Top 4 # Giải Bài Tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Big Or Small Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Bài Tập Tiếng Anh 6 Unit 4. Big Or Small

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4. Big or Small

A. Where is your school? (Phần 1-6 trang 44-46 SGK Tiếng Anh 6)

This is Phong. ( Đây là Phong.)

This is his school. ( Đây là trường của cậu ấy.)

Phong’s school is small. ( Trường của Phong thì nhỏ.)

It is in the country. ( Nó ở miền quê.)

2. Answer. Then write the answers in your exercise book.

(Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập của em.)

3. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Trường của Phong ở miền quê.

Nó thì nhỏ. Có 8 lớp học.

Có 400 học sinh trong trường.

Trường của Thu ở thành phố.

Nó thì lớn. Có 20 lớp học.

Có 900 học sinh trong trường.

B. My class (Phần 1-6 trang 47-48 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành hội thoại với bạn học.)

Thu: Xin chào. Bạn học lớp mấy?

Thu: Mình học lớp 7, lớp 7C. Trường của bạn có bao nhiêu tầng?

Phong: Hai. Nó là một ngôi trường nhỏ.

Thu: Trường của mình có bốn tầng và lớp mình ở tầng hai.

Lớp của bạn ở đâu?

Write three sentences about you. (Hãy viết ba câu về bạn.)

I’m in grade 6. ( Mình học lớp 6.)

I’m in class 6C. ( Mình học lớp 6C)

My classroom is on the first floor. ( Phòng học của mình ở tầng thứ nhất.)

5. Complete this dialogue.

(Hoàn thành đoạn hội thoại này.)

C. Getting ready for school (Phần 1-8 trang 49-51 SGK Tiếng Anh 6)

What do you do every morning? (Bạn làm gì vào mỗi buổi sáng?)

2. Practice with a partner.

What do you do every morning?

I get up. Then I brush my teeth, wash my face, get dressed, have breakfast and go to school. ( Tôi thức dậy. Sau đó tôi chải răng, rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng và đi học.)

Write five sentences about Ba. Begin with: (Viết 5 câu về Ba. Bắt đầu với:)

Every morning, Ba gets up. He …

Every morning, Ba gets up. He gets dressed. Then he brushes his teeth and washes his face. He has breakfast. After that he goes to school. ( Mỗi sáng, Ba thức dậy. Cậu ấy mặc quần áo. Sau đó cậu ấy chải răng và rửa mặt. Cậu ấy ăn sáng. Sau đó cậu ấy đến trường.)

4. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành hội thoại với bạn học.)

– What time is it, Ba? ( Mấy giờ rồi Ba?)

– It’s eight o’clock! ( 8 giờ rồi!)

– We’re late for school. ( Chúng ta trễ học rồi.)

What time is it? ( Mấy giờ rồi?)

– It’s ten o’clock. ( 10 giờ đúng.)

– It’s ten ten. ( 10 giờ 10 phút.)

– It’s ten fifteen. ( 10 giờ 15 phút.)

– It’s half past ten. ( 10 giờ 30 phút/ Mười rưỡi.)

– It’s ten forty-five. ( 10 giờ 45 phút.)

– It’s ten fifty. ( 10 giờ 50 phút.)

Ba thức dậy lúc 6 giờ.

Cậu ấy ăn sáng lúc 6 giờ 30 phút.

Cậu ấy đi học lúc 7 giờ 15 phút.

7. Answer. Then write the answers.

(Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời.)

Giải Unit 4 Lớp 6 Big Or Small

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 4 Big or Small đầy đủ nhất

Giải SGK tiếng Anh Unit 4 lớp 6 Big or Small

A. Where is your school? Phần 1 – 6 trang 44 – 46 SGK Tiếng Anh 6 Unit 4

1. Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

Phong

This is Phong. Đây là Phong.

This is his school. Đây là trường của cậu ấy.

Phong’s school is small. Trường của Phong thì nhỏ.

