Top 10 # Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Nâng Cao Chương 1 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Nâng Cao Chương 1

Giải bài tập chương 1 sgk giải tích 12 chương trình nâng cao – phần 1: gồm 3 bài học đầu tiên của chương. §1. Tính đơn điệu của hàm số §2…

Giải bài tập chương 1 sgk giải tích 12 chương trình nâng cao – phần 1: gồm 3 bài học đầu tiên của chương. §1. Tính đơn điệu của hàm số §2. Cực trị của hàm số §3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Các bài còn lại sẽ được đăng trong các phần tiếp theo. Bìa giải bài tập SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Tóm tắt lí thuyết bài 1 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 1 trang 7 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 1 trang 7 SGK Toán Giải tích 12 NC (tiếp theo)

Giải bài tập 2 trang 7, bài 3, 4 trang 8 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 5 trang 8 SGK Toán Giải tích 12 NC

Giải bài tập 6 luyện tập trang 8 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 7, 8 luyện tập trang 8 SGK GT 12 NC

Giải bài tập 8 trang 8 SGK Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 9, 10 luyện tập trang 9 SGK Toán GT 12 nâng cao

Một số câu hỏi trắc nghiệm củng cố bài 1 tính đơn điệu của hàm số

Giải bài tập 11 trang 16 SGK Giải tích 12 nâng cao (cực trị hàm số)

Giải bài tập 11 trang 16 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 11 trang 16 SGK Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 12 trang 17 SGK Toán Đại số 12 nâng cao

Giải bài tập 12, 13 trang 17 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 14, 15 trang 17 SGK Giải tích 12 nâng cao

Câu hỏi trắc nghiệm củng cố bài 2 cực trị hàm số

Giải bài tập 16 trang 22 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 17 trang 22 SGK Toán Đại 12 nâng cao

Giải bài tập 18 trang 22 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao (GTLN, GTNN)

Giải bài tập 19 trang 22 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 20 trang 22 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 21 trang 23 luyện tập SGK Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 22 luyện tập trang 23 SGK Toán 12 nâng cao

Giải bài tập 23, 24 luyện tập trang 23 SGK Giải tích 12 NC

Giải bài tập 25, 26 trang 23 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 27 trang 24 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao (luyện tập)

Giải bài tập 27 luyện tập trang 24 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 28 trang 24 SGK Giải tích 12 nâng cao

Xem tiếp phần 2 giải bài tập chương 1 sgk giải tích 12 nâng cao.

Giải Bài Tập Chương 1 Sgk Hình Học 12 Nâng Cao

Trích dẫn một số bài tập chương 1 sgk hình học 12 nâng cao

Bài 1 (trang 7 SGK Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng nếu khối đa diện có…. Bài 2 (trang 7 SGK Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng nếu khối đa diện có mỗi đỉnh là… Bài 3 (trang 7 SGK Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là… Bài 4 (trang 7 SGK Hình Học 12 nâng cao): Hãy phân chia một khối hộp thành năm… Bài 5 (trang 7 SGK Hình Học 12 nâng cao): Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn… …

Lời giải chi tiết bài tập SGK Hình học 12 nâng cao chương 1

Chương 1 Khối đa diện: Lí thuyết và bài tập có lời giải chi tiết

Bài 16 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Hãy chia một khối tứ diện thành hai khối tứ diện… Bài 17 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Tính thể tích của khối hộp ABCD.A’B’C’D’… Bài 18 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Tính thể tích của khối lăng trụ n-giác… Bài 19 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’… Bài 20 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy…. Bài 21 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Cho điểm M nằm trong hình tứ diện đều ABCD… Bài 22 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’… Bài 23 (trang 29 SGK Hình Học 12 nâng cao): Cho khối chóp tam giác chúng tôi Trên ba đường… Bài 24 (trang 29 SGK Hình Học 12 nâng cao): Khối chóp chúng tôi có đáy là hình bình hành… Bài 25 (trang 29 SGK Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng nếu có phép vị tự tỉ số k…

Bài 1 (trang 7 SGK Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng nếu khối đa diện có….Bài 2 (trang 7 SGK Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng nếu khối đa diện có mỗi đỉnh là…Bài 3 (trang 7 SGK Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là…Bài 4 (trang 7 SGK Hình Học 12 nâng cao): Hãy phân chia một khối hộp thành năm…Bài 5 (trang 7 SGK Hình Học 12 nâng cao): Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn……Chương 1 Khối đa diện: Lí thuyết và bài tập có lời giải chi tiếtBài 15 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Cho tam giác ABC cố định và một điểm S thay đổi….Bài 16 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Hãy chia một khối tứ diện thành hai khối tứ diện…Bài 17 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Tính thể tích của khối hộp ABCD.A’B’C’D’…Bài 18 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Tính thể tích của khối lăng trụ n-giác…Bài 19 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’…Bài 20 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy….Bài 21 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Cho điểm M nằm trong hình tứ diện đều ABCD…Bài 22 (trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao): Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’…Bài 23 (trang 29 SGK Hình Học 12 nâng cao): Cho khối chóp tam giác chúng tôi Trên ba đường…Bài 24 (trang 29 SGK Hình Học 12 nâng cao): Khối chóp chúng tôi có đáy là hình bình hành…Bài 25 (trang 29 SGK Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng nếu có phép vị tự tỉ số k…

Bài Tập Tính Tích Phân Nâng Cao

Bài tập tính tích phân nâng cao

A. Phương pháp giải

+ Phương pháp đổi biến số loại 1

Cho hàm số y = f[u(x)] liên tục trên đoạn [a;b]. Giả sử hàm số u = u(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [a;b]; hàm số y = f(u) liên tục sao cho hàm hợp f[u(x)] xác định. Khi đó, ta có:

Dấu hiệu nhận biết và cách tính tính phân

+ Phương pháp đổi biến số dạng 2

Cho hàm số y = f(x) liên tục và có đạo hàm trên đoạn [a;b]. Giả sử hàm số x = φ(t) có đạo hàm và liên tục trên đoạn [α;β] sao cho φ(α) = a; φ(β) = b và a ≤ φ(t) ≤ b với mọi t ∈ [α;β]. Khi đó:

Một số phương pháp đổi biến: Nếu biểu thức dưới dấu tích phân có dạng:

Lưu ý: Chỉ nên sử dụng phép đặt này khi các dấu hiệu 1, 2, 3 đi với x mũ chẵn. Ví dụ, để tính tích phân thì phải đổi biến dạng 2 còn với tích phân thì nên đổi biến dạng 1.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho

với a, b, c ∈ N. Tính T = a + b + c.

A. T = 13. B. T = 5. C. T = 17. D. T = 11.

Lời giải

Chọn A.

Ví dụ 2. Cho

với a, b, c ∈ N. Tính T = a + b + c.

A. 13. B. 15. C. 10. D. 11.

Lời giải

Chọn C.

Ví dụ 3. Cho

với a, b, c ∈ N. Tính T = abc.

A. -18. B. 16. C. 18. D. -16.

Lời giải

Chọn A.

Tính

Lời giải

Chọn D.

Tính

A. 1. B. 2. C. 1/2. D. 1/4.

Lời giải

Chọn D.

Ví dụ 6. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn và 3f(-x) – 2f(x) = tan 2 x.

Tính

Lời giải

Chọn D.

Ví dụ 7. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và thỏa mãn f(-x) + 2018f(x) = xsinx.

Tính

Lời giải

Chọn A.

Ví dụ 8. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và thỏa mãn:

Tính

A. I = -1. B. I = 1. C. I = -2. D. I = 2.

Lời giải

Chọn D.

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng

thỏa mãn

Tính giá trị của biểu thức

A. 3(ln2 + 1).

B. 2ln2.

C. 3ln2 + 1.

D. ln2 + 3.

Câu 2: Cho hàm số có đạo hàm là hàm số y = f'(x) với đồ thị như hình vẽ bên dưới. Biết rằng đồ thị hàm số y = f(x) tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ âm. Khi đó đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là:

A. -4. B. 1. C. 2. D. 5.

Câu 3: Cho y = f(x) là hàm số chẵn, liên tục trên R biết đồ thị hàm số y = f(x) đi qua điểm .

Tính .

A. I = 10. B. I = -2. C. I = 1. D. I = -1.

Câu 4: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [0;1] thỏa mãn điều kiện:

Tính tích phân

Hiển thị lời giải

Câu 5: Cho hàm số y = f(x) liên tục với mọi x ≠ 1 thỏa mãn:

Tính

A. I = 4e – 1.

B. I = e + 2.

C. I = 4e – 2.

D. I = e +3.

Câu 6: Cho tích phân .

Tính tích phân

A. K = -8. B. K = 4. C. K = 8. D. K = 16.

Câu 7: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R, thỏa mãn

Tính

A. I = 1. B. I = -1. C. I = π/4. D. -π/4.

Câu 8: Cho hàm số y = f(x) liên tục và thỏa mãn:

Tính

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại chúng tôi

nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

* Bài 13: Peptit và protein * Bài 14: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein * Bài 15: Bài thực hành 2: Một số tính chất của amin, amino axit và protein

* Bài 19: Kim loại và hợp kim * Bài 20: Dãy điện hóa kim loại * Bài 21: Luyện tập: Tính chất của kim loại * Bài 23: Sự ăn mòn kim loại * Bài 24: Điều chế kim loại * Bài 25: Luyện tập: Sự điện phân – Sự ăn mòn kim loại – Điều chế kim loại * Bài 26: Bài thực hành 3: Dãy điện hóa của kim loại. Điều chế kim loại * Bài 27: Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại

* Bài 29: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm * Bài 30: Kim loại kiềm thổ * Bài 31: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ * Bài 32: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ * Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm * Bài 35: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm * Bài 36: Bài thực hành số 5: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng * Bài 37: Bài thực hành số 6: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

* Bài 39: Một số hợp chất của crom * Bài 39: Một số hợp chất của crom * Bài 41: Một số hợp chất của sắt * Bài 43: Đồng và một số hợp chất của đồng * Bài 44: Sơ lược về một số kim loại khác * Bài 45: Luyện tập: Tính chất của crom, sắt và những hợp chất của chúng * Bài 46: Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb * Bài 47: Bài thực hành 7: Tính chất hóa học của crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng

* Bài 48: Nhận biết một số cation trong dung dịch * Bài 49: Nhận biết một số anion trong dung dịch * Bài 50: Nhận biết một số chất khí * Bài 51: Chuẩn độ axit – bazơ * Bài 52: Chuẩn độ oxi hóa – khử bằng phương pháp pemanganat * Bài 53: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ * Bài 54: Bài thực hành 8: Nhân biệt một số ion trong dung dịch * Bài 55: Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch