Giải Lịch Sử Lớp 7 Bài 30: Tổng Kết

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Lịch Sử Lớp 7 Bài 5: Ấn Độ Thời Phong Kiến
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử Lớp 7 Bài 5: Ấn Độ Thời Phong Kiến
 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 7 Bài 30
 • Bài Giảng Môn Lịch Sử Lớp 7
 • Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 7: Những Nét Chung Về Xã Hội Phong Kiến
 • TỔNG KẾT HƯỚNG DẪN HỌC 1. Mục tiêu bài học Củng cố kiến thức cơ bản một cách có hệ thống về : Lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. Lịch sử thế giới trung đại với những kiến thức cơ bản, những đặc điểm chính của chế độ phong kiến phương Đông (đặc biệt là Trung Quốc) và xã hội phong kiến châu Âu. Những nét lớn trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX : + Nhớ được tên các triều đại phong kiến Việt Nam. + Hiểu và nêu được những nét chính phản ánh diễn biến của lịch sử dân tộc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. + Nhớ và kể được tên và niên đại các cuộc kháng chiến lớn của dân tộc từ thế kỉ X - XVIII, tên và công lao chính của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong công cuộc dựng nước và giữ nước. KIẾN THỨC Cơ BẢN Mục 1. Khái quát lịch sử thê'giới trung đại Hầu hết các quốc gia phong kiến ở châu Âu cũng như phương Đông đều theo chế độ quân chủ (do vua đứng đầu). Ớ phương Đông, nền chuyên chế đã có từ thời cổ đại. Sang xã hội phong kiến, nhà nước quân chủ chuyên chế ngày càng được hoàn thiện hơn, tổ chức ngày càng chặt chẽ hơn. Vua có thêm quyền lực, trở thành đại vương hay hoàng đế. 0 châu Âu phong kiến giai đoạn đầu, quyền lực của nhà vua rất hạn hẹp, thực chất cũng chỉ là một lãnh chúa lớn - đó là chế độ phong kiến phân quyền. Đến thế kỉ XV, khi các quốc gia phong kiến được thống nhất, quyền hành mới được tập trung vào tay nhà vua. Trong xã hội phong kiến ở châu Âu, giai cấp địa chủ, lãnh chúa phong kiến là giai cấp thống trị. Mục 2. Lịch sử Việt Nam từ thê'kỉ Xđến giữa thê'kỉ XIX Các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX (nhà Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ, Mạc, Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài, chúa Nguyễn ở Đàng Trong, Tây Sơn, Nguyễn). Những nét chính của lịch sử dân tộc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp), văn hoá, giáo dục. Những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực đó. Tên các cuộc kháng chiến lớn của dân tộc Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX bao gồm : kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán, cuộc kháng chiến chống Tống ở cuối thế kỉ X, kháng chiến chống Tống thời Lý, chống Mông - Nguyên, chống xâm lược và đô hộ Minh - khời nghĩa Lam Sơn, kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm, Thanh. Các vị anh hùng trong kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX : Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Cách học Mục 1.. Cần lập bảng hệ thống kiến thức theo nội dung sau về thời gian hình thành, quá trình phát triển và suy vong của chế độ phong kiến phương Đông và châu Âu. Các thời kì lịch sử Xã hội phong kiến phương Đông Xã hội phong kiến châu Au Hình thành Từ thế kỉ III TCN - khoảng thế kỉ X Từ thế kỉ V đến thế kỉ X Phát triển Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV Khủng hoảng, suy vong Từ thế kì XVI đến giữa thế kỉ XIX Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XV Dựa vào bảng hệ thống trên để rút ra những điểm khác nhau về sự hình thành, phát triển, suy vong của xã hội phong kiến phương Đông và châu Âu. Để củng cố kiến thức cơ bản về đặc điểm (sự khác nhau) giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu, cần lập bảng hệ thống theo nội dung sau : Đặc điểm Phương Đông Phương Tây Thể chế chính trị Các giai cấp trong xã hội Kinh tế Vãn hoá - Dựa vào 2 bảng hệ thống trên để nắm được những nét khái quát về lịch sử thế giới trung đại : thời điểm và thời gian ra đời, phát triển, suy vong ; cơ sở kinh tế - xã hội, thể chế chính trị của xã hội phong kiến phương Đông và châu Âu. Mục 2. 1. Các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thê' kỉ XIX. Cần lập bảng hệ thống kiến thức theo nội dung sau : Triều đại Thời gian Vua đầu tiên Ngô Từ năm 939 đến năm 965 Ngô Quyền - Ngô Vương Đinh Từ năm 968 đến năm 980 Đinh Bộ Lĩnh - Đinh Tiên Hoàng Tiền Lê Nội dung chính của lịch sử dân tộc trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá. Cần lập bảng hệ thống kiến thức theo nội dung sau : Giai đoạn lịch sử Chính trị Kinh tê' Văn hoá, giáo dục Ngô, Đinh, Tiền Lê thế kỉ X Lý - Trần thế kỉ XI - XIV Hồ, Lê sơ thế kỉ XV đầu thê' kỉ XVI Mạc thế kỉ XVI Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài Các chúa Nguyễn ở Đàng Trong Tây Sơn cuối thê' kỉ XVIII Nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX Dựa vào bảng thống kê trên để tìm hiểu các nội dung chính, những thành tựu chủ yếu của lịch sử Việt Nam thời phong kiến ở mỗi giai đoạn. Các cuộc kháng chiến lớn và tên các nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc ta trong thời phong kiến. Để nắm được một cách có hệ thống theo tiến trình lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX về các cuộc kháng chiến lớn và tên các nhân vật lịch sử tiêu biểu, cần phải lập bảng niên biểu theo nội dung sau : Thời gian Cuộc kháng chiến Nhân vật lịch sử tiêu biểu (anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá) Năm 938 Chống xâm lược Nam Hán Ngô Quyến Năm 981 Năm 1075- 1077 Năm 1258 Năm 1285 ... Những thành tựu văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. Cách học cũng như ở các mục trước, dựa vào SGK để lập bảng thống kê kiến thức và dựa vào bảng thống kê để nêu lên được những thành tựu chính về văn hoá. Lĩnh vực Thành tựu chủ yếu Tôn giáo Vãn học Giáo dục Khoa học Nghệ thuật Kĩ thuật II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRONG SGK Có thể lập bảng thống kê những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX theo nội dung sau : Niên đại Sự kiện Nhân vật chính Kết quả 938* Kháng chiến chống xâm lược Nam Hán Ngô Quyền Đánh tan quân xâm lược 968 - 980 Dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh Đánh bại 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua. Nhà Đinh thành lập, Quốc hiệu Đại Cồ Việt, Kinh đô Hoa Lư. 980-1009 1009 1010 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Tự KlỂM tra, đánh giá Câu 1. Điền tên tác giả vào bảng sau cho phù hợp với tác phẩm vãn học, sử học, địa lí, toán học, y học tiêu biểu ở nước ta từ thế kỉ XI đến nửa đầu thế kỉ XIX. Tác phẩm Tác giả Phò giá về kinh Hịch tướng sĩ Phú sông Bạch Đằng Bình Ngô đại cáo Đại Việt sử kí toàn thư Quân trung từ mệnh tập Quốc âm thi tập Hồng Đức Quốc âm thi tập Đại thành toán pháp Dư địa chí Quỳnh uyển cửu ca Truyện Kiều Đại Việt thông sử Kiến văn tiểu lục Gia Định thành thông chí Hải thượng y tông tâm lĩnh Lịch triều hiến chưorng loại chí Câu 2. Hãy điền các sự kiện lịch sử vào cột bên phải cho phù hợp với mốc thời gian ở cột bên trái. Thời gian Sự kiện lịch sử Năm 938 Nãm 981 Năm 1077 Năm 1258 Nãm 1285 Năm 1288 Năm 1427 Nãm1777 Năm 1785 Nãm1786 Năm 1789 * Thời gian bùng nổ Tên cuộc khởi nghĩa Địa điểm khởi nghĩa Ngô Bệ Nguyễn Thanh Phạm Sư Ôn Trần Tuân Trần Cảo Nguyễn Hữu Cầu Nguyễn Danh Phương Phan Bá Vành Lê Văn Khôi Nông Văn Vân Tây Sơn Câu 4. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giưa xã hội phong kiến phương Đông và châu Âu. Câu 5. Những nguyên nhân đưa đến thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ XVIII.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trang 55, 56, 57, 58, 59 Sách Bài Tập (Sbt) Lịch Sử 7
 • Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trang 42, 43, 44, 45 Sách Bài Tập (Sbt) Lịch Sử 7
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 8: Nước Ta Buổi Đầu Độc Lập Học Tập Vn
 • Soạn Sử 7 Bài 8 Ngắn Nhất: Nước Ta Buổi Đầu Độc Lập
 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 8 Bài 7
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 30: Tổng Kết

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 7 Bài 30: Tổng Kết
 • Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Lịch Sử Lớp 7 Có Đáp Án
 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 7 Bài 21
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn Tập Chương Iv
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử Lớp 7 Bài 25: Phong Trào Tây Sơn
 • Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 30: Tổng kết

  (trang 148 sgk Lịch Sử 7): – Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến.

  Trả lời:

  Chế độ phong kiến hình thành và tồn tại trong hơn 10 thế kỉ đã tạo nên nhiều chuyển biến lớn trên thế giới:

  * Xã hội:

  – Hình thành hàng loạt quốc gia phong kiến ở phương Đông và châu Âu trong đó xã hội chia thành 2 giai cấp cơ bản là:

  + Địa chủ hay lãnh chúa phong kiến.

  + Nông dân phụ thuộc.

  – Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ do vua đứng đầu.

  * Kinh tế:

  – Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu, đóng kín trong các công xã nông dân hay các lãnh địa.

  – Thủ công và thương nghiệp từng bước phát triển và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nên kinh tế phong kiến ở giai đoạn sau.

  * Văn hóa:

  Văn hóa thời phong kiến phát triển chậm chạp,tuy nhiên cũng đạt được một số thành tựu đáng kể.

  (trang 148 sgk Lịch Sử 7): – Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu.

  Trả lời:

  Thời gian hình thành

  Từ thế kỉ III TCN đến khoảng thế kỉ X, từ rất sớm.

  Từ thế kỉ V đến thế kỉ X, hình thành muộn.

  (trang 148 sgk Lịch Sử 7): – Hãy nêu tên các vị anh hùng đã có công và giương cao ngọn cờ đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc.

  Trả lời:

  Các vị anh hùng đã có công và giương cao ngọn cờ đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc là: Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Quốc Tuấn, Lê Hoàn,…

  (trang 148 sgk Lịch Sử 7): – Hãy trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX.

  Trả lời:

  Nông nghiệp

  Thủ công nghiệp

  Thương nghiệp

  Thời Ngô – Đinh – Tiền Lê

  – Khuyến khích sản xuất.

  – Xưởng thủ công nhà nước.

  – Nghề thủ công truyền thông phát triển.

  – Lễ Tịch điền.

  – Đúc tiền đồng để trao đổi buôn bán trong nước.

  Thời Lý – Trần – Hồ

  – Ruộng tư nhiều, điền trang, thái ấp.

  – Một số làng thủ công ra đời

  – Đẩy mạnh ngoại thương.

  -Thăng Long là trung tâm buôn bán sầm uất.

  Thời Lê sơ

  – Phép quân điền.

  – Thăng Long có 36 phường thủ công.

  – Khuyến khích mở chợ.

  – Hạn chế buôn bán với người nước ngoài.

  – Làng nghề thủ công ngày càng phát triển.

  – Cơ quan chuyên trách như Khuyến nông sứ, Hà đê sứ…

  Thế kỉ XVI – XVIII

  – Đàng Ngoài trì trệ.

  – Đàng Trong phát triển.

  – Xuất hiện đô thị, phố xá.

  – Giảm thuế, mở của ải, thông chợ.

  – Vua Quang Trung ban “Chiếu khuyến nông”.

  Các làng nghề thủ công ngày càng nhiều và phát triển mạnh mẽ.

  Nửa đầu XIX

  Vua Nguyễn chú ý khai hoang, lập đồn điền

  Mở rộng khai thác mỏ.

  – Nhiều thành thị mới ra đời.

  – Hạn chế buôn bán với phương Tây.

  (trang 148 sgk Lịch Sử 7): – Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì?

  Trả lời:

  Văn học, giáo dục, nghệ thuật

  Khoa học – kĩ thuật

  Thời Ngô – Đinh – Tiền Lê

  – Văn hóa dân gian phát triển.

  – Giáo dục chưa phát triển.

  Thời Lý – Trần – Hồ

  – Văn học chữ Hán:Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo…

  – Quân sự: Binh thư yếu lược của Trần Quốc Tuấn.

  – Chế tạo súng thần cơ và thuyền chiến.

  – Quốc sử viện do Lê Văn Hưu đứng đầu.

  – Đại Việt sử kí của Lê Văn Hưu, bộ sử đầu tiên.

  – Thiên văn có Đăng Lộ, Trần Nguyên Đán.

  – Chùa Một Cột.

  Thời Lê sơ

  – Quốc Tử Giám mở rộng.

  – Đại Việt sử kí (10 quyển) của Lê Văn Hưu.

  – Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên.

  – Hồng Đức bản đồ của Lê Thánh Tông.

  – Đại thành toán pháp của Lương Thế Vinh.

  – Lộ, phủ, kinh thành có trường công.

  – Các kì thi quốc gia được tổ chức.

  Thế kỉ XVI – XVIII

  – Chữ Quốc ngữ ra đời.

  – Chế tạo vũ khí.

  – Phát triển làng nghề thủ công.

  – Chiếu lập học.

  – Truyện Nôm.

  – Nghệ thuật sân khấu phong phú.

  Nửa đầu thế kỉ XIX

  – Văn học phát triển rực rỡ: truyện Kiều, Chinh phụ ngâm…

  – Định Việt sử thông giám cương mục.

  – Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện.

  – Y học dân tộc có Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

  – Công trình kiến trúc đồ sộ nổi tiếng: cung điện Huế, chùa Tâ y Phương.

  Bài tập ở nhà (trang 148 sgk Lịch sử 7): Lập bảng thống kê những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

  Lời giải:

  Học sinh tự làm.

  Tham khảo Những sự kiện chính của lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX trang 149 sgk Lịch sử 7.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Lịch Sử 12 Bài 15: Phong Trào Dân Chủ 1936
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 11 Bài 7: Những Thành Tựu Văn Hóa Thời Cận Đại
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 11 Bài 6: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Ngắn Gọn
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 9: Cách Mạng Mùa Thu
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 7 Bài 30: Tổng Kết

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Lịch Sử Lớp 7 Có Đáp Án
 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 7 Bài 21
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn Tập Chương Iv
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử Lớp 7 Bài 25: Phong Trào Tây Sơn
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 7 Bài 25: Phong Trào Tây Sơn
 • Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 30: Tổng kết Giải bài tập môn Lịch sử lớp 7 Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 30 là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 7 hay được chúng tôi sưu tầm và đăng tải, …

  Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 30: Tổng kết

  Giải bài tập môn Lịch sử lớp 7

  Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 30

  là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 7 hay được chúng tôi sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 7 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  Bài tập 1 trang 103 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

  Hãy hoàn thành bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây theo mẫu sau:

  Trả lời

  – Nông nghiệp

  – Đóng kín trong các công xã nông thôn

  – Nông nghiệp

  – Đóng kín trong các lãnh địa

  – Công thương nghiệp ngày càng phát triển

  Bài tập 2 trang 103 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

  Hãy ghép tên một số nhân vật lịch sử cho phù hợp với cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX

  1. Ngô Quyền

  2. Đinh Bộ Lĩnh

  3. Lê Hoàn

  4. Lý Thường Kiệt

  5. Trần Thái Tông

  6. Trần Hưng Đạo

  7. Lê Lợi

  8. Quang Trung

  9. Gia Long

  a) Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông cổ.

  b) Kháng chiến chống quân xâm lược Minh.

  c) Kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai.

  d) Kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán.

  e) Kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên.

  g) Kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất.

  h) Kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm, Thanh.

  Trả lời

  1 – d; 3-g; 4-c; 5-a; 6-e; 7-b; 8-h

  Bài tập 3 trang 104 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

  Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng sau:

  Trả lời

  Bài tập 4 trang 105 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

  Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội nước ta thời phong kiến?

  Trả lời

  1) Về kinh tế:

  • Nông nghiệp:
   • Là ngành kinh tế chủ yếu.
   • Ngày càng phát triển nhờ sự quan tâm của nhà nước và sự nỗ lực của nhân dân
  • Thủ công nghiệp:
   • Thủ công nghiệp nhân dân ngày càng phát triển.
   • Nhiều làng nghề xuất hiện…
   • Sản phẩm phong phú…
  • Thương nghiệp:
   • Ngày càng phát triển.
   • Có sự giao lưu buôn bán với nước ngoài.
   • Xuất hiện nhiều đô thị…

  2) Về xã hội:

  • Xã hội gồm hai giai cấp cơ bản:
   • Địa chủ phong kiến.
   • Nông dân.
  • Các cuộc khởi nghĩa nông dân thường nổ ra vào cuối mỗi triều đại phong kiến.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 30: Tổng Kết
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 12 Bài 15: Phong Trào Dân Chủ 1936
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 11 Bài 7: Những Thành Tựu Văn Hóa Thời Cận Đại
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 11 Bài 6: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Ngắn Gọn
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 7 Bài 30: Tổng Kết

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 10 Bài 3: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 10 Bài 3: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 10 Bài 4: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Tây
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 10 Bài 7: Sự Phát Triển Lịch Sử Và Nền Văn Hóa Đa Dạng Của Ấn Độ
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 11 Bài 4: Các Nước Đông Nam Á
 • Hãy so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây?

  Phương pháp giải

  – Phương Đông: nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn, xã hội tồn tại hai giai cấp địa chủ và nông dân → Chế độ quân chủ chuyên chế.

  – Phương Tây: nông nghiệp đóng kín trong các lãnh địa, công thương nghiệp phát triển, xã hội tồn tại hai giai cấp lãnh chúa và nông nô → Chế độ quân chủ

  Hướng dẫn giải

  Phương Đông:

  – Thời gian: Thế kỉ III TCN – thế kỉ XIX

  – Kinh tế:

  + Nông nghiệp

  + Đóng kín trong các công xã nông thôn

  – Xã hội: Hai giai cấp cơ bản là địa chủ và nông dân

  – Tổ chức nhà nước: Chế độ quân chủ chuyên chế quyền hành tập trung trong tay vua

  Phương Tây:

  – Thời gian: Thế kỉ V- thế kỉ XV, XVI

  – Kinh tế:

  + Nông nghiệp

  + Đóng kín trong các lãnh địa

  + Công thương nghiệp ngày càng phát triển

  – Xã hội: Hai giai cấp cơ bảnlà lãnh chúa và nông nô

  – Tổ chức nhà nước: Chế độ quân chủ, nhưng quyền lực của nhà Vua bị hạn chế, chỉ từ thế kỷ XVI trở đi thì đi thì quyền lực mới tập trung vào tay vua.

  Hãy ghép tên một số nhân vật lịch sử cho phù hợp với cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX

  Tên các nhân vật lịch sử:

  1. Ngô Quyền

  2. Đinh Bộ Lĩnh

  3. Lê Hoàn

  4. Lý Thường Kiệt

  5. Trần Thái Tông

  6. Trần Hưng Đạo

  7. Lê Lợi

  8. Quang Trung

  9. Gia Long

  Cuộc kháng chiến:

  a) Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông cổ.

  b) Kháng chiến chống quân xâm lược Minh.

  c) Kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai.

  d) Kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán.

  e) Kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên.

  g) Kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất.

  h) Kháng chiến

  Phương pháp giải

  Dựa vào kiến thức về các cuộc kháng chiến lịch sử đã được học để đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

  Ví dụ: Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán.

  Hướng dẫn giải

  1 – d 3 – g 4 – c

  5 – a 6 – e 7 – b 8 – b.

  Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong dấu …?

  1….Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở cổ Loa.

  2….Đinh Bộ Lĩnh dẹp “Loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước, lên ngôi vua.

  3….Cuộc kháng chiến’chống quàn xâm lược Tống lần thứ nhất thắng lợi.

  4….Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập.

  5….Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là Thăng Long.

  6….Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

  7….Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên đê tuyển chọn quan lại.

  8….Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai thắng lợi.

  9….Nhà Trần được thành lập.

  10….Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông cổ thắng lợi.

  11….Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên thắng lợi.

  12….Kháng chiến lần thứ ba chống quán xâm lược Nguyên thắng lợi.

  13….Nhà Hồ được thành lập.

  14….Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ.

  15….Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng.

  16….Lê Lợi lên ngôi vua.

  17….Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ.

  18….Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.

  19….Nhà Nguyễn được thành lập.

  Phương pháp giải

  Từ các kiến thức về các cuộc kháng chiến lịch sử đã được học để đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

  Ví dụ:

  Năm 939: Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở cổ Loa.

  Năm 968: Đinh Bộ Lĩnh dẹp “Loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước, lên ngôi vua.

  Hướng dẫn giải

  1. Năm 939: Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở cổ Loa.

  2. Năm 968: Đinh Bộ Lĩnh dẹp “Loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước, lên ngôi vua.

  3. Năm 981: Cuộc kháng chiến’chống quàn xâm lược Tống lần thứ nhất thắng lợi.

  4. Năm 1009: Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập.

  5. Năm 1010: Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là Thăng Long.

  6. Năm 1054: Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

  7. Năm 1075: Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên đê tuyển chọn quan lại.

  8. Năm 1077: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai thắng lợi.

  9. Năm 1226: Nhà Trần được thành lập.

  10. Năm 1258: Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông cổ thắng lợi.

  11. Năm 1285: Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên thắng lợi.

  12. Năm 1287 – 1288: Kháng chiến lần thứ ba chống quán xâm lược Nguyên thắng lợi.

  13 Năm 1400: Nhà Hồ được thành lập.

  14. Năm 1418: Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ.

  15. Năm 1427: Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắn2.

  16. Năm 1428: Lê Lợi lên ngôi vua.

  17. Năm 1771: Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ.

  18. Năm 1789: Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.

  19. Năm 1802: Nhà Nguyễn được thành lập.

  Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội nước ta thời phong kiến.

  Phương pháp giải

  – Về kinh tế: chủ yếu phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp ngày càng phát triển, xuất hiện các làng nghề, mở rộng giao lưu với các nước.

  – Về xã hội: hai giai cấp địa chủ và nông dân → mâu thuẫn → chiến tranh.

  Hướng dẫn giải

  Về kinh tế:

  – Nông nghiệp:

  + Là ngành kinh tế chủ yếu.

  + Ngày càng phát triển nhờ sự quan tâm của nhà nước và sự nỗ lực của nhân dân

  – Thủ công nghiệp:

  + Thủ công nghiệp nhân dân ngày càng phát triển.

  + Nhiều làng nghề xuất hiện…

  + Sản phẩm phong phú…

  – Thương nghiệp:

  + Ngày càng phát triển.

  + Có sự giao lưu buôn bán với nước ngoài.

  + Xuất hiện nhiều đô thị…

  Về xã hội:

  – Xã hội gồm hai giai cấp cơ bản:

  + Địa chủ phong kiến.

  + Nông dân.

  – Các cuộc khởi nghĩa nông dân thường nổ ra vào cuối mỗi triều đại phong kiến.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 31: Ôn Tập: Lịch Sử Việt Nam Từ Năm 1858 Đến Năm 1918
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 8 Bài 31: Ôn Tập Lịch Sử Việt Nam Từ Năm 1858 Đến Năm 1918
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 8 Bài 31: Ôn Tập Lịch Sử Việt Nam Từ Năm 1858 Đến Năm 1918
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 8 Bài 30: Phong Trào Yêu Nước Chống Pháp Từ Đầu Thế Kỉ Xx Đến Năm 1918
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 8 Bài 30: Phong Trào Yêu Nước Chống Pháp Từ Đầu Thế Kỉ Xx Đến Năm 1918
 • Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 7 Bài 30: Tổng Kết Chương 3: Điện Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Trang 85,86,87 Sgk Vật Lý 7: Tổng Kết Chương 3: Điện Học
 • Giải Bài Tập Skg Vật Lí Lớp 7 Bài 7: Gương Cầu Lồi (Chương 1)
 • Giải Bài Tập C2: Trang 9 Sgk Vật Lý Lớp 7
 • Giải Bài Tập C2: Trang 6 Sgk Vật Lý Lớp 7
 • Giải Sbt Vật Lý 7: Bài 13. Môi Trường Truyền Âm
 • Giải bài tập SGK Vật lý lớp 7 bài 30: Tổng kết chương 3: Điện học

  Giải bài tập Vật lý lớp 7 bài 30

  Bài 30: Tổng kết chương 3: Điện học

  . Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Vật lý của các bạn học sinh lớp 7 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo 1. Bài 1 trang 85 sgk vật lí 7: Đặt một câu với các từ: Cọ xát, nhiễm điện. Hướng dẫn giải:

  Có thể đặt câu như sau:

  – Thước nhựa bị nhiễm điện khi cọ xát bằng mảnh vải khô.

  – Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cọ xát.

  – Nhiều vật khi được cọ xát thì nhiễm điện.

  – Cọ xát là một cách làm nhiễm điện nhiều vật.

  – Cọ xát không phải là cách làm vật nhiễm điện duy nhất.

  2. Bài 2 trang 85 sgk vật lí 7

  C2. Có những loại điện tích nào? Các loại điện tích nào thì hút nhau? loại nào thì đẩy nhau?

  Hướng dẫn giải:

  Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm.

  Điện tích khác loại (dương và âm) thì hút nhau.

  Điện tích cùng loại (cùng dương hoặc cùng âm) thì đẩy nhau.

  3. Bài 3 trang 85 sgk vật lí 7

  C3. Đặt câu với các cụm từ: Vật nhiễm điện dương, vật nhiễm điện âm, nhận thêm electron, mất bớt electron.

  Hướng dẫn giải:

  Vật nhiễm điện dương do mất bớt electron.

  Vật nhiễm điện âm do nhận thêm electron.

  4. Bài 4 trang 85 sgk vật lí 7: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:

  – Dòng điện là dòng …. Có hướng.

  – Dòng điện trong kim loại là dòng…. Có hướng

  Hướng dẫn giải:

  – Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

  – Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

  5. Bài 5 trang 85 sgk vật lí 7: Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ở điều kiện bình thường:

  Mảnh tôn; Đoạn dây nhựa; Mảnh polietilen (ni lông)

  Không khí; Đoạn dây đồng; Mảnh sứ

  Kể tên năm tác dụng chính của dòng điện.

  Hướng dẫn giải:

  Ở điều kiện bình thường:

  Các vật liệu dẫn điện là:

  Mảnh tôn, đoạn dây đồng

  các vật liệu cách điện là:

  Đoạn dây nhựa, mảnh polietilen (ni lông), không khí, mảnh sứ.

  6. Bài 6 trang 85 sgk vật lí 7: Hãy kể tên năm tác dụng chính của dòng điện. Hướng dẫn giải:

  – Tác dụng nhiệt.

  – Tác dụng phát sáng.

  – Tác dụng từ.

  – Tác dụng hóa học.

  – Tác dụng sinh lí.

  7. Bài 7 trang 85 sgk vật lí 7

  C7. Hãy cho biết tên đơn vị của cường độ dòng điện và tên dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.

  Hướng dẫn giải:

  – Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe (A).

  – Dụng cụ để đo cường độ dòng điện là ampe kế.

  8. Bài 8 trang 85 sgk vật lí 7

  C8. Đơn vị của hiệu điện thế là gì? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào?

  Hướng dẫn giải:

  Đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V)

  Dụng cụ để đo hiệu điện thế là vôn kế.

  9. Bài 9 trang 85 sgk vật lí 7

  C9. Đặt một câu với các cụm từ: Hai cực của nguồn điện; hiệu điện thế.

  Hướng dẫn giải:

  Một số câu có thể đặt là:

  – Giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế

  – Số vôn ghi trên vỏ mỗi nguồn điện là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện đó để hở hoặc khi chưa mắc vào mạch.

  – Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là hiệu điện thế giữa hai bóng đèn mắc với nguồn điện đó.

  10. Bài 10 trang 85 sgk vật lí 7

  Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

  Hướng dẫn giải:

  – Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp.

  – Cường độ dòng điện như nhau tại các vị trí khác nhau của dòng điện.

  – Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

  11. Bài 11 trang 85 sgk vật lí 7

  Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song, hiệu điện thế và cường độ dòng điện có đặc điểm gì?

  Hướng dẫn giải:

  – Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn và giữa hai điểm nối chung đều bằng nhau

  – Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn.

  12. Bài 1 trang 87 sgk vật lí 7

  Trong các câu sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện?

  A. Đập nhẹ nhiều lần thước nhựa xuống mặt quyển vở.

  B. Áp sát thước nhựa vào thành một bình nước ấm.

  C. Chiếu ánh sáng đèn pin vào thước nhựa

  D. Cọ xát mạnh thước nhựa bằng miếng vải khô.

  Hướng dẫn giải:

  Chọn D. Cọ xát mạnh thước nhựa bằng miếng vải khô.

  13. Bài 2 trang 87 sgk vật lí 7

  Trong mỗi hình 30.1 a, b, c, d cả hai vật A, B đều bị nhiệm điện và được treo bằng các sợi chỉ mảnh. Hãy ghi dấu điện tích (+ hay – ) cho vật chưa ghi dấu.

  Hướng dẫn giải:

  Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.

  Hai điện tích trái dấu thì hút nhau.

  Hướng dẫn giải: 14. Bài 3 trang 87 sgk vật lí 7

  Cọ xát mảnh ni lông bằng một miếng len, cho rằng mảnh ni lông bị nhiễm điện âm. Khi đó vật nào trong hai vật này nhận thêm electron, vật nào mất bớt electron?

  Vật nhiễm điện âm nhận thêm electron.

  Vật nhiễm điện dương mất bớt electron.

  15. Bài 4 trang 87 sgk vật lí 7

  Mảnh ni lông bị nhiễm điện âm, nhận thêm electron.

  Miếng len bị nhiễm điện dương, mất bớt electron (electron dịch chuyển từ miếng len sang mảnh ni lông) nên thiếu electron (nhiễm điện dương).

  Hướng dẫn giải:

  Trong các sơ đồ mạch điện hình 30.2, sơ đồ nào có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện?

  16. Bài 5 trang 87 sgk vật lí 7

  Sơ đồ 30.2c) có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện: Đi ra từ cực dương và đi vào cực âm của nguồn điện trong mạch điện kín.

  Hướng dẫn giải:

  Trong bốn thí nghiệm được bố trí như hình 30.3, thí nghiệm nào tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng?

  17. Bài 6 trang 87 sgk vật lí 7

  Mạch điện kín gồm các vật dẫn điện mắc nối tiếp với nhau rồi mắc vào hai cực của nguồn điện.

  Có năm nguồn điện loại 1,5V; 3V; 6V; 9V; 12V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 3V. Cần mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào là phù hợp nhất? vì sao?

  Dùng nguồn 6V trong số các nguồn là thích hợp nhất vì:

  18. Bài 7 trang 87 sgk vật lí 7

  Hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn là 3V (để đèn sáng bình thường), khi mắc nối tiếp hai bóng đèn đó, hiệu điện thế tổng cộng là 6V.

  Hướng dẫn giải:

  (có thể mắc với nguồn điện 1,5V hoặc 3V, nhưng hai bóng đèn sáng yếu không thể mắc với nguồn điện 9V hay 12V vì một hoặc cả hai bóng đèn sẽ cháy dây tóc.)

  Giải:

  Trong mạch điện có sơ đồ như hình 30.4, biết số chỉ của ampe kế A là 0,35A; của ampe kế A 1 là 0,12A. số chỉ của ampe kế A2 là bao nhiêu?

  Áp dụng công thức I = I 1 + I 2 (cường độ dòng điện trong mạch chính là số chỉ ampe kế A bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ là số chỉ của ampe kế A 1 và A 2)

  Số chỉ của ampe kế là:

  I 2 = 0,35A – 0,12A = 0,23A

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Trang 18 Vật Lí 7, Thực Hành: Quan Sát Và Vẽ Ảnh Của Một
 • Giải Lý Lớp 7 Bài 6: Thực Hành: Quan Sát Và Vẽ Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng
 • Giải Vật Lí 7 Bài 25: Hiệu Điện Thế
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Vật Lý 7 Năm 2022
 • Giải Bài Tập Trang 52 Sgk Vật Lý Lớp 7: Hai Loại Điện Tích
 • Giải Bài Tập Sgk Bài 30: Tổng Kết Chương 3 Điện Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Về Thì Quá Khứ Đơn Có Đáp Án Chi Tiết
 • Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Đầy Đủ Nhất (Có Đáp Án)
 • Bài Tập Chia Thì Quá Khứ Đơn Có Đáp Án
 • Soạn Bài Quan Hệ Từ, Trang 98, 99 Sgk Ngữ Văn 7
 • Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ Lớp 7
 • Chương 3: Điện Học – Vật Lý Lớp 7

  Bài 30: Tổng Kết Chương 3 Điện Học

  I. Tự kiểm tra

  Các bạn lần lượt tìm câu trả lời trong câu hỏi phần ôn tập.

  Bài Tập 1 Trang 85 SGK Vật Lý Lớp 7

  Đặt một câu với các từ: cọ xát, nhiễm điện.

  Bài Tập 2 Trang 85 SGK Vật Lý Lớp 7

  Có những loại điện tích nào? Các điện tích loại nào thì hút nhau? Loại nào thì đẩy nhau?

  Bài Tập 3 Trang 85 SGK Vật Lý Lớp 7

  Đặt câu hỏi với các cụm từ: vật nhiễm điện dương, vật nhiễm điện âm, nhận thêm êlectrôn, mất bớt êlectrôn.

  Bài Tập 4 Trang 85 SGK Vật Lý Lớp 7

  Điền những cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:

  a. Dòng điện là dòng …….. có hướng.

  b. Dòng điện trong kim loại là dòng ……… có hướng.

  Bài Tập 5 Trang 85 SGK Vật Lý Lớp 7

  Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ở điều kiện bình thường?

  a. Mảnh tôn

  b. Đoạn dây nhựa

  c. Mảnh nilông

  d. Không khí

  e. Đoạn dây đồng

  f. Mảnh sứ.

  Bài Tập 6 Trang 85 SGK Vật Lý Lớp 7

  Kể tên 5 tác dụng chính của dòng điện.

  Bài Tập 7 Trang 85 SGK Vật Lý Lớp 7

  Hãy cho biết tên đơn vị của cường độ dòng điện và tên dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.

  Bài Tập 8 Trang 85 SGK Vật Lý Lớp 7

  Đơn vị của hiệu điện thế là gì? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào?

  Bài Tập 9 Trang 85 SGK Vật Lý Lớp 7

  Đặt câu hỏi với các cụm từ: hai cực của nguồn điện, hiệu điện thế.

  Bài Tập 10 Trang 85 SGK Vật Lý Lớp 7

  Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

  Bài Tập 11 Trang 85 SGK Vật Lý Lớp 7

  Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

  Bài Tập 12 Trang 85 SGK Vật Lý Lớp 7

  Hãy nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

  II. Vận dụng

  Các bạn tìm phương án đúng cho các câu trắc nghiệm bên dưới.

  Bài Tập 1 Trang 86 SGK Vật Lý Lớp 7

  Trong các cách sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện?

  A. Đập nhẹ nhiều lần thước nhựa xuống mặt quyên vở.

  B. Áp sát thước nhựa vào thành một bình nước ấm.

  C. Chiếu sáng ánh đèn pin vào thước nhựa.

  D. Cọ xát mạnh thước nhựa bằng miếng vải khô.

  Bài Tập 2 Trang 86 SGK Vật Lý Lớp 7

  Trong mỗi hình 30.1a, b, c, d cả hai vật A, B đều bị nhiễm điện và được treo bằng các sợi chỉ mảnh. Hãy ghi dấu điện tích (+ hay -) cho vật chưa ghi dấu.

  Cọ xát mảnh nilông bằng một miếng len, cho rằng mảnh nilông bị nhiễm điện âm. Khi đó vật nào trong hai vật này nhận thêm êlectrôn, vật nào mất bớt êlectrôn?

  Bài Tập 4 Trang 86 SGK Vật Lý Lớp 7

  Trong 4 thí nghiệm được bố trí như hình 30.3, thí nghiệm nào tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng?

  Bài Tập 6 Trang 87 SGK Vật Lý Lớp 7

  Có 5 nguồn điện loại 1,5V, 3V, 6V, 9V, 12V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 3V. Cần mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào phù hợp nhất? Vì sao?

  Bài Tập 7 Trang 87 SGK Vật Lý Lớp 7

  Trong mạch điện có sơ đồ như hình 30.4, biết số chỉ ampe kế A là 0,35; của ampe kế (A_1) là 0,12A. Số chỉ ampe kế ()(A_2) là bao nhiêu?

  Giải chò trơi ô chữ đưa ra đáp án đúng.

  Trò Chơi Ô Chữ Bài 30 Trang 87 SGK Vật Lý Lớp 7

  Theo hàng ngang:

  2. Quy tắc phải thực hiện khi sử dụng điện.

  3. Vật cho dòng điện đi qua.

  4. Một tác dụng của dòng điện.

  5. Lực tác dụng giữa hai điện tích cùng loại.

  6. Một tác dụng của dòng điện.

  7. Dụng cụ cung cấp dòng điện lâu dài.

  8. Dung cụ dùng để đo hiệu điện thế.

  Từ hàng dọc là gì?

  Các bạn đang xem Bài 30: Tổng Kết Chương 3 Điện Học thuộc Chương 3: Điện Học tại Vật Lý Lớp 7 môn Vật Lý Lớp 7 của chúng tôi Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mới Review 1 (Unit 1
 • Giải Unit 7 Lớp 7 The World Of Work
 • Unit 12 Lớp 7: Our Food
 • Unit 10 Lớp 7: A Bad Toothache
 • Định Lý Pytago Toán Lớp 7 Bài 7 Giải Bài Tập
 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 7 Bài 30

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Giảng Môn Lịch Sử Lớp 7
 • Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 7: Những Nét Chung Về Xã Hội Phong Kiến
 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử Lớp 7 Bài 7: Những Nét Chung Về Xã Hội Phong Kiến
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 7: Những Nét Chung Về Xã Hội Phong Kiến
 • Soạn Sử 7 Bài 11 Phần 2 Ngắn Nhất: Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Tống (1075
 • Bài 30: Tổng kết

  (trang 148 sgk Lịch Sử 7): Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến.

  Trả lời:

  Chế độ phong kiến hình thành và tồn tại trong hơn 10 thế kỉ đã tạo nên nhiều chuyển biến lớn trên thế giới:

  * Xã hội :

  – Hình thành hàng loạt quốc gia phong kiến ở phương Đông và châu Âu trong đó xã hội chia thành 2 giai cấp cơ bản là :

  + Địa chủ hay lãnh chúa phong kiến.

  + Nông dân phụ thuộc.

  – Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ do vua đứng đầu.

  * Kinh tế:

  – Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu, đóng kín trong các công xã nông dân hay các lãnh địa.

  – Thủ công và thương nghiệp từng bước phát triển và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nên kinh tế phong kiến ở giai đoạn sau.

  * Văn hóa:

  Văn hóa thời phong kiến phát triển chậm chạp,tuy nhiên cũng đạt được một số thành tựu đáng kể.

  (trang 148 sgk Lịch Sử 7): Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu.

  Trả lời:

  (trang 148 sgk Lịch Sử 7): Hãy nêu tên các vị anh hùng đã có công và giương cao ngọn cờ đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc.

  Trả lời:

  Các vị anh hùng đã có công và giương cao ngọn cờ đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc là: Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Quốc Tuấn, Lê Hoàn,…

  (trang 148 sgk Lịch Sử 7): Hãy trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX.

  Trả lời:

  Nông nghiệp

  Thủ công nghiệp

  Thương nghiệp

  Thời Ngô – Đinh – Tiền Lê

  – Khuyến khích sản xuất.

  – Lễ Tịch điền.

  – Xưởng thủ công nhà nước.

  – Đúc tiền đồng để trao đổi buôn bán trong nước.

  Thời Lý – Trần – Hồ

  – Ruộng tư nhiều, điền trang, thái ấp.

  – Một số làng thủ công ra đời

  – Đẩy mạnh ngoại thương.

  Thế kỉ XVI – XVIII

  – Đàng Ngoài trì trệ.

  – Đàng Trong phát triển.

  Các làng nghề thủ công ngày càng nhiều và phát triển mạnh mẽ.

  Nửa đầu XIX

  Vua Nguyễn chú ý khai hoang, lập đồn điền

  Mở rộng khai thác mỏ.

  (trang 148 sgk Lịch Sử 7): Văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì ?

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử Lớp 7 Bài 5: Ấn Độ Thời Phong Kiến
 • Giải Lịch Sử Lớp 7 Bài 5: Ấn Độ Thời Phong Kiến
 • Giải Lịch Sử Lớp 7 Bài 30: Tổng Kết
 • Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trang 55, 56, 57, 58, 59 Sách Bài Tập (Sbt) Lịch Sử 7
 • Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trang 42, 43, 44, 45 Sách Bài Tập (Sbt) Lịch Sử 7
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 11: Sơ Kết Lịch Sử Việt Nam (1858

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Trang 69, 70, 71, 72, 73 Sách Bài Tập (Sbt) Lịch Sử 7
 • Bài 6: Các Nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ Cuối Thế Kỉ Xix
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 8 Bài 29: Chính Sách Khai Thác Thuộc Địa Của Thực Dân Pháp Và Những Chuyển Biến Về Kinh Tế, Xã Hội Ở Việt Nam
 • Giải Sbt Gdcd 9 Bài 18: Sống Có Đạo Đức Và Tuân Theo Pháp Luật
 • Bài 10 Trang 78 Sách Bài Tập (Sbt) Gdcd 9
 • Giải bài tập SBT Lịch sử 11: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 – 1918)

  Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11

  Giải bài tập SBT Lịch sử 11

  Bài tập 1 trang 122 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

  Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

  1. Những âm mưu và thủ đoạn bước đầu của tư bản Pháp khi xâm lược Việt Nam là

  A. “nhòm ngó” nước ta trong thời gian dài.

  B. tìm cách bám sâu vào Việt Nam thông qua Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp,

  C. dùng nhiều thủ đoạn để thiết lập những cơ sở chính trị đầu tiên trên đất nước ta.

  D. tạo cơ sở dọn đường cho cuộc chiến tranh xâm lược.

  E. tất cả các ý trên đều đúng.

  Trả lời: D 2. Thời gian thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta là

  A. cuối thế kỉ XVIII. B. giữa thế kỉ XIX.

  c. cuối thế kỉ XIX. D. đầu thế kỉ XX

  Trả lời: B 3. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp là:

  A. Quân và dân Việt Nam không kiên quyết chống Pháp xâm lược.

  B. Vua quan nhà Nguyễn thiếu ý chí quyết tâm và không có đường lối lãnh đạo đúng đắn, kịp thời.

  C. Các cuộc chống trả của nhân dân ta diễn ra không đồng loạt.

  D. Quân dân ta không có trang bị vũ khí hiện đại.

  Trả lời: B 4. Thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác, bóc lột có quy mô và hệ thống trên toàn cõi Đông Dưong

  A. sau khi kí Hiệp ước 1862.

  B. từ năm 1897, sau khi đàn áp xong khởi nghĩa Hương Khê và giảng hoà với nghĩa quân Yên Thế.

  C. sau khi kí Hiệp ước 1874.

  D. sau khi kí Hiệp ước 1883.

  Trả lời: B 5. Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước ta là

  A. xã hội thuộc địa. B. xã hội phong kiến nửa thuộc địa.

  C. xã hội thuộc địa nửa phong kiến. D. xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

  Trả lời: D 6. Biện pháp của thực dân Pháp để thu lợi nhuận tối đa ở Việt Nam là

  A. đặt thêm nhiều thứ thuế mới, nặng hơn các thứ thuế của triều đinh nhà Nguyền trước kia.

  B. ra sức kìm hãm không cho kinh tế Việt Nam phát triển

  C. cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp.

  D. tiếp tục vơ vét tối đa tài nguyên khoáng sản của Việt Nam.

  E. tất cả các ý trên đều đúng.

  Trả lời: E

  Bài tập 2 trang 123 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

  Vào giữa thế kỉ XIX, trong lúc xã hội Việt Nam đang lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện, sâu sắc và đứng trước nguy cơ xâm lược của tư bản phương Tây, vua Tự Đức lại chủ truơng “đóng cửa” và “cấm đạo”. Theo em, việc làm đó có ảnh huởng đến sự phát triển của đất nước không? Vì sao?

  Trả lời:

  Khi thực thi chính sách này, các ông vua triều Nguyễn những tưởng có thể ngăn chặn âm mưu xâm lược của chủ nghĩa thực dân thông qua công cuộc truyền giáo trên vương quốc của mình. Nhưng chính sách cấm đạo của triều Nguyễn còn tạo ra những “phản ứng nghịch”, đưa tới những hệ lụy vô cùng tai hại trên nhiều lĩnh vực, trong đó nghiêm trọng nhất là trên lĩnh vực chính trị, đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền độc lập tự chủ của đất nước và khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX. Chính sách cấm đạo của triều Nguyễn đã vô tình đẩy một bộ phận người Thiên Chúa giáo yêu nước về phía giặc

  Vì chính sách cấm đạo của triều Nguyễn đã tạo ra một cái cớ để thực dân Pháp xâm lược đất nước ta.

  Bài tập 3 trang 123 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

  1. Về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm1884:

  Từ năm 1858, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã kiên quyết kháng chiến, mặc dù càng về sau càng khó khăn do Pháp đàn áp và triều đình phong kiến cản trở, nhưng cuộc đấu tranh vẫn được tiếp tục một cách bến bỉ, dẻo dai và ngày càng mạnh mẽ

  Trả lời: Đúng

  2. Về phong trào chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1885 đến cuối thế kỉ XIX:

  Phong trào chống Pháp của nhân dân ta vẫn đặt trong phạm trù phong kiến, nhưng tính chất này sẽ ngày một phai nhạt, nhất là khi nền kinh tế – xã hội Việt Nam xuất hiện những nhân tố mới.

  Trả lời: Đúng

  Bài tập 5 trang 124 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

  Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai về các giai cấp và tầng lớp xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

  Giai cấp công nhân ra đời nhưng đang ở trong giai đoạn tự phát.

  Tư sản và tiểu tư sản mới được hình thành đang trong quá trình tập hợp về số lượng và trưởng thành về ý thức.

  Tư sản và tiểu tư sản đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ mang màu sắc dân chủ tư sản.

  Giai cấp công nhân nắm vai trò lãnh đạo các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

  Nông dân là những người tiếp thu những luồng tư tưởng cách mạng mới

  Trả lời:

  Giai cấp công nhân ra đời nhưng đang ở trong giai đoạn tự phát.

  Tư sản và tiểu tư sản mới được hình thành đang trong quá trình tập hợp về số lượng và trưởng thành về ý thức.

  Tư sản và tiểu tư sản đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ mang màu sắc dân chủ tư sản.

  Giai cấp công nhân nắm vai trò lãnh đạo các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

  Nông dân là những người tiếp thu những luồng tư tưởng cách mạng mới

  Bài tập 6 trang 125 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

  Điền vào bảng hệ thống kiến thức những nội dung phù hợp về đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất.

  Trả lời:

  Bài tập 7 trang 126 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

  Bằng những sự kiện lịch sử đã học, hãy chứng minh: phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (đến hết Chiến tranh thế giói thứ nhất) diễn ra liên tục, sôi nổi và rộng khắp.

  Trả lời:

  – Cuối thế kỷ XIX, mặc dù triều đình phong kiến nhà Nguyễn ký các Hiệp ước Hácmăng (Harmand) năm 1883 và Patơnốt (Patenôtre) năm 1884, đầu hàng thực dân Pháp, song phong trào chống thực dân Pháp xâm lược vẫn diễn ra. Phong trào Cần Vương (1885-1896), một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động, đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). Việc không thành, Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị), hạ chiếu Cần Vương. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt, nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển, nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ, tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887), Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo, kéo dài đến năm 1913.

  Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra.

  – Đầu thế kỷ XX, Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài, chủ yếu là Nhật Bản, để đánh Pháp giành độc lập dân tộc, thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. Ông lập ra Hội Duy tân (1904), tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908).Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành, ông về Xiêm nằm chờ thời. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp, giải phóng dân tộc, nhưng rồi cũng không thành công.

  Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa, mở mang dân trí, nâng cao dân khí, phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp, làm cho dân giàu, nước mạnh, buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. ở Bắc Kỳ, có việc mở trường học, giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới, tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. ở Trung Kỳ, có cuộc vận động Duy tân, hô hào thay đổi phong tục, nếp sống, kết hợp với phong trào đấu tranh chống thuế (1908).

  Do những hạn chế về lịch sử, về giai cấp, nên Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc, nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 11 Bài 4: Các Nước Đông Nam Á
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 10 Bài 7: Sự Phát Triển Lịch Sử Và Nền Văn Hóa Đa Dạng Của Ấn Độ
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 10 Bài 4: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Tây
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử 10 Bài 3: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 10 Bài 3: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông
 • Trả Lời Câu Hỏi Lịch Sử 7 Bài 30 Trang 148

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử Lớp 7 Bài 29: Ôn Tập Chương V Và Chương Vi
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam Ra Đời
 • Giải Bài Tập Sbt Lịch Sử Lớp 7 Bài 5: Ấn Độ Thời Phong Kiến
 • Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi 1 2 3 Bài 5 Trang 17 Sgk Lịch Sử 7
 • Câu Hỏi Bài 29 Trang 147 Sgk Sử 7
 • Bài 30: Tổng kết

  Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 30 Trang 148: Những nét lớn về tình hình Kinh tế – Văn hóa – Xã hội thời Phong kiến.

  Trả lời

  a. tình hình Kinh tế:

  – Nông nghiệp:

  + là ngành Kinh tế chủ đạo, đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu Kinh tế của nhà nước phong kiến

  + sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn (ở phương Đông) hay trong các lãnh địa phong kiến (ở phương Tây)

  + ruộng đất nằm trong tay địa chủ hay lãnh chúa. Nông dân/nông nô không có ruộng đất để cày cấy, canh tác → phải nhận ruộng đất của địa chủ để cày cấy, đổi lại, họ phải nộp cho địa chủ một khoản địa tô.

  – Thủ công nghiệp: Từ bước phát triển

  + Ở các quốc gia phong kiến phương Đông: có 2 hình thức sản xuất Thủ công nghiệp. Đó là: Thủ công nghiệp trong nhân dân và Thủ công nghiệp do nhà nước tổ chức.

  + Ở các quốc gia phong kiến phương Tây: ban đầu Thủ công nghiệp chưa tác khỏi nông nghiệp, người nông nô vừa là nông dân vừa đóng vai trò là thợ thủ công. Đến khi thành thị trung đại ra đời, Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp, hình thành nên các phường hội.

  – thương nghiệp:

  + Ở phương Đông: hoạt động trao đổi buôn bán giữa trong và ngoài nước từng bước phát triển.

  + Ở phương Tây: ngoại thương rất phát triển.

  b. Xã hội:

  – Trong Xã hội hình thành 2 giai cấp cơ bản:

  + Địa chủ (ở phương Đông) / Lãnh chúa (ở phương tây)

  + Nông dân (Ở phương Đông) / Nông Nô (Ở phương Tây).

  c. Văn hóa

  Phát triển rực rỡ theo thời gian. Có những giai đoạn phát triển đỉnh cao. Ví dụ:

  – ở Phương Tây: có phong trào Văn hóa Phục Hưng (thế kỉ XIV – XVI)

  – ở phương Đông:

  + ở Trung Quốc: Văn hóa thời Đường phát triển rực rỡ.

  + ở Đại Việt: Thời Lý – Trần đã ình thành nên nền Văn hóa Thăng Long mang đậm tính dân tộc. Đến thời Lê nhất là dưới thời vua Lê Thánh Tông, Văn hóa Đại Việt phát triển đến đỉnh cao.

  Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 30 Trang 148: Sự khác nhau giữa Xã hội phong kiến ở Châu Âu và Xã hội phong kiến phương Đông.

  Trả lời

  Xã hội phong kiến phương Đông Xã hội phong kiến phương Tây

  Thời gian hình thành

  – Sớm nhất là khoảng thế kỉ III trước công nguyên (ở Trung Quốc thời nhà Tần)

  – Cuối thế kỉ V sau công nguyên

  Thời kì phát triển

  – khoảng thế kỉ VII – XV

  – thế kỉ XI – XIV

  Thời kì suy vong

  Thế kỉ XVI – XIX

  – thế kỉ XV – XVI

  Tính chuyên chế

  – Đứng đầu nhà nước là Vua có quyền lực tối cao và tuyệt đối.

  – thời kì đầu, tính chuyên chế của các ông Vua chưa cao, quyền lực của Vua bị chia sẻ với các lãnh chúa.

  – Thời kì sau, khi mà nhà nước quân chủ thống nhất được hình thành → tính chuyên chế của Vua được nâng lên

  Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 30 Trang 148: Hãy nêu tên các vị anh hùng có công giương cao ngọn cờ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập cho tổ quốc.

  Trả lời

  Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 30 Trang 148: Hãy trình bày sự phát triển Kinh tế nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX

  Trả lời

  Triều đại Tình hình phát triển Kinh tế

  nông nghiệp Thủ công nghiệp thương nghiệp

  Ngô – Đinh – Tiền Lê

  – Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của làng xã, nhân dân trong làng chia ruộng cho nhau để cày cấy.

  – Nhà nước thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích sự phát triển của nông nghiệp. Ví dụ như:

  + Tổ chức lễ cày Tịch điền.

  + Mở mang hệ thống thủy lợi

  – Các nghề thủ công cổ truyền tiếp tục phát triển.

  – Một số xưởng thủ công của nhà nước được mở ra nhằm chế tạo ra các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của Vua – quan.

  Lý – Trần – Hồ

  – Nhà nước thi hành nhiều chính sách tích cực để phát triển nông nghiệp

  – hoạt động khai hoang, mở rộng diện tích sản xuất được đẩy mạnh đưa tới sự ra đời của nhiều điền trang

  Lê Sơ

  + Nhà nước thi hành một loạt các chính sách tiến bộ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Ví dụ như: khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích sản xuất; bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp; mở mang các công trình thủy lợi….

  → nền nông nghiệp của Đại Việt đã nhanh chóng khắc phục được những hậu quả do chiến tranh để lại, đồng thời phát triển ngày càng thịnh đạt.

  – Hoạt động trao đổi, buôn bán trong và ngời nước diễn ra sôi nổi.

  – Nhiều trung tâm buôn bán lớn,ví dụ như: Thăng Long, Vân Đồn, Phố Hiến…

  Đàng Trong – Đàng Ngoài

  – Đàng Ngoài: Chậm phát triển, suy thoái nghiêm trọng do chính quyền Lê – Trịnh không quam tâm phát triển sản xuất nông nghiệp.

  – Đàng Trong: phát triển ngày càng thịnh đạt do nhận được sị quan tâm của các chúa Nguyễn và sự ưu đái của thiên nhiên.

  – Tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu

  – Hoạt động trao đổi, buôn bán trong và ngời nước diễn ra sôi nổi.

  – Nhiều trung tâm buôn bán lớn,ví dụ như: Thăng Long, Hội An…

  Tây Sơn

  – Vua Quang Trung ban hành chiếu khuyến nông và thi hành nhiều chính sách tích cực để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp → mùa mạng bội thu.

  – Tiếp tục phát triển

  – Vua Quang Trung thực hiện chính sách “Mở của ải, thông chợ búa” → thúc đẩy sự phát triển của thương nghiệp

  Nguyễn

  – Phát triển và đạt được nhiều thành tựu

  – Giao thương với bên ngoài bị hạn chế do chính sách “bế quan tỏa cảng”

  Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 30 Trang 148: Văn hóa Việt Nam từ thế kỉ X – XIV có những thành tựu gì?

  Trả lời

  Có thể chia Văn hóa Việt Nam từ thế kỉ X – XIX thành 2 giai đoạn phát triển:

  + Giai đoạn 1: từ thế kỉ X – XV

  + Giai đoạn 2: từ thế kỉ XVI – XIX

  ở cả hai giai đoạn, Văn hóa Việt Nam đề đạt được những thành tựu nổi bât.

  Giáo dục – khoa cư

  – Thời Lý – Trần:

  giáo dục – khoa cử bước đầu phát triển:

  + 1070 mở Văn Miếu thờ Khổng Tử.

  + 1076, mở khoa thi đầu tiên.

  + Khoa cử chưa được quy định một cách hệ thống, quy củ.

  – Thời Lê sơ:

  + giáo dục phát triển

  + Khoa cử được chế định rõ ràng

  Văn học

  – Cả 2 dòng văn học (văn học dân gian và văn học viết) đều phát triển.

  – Trong dòng văn học viết: bên cạnh văn học viết bằng chữ Hán, nhiều tác phẩm văn học viết bằng chữ Nôm đã xuất hiện.

  – Dòng văn học chữ Hán chiếm ưu thế.

  – Xuất hiện nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng.

  – tiếp tục phát triển

  – Văn học chữ Nôm chiếm ưu thế.

  – Xuất hiện nhiều tác phẩm văn học chữ Nôm nổi tiếng:

  + Truyện Kiều

  + Bánh trôi nước

  + Chinh phụ ngâm

  Chữ viết

  – Trên cơ sở chữ Hán đã sáng tạo ra chữ Nôm

  – Chữ quốc ngữ ra đời ở cuối thế kỉ XVII

  Khoa học – kĩ thuật

  – Sử học:

  + Biên soạn được nhiều bộ sử nổi tiếng. Ví dụ: Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục….

  – Địa lý:

  + Biên soạn được Hồng Đức Bản Đồ, Dư Địa Chí….

  – Toán học:

  + Đại Thành toán pháp (tác giả: Lương Thế Vinh)

  + Lập Thành toán pháp (Tác giả: Vũ hữu)

  – Kĩ thuật:

  + Chế tạo được súng thần cơ.

  + Đóng được tàu chiến lớn

  – Sử học:

  + Biên soạn được nhiều bộ sử nổi tiếng. Ví dụ: Đại Nam thực lục, Đại Việt sử kí tiền biên., Phủ Biên tạp lục, Kiến văn tiểu lục….

  – Địa lý:

  + Gia Định thành thông chí (tác giả: Trịnh Hoài Đức)

  + Nhất thống dư địa chí (tác giả: Lê Quang Định)

  – Kĩ thuật:

  + Đóng tài chạy bằng máy hơi nước

  + chế tạo được đồng hồ

  Kiến trúc – điêu khắc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu Hỏi Bài 30 Trang 148 Sgk Sử 7
 • Giải Bài Tập Ở Nhà Trang 148 Sgk Lịch Sử Lớp 7
 • Bài Tập Ở Nhà Trang 148 Lịch Sử 7
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 4: Trung Quốc Thời Phong Kiến
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 19 Phần 3: Cuộc Khởi Nghĩa Lam Sơn
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7: Câu Hỏi In Đậm Trang 38 Lịch Sử 7 Bài 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi 1 2 3 Bài 8 Trang 28 Sgk Lịch Sử 7
 • Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 28: Sự Phát Triển Của Văn Hóa Dân Tộc Cuối Thế Kỉ Xviii Nửa Đầu Thế Kỉ Xix
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Lịch Sử Lớp 7
 • Khoa Học Xã Hội 7 Bài 18: Các Cuộc Kháng Chiến Chống Giặc Ngoại Xâm Thời Lý, Trần, Hồ (Thế Kỉ Xi Đến Đầu Thế Kỉ Xv)
 • Khoa Học Xã Hội 7 Bài 32: Phong Trào Tây Sơn
 • Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

  Câu hỏi in đậm trang 38 Lịch Sử 7 Bài 10:

  Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội thời Lý?

  – Cách thức tổ chức quân đội thời Lý:

  + Gồm 2 bộ phận: Cấm quân và quân địa phương

  * Cấm quân: Tuyển chọn những thanh niên khỏe mạnh trong cả nước, nhiệm vụ là bảo vệ vua và kinh thành.

  * Quân địa phương: Tuyển chọn trong số những thanh niên trai tráng ở các làng xã đến tuổi thành đinh (18 tuổi). Nhiệm vụ là canh phòng ở các lộ, phủ. Hàng năm, chia thành phiên thay nhau đi luyện tập và về quê sản xuất. Khi có chiến tranh sẽ tham gia chiến đấu.

  + Thi hành chính sách “Ngụ binh ư nông” (gửi binh ở nhà nông), cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng và thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất, khi cần triều đình sẽ điều động.

  + Quân đội thời Lý bao gồm quân bộ và quân thủy, kỉ luật rất nghiêm minh, được rèn luyện chu đáo. Vũ khí trang bị đầy đủ bao gồm: giáo mác, đao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá,…

  – Nhận xét:Quân đội thời Lý được tổ chức quy củ và hùng mạnh. Chính sách “Ngụ binh ư nông” vừa đảm bảo được việc sản xuất phát triển kinh tế, vừa đảm đảo được đội quân địa phương hùng mạnh sẵn sàng chiến đầu khi cần.

  Câu hỏi in đậm trang 38 Lịch Sử 7 Bài 10:

  Em nhận xét gì về chủ trương của nhà Lý đối với các tù trưởng dân tộc miền núi và các nước láng giềng?

  Lời giải:

  Nhận xét:

  – Đối với các tù trưởng dân tộc miền núi:

  + Nhà Lý gả các công chúa và ban các chức tước cho các tù trưởng dân tộc miền núi.

  + Nhưng bất kì người nào có ý định tách khỏi Đại Việt, nhà Lý kiên quyết trấn áp.

  – Đối với các nước láng giềng:

  + Đối với nhà Tống: Lý Công Uẩn giữ quan hệ bình thường, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới có thể qua lại buôn bán, trao đổi.

  + Đối với Cham-pa: Để ổn định biên giới phía nam nhà Lý đã dẹp tan cuộc tấn công của Cham-pa do nhà Tống xúi giục. Sau đó, quan hệ Đại Việt – Cham-pa trở lại bình thường.

  Xem toàn bộ Giải bài tập Lịch sử 7: Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 7 Bài 1
 • Giải Lịch Sử Lớp 7 Bài 1: Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Xã Hội Phong Kiến Ở Châu Âu
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 1: Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Xã Hội Phong Kiến Ở Châu Âu
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 15
 • Bài 19. Cuộc Khởi Nghĩa Lam Sơn (1418
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100