It is in the country. Nó ở miền quê.

Thu

This is Thu. Đây là Thu.

This is her school. Đây là trường của Thu.

Thu’s school is big. Trường của Thu thì lớn.

It is in the city. Nó ở thành phố.

2. Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập của em.)

a) Is Phong’s school small? (Có phải trường của Phong thì nhỏ?)

b) Is Thu’s school small? (Có phải trường của Thu thì nhỏ?)

c) Where is Phong’s school? (Trường của Phong ở đâu?)

d) Is Thu’s school in the country? (Có phải trường của Thu ở miền quê?)

3. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch

Trường của Phong ở miền quê.

Nó thì nhỏ. Có 8 lớp học.

Có 400 học sinh trong trường.

Trường của Thu ở thành phố.

Nó thì lớn. Có 20 lớp học.

Có 900 học sinh trong trường.

Trả lời câu hỏi:

a) How many classrooms are there in Phong’s school? (Có bao nhiêu phòng học trong trường của Phong?)

b) How many students are there in his school? (Có bao nhiêu học sinh trong trường của anh ấy?)

c) How many classrooms are there in Thu’s school? (Có bao nhiêu phòng học trong trường của Thu?)

d) How many students are there in her school? (Có bao nhiêu học sinh trong trường của cô ấy?)

4. Answer. (Trả lời câu hỏi.)

a) Is your school in the country or in the city? (Trường của bạn ở miền quê hay ở thành phố?)

b) How many classrooms are there? (Có bao nhiêu phòng học trong trường của bạn?)

c) How many students are there? (Có bao nhiêu sinh viên trong trường của bạn?)

5. Play with words. (Chơi với chữ.)

In the city, Trong thành phố,

There is a street. Có một con đường.

On the street, Trên con đường,

There is a school, Có một trường học,

In the school, Trong trường học,

There is a room. Có một căn phòng.

In the room, Trong căn phòng,

There is a desk. Có một cái bàn.

On the desk, Trên cái bàn,

There is a book. Có một quyển sách.

Book on the desk. Sách ở trên bàn.

Desk in the room. Bàn ở trong phòng.

Room in the school. Phòng ở trong trường.

Shool on the street. Trường trên đường phố.

Street in the city. Đường trong thành phố.

6. Remember. (Ghi nhớ.)

B. My class Phần 1 – 6 trang 47 – 48 SGK Tiếng Anh 6 Unit 4

1. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành hội thoại với bạn học.)

Hướng dẫn dịch

Thu: Xin chào. Bạn học lớp mấy?

Phong: Mình học lớp 6.

Thu: Và bạn học lớp nào?

Phong: 6A. Còn bạn thì sao?

Thu: Mình học lớp 7, lớp 7C. Trường của bạn có bao nhiêu tầng?

Phong: Hai. Nó là một ngôi trường nhỏ.

Thu: Trường của mình có bốn tầng và lớp mình ở tầng hai. Lớp của bạn ở đâu?

Phong: Nó ở tầng thứ nhất.

2. Complete this table. (Hoàn thành bảng sau.)

Grade Class Classroom’s floor

Thu 7 7C 2nd

Phong 6 6A 1st

You 6 6C 1st

3. Write. (Viết.)

Write three sentences about you. (Hãy viết ba câu về bạn.)

I’m in grade 6. (Mình học lớp 6.)

I’m in class 6C. (Mình học lớp 6C)

My classroom is on the first floor. (Phòng học của mình ở tầng thứ nhất.)

4. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

5. Complete this dialogue. (Hoàn thành đoạn hội thoại này.)

6. Remember.

(Ghi nhớ.)

C. Getting ready for school Phần 1 – 8 trang 49 – 51 SGK Tiếng Anh 6 Unit 4

1. Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

What do you do every morning? (Bạn làm gì vào mỗi buổi sáng?)

I get up. (Tôi thức dậy.) Ba gets up. (Ba thức dậy.)

