỗn hợp hai muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp và 4.95g 2 hai ancol bậc I. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của hai este là :

  B. HCOOC 2H 5, 45% ; CH3COOCH3, 55%.

  C. HCOOC 2H 5, 55% ; CH3COOCH3, 45%.

  Phương pháp giải

  Bảo toàn khối lượng để tìm khối lượng hỗn hợp este

  – Vì este là đơn chức nên n este = n NaOH

  – Đặt số mol của X và Y lần lượt là x, y mol.

  – Lập hệ phương trình, suy ra phần trăm khối lượng của hai este

  Hướng dẫn giải

  n NaOH = 0,1.1 = 0,1 mol

  Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

  m hh este = m muối + m rượu – m NaOH = 7,85 + 4,95 – 0,1.40 = 8,8 g

  Theo đề bài hỗn hợp este là đơn chức → n NaOH = n hh este = 0,1 mol

  → M este = 88 g/mol.

  → Loại đáp án B, C

  Từ phản ứng thuỷ phân và khối lượng sản phẩm muối ta có hệ pt

  → x = 0,025 mol; y = 0,075 mol

  → Chọn D.

  Este X có công thức đơn giản nhất là C 2H 4 O. Đun sôi 4,4 g X với 200 g dung dịch NaOH 3% đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

  Phương pháp giải

  – Từ đáp án suy ra CTPT của X → số mol của X

  – Vì n X < n NaOH → chất rắn gồm muối và NaOH dư → khối lượng của muối

  – n X = n muối → CT của muối

  → Công thức este.

  Hướng dẫn giải

  → n X = 0,05 mol. Đặt CTHH của X dạng RCOOR’

  PT: RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

  → m NaOH(dư) = 0,1 mol

  → Chất rắn thu được gồm RCOONa 0,05 mol và NaOH dư 0,1 mol

  → Chọn B.

  a) Dung dịch natri hiđroxit ?

  b) Natri kim loại ?

  c) Ancol etylic ?

  d) Dung dịch AgNO 3/NH 3 sinh ra Ag ?

  Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

  Phương pháp giải

  – Dựa vào tính chất hóa học của các chất tương ứng.

  Hướng dẫn giải

  Tác dụng được với dung dịch natri hiđroxit : A và B.

  HCOOCH 3 + NaOH → HCOONa + CH 3 OH

  Tác dụng được với natri kim loại : A và C.

  HOCH 2CHO + Na → NaOCH2CHO + ½ H 2

  Tác dụng được với ancol etylic : A và C.

  Tác dụng được với AgNO 3/NH 3 sinh ra Ag : B và C.

  Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lần lượt là 48,65% ; 8,11% và 43,24%

  a) Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có và gọi tên X.

  b) Đun nóng 3,7 g X với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng, thu được 4,1 g muối rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của X.

  Phương pháp giải

  Viết các đồng phân ứng với CTPT đã tìm được, dựa vào lý thuyết về danh pháp của este và gọi tên các este tương ứng.

  b. Gọi công thức của X là RCOOR 1 (R 1 # H)

  Hướng dẫn giải

  x : y : z = (48,65/12) : (8,11/1) : (43,24/16) = 3: 6 : 2

  Các công thức cấu tạo có thể có của X là :

  HCOOC 2H 5 (etyl fomat) và CH 3COOCH 3 (metyl axetat).

  b. Đặt công thức của X là RCOOR 1 (R 1 # H).

  RCOOR 1 + NaOH → RCOONa + R 1 OH

  Muối khan là RCOONa có số mol = số mol X = 0,05 mol

  Từ đó suy ra muối là CH 3 COONa.

  Công thức cấu tạo của X là CH 3COOCH 3

  Hai este X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44.

  a) Tìm công thức phân tử của X và Y.

  b) Cho 4,4 g hồn hợp X và Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,45 g chất rắn khan và hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Xác định công thức cấu tạo của X, Y và gọi tên chúng.

  Phương pháp giải

  a. Từ tỷ khối hơi của X so với hiđro, tìm được M X

  b. Vì X, Y đều đơn chức nên n este = n muối

  Hướng dẫn giải

  a) M X = 44.2 = 88 (g/mol).

  Ta có : 12x + y = 56 → x = 4;y = 8

  b) Đặt công thức chung của 2 este là RCOOR ‘. Phản ứng thủy phân trong dung dịch NaOH:

  RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

  Chất rắn khan là hỗn hợp muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp (vì hai ancol là đồng đẳng kế tiếp).

  → R = 22.

  Phương pháp giải

  – Từ sản phẩm cháy ta tìm được số mol C, H và O.

  – Tìm công thức đơn giản nhất của X là

  – Mà X là este đơn chức, suy ra công thức phân tử của X.

  Từ sản phẩm cháy ta có :

  x : y : z = 0,2 : 0,3 : 0,1 = 2 : 3 : 1.

  Vì X được tạo ra từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ Z nên có công thức cấu tạo :

  HCOOCH 2CH=CH 2 (anlyl fomat) hoặc CH 2=CHCOOCH 3 (metyl acrylat).

  Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H 2 thoát ra (đktc). Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M.

  Thêm vào phần ba một lượng H 2SO 4 làm xúc tác rồi thực hiện phản ứng este hoá, hiệu suất đạt 60%.

  a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

  b) Tính khối lượng của hỗn hợp X đã dùng và khối lượng este thu được.

  Phương pháp giải

  Phần ba: Vì n ancol < n axit hiệu suất tính theo số mol của ancol

  Hướng dẫn giải

  a) Phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra:

  b)

  n NaOH = 0,2.1 = 0,2 mol

  Phần ba: Vì n ancol < n axit hiệu suất tính theo số mol của ancol

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 19: Khí Áp Và Gió Trên Trái Đất
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lí 6 Bài 19: Khí Áp Và Gió Trên Trái Đất
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lí 11 Bài 6: Tự Nhiên Và Dân Cư Hoa Kì
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lí 11 Bài 6: Kinh Tế Hoa Kì
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lý 11 Bài 4: Thực Hành Tìm Hiểu Những Cơ Hội Và Thách Thức Của Toàn Cầu Hóa Đối
 • Tin tức online tv