Top #10 ❤️ Giải Bài Tập Unit 3 Lớp 10 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Caffebenevietnam.com

Unit 3 Lớp 10: Reading

Unit 3 Listening Trang 31 Sgk Tiếng Anh Lớp 10

Unit 2 Lớp 10 Language Focus

Unit 2 Lớp 10 Grammar Trang 17, 18 Sgk Tiếng Anh 10

Unit 2 Lớp 10: Language

Unit 10 Lớp 8: Skills 2

Unit 3: People’s background

A. Reading (Trang 32-33-34 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read ( Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. ( Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Can name some scientists and their specialisations? ()

Louis Pasteur (1822-1895) was a world famous French chemist and biologist.

Michacl Faraday (1791-1867) was an English chemist and physicist.

Gregor Johann Mendel( 1822-1884) an Austrian botanisl, known as “the Father of Genetics”.

Alexander Fleming (1881-1955) was an English bacteriologist ( nhà vi khuẩn học).

2. Have you ever heard of Marie Curie? ( Bạn đã từng nghe nói về Marie Curie?)

3. What do you know about her? ( Bạn biết gì về bà ấy?)

While you read ( Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. ( Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe: Nội dung bài nghe:

Marie Curie was bom in Warsaw on November 7th, 1867. She received general education in local schools and some scientific training from her father.

As a brilliant and mature student, Marie harboured the dream of a scientific career, which was impossible for a woman at that time. To save money for a study tour abroad, she had to work as a private tutor, and her studies were interrupted.

Finally in 1891, Marie, with very little money to live on, went to Paris to realise her dream at the Sorbonne. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard. She earned a degree in Physics with Hying colours, and went on to take another degree in Mathematics. She met Pierre Curie in the School of Physics in 1894 and a year later they got married. From then on, they worked together on their research. In 1903, Marie became the first woman to receive a PhD from the Sorbonne.

After the tragic death of Pierre Curie in 1906, she took up the position which her husband had obtained at the Sorbonne. Thus, she was the first woman in France to be a university professor. Soon after, she was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium. But her real joy was ”easing human suffering”. The founding of the Radium Institute in 1914 made her humanitarian wish come true.

Hướng dẫn dịch:

Marie Curie sinh ở Warsaw vào ngày 7 tháng 11 năm 1867. Bà nhận được nền giáo dục phổ thông ở các trường địa phương và sự rèn luyện về khoa học từ người cha.

Là một sinh viên lỗi lạc và trưởng thành, bà ôm ấp giấc mơ làm một nghề về khoa học, điều đó không thể được cho một phụ nữ vào thời của bà. Để dành tiền cho chuyến du học ở nước ngoài, bà phải làm giáo viên dạy kèm riêng và việc học của bà bị gián đoạn.

Cuối cùng vào năm 1891. với số liền ít ỏi để sống. Marie đến Pa-ri để thực hiện giấc mơ của mình tại Đại học Sorbonne. Dù điều kiện sống khó khăn, bà làm việc vô cùng cần cù. Bà đạt được một văn bằng Vật lý với điểm rất cao và tiếp tục một văn bằng nữa về Toán học. Bà gặp Pierre Curie ở Trường Vật lý năm 1894 và năm sau họ cưới nhau. Từ đó trở đi, họ làm việc chung với nhau trong công việc nghiên cứu. Năm 1903, Marie trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận bằng tiến sĩ ở Đại học Sorbonne.

Sau cái chết bi thảm của Pierre Curie năm 1906, bà đảm trách vị trí chồng bà đã đạt được ở Sorbonne. Như thế bà là phụ nữ đầu tiên là giáo sư đại học ở Pháp. Chẳng bao lâu sau đó, bà được nhận Giải Nobel Hóa học về xác định trọng lượng nguyên tử của chất Ra-đi. Nhưng niềm vui thật sự của bà là “làm giảm đi đau khổ của con người”. Việc thành lập Viện Ra-đi năm 1914 làm giấc mơ nhân đạo của bà trở thành sự thật.