I get dressed. (Tôi mặc quần áo.) He gets dressed. (Cậu ấy mặc quần áo.)

I brush my teeth. (Tôi chải răng.) He brushes his teeth. (Cậu ấy chải răng.)

I wash my face. (Tôi rửa mặt.) He washes his face. (Cậu ấy rửa mặt.)

I have breakfast. (Tôi ăn sáng.) He has breakfast. (Cậu ấy ăn sáng.)

I go to school. (Tôi đi học.) He goes to school. (Cậu ấy đi học.)

2. Practice with a partner. (Thực hành với bạn học.)

What do you do every morning?

I get up. Then I brush my teeth, wash my face, get dressed, have breakfast and go to school. (Tôi thức dậy. Sau đó tôi chải răng, rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng và đi học.)

3. Write. (Viết.)

Write five sentences about Ba. Begin with: (Viết 5 câu về Ba. Bắt đầu với:)

Every morning, Ba gets up. He …

Gợi ý:

Every morning, Ba gets up. He gets dressed. Then he brushes his teeth and washes his face. He has breakfast. After that he goes to school. (Mỗi sáng, Ba thức dậy. Cậu ấy mặc quần áo. Sau đó cậu ấy chải răng và rửa mặt. Cậu ấy ăn sáng. Sau đó cậu ấy đến trường.)

4. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành hội thoại với bạn học.)

– What time is it, Ba? (Mấy giờ rồi Ba?)

– It’s eight o’clock! (8 giờ rồi!)

– We’re late for school. (Chúng ta trễ học rồi.)

5. Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

What time is it? (Mấy giờ rồi?)

– It’s ten o’clock. (10 giờ đúng.)

– It’s ten ten. (10 giờ 10 phút.)

– It’s ten fifteen. (10 giờ 15 phút.)

– It’s half past ten. (10 giờ 30 phút/ Mười rưỡi.)

– It’s ten forty-five. (10 giờ 45 phút.)

– It’s ten fifty. (10 giờ 50 phút.)

6. Read. (Đọc.)

Hướng dẫn dịch:

Ba thức dậy lúc 6 giờ.

Cậu ấy ăn sáng lúc 6 giờ 30 phút.

Cậu ấy đi học lúc 7 giờ 15 phút.

7. Answer. Then write the answers. (Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời.)

a) What time do you get up? (Bạn thức dậy lúc mấy giờ?)

b) What time do you have breakfast? (Bạn ăn sáng lúc nào?)

c) What time do you go to school? (Bạn đi học lúc mấy giờ?)

8. Remember. (Ghi nhớ.)

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 6 Unit 4: Big Or Small (Test 2) Có Đáp Án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Big or Small (Test 2) có đáp án

Bài tập Tiếng Anh 6 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Big or Small

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn luyện và củng cố ngữ pháp. Đồng thời trau dồi từ vựng, chuẩn bị tốt nhất cho các bài học, bài kiểm tra và bài thi về sau. Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

Đáp án

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

1b 2a 3d 4c 5c

6. Herhouse is …. the city.

a. in b. at c. on d. up

7. Weare late …. school.

a. in b. at c. on d. for

8. Hegets up …. six o’clock.

a. in b. at c. on d. (để trống)

9. He …. his teeth.

a. wash b. washes c. brush d. brushes

10. It has …. floors.

a. two b. second c. third d. fourth

Đáp án

Bài 3: Tìm lỗi sai.

6a 7b 8b 9d 10a

Đáp án

11a 12b 13a 14b 15d

Bài 4: Khẳng định sau là True, False hoặc No Information (chưa có thông tin).

Thu: Hi. My name is Thu

Mary: Hi, I’m Mary.

Thu: Which grade are you in?

Mary: I’m grade 6.

Thu: And which class are you in?

Mary: 6A. What about you?

Thu: I’m grade 7, class 7C. How many floors does your school have?

Mary: Four. It’s a big school.

Thu: My school has two floors and my classroom in on the second floor. Where’s your classroom?

Mary: It’s on the third floor.

16. Mary and Thu are students.

a. True b. False c. No information

17. Mary is in grade 6, class 6A

a. True b. False c. No information

18. Thu’s school is big.

a. True b. False c. No information

19. Mary’s school has four floors.

a. True b. False c. No information

20. Mary’s classroom is on the second floor.

a. True b. False c. No information

Đáp án

16a 17a 18c 19a 20b

Bài Tập Tiếng Anh 6 Unit 4: My Neighbourhood

Bài tập Unit 4 lớp 6 My neighbourhood có đáp án

Tiếng Anh 6 Unit 4: My Neighbourhood

I. Find the word which has a different sound in part underlined. II. What are these places? Write the words in the spaces. Example: 0. It’s a place where we go to walk, play and relax. (it is) a park.

1. It’s a place where we borrow books.

…………

2. It’s a place where we watch a film.

…………

3. It’s a place where we go to buy stamps or send mail.

…………

4. It’s a place where we can look at paintings.

…………

5. It’s a place where they sell medicines, soap and make-up.

…………

III. Find one odd word A, B, C or D. Then read them aloud. IV. Choose the best option (A, B or C) to each space.

1. David is more …… than Peter.

A. intelligenter

B. intelligent than

C. intelligent

2. My sister plays the piano …… than my brother.

A. gooder

B. more good

C. better

3. The pink flower is …… than the yellow one.

A. beautiful

B. more beautiful

C. beautifuler

4. His story is …… than theirs.

A. funnier

B. more funnier

C. Funnyer

V. Complete the sentences with the correct comparative form of the adjectives in the box. bad cold important dangerous good

1. It’s …… in the north of Viet Nam than in the south.

2. Is a snake …… than a dog?

3. Doing our homework is …… than reading a novel.

4. She’s not very happy. Her exam results are …… than her sister’s.

5. Let’s go to Da Lat. The weather’s …… there than that in Ho Chi Minh City.

VI. Read the passage and choose the best answer (A, B or C) to each space. My Peaceful Neighbourhood

My …(1)… lives in this area for more …(2)… 15 years. This is a quiet, safe place with great neighbours. They …(3)… all nice people. If anyone has problems, they are always there to …(4)… him (her). Besides, we are never worried about losing things. For …(5)…, my mother sometimes locks our dog outside when she goes to …(6)…. Miss Lan, who lives …(7)… to our house, always takes care of it and gives the dog back in the evening. I also have many …(8)…, too. We play all kinds of games every evening. My …(9)… is really safe and nice place to live, and i …(10)… it so much.

ĐÁP ÁN I. Find the word which has a different sound in part underlined.

1 – D. police;

2 – D. excellent;

3 – A. coffee;

4 – B. cathedral

5 – C great

II. What are these places? Write the words in the spaces.

1 – library;

2 – cinema;

3 – post office;

4 – gallery;

5 – Pharmacy;

III. Find one odd word A, B, C or D. Then read them aloud.

1 – D. cathedral;

2 – C. worker;

3 – D. coffee;

4 – C. neighbor;

5 – A. factory;

IV. Choose the best option (A, B or C) to each space.

1 – C. intelligent;

2 – C. better;

3 – B. more beautiful;

4 – A. funnier;

V. Complete the sentences with the correct comparative form of the adjectives in the box.

1 – colder;

2 – more dangerous;

3. more important

4 – worse

5 – better

VI. Read the passage and choose the best answer (A, B or C) to each space.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – C; 5 – A;

6 – C; 7 – B; 8 – B; 9 – B; 10 – B;

VII. Complete the sentences with correct form of adjectives.

1 – longer; 2 – cleaner; 3 – more expensive; 4 – more dangerous; 5 – hotter;

6 – worse; 7 – better; 8 – more difficult; 9 – more fascinating; 10 – more difficult;

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook