Bài Tập Hóa 12

--- Bài mới hơn ---

 • Trọn Bộ Công Thức Toán 11
 • Bài Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Bài Tập Cùng Em Học Toán 5
 • Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1
 • Rèn Kỹ Năng Giải Bài Tập Di Truyền Sinh Học 9 : Trường Thcs Quảng Sơn
 • English Grammar In Use 5Th Full (Pdf+Audio)
 • Hóa học 12 30/12/15 Trần Phú Quí 1 CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM  Bài 1. Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần của: A. điện tích hạt nhân nguyên tử. B. khối lượng riêng C. nhiệt độ sôi D. số oxi hóa Bài 2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là: A. ns1. B. ns2 C. ns2np1 D. (n – 1)dxnsy Bài 3. Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây ? A. Ag+ B. Cu+ C. Na+. D. K+ Bài 4. Để bảo quản các kim loại kiềm, người ta cần phải A. ngâm chúng vào nước B. giữ chúng trong lọ có đây nắp kín C. ngâm chúng trong rượu nguyên chất D. ngâm chúng trong dầu hỏa. Bài 5. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào trong đó ion Na+ bị khử thành nguyên tử Na ? A. 4Na + O2  2Na2O. B. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2. C. 4NaOH  4Na + O2 + 2H2O. D. 2Na + H2SO4  Na2SO4 + H2. Bài 6. Phản ứng đặc trưng nhất của các kim loại kiềm là phản ứng nào ? A. Kim loại kiềm tác dụng với nước. B. Kim loại kiềm tác dụng với oxi. C. Kim loại kiềm tác dụng với dung dịch axit. D. Kim loại kiềm tác dụng với dung dịch muối. Bài 7. Hiện tượng nào xảy ra khi cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4 ? A. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa xanh. B. Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu. C. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ. D. Bề mặt kim loại có màu đỏ và có kết tủa màu xanh. Bài 8. Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím ? A. NaOH B. NaHCO3 . C. Na2CO3 D. NaCl Bài 9. Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân ? A. LiCl B. Na2CO3 C. KHCO3. D. KBr Bài 10. Nếu M là nguyên tố nhóm IA thì oxit của nó có công thức là gì ? A. MO2 B. M2O3 C. MO D. M2O. Bài 11. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là: A. 1e B. 2e. C. 3e D. 4e Bài 12. Cho các chất: Ca , Ca(OH)2 , CaCO3 , CaO. Dựa vào mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ, hãy chọn dãy biến đổi nào sau đây có thể thực hiện được ? A. Ca CaCO3  Ca(OH)2  CaO B. Ca  CaO  Ca(OH)2 CaCO3. C. CaCO3 Ca  CaO  Ca(OH)2. D. CaCO3 Ca(OH)2  Ca  CaO. Bài 13. Có thể dùng chất nào sau đây để làm mềm nước có tính cứng tạm thời ? A. NaCl B. H2SO4 C. Na2CO3. D. KNO3 Bài 14. Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ: A. có kết tủa trắng. B. có bọt khí thoát ra C. có kết tủa trắng và bọt khí thoát ra D. không có hiện tượng gì A. NO3 - B. SO4 2- C. ClO4 - D. PO4 3-. Bài 16. Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2 , Mg(NO3)2 , Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước ? A. dung dịch NaOH B. dd K2SO4 C. dd Na2CO3. D. dd NaNO3 Hóa học 12 30/12/15 Trần Phú Quí 2 Bài 17. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là: A. 1. B. 2 C. 3 D. 4 Bài 18. Muối khi tan trong nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm. Muối đó là: A. NaCl B. Na2CO3. C. KHSO4 D. MgCl2 Bài 19. Cặp chất không xảy ra phản ứng là: A. dung dịch NaOH và Al2O3 B. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2. C. K2O và H2O D. dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl Bài 20. Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion: A. SO4 2- và Cl- B. HCO3 - và Cl- C. Na+ và K+ D.Ca2+ và Mg2+. Bài 21. Chất không có tính chất lưỡng tính là: A. Al2O3 B. Al(OH)3 C. AlCl3. D. NaHCO3 Bài 22. Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là: A. R2O B. RO. C. R2O3 D. RO2 Bài 23. Dãy các hidroxit được xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là: A. Mg(OH)2 , Al(OH)3 , NaOH B. NaOH , Mg(OH)2 , Al(OH)3. C. Mg(OH)2 , NaOH , Al(OH)3 D. NaOH , Al(OH)3 , Mg(OH)2 Bài 24. Để bảo quản Na người ta ngâm Na trong: A. nước B. dầu hỏa. C. phenol lỏng D. rượu etylic Bài 25. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là: A. quặng manhetit B. quặng boxit. C. quặng đolomit D. quặng pirit Bài 26. Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: A. CaO + CO2 CaCO3 B. MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl C. CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O D. Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu. Bài 27. Nguyên tử kim loại có cấu hình electron 1s22s22p63s1 là: A. Mg (Z=12) B. Li (Z=3) C. K (Z=19) D. Na (Z=11). Bài chúng tôi 2 phương trình phản ứng: Al(OH)3 + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 6H2O Al(OH)3 + KOH  KAlO2 + 2H2O Hai phản ứng trên chứng tỏ Al(OH)3 là chất: A. có tính axit và tính khử B. có tính bazơ và tính khử C. có tính lưỡng tính. D. vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử Bài 29. Kim loại không bị hòa tan trong dung dịch axit HNO3 đặc, nguội nhưng tan được trong dung dịch NaOH là: A. Fe B. Al. C. Pb D. Mg Bài 30. Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng để sản xuất clorua vôi. Chất X là: A. KOH B. NaOH C. Ba(OH)2 D. Ca(OH)2. Bài 31. Trong dãy các chất: AlCl3 , NaHCO3 , Al(OH)3 , Na2CO3 , Al. Số chất trong dãy đều tác dụng được với axit HCl, dung dịch NaOH là: A. 2 B. 4 C. 3. D. 5 Bài 32. Dãy gồm các chất đều có tính lưỡng tính là: A. NaHCO3 , Al(OH)3 , Al2O3. B. AlCl3 , Al(OH)3 , Al2O3 C. Al , Al(OH)3 , Al2O3 D. AlCl3 , Al(OH)3 , Al2(SO4)3 Bài 33. Công thức thạch cao sống là: A. CaSO4 B. CaSO4.2H2O. C. CaSO4.H2O D. 2CaSO4.H2O Bài 34. Cấu hình electron của cation R3+ có phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là: A. S B. Al. C. N D. Mg Hóa học 12 30/12/15 Trần Phú Quí 3 Bài 35. Trong công nghiệp kim loại nhôm được điều chế bằng cách: A. điện phân AlCl3 nóng chảy B. điện phân Al2O3 nóng chảy. C. điện phân dung dịch AlCl3 D. nhiệt phân Al2O3 Bài 36. Để làm mất tính cứng của nước có thể dùng: A. Na2SO4 B. NaHSO4 C. Na2CO3. D. NaNO3 Bài 37. Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây ? A. Ca(HCO3)2, MgCl2 B. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. C. Mg(HCO3)2, CaCl2 D. MgCl2, CaSO4 kiềm ? A. AlCl3 và Al2(SO4)3 B. Al(NO3)3 và Al(OH)3 C. Al2(SO4)3 và Al2O3 D. Al(OH)3 và Al2O3 Bài 39. Để phân biệt 3 dung dịch loãng NaCl , MgCl2 , AlCl3. Có thể dùng: A. dd NaNO3 B. dd H2SO4 C. dd NaOH. D. dd Na2SO4 Bài 40. Có 3 chất Mg , Al , Al2O3. Có thể phân biệt 3 chất chỉ bằng một thuốc thử là chất nào sau đây ? A. dd HCl B. dd HNO3 C. dd KOH. D. dd CuSO4 Bài 41. Có các chất sau NaCl , NaOH , Na2CO3 , HCl. Chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là A. NaCl B. NaOH C. Na2CO3. D. HCl Bài 42. Các dung dịch CuSO4 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây ? A. NaOH B. HNO3 C. HCl D. NH3. Bài 43. Hiện tượng nào sau đây đúng khi cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 ? A. Sủi bọt khí , dung dịch vẫn trong suốt và không màu B. Sủi bọt khí và dung dịch đục dần do tạo ra chất kết tủa C. Dung dịch đục dần do tạo ra chất kết tủa sau đó kết tủa tan và dung dịch trở lại trong suốt D. Dung dịch đục dần do tạo ra chất kết tủa và kết tủa không tan khi cho dư dung dịch NH3. Bài 44. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit ? A. Al2O3 được sinh ra khi nhiệt phân muối Al(NO3)3. B. Al2O3 bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao C. Al2O3 tan được trong dung dịch NH3 D. Al2O3 là oxit không tạo muối Bài 45. Có các dung dịch : KNO3 , Cu(NO3)2 , FeCl3 , AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ? A. dd NaOH dư. B. dd AgNO3 C. dd Na2SO4 D. dd HCl Bài 46. Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước lạnh tạo dung dịch kiềm ? A. Na, K, Mg, Ca B. Be, Mg, Ca, Ba C. Ba, Na, K, Ca. D. K, Na, Ca, Zn Bài 47. Tính chất hóa học chung của các kim loại kiềm , kiềm thổ, nhôm là gì ? A. tính khử mạnh. B. tính khử yếu C. tính oxi hóa yếu D. tính oxi hóa mạnh Bài 48. Giải pháp nào sau đây được sử dụng để điều chế Mg kim loại ? A. Điện phân nóng chảy MgCl2. B. Điện phân dung dịch Mg(NO3)2 C. Cho Na vào dung dịch MgSO4 D. Dùng H2 khử MgO ở nhiệt độ cao Bài 49. Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với H2O (dư). Sau phản ứng thu được 0,336 lit khí H2 (đktc). Kim loại kiềm là: A. K B. Na. C. Rb D. Li ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Hóa học 12 30/12/15 Trần Phú Quí 4 Bài 50. Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy thu được 0,896 lit khí (đktc) ở anot và 1,84 gam kim loại ở catot. Công thức hóa học của muối là: A. LiCl B. NaCl. C. KCl D. RbCl ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 51. Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy thu được 0,896 lit khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức hóa học của muối là: A. LiCl B. NaCl. C. KCl D. RbCl ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 52. Điện phân nóng chảy 4,25 gam muối clorua của một kim loại kiềm thu được 1,568 lit khí tại anot (đo ở 109,2oC và 1 atm). Kim loại kiềm đó là: A. Li. B. Na C. K D. Rb. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 53. Cho 3,9 gam kali tác dụng với nước thu được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch KOH thu được là: A. 0,1M B. 0,5M C. 1M. D. 0,75M. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 54. Hòa tan 4,7 gam K2O vào 195,3 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là: A. 2,6% B. 6,2% C. 2,8%. D. 8,2%. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Hóa học 12 30/12/15 Trần Phú Quí 5 Bài 55. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit khí SO2 (đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là: A. 20,8 gam B. 23,0 gam C. 18,9 gam D. 25,2 gam. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 56. Cho 6,85 gam kim loại X thuộc nhóm IIA vào nước thu được 1,12 lit khí H2 (đktc). Kim loại X là: A. Sr B. Ca C. Mg D. Ba. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 57. Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lit khí (đktc). Kim loại kiềm thổ đó có kí hiệu hóa học là: A. Ba B. Mg C. Ca. D. Sr ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 58. Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây ? A. Be B. Mg C. Ca. D. Ba. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 59. Sục 8,96 lit khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2 . Số gam kết tủa thu được là: A. 25 gam B. 10 gam. C. 12 gam D. 40 gam ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 60. Sục 6,72 lit khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2 . Số gam kết tủa thu được là: A. 10 gam B. 15 gam. C. 20 gam D. 25 gam ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Hóa học 12 30/12/15 Trần Phú Quí 6 Bài 61. Hòa tan 5,4 gam Al bằng một lượng dung dịch H2SO4 loãng (dư) . Sau phản ứng thu được dung dịch X và V lit khí H2 (đktc). Giá trị của V là: A. 2,24 lit. B. 6,72 lit. C. 3,36 lit. D. 4,48 lit. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 62. Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lit khí H2 (đktc). Khối lượng bột nhôm đã tham gia phản ứng là: A. 5,4 gam. B. 10,4 gam C. 2,7 gam D. 16,2 gam ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 63. Cần bao nhiêu bột nhôm để có thể điều chế được 78 gam crom từ Cr2O3 bằng phương pháp nhiệt nhôm ? A. 27,0 gam B. 54,0 gam C. 67,5 gam D. 40,5 gam. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 64. Xử lí 9 gam hợp kim nhôm bằng dung dịch NaOH đặc nóng (dư) thoát ra 10,08 lit khí (đktc) , còn các phần khác của hợp kim không phản ứng. Thành phần % khối lượng Al trong hợp kim là bao nhiêu ? A. 75% B. 80% C. 90%. D. 60% ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 65. Cho 5,4 gam Al vào 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thể tích khí H2 (đktc) thu được là: A. 4,48 lit B. 0,448 lit C. 0,672 lit. D. 0,224 lit ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Hóa học 12 30/12/15 Trần Phú Quí 7 Bài 66.Hòa tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch A. Trung hòa dung dịch A cần 100 ml dung dịch H2SO41M. Tính m A. 2,3 g B. 4,6 g. C. 6,9 g D. 9,2 g. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 67. Cho 3 gam hỗn hợp gồm Na và kim loại kiềm M tác dụng với nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần 800 ml dung dịch HCl 0,25 M. Kim loại M là: A. Li. B. Cs C. K D. Rb. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 68. Cho 17 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm đứng kế tiếp nhau trong nhóm IA tác dụng với nước thu được 6,72 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Hỗn hợp X gồm: A. Li và Na B. Na và K. C. K và Rb D. Rb và Cs ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 69. Cho 17 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm đứng kế tiếp nhau trong nhóm IA tác dụng với nước thu được 6,72 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Thể tích dung dịch HCl 2M cần để trung hòa dung dịch Y là: A. 200 ml B. 250 ml C. 300ml. D. 350 ml ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 70. Cho hỗn hợp Na và Mg lấy dư vào 100 g dung dịch H2SO4 20% thì thể tích khí H2 (đktc) thoát ra là: A. 4,57 lit B. 54,35 lit C. 49,78 lit D. 57,35 lit ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Bài 71. Nồng dộ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 39 gam kim loại K vào 362 gam nước là: A. 12% B. 13% C. 14% D. 15%. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Hóa học 12 30/12/15 Trần Phú Quí 8 Bài 72. Trong 1 lit dung dịch Na2SO4 0,2M có tổng số mol các ion do muối phân li ra là:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao
 • Giải Bài Tập Hoá 10 Chương Nguyên Tử: Bài 1 Và Bài 2
 • Giải Bài Tập 6 Trang 44 Sgk Giải Tích 12
 • Giải Bài Tập Môn Toán 6
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 8 (Tập 2)
 • Loigiaihay Là Gì 99+ Lời Giải Hay Cho Học Sinh Lớp 1 – Lớp 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Ôn Tập Hình Học Lớp 7 Học Kỳ Ii
 • Ôn Tập Toán Hình Học Lớp 7 Học Kì 1
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Toán
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 – Mai Lan Hương (Có Đáp Án)
 • Bài 3: Từ Láy – Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7
 • Loigiaihay là từ khóa được rất nhiều em học sinh phổ thông tìm kiếm, đăc biệt là trong thời gian thi cử đang cận kề. Hiện nay có rất nhiều website cung cấp lời giải hay cho các bạn từ lớp 1 – 12. Tuy nhiên để tìm được một địa chỉ uy tín để học tập thì không hề đơn giản.

  1. Loigiaihay là gì?

  Loigiaihay (Lời giải hay) là website cung cấp miễn phí kiến thức nằm trong chương trình học sách giáo khoa cho các em học sinh, phụ huynh, giáo viên.

  Theo đó, người dùng rất dễ dàng tìm kiếm đáp án cho các bài tập trên lớp ở website này, giúp các em học tốt các môn học quan trọng như Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Vật ký, Tin học,…

  Ngoài ra tại chúng tôi các em còn tìm thấy những kiến thức bổ sung, tham khảo, tóm tắt kiến thức giúp cho việc học tập thuận lợi hơn.

  Hơn thế, với các bài thi, đề kiểm tra bám sát chương trình học sẽ giúp các em làm quen dần và thuận lợi vượt qua các bài thi trong năm học và cuối cấp học.

  loigiaihay.com cam kết luôn luôn cập nhật chương trình học theo Bộ giáo dục, đảm bảo không bỏ lỡ bất cứ kiến thức quan trọng nào cho các em học sinh.

  Vì vậy các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm khi cho con em mình tham gia vào loigiaihay.com

  2. Tổng quan về loigiaihay

  Ở lời giải hay, các em học sinh có thể tìm thấy rất nhiều bài giải cho bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập. Nhờ đó, các em sẽ học tốt hơn các môn học và có một kỳ học thành công.

  • Cấp tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5): Có các môn học chính là Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên & Xã hội, Đạo đức. Lời giải hay sẽ giúp các em giải bài tập các môn học này, hướng dẫn các em học tốt, đưa ra các bài văn mẫu để tham khảo. Cùng với đó là đề thi, đề kiểm tra các môn học cho các em làm quen và ôn tập lại kiến thức ở trường. Đặc biệt với các em học sinh lớp 5 sẽ có thêm đề thi vượt cấp để thi thử.
  • Cấp trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9): gồm các môn học quan trọng như Toán, Văn, Anh, Sinh, Hóa Lý, Sử, Địa, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ,… Lời giải hay không chỉ giúp các em giải chi tiết bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập mà còn cung cấp tài liệu Dạy và Học các môn, soạn văn hay và ngắn, đề thi tổng hợp. Đặc biệt với các em lớp 9 sẽ được ôn luyện với bộ đề thi thử vượt cấp chất lượng, chọn lọc và bám sát chương trình.
  • Cấp trung học phổ thông (từ lớp 10 đến lớp 12): là cấp học quan trọng trước khi bước vào kỳ thi Đại học. Do đó lượng kiến thức ở cấp học này rất lớn. Các em sẽ được tiếp cận với chương trình học nâng cao và cơ bản, do đó ở lời giải hay các em cũng sẽ tìm thấy đáp án cho cả 2 loại chương trình học này. Nhờ đó các em có thể hoàn thành tốt cấp học của mình.

  Loigiaihay toán 7

  Để học tốt toán lớp 7, các em có thể tham khảo tại chúng tôi Tại đây các em sẽ có được tổng hợp các công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học trong sách giáo khoa Toán lớp 7.

  Ở phần Đại  số – Tập 1 – sách giáo khoa toán các em sẽ có 2 chương, tương đương với 19 bài học. Cùng với đó là các phần ôn tập chương và luyện đề kiểm tra.

  Lời giải hay sẽ giúp các em có được đáp án chính xác và nhanh nhất cho các bài tập này.

  Ở phần Hình học – Tập 1 – sách giáo khoa toán các em cũng có tổng cộng 2 chương và 15 bài học. Cùng với các bài ôn tập khi kết thúc mỗi chương giúp các em tổng hợp được kiến thức quan trọng, cần nhớ nhất trong chương trình.

  Ở học kỳ 2, sách giáo khoa tập 2, các em cũng sẽ có các bài tập tương tự như trên tương ứng với các bài học. Do đó, lời giải hay tiếp tục cùng các em đưa ra đáp án chính xác, cùng các em ôn luyện cuối kỳ để đạt kết quả học tập cao.

  Loigiaihay toán 8

  Toán lớp 8 là một trong những môn quan trọng bậc nhất ở bậc học trung học cơ sở. Nó sẽ cùng các em xuyên suốt cả quãng thời gian học tập sau này.

  Đặc biệt, các em cần tập trung xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc ở lớp 8 để có thể thi vượt cấp, tốt nghiệp sau này.

  Đây cũng là thời điểm “vàng” để các em học khá giỏi có mong muốn thi vào các trường chuyên, do đó học sinh có thể ôn tập bắt đầu từ bây giờ chuẩn bị cho kì thi lên cấp 3.

  Chương trình trọng tâm của toán lớp 8 được chia làm 2 phần vốn đã quen thuộc với học sinh là đại số và hình học.

  • Tập trung lắng nghe và ghi chép các kiến thức trên lớp. Kết hợp với lời giải hay làm bài tập tại nhà và ôn tập lại kiến thức sau khi kết thức buổi học.
  • Lý thuyết rất quan trọng và lời giải hay sẽ giúp các em ôn tập kỹ càng phần này.
  • Hãy hoàn thành tất cả bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập cùng với nhiều dạng bài tập khác nhau. Nhờ đó các em sẽ có một thói quen tốt và kinh nghiệm làm bài khi bắt gặp các dạng đề tương tự với mức độ khó khác nhau.
  • Hãy làm bài tập từ dễ đến khó, khi đã làm quen với các bài tập cơ bản thì sẽ tạo động lực để giải quyết các bài toán khó hơn nữa.
  • Lời giải hay giúp các em tóm tắt đề bài trước khi giải, nhận biết các dữ liệu có sẵn, tránh lãng phí thời gian và dữ liệu cần thiết.
  • Hãy xem lại bài tập sau khi giải, đã hiểu hết cách giải bài chưa, từ đó rút ra bài học cho mình.

  Loigiaihay toán 9

  Lớp 9 là chương trình học vô cùng quan trọng với các em học sinh cấp 2. Sau 4 năm học, đây sẽ là thời điểm quan trọng để các em hoàn thành bậc học và chuẩn bị cho một bậc học mới.

  Vì thế ngoài các môn chính như toán, văn, anh,… các em còn phải hoàn thành các môn học phụ khác. Nếu chỉ chú tâm vào một vài môn học, kết quả học tập cuối kỳ sẽ không được đảm bảo.

  Đây cũng là điều gây áp lực lớn với các em học sinh. Và để học tốt môn Toán, đòi hỏi các em cần sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều.

  Trên lớp, thời gian có hạn và phải phân bổ cho rất nhiều môn học khác. Do đó thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu, giải bài tập là không nhiều.

  Nhưng khi về nhà, các em lại không thể hỏi được thầy cô mỗi khi gặp đề khó. Chính vì thế, loigiaihay toán 9 sẽ giúp các em hoàn thành bài tập nhanh nhất, dễ hiểu nhất.

  Nếu các em không quyết tâm cùng lời giải hay thì sẽ rất khó khăn để tích lũy thêm kiến thức mới cho mình.

  Đặc biệt, mỗi năm bộ giáo dục lại cải cách và đổi mới chương trình học. Do đó các em phải chịu khó và dành nhiều thời gian rèn luyện, nghiên cứu chương trình học nhiều hơn nữa.

  Chương trình toán lớp 9 sẽ gồm 2 phần quan trọng là hình học và đại số. Mỗi phần lại chứa những nội dung nhỏ mà các em cần học và tìm hiểu sâu hơn.

  • Đại số: Căn bậc 2, bậc 3; Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn; Hàm số và phương trình bậc hai một ẩn.
  • Hình học: Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc và đường tròn; Hình trụ, hình nón, hình cầu.

  Vì vậy để học giỏi môn toán lớp 9, các em cần có những phương pháp học tập khoa học và hợp lý. Hãy để chúng tôi giúp các em làm việc đó!

  Loigiaihay sbt (sách bài tập)

  Trong chương trình học ở sách giáo khoa, các em sẽ cần phải làm thêm các bài tập trong sách bài tập. Đây là các dạng bài củng cố kiến thức, giúp các em ôn luyện lại lý thuyết đã được học trên lớp.

  Và để các em làm và hiểu được hết các bài tập trong sách bài tập, chúng tôi sẽ đưa ra đáp án chi tiết nhất.

  Để làm tốt bài tập trong sách bài tập, các em cần nắm chắc lý thuyết, định nghĩa, công thức,…để áp dụng vào bài.

  Các em cần đọc kĩ đề bài và tóm tắt nội dung, bước này khác quan trọng để giúp các con tìm ra những dữ kiện cần thiết, quan trọng trong bài.

  Bên cạnh đó,cần phải làm đầy đủ bài tập để vận dụng các công thức, định nghĩa vào việc chứng minh và tìm ra đáp án chính xác.

  Ưu tiên cho các bài tập dễ trước để làm thuần thục, sau đó chú trọng vào các bài tập khó. Như vậy sẽ khiến cho đầu óc không bị loạn.

  Sau mỗi chương, mỗi phần, các em cố gắng tóm tắt lại nội dung đã học. Điều này khá cần thiết, nó cũng giống như kiểm tra lại kiến thức và kỹ năng mà các em đã học được. Ngoài ra các em sẽ ghi nhớ và nắm bắt chương trình học một cách hệ thống và logic.

  3. Có nên học ở chúng tôi không?

  Lời giải hay không đơn thuần chỉ là một website kiến thức mà ngay bây giờ các bạn học sinh đã có tải app về điện thoại để tiện lợi cho việc học tập ngay cả khi không có máy tính bên cạnh.

  Các em học sinh rất nên học ở chúng tôi bởi những lý do sau đây:

  • Có đầy đủ lời giải cho mọi môn học theo chương trình học sách giáo khoa và sách bài tập
  • Hỗ trợ lời giải cho tất cả các cấp học từ lớp 1 đến lớp 12
  • Dễ dàng sử dụng nhờ thiết kế đơn giản, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh
  • Hỗ trợ sử dụng, tìm kiếm lời giải ngay cả khi thiết bị không kết nối được với mạng
  • Các em học sinh có thể lưu lại các bài giải để xem lại ngay khi cần thiết và kể cả không có mạng Internet
  • Khi học trên chúng tôi các em còn có thể chuyển sang các lớp khác nhau nhanh chóng, không tốn chi phí, thao tác đơn giản.
  • Đặc biêt: Dịch vụ hỗ trợ giải mọi bài tập giúp các em học sinh tự tin khi đến trường và tham gia vào các kỳ thi quan trọng.

  Vậy còn chần chừ gì mà không tham gia ngay các lớp học của chúng tôi Các em học sinh sẽ hoàn thành xuất sắc cấp học của mình với những kiến thức sâu rộng từ cơ bản đến nâng cao.

  1.2

  /

  5

  (

  16

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 66 (Tập 1) Đầy Đủ Nhất
 • Giáo Án Môn Toán 4
 • Giải Bài Tập Toán Hình 11 : Đại Cương Về Đường Thẳng Và Mặt Phẳng
 • Giáo Án Lớp 2 Môn Toán
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Trường Thpt Chuyên Lê Quý Đôn Năm 2022
 • Giải Sách Bài Tập Hóa Học 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Hóa 12 Bài 1: Este
 • Giải Bài Tập Hóa 12 Bài 9 Amin
 • Giải Bài Tập 3: Trang 37 Sgk Hóa Học 12
 • Giải Bài Tập 3: Trang 37 Sgk Hóa Học Lớp 8
 • Giải Bài Tập Hóa 12 Bài 7 Luyện Tập: Cấu Tạo Và Tính Chất Của Cacbohiđrat
 • Giải Sách Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 1: Este giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

  Bài 1.1 trang 3 Sách bài tập Hóa học 12: Ứng với công thức phân tử (CTPT) C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

  A. 2. B. 3. C.4. D. 5

  Lời giải:

  C

  Bài 1.2 trang 3 Sách bài tập Hóa học 12: Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây :

  Những chất thuộc loại este là

  A. (1),(2), (3), (4), (5), (6).

  B. (1), (2), (3), (5), (7).

  C. (1), (2), (4), (6), (7).

  D.(1), (2), (3), (6), (7).

  Lời giải:

  B

  Bài 1.3 trang 3 Sách bài tập Hóa học 12: Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH20. X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với natri. Công thức cấu tạo của X là

  C. HCOOCH 3 D. OHCCH 2 OH.

  Lời giải:

  C

  Bài 1.4 trang 3 Sách bài tập Hóa học 12: Hợp chất X có công thức cấu tạo : CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

  A. etyl axetat. B. metyl propionat

  C. metyl axetat. D. propyl axetat.

  Lời giải:

  B

  Bài 1.5 trang 3 Sách bài tập Hóa học 12: Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là

  A. metyl propionat. B. propyl fomat.

  C. ancol etylic. D. etyl axetat.

  Lời giải:

  D

  Bài 1.6 trang 3 Sách bài tập Hóa học 12: Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam este X có công thức phân tử C3H602 trong 100 g dung dịch NaOH 4%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,4 g chất rắn. Công thức cấu tạo của X là

  Lời giải:

  A

  Bài 1.7 trang 3 Sách bài tập Hóa học 12: Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X. Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Thu được 7.85 g hỗn hợp hai muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp và 4.95g 2 hai ancol bậc I. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của hai este là :

  Lời giải:

  n NaOH= 0,1. 1= 0,1 mol

  Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

  Theo đề bài hh este là đơn chức → n NaOH = n hh este = 0,1 mol

  → M este = 88 g/mol.

  Từ phản ứng thuỷ phân và khối lượng sản phẩm muối ta có hệ pt

  → x= 0,025 mol ; y= 0,075 mol

  Chọn đáp án D

  Bài 1.8 trang 3 Sách bài tập Hóa học 12: Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4,4 g X với 200 g dung dịch NaOH 3% đến khi phan ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

  Lời giải:

  n NaOH = 200.3/4000 = 0,15 mol

  → n X = 0,05 mol. Đặt CTHH của X dạng RCOOR’

  PT: RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

  → n NaOH (dư) = 0,1 mol

  → Chất rắn thu được gồm RCOONa 0,05 mol và NaOH dư 0,1 mol

  Chọn đáp án B

  Bài 1.9 trang 4 Sách bài tập Hóa học 12: Đồng phân nào trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng được với

  a) Dung dịch natri hiđroxit ?

  b) Natri kim loại ?

  c) Ancol etylic ?

  d) Dung dịch AgNO 3/NH 3 sinh ra Ag ?

  Viết các phương trình hoá học minh hoạ

  Lời giải:

  Tác dụng được với dung dịch natri hiđroxit : A và B.

  Tác dụng được với natri kim loại : A và C.

  Tác dụng được với ancol etylic : A và C.

  Tác dụng được với AgNO 3/NH 3 sinh ra Ag : B và C.

  Bài 1.10 trang 5 Sách bài tập Hóa học 12: Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lân lượt là 48,65% ; 8,11% va 43,24%

  a) Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có và gọi tên X.

  b) Đun nóng 3,7 g X với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng, thu được 4,1 g muối rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của X.

  Lời giải:

  Các công thức cấu tạo có thể có của X là :

  b. Đặt công thức của X là RCOOR1 (R1 # H).

  RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

  Muối khan là RCOONa có số mol = số mol X = 0,05 mol

  Từ đó suy ra muối là CH 3 COONa.

  Công thức cấu tạo của X là CH 3COOCH 3

  Bài 1.11 trang 5 Sách bài tập Hóa học 12: Hai este X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44.

  a) Tìm công thức phân tử của X và Y.

  b) Cho 4,4 g hồn hợp X và Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,45 g chất rắn khan và hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Xác định công thức cấu tạo của X, Y và gọi tên chúng.

  Lời giải:

  a) M X = 44.2 = 88 (g/mol).

  Ta có : 12x + y = 56→x = 4;y = 8

  b) Đặt công thức chung của 2 este là RCOOR ‘. Phản ứng thủy phân trong dung dịch NaOH :

  RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

  Chất rắn khan là hỗn hợp muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp (vì hai ancol là đồng đẳng kế tiếp).

  n este = n muối= 4,4 / 88 = 0,05 mol

  M RCOONa = 4,45/0,05 = 89 (g/mol)

  → R = 22.

  Bài 1.12 trang 5 Sách bài tập Hóa học 12: Este đơn chức X thu được từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ z (có xúc tác là axit H2SO4). Đốt cháy hoàn toàn 4,3 g X thu được 4,48 lít khí CO (đktc) và 2,7 g nước. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và tên gọi của X. Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế X từ axit và ancol tương ứng.

  Lời giải:

  Từ sản phẩm cháy ta có :

  m O = 4,3 – 2,4 – 0,3 = 1,6 (g) → n O = 0,1 mol.

  x : y : z = 0,2 : 0,3 : 0,1 = 2 : 3 : 1.

  Vì X được tạo ra từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ Z nên có công thức cấu tạo :

  Bài 1.13 trang 5 Sách bài tập Hóa học 12: Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát ra (đktc). Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH IM.

  Thêm vào phần ba một lượng H 2SO 4 làm xúc tác rồi thực hiện phản ứng este hoá, hiệu suất đạt 60%.

  a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

  b) Tính khối lượng của hỗn hợp X đã dùng và khối lượng este thu được.

  Lời giải:

  a) PTHH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Hóa 12 Bài 1: Este
 • Giải Bài Tập Hóa 12 Bài 1 Este Chi Tiết Nhất
 • Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa 12 Chương Este
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 42
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 9 Năm 2022
 • Giải Bài Tập Hóa Học 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 5, Học Tốt Toán 5, Bài Đang
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh 11 Unit 11: Sources Of Energy
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Mới Unit 4: The Mass Media
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 10 Unit 6: An Excursion
 • Unit 6 Lớp 10: Listening
 • Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Tài liệu học tốt Hóa học 12 được biên soạn theo cấu trúc trong SGK Hóa học 12, giúp các bạn nắm chắc kiến thức cơ bản, vận dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi và giải bài tập Hóa học 12 trong SGK và SBT Hóa học 12 từ cơ bản đến nâng cao. Hi vọng tài liệu này sẽ góp phần tăng thêm hiệu quả học tập môn Hóa học lớp 12 của các bạn học sinh, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh.

  Giải Bài Tập Hóa Học 12

  • CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT
  • Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
  • Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo
  • CHƯƠNG 2: CACBOHIDRAT
  • Bài 5: Glucozơ
  • Bài 6: Sacarơz, tinh bột và xenlulozơ
  • Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tinh chất của cacbohiđnat
  • CHƯƠNG 3: AMIN – AMINO AXIT VÀ PROTEIN
  • Bài 10: Amino axit
  • Bài 11: Peptit và protein
  • Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tinh chất của amin, amino và protein
  • CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
  • Bài 13: Đại cương về polime
  • Bàì 14: Vật liệu polime
  • Bài 15: Luyện tập: polime và vật liệu polime
  • CHƯƠNG 5: DẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
  • Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
  • Bài 18: Tính chất của kim loại: Dãy điện hóa của kim loại
  • Bài 19: Hợp kim
  • Bài 20: Sự ăn mòn của kim loại
  • Bài 21: Điều chế kim loại
  • Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại
  • Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
  • CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
  • Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
  • Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
  • Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
  • Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của nhôm
  • Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
  • CHƯƠNG 7: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
  • Bài 32: Hợp chất của sắt
  • Bài 33: Hợp kim của sắt
  • Bài 34: Crom và hợp chất của crom
  • Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng
  • Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
  • Bài 37: Luyện tập: Tính chất hoa học của sắt và hợp chất của sắt
  • Bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crôm, đồng và hợp chất của chúng
  • CHƯƠNG 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
  • Bài 40: Nhận biết một số ion trong dunng dịch
  • Bài 41: Nhận biết một số chất khí
  • Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
  • CHƯƠNG 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
  • Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
  • Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội
  • Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Bài 37: Máy Biến Thế
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 2: Điện Trở Của Dây Dẫn
 • Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 60
 • Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 19
 • Giải Bài Tập Sgk Bài 56: Ôn Tập Cuối Năm
 • Giải Bài Tập Hóa 12 Bài 1: Este

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Hóa Học 12
 • Giải Bài Tập Sgk Hóa 12 Bài 1: Este
 • Giải Bài Tập Hóa 12 Bài 9 Amin
 • Giải Bài Tập 3: Trang 37 Sgk Hóa Học 12
 • Giải Bài Tập 3: Trang 37 Sgk Hóa Học Lớp 8
 • §1. ESTE TÓM TẮT Lí THUYẾT KHÁI NIỆM - ĐIỀU CHẾ VÀ ĐẶC ĐIEM cấu tạo Khái niệm Estc của axit cacboxylic là sản phẩm thay thế nhóm -OH ỗ nhóm cacboxyl của axit bằng nhóm -OR', với R' là gốc hiđrocacbon. Điều chế Phản ứng giữa axit và ancol Phản ứng giữa anhiđrit axit và ancol R-C-O-C-R + HO-R' RCOOR' + RCOOH II II O O Đặc biệt: CH3COOH + CHsCH -CH3COOCH=CH2 Đặc điểm cấu tạo của este đơn chức II. DANH PHÁP VÀ TÍNH CHAT VẬT LÍ 1. Danh pháp Như vậy khi viết công thức câu tạo của este phải hill ý vị trí của các nguyên tố o và c. Vị trí các nguyên tố này phụ thuộc vào gốc axit và ancol. Mctyl fomat Etyl axctat Mctyl acrylat Đietyl oxalat Ví dụ: HCOOCH.Í CH3COOC2H5 CH2=CH-COOCH3 COO-C2H5 COO-C2H5 Tính chát vật lí Estc của axit cacboxylic là những chất lỏn'g dỗ hay hơi. Estc có nhiệt độ sôi tháp hơn so vơi các axit cacboxylic và ancol có cùng sô' nguyên tử c (do không có liên kết hiđro giữa các phân tử cstc). Các cstc đều nhẹ hơn nước, ít tan trong nước, chúng đều có mùi thơm dễ chịu giông mùi thơm của quả chín. * CH3-COO-CH2-CH2-CH-CH3: Isoamyl axctat (mùi dầu chuối) CH3-CH2-CH-COO-C2H5 : Etyl butirat (mùi dứa) CH3-COO-CH2-C6H5 : Benzyl axctat (mùi hoa nhài) TÍNH CHẤT HÓA HỌC Phản ứng ở nhóm chức h,so4 .1" RCOOH + R'OH (ancol bền) a) Thủy phân trong môi trường axit vô cơ ♦ Tổng quát: RCQOR' + H)-OH < Ví dụ: CH3COOC2H5 + H-OH CH3COOH + C2H5OH b) Thủy phân trong môi trường kiềm (NaOH, KOH) ♦ Tổng quát: RCOOR' + NaOH --" RCOONa + R'OH (ancol ben) Phản ứng ỏ' gốc hiđrocachon Có thể tham gia phản ứng cộng và trùng hợp nếu gốc hiđrocacbon của axit hoặc ancol chưa no. CH3 CH3 COOCH3 COOCH3 KIẾN THỨC BỔ SUNG Công thức chung của một số dãy đồng đẳng của este Estc đơn chức mạch hở: Estc tạo từ axit đơn chức và ancol đơn chức CxHvCOOCx-Hv hoặc C„HmO2 hoặc RCOOR' Estc đa chức mạch hở (chỉ chứa một loại nhóm chức): Có hai dạng thường gặp: Este tạo từ axit đa chức R(COOH)„ và ancol đơn chức R'OH R(COOR')„ Estc tạo từ axit đơn chức RCOOH và ancol đa chức R'(OH)n (RCOO)n R' hoặc R'(OCOR)n(phổ biến) Thủy phân este hằng dung dịch kiềm (NaOH, KOH) Thông thường thu được muôi và ancol, tuy nhiên với những cste tạo từ ancol không no hoặc phenol có thể có các trường hựp đặc biệt sau đây: Este đơn chức + NaOH (KOH) - - [R'=CH-OHj Ví du: CHiCOOCH-CPE + NaOH Este đơn chức + NaOH (KOH) -- 1 H [R"=C-R' R'. ò OH Ví du: HCOOC=CH, + NaOH 1 " - £-ch3 CH, Ổ Este đơn chức + NaOH (KOH) -- RCOOC6H5 + NaOH RCOONa + CfiHsOH hoặc KOH theo tí lệ mol nkiím: nr; = 2 : 1. Chứ ý : Anđehit và xeton tạo thành trong trường hợp này là do hỗ biến từ ancol không bền (ancol có chứa c vừa mang nối đôi c=c vừa mang.-OH hoặc ancol có một c mang hai nhóm -OH). Một số este đặc biệt " ♦ Este cháy cho nco = nH 0 là esle no đơn chức mạch hở C,,H2l,+iCOOCmH2m+i hoặc (CkH2kO2) ♦ Este tác dụng vơi dung dịch NaOH (KOH) vơi tỉ lệ mol nNaOH ■ = n hoặc nKOH : ni; = n (n * 1) là este đa chức (RCOO)„R' hoặc R(COOR')n hoặc R„(COO)„ ,mR'm. Thông thường trong chương trình phổ thông thường gặp este tạo bơi axit đa chức và ancol đơn chức R(COOR')n hoặc este tạo từ axit đơn chức và ancol đa chức (RCOO)„R'. Chú ý: mpẩn rctMuối + ^Kiềni du- Trong trương hợp kiềm thiếu, châ't rắn thu được sau phản ứng chỉ có muối. Một bài lập về este có hai giả thiết là đốt cháy và thủy phân, nên sử dụng giả thiết dốt cháy trươc để tìm CTPT, sau đó dùng giả thiết thủy phân để - Thủy phân este bằng dung dịch kiềm (NaOH; chúng tôi dề hài cho số mol kiềm VÌ1 không báo vừa đủ thông thương kiềm dư tìm CTCT. Viết công thức câu tạo của este Dựa vào công thức tổng quát R-COO-R' Bước một: Thay R = H- ta được HCOOR', tiếp tục viết các dạng đồng phân về mạch c của R'. Bước hai: Thay R = CH?- ta được CH,COOR", tiếp tục viết các dạng đồng phân về mạch c của R". Bước ha: Thay R = C2H5- ta được CH3CH,COOR"', tiếp tục viết các dạng đồng phân về mạch c của R'". Tiếp tục như thế ta được các công thức câu tạo của cstc. MỌT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,64 gam este X bằng một lượng oxi vừa đủ tint được 2,688 lít CO: (đktc) và 2,16 gam H:O. ỉ. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thế có và gọi tên các este. Đun 3,52 gam X với 90 ml dung dịch NaOH IM. sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A ở nhiệt độ thấp và áp suât kém thu được 5,28 gam chất rắn B. Xác định công thức cấu tạo đúng cua X. Trộn đều chất rắn B với CaO, sau đó nung nóng hỗn hợp, thu được V lít một khí Y ịđktc). Tính giá trị V. Giả thiết hiệu suất phản ứng là J00%. Giải _ , 2.16 _ , 1- nrn = - = 0,12mol; nH n „ = 0,12mol to; 22'4 - H,0 18 nco, - nH2O nx = 0.12 x(14n + 32) = 2,64 Công thức phân tử của X : C4H"O2 Công thức câu tạo các cstc: HCOOCH2-CH2-CH? HCOOCH-CH? CH? CH?COOCH2-CH? CH3CH2COO-CH.3 3,52 Ta có: > nx X =0,03 n = 4 Propyl fomat Isopropyl fomat Etyl axetat Mctyl propionat 2. SỐ mol X: = 0,04 mol; số mol NaOH : 0,09.1 = 0,09 mol ■ X là cstc no đơn chức mạch hở RCOOR + NaOH - -RCOONa + R'OH Trước phản ứng 0,04 0,09 0 0 Phản ứng 0,04 -" 0,04 Sau phản ứng 0 0,05 0,04 0,04 Dung dịch A : RCOONa 0,04 mol; R'OH 0,04 mol; NaỌH dư 0,05 mol. Cô cạn ancol R'OH bay hơi nên chát rắn thu được sau cùng gồm : : Công thức ca'u tạo đúng của X là: CH3COOCH1CH3 Trước phản ứng 0,04 0,05 0 0 Khí Y là CH4. Thể tích khí Y ở đktc: V = 0,04.22,4 = 0,896 (lít). Ví dụ 2: Dốt cháy hoàn toàn m gam một este đơn chức mạch hà A cần vừa đúng 4,032 lít o? (đktc), thu dược 3,584 lít co? (đktc) vù 2,16 gam H?o. Mặt khác thủy phân hoàn toàn m gam X bằng một lượng KOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu dược 1,28 gam ancol. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A. B là dồng phân của A. Đun m gam A với 50 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng kết thúc thu dược dung dịch X. Chưng cất dung dịch X (1 nhiệt độ thấp và áp suất thấp thu dược 3,68 gam chất rắn và a gam chất hữu cơ D. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên B. Cho D tác dụng với một lượng dư Ag?o trong NH<. Tính khôi lượng kết tiía sinh ra. Giải Este đơn chức có chứa hai nguyên lử oxi trong phân tử. Đặt CTTQ của X là CXHVO2 hoặc RCOOR'(a mol) CXHXO2 + X t 1 02 -xCO2 + - H2O Ta có: y 4 y 4.032 4 22,4 a -" a I X + -- I 4 ay 7 ax = * 3,584 5 22,4 ay _ 2,16 2 18 a = 0,04 x=4 y = 6 CTPT của X: C4H6O2 CTCT của X: CH2 = CH - coo - CH, (Mctyl acrylat) RCOOCH = R' + NaOH + R"CHO Trước phản ứng 0,04 0,05 0 0 . Phản ứng 0,04 -" 0,04 Sau phản ứng 0 0,01 0,04 0,04 Dung dịch X : RCOONa 0,04 mol; R"CHO 0,04 moi; NaOH Jlf 0,01 mol. Chưng cất anđchit R"CHO bay hdi nên chát rắn thu được sau cùng gồm : RCOONa 0,04 moi; NaOH dư0,01 mol Công thức cấu tạo của B: CHìCOOCH = CH2 (vinyl axetat) Theo bài B là CH,CHO < CH2 - CHOH (ancol không bền) Khôi lượng kết tủa Ag sinh ra: mAg = 0,08.108 = 8.64 (g) Ví dụ 3: Chia 9,4 gam hồn hợp X gồm CHíCOOH và C:H?OH tliànlì hai phần bằng nhau. Clì<) phần một tác dụng với Na dư thu dược 1,008 lít H: (dklc). Tính khối lượng mồi chất trong hỗn hợp X. Đun phần hai với H2SO4 đặc thu được m gam este A vái hiệu suất 80%. Tính m. Hỗn hợp Y gồm 0.02 mol A vờ 0,04 moi một este B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp y cần vừa dáng 0,18 mol O2, thu dược 0,16 mol co 2 và 0,16 mol H:o. Xác định công thức cấu tao của B. Bằng phương pháp hóa học hãv trình bàv cách phân biệt A và B dựng trong hai lọ mất nhãn khác nhau. CH,COOH 2x mol 2y mol Giải 1. Đặt C2H,OH ♦ Phần 1: 2 x 2 (2) 2 2 2 22.4 x = 0,04 y = 0,05 Khôi lượng mỗi chát trong hỗn hợp X: Giải hệ (*) và (**) ta được CH,COOH = 2.0,04.60 = 4,8 (g); mC;HsOH= 2.0,05.46 = 4,6 (g) H,so.đ.t" 2. ♦ Phần 2: CH3COOH + HO-C2H5 <_■ J Trước phản ứng 0,04 0,05 H%=xo% Phản ứng 0,04 > CH3COOC2H5 + H2O 0 0 80 Khôi lượng cstc thu được: rriEsie = 0,032.88 = 2,816 (g) c) Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng ta có : 0,04.77-= 0,032 100 mA+mB+mo =mco + mH 0 Công thức cấu tạo của B: HCOOCH3 (Mctyl fomat) Nhận biết CH3COOC2H.S và HCOOCH3 đựng trong hai lọ mất nhãn khác nhau. Thủy phân A và B trong môi trường axit vô cơ loãng. Chưng cất, cho sản phẩm tráng gương, sản phẩm tham gia được phản ứng tráng gương là sản phẩm của B. (HCOOH là axil hữu cơ duy nhất tham gia được phản ứng tráng gương vì trong cấu tạo phân tử của 1Ú) có nhóm -CHO) CH.íCOOC2H5 + H-OH CH3COOH + C2H5OH HCOOCH3 + H-OH HCOOH + CH3OH c. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA Este là sủn plìiỉni cùa phàn ứng giữa axit hữu cơ và ancol. Este là hợp chối hữu cơ trong phân tử có nlióni -COO . e) Sán phẩm cùa phân ứng giữa axit và ancol là este. ứng Vlii công thức phân từ CjHxOi có bao nhiêu chúng tôi đồng phán cua nhau ? .4. 2 li. 3 C.4 í). 5 t hát X có công thức phân tử CjHsO:, Khi X tác dụng vơi dung dịch NuOH sinh ra chát Y có câng thức CỉHsOỉNu. Còng thức cấu tạo của X là /I. HCỠOC.iH? lỉ.CiHsCOOCH., c. CHịCOOCiHị D. HCOOC.Hị Thiíy phân este X có công thức phân tử CjHsơ2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Ỵ và z, trong đó z có tỉ khối hơi so vời H2 hàng 23. Tên cùa X là A. etyl a.xetaỉ II. nietyl axetat c. tnetyl propionat D. propyl fomat Phán ứng thủy phân của este trong môi trường axit và môi trường haz<) khác nhau iì điểm nào ? Dốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X dim cluỉc thu dược 6,72 lít khí co2 tdktc) vù 5.4 gain nước, a) Xác dịnh công thức phân từ cùa X. h) Dun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa dii đến khi phàn ứng hoàn toàn thu dược 3,2 gam ancol X và một lượng muối z. Viết công thức cấu tạo cùa X vù tính khối lượng cùa z. Hướng dẫn giải HọSCỊị đ,l" ± CH3COOC2H5 + H2O 1. a) Đúng Ví dụ : CH3COOH + HO-C2H5 < Sai. Nhóm coo ứng vời axit hoặc muối. Ví dụ: CH3COOH, HCOONa... Đúng. V/Y/ụ; C2H4O2 (HCOOCH3) Đúng. Ví dụ: CH3COOC2H5 (etyl axctat) c) Sai. Ví dụ: CH3CH2OH + HBr NaBrtH;s°4 ) CH3CH2Br + H2O Chọn c. C4LLO2 có 4 đồng phân cstc Propyl fomat Isopropyl fomat Etyl axetat Motyl propionat H-COO-CH2-CH2-CH3 H-COO-CH-CH3 CH3 CH3-COO-CH2-CH3 CH3-CH2-COO-CH3 Chọn c. CH3COOC2H5 + NaOH - CH3COOC2H5+ NaOH 5. Sự khác nhau giữa phản ứng thủy phân cstc trong dung dịch axit và dung dịch kiềm: Trong dung dịch kiềm - Là phản ứng 1 chiều còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Trong dung dịch axit Là phản ứng thuận nghịch H,so. ,1° . RC(X)R'+H-OH: Chậm RCOOH+ROH 6. a) nco = = 0,3 mol; nH n= = 0,3 mol * 22,4 H2° 18 Đặt CTTQ của X là CnH2nO2 hoặc RCOOR' (x mol) C„H2„O2 + ^7- 02 nCO2 + nH2O 2 X =0,1 n = 3 Ta có: nx =0,3 x(14n + 32) = 7,4 Công thức phân tử của X : C2H6O2 Công thức cấu tạo của X: CH3COOCH3 (Metyl axetat) Muoi z là CH,COONa. Khối lượng muối z : m = 0,1.82 = 8,2 (g)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Hóa 12 Bài 1 Este Chi Tiết Nhất
 • Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa 12 Chương Este
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 42
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 9 Năm 2022
 • Đề Kiểm Tra Học Kì Ii Lớp 9 Môn Vật Lý
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 11 Bài 12: Phân Bón Hóa Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 2. Con Lắc Lò Xo
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 12: Luyện Tập Cấu Tạo Và Tính Chất Của Amin, Amino Axit Và Protein
 • Bài 7.40, 7.41, 7.42, 7.43,7.44,7.45, 7.46, 7.47 Trang 78 Sách Bài Tập (Sbt) Hóa Học 12
 • Ví Dụ Chứng Minh Rằng Các Điều Kiện Tự Nhiên Tạo Ra Nói Chung Của Sự Phân Hóa Lãnh Thổ Nông Nghiệp, Còn Các Nhân Tố Kinh Tế
 • Tự Kiểm Tra Trang 111 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 5 Tập 1
 • 1. Giải bài 2.39 trang 18 SBT Hóa học 11

  Phân đạm urê thường chỉ chứa 46,00% N. Khối lượng (kg) urê đủ để cung cấp 70,00 kg N là

  A. 152,2.

  B. 145,5.

  C. 160,9.

  D. 200,0.

  Phương pháp giải

  Cứ 46,00 kg N có trong 100 (kg) ure

  Vậy 70,00 kg N có trong ? kg ure

  Hướng dẫn giải

  Ta có:

  46,00 kg N có trong 100 (kg) ure

  70,00 kg N có trong (100.70) : 46 = 152,2 kg ure

  Vậy đáp án cần chọn là A.

  2. Giải bài 2.40 trang 18 SBT Hóa học 11

  Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ ứng với 40,0% P 2O 5. Hàm lượng (%) của canxi đihiđrophotphat trong phân bón này là

  A. 69,0.

  B. 65,9.

  C. 71,3.

  D. 73,1.

  Phương pháp giải

  Tính theo phương trình hóa học:

  Hướng dẫn giải

  Trong 100 kg phân supephotphat kép có 40 kg P 2O 5. Khối lượng Ca(H 2PO 4) 2 tương ứng với khối lượng P 2O 5 trên được tính theo tỉ lệ:

  142 g 234 g

  40 kg x kg

  x = (40.234) : 142 = 65,9 kg Ca(H 2PO 4)2

  Hàm lượng (%) của Ca(H 2PO 4) 2 là (65,9.100%) : 100 = 65,9%

  Đáp án cần chọn là B.

  3. Giải bài 2.41 trang 18 SBT Hóa học 11

  Phân kali clorua sản xuất được từ quặng xinvinit thường chỉ ứng với 50,00% K 2 O. Hàm lượng (%) của KCl trong phân bón đó là

  A. 72,9.

  B. 76,0.

  C. 79,2.

  D. 75,5.

  Phương pháp giải

  Tính toán dựa theo phương trình hóa học

  K 2 O → 2KCl

  94 g 2 x 74,5 g

  50 kg x kg

  → x = ?

  Hướng dẫn giải

  Cứ 100 kg phân bón thì có 50 kg K 2 O.

  Khối lượng phân bón KCl tương ứng với 50 kg K 2 O được tính theo tỉ lệ

  K 2 O → 2KCl

  94 g 2 x 74,5 g

  50 kg x kg

  x = (50.2.74,5) : 94 = 79,2 kg

  Hàm lượng (%) của KCl : (79,2.100%) : 100 = 79,2%

  Đáp án cần chọn là C.

  4. Giải bài 2.42 trang 18 SBT Hóa học 11

  Từ amoniac, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác thích hợp hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phân đạm :

  1. canxi nitrat;

  2. amoni nitrat.

  Phương pháp giải

  Đầu tiên điều chế (HN{O_3}).

  (2HN{O_3} + CaC{O_3} to Ca{(N{O_3})_2} + C{O_2} + {H_2}O)

  (HN{O_3} + N{H_3} to N{H_4}N{O_3})

  Hướng dẫn giải

  1. Điều chế canxi nitrat :

  2. Điều chế amoni nitrat :

  5. Giải bài 2.43 trang 19 SBT Hóa học 11

  Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau:

  Bột photphorit (1)→ axit photphoric (2)→ amophot (3)→ canxiphotphat (4)→ axit photphoric (5)→ supephotphat kép.

  Phương pháp giải

  Dựa vào tính chất hóa học của nhóm N và P để viết phương trình hóa học của phản ứng.

  Hướng dẫn giải

  Các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá :

  6. Giải bài 2.44 trang 19 SBT Hóa học 11

  Phương pháp giải

  Tính theo phương trình hóa học của phản ứng:

  1 mol (234g) 1 mol (142g)

  5,51g xg

  → x = ?

  Hướng dẫn giải

  Khối lượng Ca(H 2PO 4) 2 trong 15,55 g supephotphat đơn:

  (15,55.35,43) : 100 = 5,51 gam

  Khối lượng P 2O 5 trong mẫu supephotphat đơn trên :

  1 mol (234g) 1 mol (142g)

  5,51g xg

  % về khối lượng của P 2O 5: (3,344.100%) : 15,55 = 21,5%

  Vậy tỉ lệ P 2O 5 trong mẫu supephotphat đơn là 21,5%.

  7. Giải bài 2.45 trang 19 SBT Hóa học 11

  Cho 40,32 m 3 amoniac (đktc) tác dụng với 147,0 kg axit photphoric tạo thành một loại phân bón amophot có tỉ lệ số mol

  1. Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành phân bón amophot đó.

  2. Tính khối lượng (kg) của amophot thu được.

  Phương pháp giải

  → Tỉ lệ số mol

  → Khối lượng amophot thu được?

  Hướng dẫn giải

  1. Phương trình hoá học tạo thành loại phân bón amophot phù hợp với đề bài :

  2. Tính khối lượng amophot thu được :

  Số mol NH 3 là (40,32.1000) : 22,4 = 1800 mol

  Số mol H 3PO 4 là (147.1000) : 98 = 1500 mol

  Tỉ lệ số mol NH 3: số mol H 3PO 4 = 1800 : 1500 = 6:5, vừa đúng bằng tỉ lệ hợp thức trong phương trình hoá học (1).

  Khối lượng amophot thu được:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 12. Phân Bón Hóa Học
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 11 Bài 9: Axit Nitric Và Muối Nitrat
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 11 Bài 44: Anđehit
 • Bài 5. Luyện Tập: Axit, Bazơ Và Muối. Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 11 Bài 5: Luyện Tập
 • Giải Bài Tập Hóa 12 Bài 5 Glucozơ

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài 4 Trang 37 Sgk Đại Số 11
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 26 Câu 1, 2, 3
 • Giải Bài Tập Toán 10 Bài 5 Số Gần Đúng Và Sai Số Hay Nhất
 • Ôn Tập Cuối Năm Đại Số 12 Giải Bài Tập
 • Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit Toán Lớp 12 Bài 5 Giải Bài Tập
 • Giải bài tập Hóa 12 Bài 5 Glucozơ thuộc phần: CHƯƠNG II. CACBOHIDRAT

  1. Giải bài 1 trang 25 SGK Hóa học 12

  Giải bài 1 trang 25 SGK Hóa học 12. Glucozơ và fructozơ

  Đề bài

  Glucozơ và fructozơ

  A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

  B. Đều có nhóm chức CHO trong phân tử.

  C. Là hai dạng hình thù của cùng một chất.

  D. Đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

  Lời giải chi tiết

  Đáp án A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

  2. Giải bài 2 trang 25 SGK Hóa học 12

  Giải bài 2 trang 25 SGK Hóa học 12. Cho các dung dịch: Glucozơ, glierol, fomanđehit, etanol.

  Đề bài

  Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?

  A. Cu(OH)2; B. Dung dịch AgNO3 trong NH3;

  C. Na kim loại; D. Nước brom.

  Lời giải chi tiết

  – Cho Cu(OH)2/OH- vào các dung dịch:

  – Đun nóng ống nghiệm từng nhóm:

  *Nhóm I:

  *Nhóm II:

  PTHH:

  Đáp án A

  3. Giải bài 3 trang 25 SGK Hóa học 12

  Giải bài 3 trang 25 SGK Hóa học 12. Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví dụ minh họa

  Đề bài

  Cacbohiđrat là gì? Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy thí dụ minh họa.

  Lời giải chi tiết

  – Cacbohiđrat được chia làm 3 nhóm chính:

  + Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, không thể thủy phân được.

  VD: glucozơ, fructozơ có CTPT là C6H12O6.

  + Đisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit.

  VD: saccarozơ và mantozơ có CTPT là C12H22O11.

  + Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra nhiều monosaccarit.

  VD: xenlulozơ và tinh bột có CTPT là (C6H10O5)n.

  4. Giải bài 4 trang 25 SGK Hóa học 12

  Giải bài 4 trang 25 SGK Hóa học 12. Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo

  Đề bài

  Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozơ?

  Lời giải chi tiết

  Những thí nghiệm chứng minh cấu tạo glucozơ:

  5. Giải bài 5 trang 25 SGK Hóa học 12

  Giải bài 5 trang 25 SGK Hóa học 12. Trình bày phương pháp nhận biết các hợp chất…

  Đề bài

  Trình bày phương pháp nhận biết các hợp chất trong dung dịch của mỗi dãy sau đây bằng phương pháp hóa học:

  a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic;

  b) Fructozơ, glixerol, etanol;

  c) Glucozơ, fomanđehit, etanol, axit axetic.

  Lời giải chi tiết

  a. Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

  b)

  c)

  6. Giải bài 6 trang 25 SGK Hóa học 12

  Giải bài 6 trang 25 SGK Hóa học 12. Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch…

  Đề bài

  Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Tính khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng bạc nitrat cần dùng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  Lời giải chi tiết

  nC6H12O6 = = 0,2 (mol)

  được biên soạn từ những thầy cô giáo dạy giỏi môn Hóa theo chương trình SGK lớp 12, chúng tôi gửi đến các bạn học sinh đầy đủ các bài soạn hóa 12 và cách Giải Sách bài tập hóa học lớp 12 giúp để học tốt Hóa Học 12.

  Xem Video bài học trên YouTube

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập 8: Trang 111 Sgk Hóa Học 12
 • Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8 Trang 25 Sgk Hóa Lớp 8: Đơn Chất Và Hợp Chất
 • Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 25 Sgk Hóa Lớp 12: Glucozơ
 • Giải Bài Tập Sgk Bài 21: Điều Chế Kim Loại
 • Giải Bài Tập Sgk Hóa Nâng Cao Bài 19: Kim Loại Và Hợp Kim
 • Giải Bài Tập Sgk Hóa Học 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu 6.56 Trang 58 Sách Bài Tập Hóa 12 Nc : Hãy Giải Thích Các Hiện Tượng Trong Hai Thí Nghiệm Trên Và Viết
 • Bài 19. Kim Loại Và Hợp Kim
 • Giải Bài Tập Sgk Hóa 12 Nâng Cao Bài 19: Kim Loại Và Hợp Kim
 • Giải Bài Tập Sgk Hóa Nâng Cao Bài 19: Kim Loại Và Hợp Kim
 • Giải Bài Tập Sgk Bài 21: Điều Chế Kim Loại
 • Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 1: Este và Lipit:

  Bài 1. Este

  Bài 2. Lipit

  Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

  1. Giải bài 1 trang 15 SGK hóa học lớp 12 phần xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
  2. Giải bài 2 trang 15 SGK hóa học lớp 12 phần xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
  3. Giải bài 4 trang 15 SGK hóa học lớp 12 phần xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
  4. Giải bài 5 trang 16 SGK hóa học lớp 12 phần xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

  Bài 4. Luyện tập este và chất béo

  Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 2: Glucozơ

  Bài 5. Glucozơ

  Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

  Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat

  Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

  Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 3: amin – amino axit và protein:

  Bài 9. Amin

  Bài 10. Amino axit

  Bài 11. Peptit và protein

  Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

  Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 4: Polime và vật liệu polime

  Bài 13. Đại cương về polime

  Bài 14. Vật liệu polime

  Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime

  Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

  Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 5: Đại cương về kim loại

  Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

  Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại

  Bài 19. Hợp kim

  1. Giải bài 1 trang 91 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim
  2. Giải bài 2 trang 91 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim
  3. Giải bài 3 trang 91 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim
  4. Giải bài 4 trang 91 SGK Hóa học 12 phần Hợp kim

  Bài 20. Sự ăn mòn kim loại

  Bài 21. Điều chế kim loại

  Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại

  Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

  Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

  Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 6: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm:

  Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

  Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

  Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

  Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

  Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

  Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

  Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 7: Sắt, một số kim loại quan trọng:

  Bài 31. Sắt

  Bài 32. Hợp chất của sắt

  Bài 33. Hợp kim của sắt

  Bài 34. Crom và hợp chất của Crom

  Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng

  Bài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

  Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

  Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúng

  Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

  Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ:

  Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch

  Bài 41. Nhận biết một số chất khí

  1. Giải bài 1 trang 177 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất khí
  2. Giải bài 2 trang 177 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất khí
  3. Giải bài 3 trang 177 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất khí

  Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

  1. Giải bài 1 trang 180 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất vô cơ
  2. Giải bài 2 trang 180 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất vô cơ
  3. Giải bài 3 trang 180 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất vô cơ
  4. Giải bài 4 trang 180 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất vô cơ
  5. Giải bài 5 trang 180 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số chất vô cơ

  Giải bài tập hóa học sgk lớp 12 chương 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG:

  Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế

  Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội

  Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 134 Sgk Hóa Học 12
 • Bài 33 : Hợp Kim Của Sắt
 • Bài 33 Hợp Kim Của Sắt Hóa Lớp 12 (Giải Bài 1,2,3, 4,5,6 Trang 151)
 • Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 12 Bài 33: Hợp Kim Của Sắt
 • Giải Bài Tập Sgk Bài 33: Hợp Kim Của Sắt
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 9: Amin

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Hóa Học 12 Sbt Bài 9
 • Lý Thuyết Hóa 12: Bài 9. Amin
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 10: Amino Axit
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 45: Hóa Học Và Vấn Đề Môi Trường
 • Bài 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 Trang 103 Sách Bài Tập (Sbt) Hóa Học 12
 • Phương pháp giải

  Dựa vào lý thuyết amin để trả lời câu hỏi trên.

  Hướng dẫn giải

  Bậc của amin được tính bằng số gốc hiđrocacbon liên kết trực tiếp với nguyên tử N

  Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C 4H 11 N ?

  A. 4 chất. B. 6 chất.

  C. 7 chất. D. 8 chất.

  Phương pháp giải

  – Viết đồng phân mạch cacbon.

  – Viết đồng phân vị trí nhóm chức.

  Hướng dẫn giải

  Đồng phân amin bậc 1:

  Đồng phân amin bậc 2:

  Đồng phân amin bậc 3:

  Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C 7H 9 N ?

  A. 3 amin B. 4 amin.

  C. 5 amin D. 6 amin.

  Phương pháp giải

  – Viết đồng phân mạch cacbon.

  – Viết đồng phân vị trí nhóm chức.

  Hướng dẫn giải

  Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C 5H 13 N ?

  A. 4 amin. B. 5 amin.

  C. 6 amin. D. 7 amin.

  Phương pháp giải

  – Viết đồng phân mạch cacbon.

  – Viết đồng phân amin bậc 2.

  Hướng dẫn giải

  Chọn C.

  A. Metyletylamin.

  B. Etylmetylamin

  C. Isopropanamin.

  D. Isopropylamin.

  Phương pháp giải

  Dựa vào lý thuyết amin để trả lời câu hỏi trên.

  Hướng dẫn giải

  Tên gọi: Isopropylamin.

  A. Benzylamin B. Benzenamin

  C. Phenylamin D. Anilin

  Phương pháp giải

  Dựa vào lý thuyết amin để trả lời câu hỏi trên.

  Hướng dẫn giải

  Phương pháp giải

  Dựa vào lý thuyết amin để trả lời câu hỏi trên.

  Hướng dẫn giải

  Phương pháp giải

  Dựa vào lý thuyết amin để trả lời câu hỏi trên.

  Hướng dẫn giải

  Phương pháp giải

  Ảnh hưởng nhóm thế đến phản ứng thế của hợp chất chứa vòng benzen

  Hướng dẫn giải

  Trình bày phương pháp hoá học để tách riêng từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin.

  Phương pháp giải

  Dựa vào lí thuyết bài amin và phenol để trả lời.

  Hướng dẫn giải

  Lắc kĩ hỗn hợp với dung dịch HCl dư, chỉ có anilin phản ứng :

  anilin phenylamoni clorua

  Sau đó để yên, có hai lớp chất lỏng tạo ra : một lớp gồm nước hoà tan phenylamoni clorua và HCl còn dư, lớp kia gồm benzen hoà tan phenol.

  Tách riêng lớp có nước rồi cho tác dụng với NH 3 lấy dư :

  Anilin rất ít tan trong nước nên có thể tách riêng

  Lắc kĩ hỗn hợp benzen và phenol với dung dịch NaOH dư :

  natri phenolat

  Natri phenolat tan trong nước còn benzen không tan và được tách riêng. Thổi CO 2 dư qua dung dịch có chứa natri phenolat :

  Phenol rất ít tan trong nước lạnh và được tách riêng.

  Hỗn hợp khí A chứa propan và một amin đơn chức. Lấy 6 lít A trộn với 30 lít oxi rồi đốt. Sau phản ứng thu được 43 lít hỗn hợp gồm hơi nước, khí cacbonic, nitơ và oxi còn dư. Dẫn hỗn hợp này qua H 2SO 4 đặc thì thể tích còn lại 21 lít, sau đó cho qua dung dịch NaOH dư thì còn lại 7 lít. Các thể tích đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của amin trong hỗn hợp A.

  Phương pháp giải

  – Gọi công thức phân tử của amin

  – Biện luận tìm CTPT amin.

  Hướng dẫn giải

  ({C_3}{H_8} + 5{O_2}xrightarrow{{{t^o}}}3C{O_2} + 4{H_2}O)

  ({C_x}{H_y}N + (x + frac{y}{4}){O_2}xrightarrow{{{t^o}}}xC{O_2} + frac{y}{2}{H_2}O + frac{1}{2}{N_2})

  Hỗn hợp gồm hơi nước, khí cacbonic, nitơ và oxi còn dư. Dẫn hỗn hợp này qua H 2SO 4 đặc thì thể tích còn lại 21 lít, sau đó cho qua dung dịch NaOH dư thì còn lại 7 lít.

  Các công thức cấu tạo :

  Hỗn hợp khí A chứa metylamin và hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Lấy 100 ml A trộn với 470 ml oxi (lấy dư) rồi đốt cháy. Thể tích hỗn hợp khí và hơi sau phản ứng là 615 ml ; loại bỏ hơi nước thì còn lại 345 ml ; dẫn qua dung dịch NaOH dư thì còn lại 25 ml. Các thể tích đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử và phần trăm thể tích từng hiđrocacbon trong A.

  Phương pháp giải

  – Biện luận tìm hai hiđrocacbon

  – Đặt ẩn lập hệ phương trình tìm số mol hiđrocacbon

  Hướng dẫn giải

  Thể tích N 2: 25 – 15= 10 (ml).

  Khi đốt 80 ml hiđrocacbon tạo ra 300 ml CO 2 và 220 ml hơi nước.

  Đặt công thức chung của hai hiđrocacbon là ({C_{overline x }}{H_{overline y }})

  Bảo toàn nguyên tố C và H của CxHy ta có:

  Vậy một hiđrocacbon có 3 nguyên tử cacbon và một hiđrocacbon có 4 nguyên tử cacbon.

  Hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng khác nhau 2 nguyên tử hiđro và số nguyên tử hiđro trong mỗi phân tử hiđrocacbon phải là số chẵn. Vì vậy, với y = 5,5, có thể biết được một chất có 4 và một chất có 6 nguyên tử hiđro.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 3.10 Trang 18 Sách Bài Tập (Sbt) Hóa Học 12
 • Tự Kiểm Tra Trang 111 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 5 Tập 1
 • Ví Dụ Chứng Minh Rằng Các Điều Kiện Tự Nhiên Tạo Ra Nói Chung Của Sự Phân Hóa Lãnh Thổ Nông Nghiệp, Còn Các Nhân Tố Kinh Tế
 • Bài 7.40, 7.41, 7.42, 7.43,7.44,7.45, 7.46, 7.47 Trang 78 Sách Bài Tập (Sbt) Hóa Học 12
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 12: Luyện Tập Cấu Tạo Và Tính Chất Của Amin, Amino Axit Và Protein
 • Giải Bài Tập Sbt Hóa 12 Bài 1: Este

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Hóa Học 12 Sbt Bài 1
 • Các Dạng Bài Tập Và Cách Giải Bài Tập Este Hay Nhất
 • Bài 1: Giải Các Dạng Bài Tập Về Este
 • Các Dạng Bài Tập Este Trong Đề Thi Đại Học Và Phương Pháp Giải
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 9 Bài 3: Dân Chủ Và Kỷ Luật
 • 1. Giải bài 1.1 trang 3 SBT Hóa học 12

  A. 2. B. 3. C.4. D. 5

  Phương pháp giải

  – Bước 1: Tính k (tổng số liên kết π và vòng trong phân tử), tìm số liên kết π trong gốc hiđrocacbon.

  – Bước 2: Viết các đồng phân của este fomat HCOOR’ (R’ mạch không nhánh, có nhánh).

  – Bước 3: Thực hiện chuyển lần lượt 1 cacbon từ gốc R’ sang gốc R cho đến khi R’ chỉ còn H thì dừng lại.

  Hướng dẫn giải

  k = 1

  – Vì este đơn chức có một liên kết trong nhóm COO nên gốc R và R’ đều là gốc hiđrocacbon no.

  Các đồng phân của este fomat HCOOR’

  – Chuyển lần lượt 1C từ gốc R’ sang gốc R

  Ta thấy ở đồng phân thứ 4, R’ chỉ còn 1C nên đã là đồng phân cuối cùng.

  → Chọn C.

  2. Giải bài 1.2 trang 3 SBT Hóa học 12

  Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây :

  (5) ; (6) HOOCCH 2CH 2 OH ;

  Những chất thuộc loại este là

  A. (1),(2), (3), (4), (5), (6).

  B. (1), (2), (3), (5), (7).

  C. (1), (2), (4), (6), (7).

  D.(1), (2), (3), (6), (7).

  Phương pháp giải

  Dựa vào định nghĩa về este: Khi ta thay thể nhóm (-OH) trong phân tử axit bằng gốc (-OR’) thì thu được este.

  Chú ý: Cách viết khác của este

  R – COO – R’ hoặc R’ – OOC – R hoặc R’ – OCO – R (R’≠ H)

  Hướng dẫn giải

  Các chất (1), (2), (3), (5), (7) thuộc loại este.

  → Chọn B.

  3. Giải bài 1.3 trang 3 SBT Hóa học 12

  Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH 2 O. X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với natri. Công thức cấu tạo của X là

  C. HCOOCH 3 D. OHCCH 2 OH.

  Phương pháp giải

  X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na, suy ra X là este.

  Hướng dẫn giải

  X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na X là este.

  Dựa vào đáp án X có 2 nguyên tử O trong phân tử

  → Chọn C.

  4. Giải bài 1.4 trang 3 SBT Hóa học 12

  A. etyl axetat. B. metyl propionat

  C. metyl axetat. D. propyl axetat.

  Phương pháp giải

  Danh pháp của este RCOOR’ = tên gốc hiđrocacbon R’ + tên gốc axit (“ic” “at”).

  Hướng dẫn giải

  Gốc -CH 3: metyl

  Axit CH 3CH 2 COOH : axit propionic

  → Chọn B.

  5. Giải bài 1.5 trang 3 SBT Hóa học 12

  Thuỷ phân este E có công thức phân tử C 4H 8O 2 (có mặt H 2SO 4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là

  A. metyl propionat. B. propyl fomat.

  C. ancol etylic. D. etylaxetat.

  Phương pháp giải

  – Dựa vào công thức ở mỗi đáp án, viết phương trình hóa học.

  – Từ sản phẩm tạp thành xét xem sản phẩm thủy phân có thể điều chế trực tiếp ra chất còn lại hay không để chọn đáp án đúng.

  Hướng dẫn giải

  Đáp án A: ({C_2}{H_5}{text{COOC}}{{text{H}}_3} + {H_2}Oxrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}{C_2}{H_5}{text{COO}}H + C{H_3}OH)

  Sản phẩm thủy phân không thể điều chế trực tiếp ra chất còn lại.

  Đáp án B: (HCOO{C_3}{H_7} + {H_2}Oxrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}HCOOH + {C_3}{H_7}OH)

  Sản phẩm thủy phân không thể điều chế trực tiếp ra chất còn lại.

  Đáp án C: ancol etylic không bị thủy phân

  Đáp án D: (C{H_3}{text{COO}}{{text{C}}_2}{H_5} + {H_2}Oxrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}C{H_3}{text{COO}}H + {C_2}{H_5}OH)

  ({C_2}{H_5}OH + {O_2}xrightarrow{{xt,{t^o}}}C{H_3}{text{COO}}H + {H_2}O)

  Chọn đáp án D.

  6. Giải bài 1.6 trang 3 SBT Hóa học 12

  Phương pháp giải

  – Bảo toàn khối lượng tìm khối lượng ancol.

  Hướng dẫn giải

  Bảo toàn khối lượng:

  → 3,7 + 4 = 5,4 + m ancol

  →m ancol = 2,3 gam

  Vì X là este đơn chức nên n ancol = n X = 0,05 mol

  → Chọn A.

  Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X. Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Thu được 7.85 g hỗn hợp hai muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp và 4.95g 2 hai ancol bậc I. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của hai este là :

  B. HCOOC 2H 5, 45% ; CH3COOCH3, 55%.

  C. HCOOC 2H 5, 55% ; CH3COOCH3, 45%.

  Phương pháp giải

  Bảo toàn khối lượng để tìm khối lượng hỗn hợp este

  – Vì este là đơn chức nên n este = n NaOH

  – Đặt số mol của X và Y lần lượt là x, y mol.

  – Lập hệ phương trình, suy ra phần trăm khối lượng của hai este

  Hướng dẫn giải

  n NaOH = 0,1.1 = 0,1 mol

  Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

  m hh este = m muối + m rượu – m NaOH = 7,85 + 4,95 – 0,1.40 = 8,8 g

  Theo đề bài hỗn hợp este là đơn chức → n NaOH = n hh este = 0,1 mol

  → M este = 88 g/mol.

  → Loại đáp án B, C

  Từ phản ứng thuỷ phân và khối lượng sản phẩm muối ta có hệ pt

  → x = 0,025 mol; y = 0,075 mol

  → Chọn D.

  Este X có công thức đơn giản nhất là C 2H 4 O. Đun sôi 4,4 g X với 200 g dung dịch NaOH 3% đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

  Phương pháp giải

  – Từ đáp án suy ra CTPT của X → số mol của X

  – Vì n X < n NaOH → chất rắn gồm muối và NaOH dư → khối lượng của muối

  – n X = n muối → CT của muối

  → Công thức este.

  Hướng dẫn giải

  → n X = 0,05 mol. Đặt CTHH của X dạng RCOOR’

  PT: RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

  → m NaOH(dư) = 0,1 mol

  → Chất rắn thu được gồm RCOONa 0,05 mol và NaOH dư 0,1 mol

  → Chọn B.

  a) Dung dịch natri hiđroxit ?

  b) Natri kim loại ?

  c) Ancol etylic ?

  d) Dung dịch AgNO 3/NH 3 sinh ra Ag ?

  Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

  Phương pháp giải

  – Dựa vào tính chất hóa học của các chất tương ứng.

  Hướng dẫn giải

  Tác dụng được với dung dịch natri hiđroxit : A và B.

  HCOOCH 3 + NaOH → HCOONa + CH 3 OH

  Tác dụng được với natri kim loại : A và C.

  HOCH 2CHO + Na → NaOCH2CHO + ½ H 2

  Tác dụng được với ancol etylic : A và C.

  Tác dụng được với AgNO 3/NH 3 sinh ra Ag : B và C.

  Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lần lượt là 48,65% ; 8,11% và 43,24%

  a) Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có và gọi tên X.

  b) Đun nóng 3,7 g X với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng, thu được 4,1 g muối rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của X.

  Phương pháp giải

  Viết các đồng phân ứng với CTPT đã tìm được, dựa vào lý thuyết về danh pháp của este và gọi tên các este tương ứng.

  b. Gọi công thức của X là RCOOR 1 (R 1 # H)

  Hướng dẫn giải

  x : y : z = (48,65/12) : (8,11/1) : (43,24/16) = 3: 6 : 2

  Các công thức cấu tạo có thể có của X là :

  HCOOC 2H 5 (etyl fomat) và CH 3COOCH 3 (metyl axetat).

  b. Đặt công thức của X là RCOOR 1 (R 1 # H).

  RCOOR 1 + NaOH → RCOONa + R 1 OH

  Muối khan là RCOONa có số mol = số mol X = 0,05 mol

  Từ đó suy ra muối là CH 3 COONa.

  Công thức cấu tạo của X là CH 3COOCH 3

  Hai este X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44.

  a) Tìm công thức phân tử của X và Y.

  b) Cho 4,4 g hồn hợp X và Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,45 g chất rắn khan và hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Xác định công thức cấu tạo của X, Y và gọi tên chúng.

  Phương pháp giải

  a. Từ tỷ khối hơi của X so với hiđro, tìm được M X

  b. Vì X, Y đều đơn chức nên n este = n muối

  Hướng dẫn giải

  a) M X = 44.2 = 88 (g/mol).

  Ta có : 12x + y = 56 → x = 4;y = 8

  b) Đặt công thức chung của 2 este là RCOOR ‘. Phản ứng thủy phân trong dung dịch NaOH:

  RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

  Chất rắn khan là hỗn hợp muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp (vì hai ancol là đồng đẳng kế tiếp).

  → R = 22.

  Phương pháp giải

  – Từ sản phẩm cháy ta tìm được số mol C, H và O.

  – Tìm công thức đơn giản nhất của X là

  – Mà X là este đơn chức, suy ra công thức phân tử của X.

  Từ sản phẩm cháy ta có :

  x : y : z = 0,2 : 0,3 : 0,1 = 2 : 3 : 1.

  Vì X được tạo ra từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ Z nên có công thức cấu tạo :

  HCOOCH 2CH=CH 2 (anlyl fomat) hoặc CH 2=CHCOOCH 3 (metyl acrylat).

  Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H 2 thoát ra (đktc). Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M.

  Thêm vào phần ba một lượng H 2SO 4 làm xúc tác rồi thực hiện phản ứng este hoá, hiệu suất đạt 60%.

  a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

  b) Tính khối lượng của hỗn hợp X đã dùng và khối lượng este thu được.

  Phương pháp giải

  Phần ba: Vì n ancol < n axit hiệu suất tính theo số mol của ancol

  Hướng dẫn giải

  a) Phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra:

  b)

  n NaOH = 0,2.1 = 0,2 mol

  Phần ba: Vì n ancol < n axit hiệu suất tính theo số mol của ancol

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 19: Khí Áp Và Gió Trên Trái Đất
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lí 6 Bài 19: Khí Áp Và Gió Trên Trái Đất
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lí 11 Bài 6: Tự Nhiên Và Dân Cư Hoa Kì
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lí 11 Bài 6: Kinh Tế Hoa Kì
 • Giải Bài Tập Sbt Địa Lý 11 Bài 4: Thực Hành Tìm Hiểu Những Cơ Hội Và Thách Thức Của Toàn Cầu Hóa Đối
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100