Task 1. Match the words or phrases in A with their meanings in B. ( Ghép các từ hoặc cụm từ ở A với nghĩa của chúng ở B.)

Task 2. Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information. ( Xác định xem những phát biểu này là đúng (T) hay sai (F). Sửa các thông tin sai.)

Task 3. Answer the questions. ( Trả lời các câu hỏi sau.)

1. When and where was Marie Curie born? ( Marie Curie sinh năm nào và ở đâu?)

2. What kind of student was she? ( Bà ấy là dạng học sinh gì?)

3. Why did she work as a private tutor? ( Tại sao bà ấy đã làm giáo viên dạy kèm riêng?)

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry? ( Bà ấy đã nhận Giải Nobel Hóa học về cái gì?)

5. Was the prize her real joy? Why/why not? ( Giải thưởng có phải là niềm vui thực sự của bà ấy? Tại sao/Tại sao không?)

After you read ( Sau khi bạn đọc)

1. strong-willed: có ý chí mạnh mẽ

In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

2. ambitious: có nhiều tham vọng

As a brilliant and mature student, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

3. hard-working: chăm chỉ, siêng năng

To save money for a study tour abroad, she had to work as a private tutor.

4. intelligent: thông minh

She earned a physics degree with flying colours, and went on to take another degree in mathematics. She became the first woman to receive a PhD from the Sorbonne.

5. humane: nhân đạo

Her real joy was “easing human suffering”.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-3-peoples-background.jsp

Communication Trang 43 Unit 10 Tiếng Anh 7 Mới

Giải Communication Trang 43 Unit 10 Tiếng Anh 7 Mới

Hướng Dẫn Giải Unit 10: Communication Trang 38 Sgk Tiếng Anh 8 Tập 2

Giải Communication Unit 10 Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Mới

Unit 10 Lớp 8: Communication Trang 43

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 10 Unit 3: People’s Background

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 10 Chương Trình Mới Unit 3: Music

Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 10 Chương Trình Mới Unit 3: Music

Giải Bài Tập Tiếng Anh 10 Mới

Giải Bài Tập Tiếng Anh 8

Giải Sbt Tiếng Anh Lớp 8 Unit 3 Peoples Of Viet Nam

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: People’s background

Để học tốt Tiếng Anh lớp 10 Unit 3

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 3

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: PEOPLE’S BACKGROUND – để học tốt tiếng anh lớp 10 giúp thầy cô và các em có thêm tài liệu để chuẩn bị và ôn tập bài học Tiếng Anh lớp 10 Uint 2 để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh lớp 10.

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 2: School talksTừ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 2: School TalksGiải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: School Talks

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

Before you read

Theo cặp, em hãy hỏi và đáp những câu sau.

1. Bạn có thể kể tên vài nhà khoa học và chuyên ngành của họ không?

2. Bạn đã từng nghe nói về Marie Curie chưa?

3. Bạn biết gì về bà ấy?

While you read

Marie Curie sinh tại Warsaw vào ngày 7/10/1867. Bà học phổ thông ở các trường địa phương và được bố mình dạy khoa học.

Là một học sinh xuất sắc và chín chắn, Marie ấp ủ giấc mơ trờ thành nhà khoa học, điều mà thời bấy giờ là không thể được đối với người phụ nữ. Đe dành dụm tiền đi học ở nước ngoài, bà phải làm gia sư và việc học của bà bị gián đoạn.

Cuối cùng vào năm 1891, Marie với số tiền ít ỏi, đã đến Paris để thực hiện giấc mơ cùa minh tại đại học Sorbonne. Dù điều kiện sống khó khăn, bà vẫn tận lực làm việc. Bà tốt nghiệp đại học ngành vật lý với hạng xuất sắc và tiếp tục lấy bằng đại học toán. Bà gặp Pierre Curie ở trường đại học vật lý năm 1894 và họ kết hôn vào năm sau đó. Kể từ đó họ cùng nhau nghiên cứu. Năm 1903 Maria trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận bằng tiến sĩ của đại học Sorbonne.

Sau cái chết bi thảm cùa Pierre Curie năm 1906, bà đảm nhận chức vụ của chồng ở đại học Sorbonne. Do vậy bà là người phụ nữ đầu tiên ở Pháp là giáo sư đại học. Không lâu sau bà được trao giải thưởng Nobel về hóa học vì xác định được trọng lượng nguyên tử cùa nguyên tố radium. Nhưng niềm vui thật sự của bà là “làm vơi đi nỗi đau khổ cùa con người”. Việc thành lập Viện nghiên cứu Radium năm 1914 đã biến ước mơ nhân đạo của bà thành hiện thực.

Task 1: Em hãy ghép từ hay nhóm từ ở cột A với nghĩa của chúng ở cột B.

1-c 2-e 3 – a 4-d 5-b

Task 2: Em hãy quyết định xem những lời phát biểu sau đúng (T) hay sai (F), rồi sửa thông tin sai cho đúng.

1 – T

3 – T

5 – T

Task 3: Trà lời các câu hỏi sau.

1. She was born in Warsaw on November 7, 1867.

2. She was a brilliant and mature student.

3. She worked as a private tutor to save money for a study tour abroad.

4. She was awarded a Nobel prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium.

5. No, it wasn’t. Her real joy was “easing human suffering”.

In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

2. ambitious (a) = có nhiều tham vọng

As a brilliant and mature student, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

3. hard – working (a) = chăm chỉ, siêng năng

To save money for a study tour abroad, she had to work as a private tutor.

4. intelligent (a) = thông minh

She earned a physics degree with flying colours, and went on to take another degree in mathematics.

She became the first woman to receive a PhD from the Sorbonne.

5. humane (a) = nhân đạo

Her real joy was “easing human suffering”.

– education

– experience

Task 2: Theo cặp em hãy tưởng tượng mình là nhà báo. Dùng các gợi ý sau đây để phỏng vấn về lai lịch cùa bạn hay cùa người mà bạn ấy biết rõ. Khi đà phỏng vấn xong, em đổl vai với bạn mình.

A: Viet, Do you know a young or teenage genius our history?

Viet: Oh. yes. I know the one very well. That’s Le Quy Don.

A: When and where was he born?

Viet: He was born in Phu Hieu village. Hung Ha district, Thai Binh province in 1726.

A: Was he very intelligent when he was still a little boy?

Viet: Yes. When he was 5, he could write poems and essays, and read the “Kinh Thi”.

A: Did he gel any degrees ?

Viet: Oh, he was very brilliant. At the age of 18, he came top in the “Huong” exam. In 1752, he went on to come top in the “Hoi” exam(docioratc degree).And he went to China as an embassador in 1760.

A: Did he write any books?

Viet: Yes. He wrote a lot of books, such as “Thanh mô hien pham”, “Quan thu khao bien”, and specially two books “Van dai loai ngu” and “Kien van tieu luc”, which are still very famous nowadays.

A: What do these two books tell about?

Viet: They tell about philosophy, geography, astronomy, history, agriculture, literature, law, ways and customs, peoples and religions. …etc…

A: At his days, he could write about these topics. Indeed Le Quy Don is a real genius of our nation. When did he die?

Viet: He died in 1784.

Task 3: Theo nhóm, hãy nói về người mà em đã biết qua cuộc phỏng vấn ấy.

Le Quy Don is a Vietnamese genius. He was bom in Phu Hieu village. Hung Ha district, Thai Binh province. He was very brilliant. When he was a litile boy, he could write poems, essays and read the “Kinh Thi”. And when he was 18, he came top in the “Huong” exam. And he went on 10 come top in the “Hoi” exam in 1752. He went to China as an embassador. He wrote many books about various subjects, such as astronomy, history, geography, law, philosophy, …etc… Le Quy Don is really a genius in the Vietnamese scholarship.

Before you listen

* Theo cặp. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Bạn có biết nhà vô địch thế vận hội nào không?

2. Bạn muốn biết gì về các nhà vô địch thế vận hội?

* Nghe và lặp lại.

Olympic champion

Sports teacher Love story

Teacher’s diploma Romantic

While you listen Task 1: Lắng nghe bài đối thoại giữa Bob và Sally. Quyết định xem câu nói nào là đúng (T) hay sai (F).

1 – T

2 – T

3 – F (I don’t have much free time)

4 – T

5 – F (I want to be a sports teacher)

Task 2: Nghe lại bài đối thoại và điền vào chỗ trống.

1. Sally got a general education at local schools.

2. She lives in Manchester with her family.

3. She likes different sports – basketball and swimming for example.

4. She likes to read love stories – romantic books.

5. She wants to get her teacher’s diploma.

* Lời trong băng:

Bob: Congratulations! You are now the Olympic Champion.

Sally: Thanks. Yes, I’m very happy.

Bob: Our readers want to know all about you.

Sally: That’s nice! Well, ask me your questions.

Bob: First of all, tell me something about yourself.

Sally: Well, I was born in 1980. 1 got a general education at local school and when I was 15,1 joined the Star Sports Club near my home.

Bob: Where is your home?

Sally: In Manchester.

Bob: I see. And do you live alone?

Sally: No, I live with my family, my parents and two brothers.

Bob: What do you like to do in your free time?

Sally: Well, I don’t have much free time, but I like different sports – basketball and swimming for example and just sitting at home and reading.

Bob: What sorts of books do you like?

Sally: Oh, love stories – romantic books.

Bob: And what do you want to be in the future?

Sally: I want to be a sports teacher. I’m a student at college. I want to get my teacher’s diploma.

Bob: I see. Now’ tell me …

After you listen

Theo cặp, hãy hỏi và đáp về Sally.

Viết lai lịch của một người. Task 1: Hãy đọc sơ yếu lí lịch của ông Brown, và viết một đoạn văn về ông Brown, dùng các từ gợi ý sau.

Mr Brown was born on November 12, 1969, in Boston. He went to Kensington High School and passed exams In English, French and Mathematics. He worked as a tourist guide for a travel agency from June 1991 to December 1998, and from March 1999 to May 2002, he was a telephonist in a hotel. He likes music and dancing.

Task 2: Theo cặp, hãy hòi thông tin về bổ hoặc mẹ của bạn em và điền vào mẫu đơn sau.

You: Minh, can I ask you some questions about your father?

Minh: Yes, of course.

You: Do you mind telling me his name?

Minh: No problem. His name’s Nguyen Van Linh.

You: When and where was your father born?

Minh: He was born in Long An in 1958.

You: Where did he go to school?

Minh: He went to the local primary school.

You: Did he complete his secondary education?

Minh: No. He only completed primary education..

You: What does your father do now?

Minh: He’s a worker.

You: Where does he work?

Minh: He’s working in a textile factory (nhà máy dệt).

You: What does he work there exacily?

Minh: He’s in the packing section (bộ phận đóng gói).

You: How long has he been working there?

Minh: For about ten years.

You: What job did he do before this one?

Minh: No. He has just only this one.

You: What’s his interest?

Minh: He likes watching football.

You: Thanks a lot for your information.

Minh: That’s OK.

Name: Nguyen Van Linh Mr / Ms

Date of birlh: 1959

Place of birth: Ben Luc, Long An

Education

School attended: local primary school

Exams passed: primary education

Job Date from Date to worker 1996 2006

Interests: watching football

Task 3: Hãy viết một đoạn vãn về bố hoặc mẹ của bạn em, sau đó nhờ bạn đọc lại và kiểm tra xem thông tin có đúng không.

My classmate’s father’s name is Nguyen Van Linh. He was born in Ben Luc, Long An provinve in 1958. He only completed his primary education in the local school. Now he’s a worker in a textile factory. He’s been working there since 1996. He does the work of packing all products. He likes watching football.

You: Minh, please read and check whether the information I’ve written I w n righi or not.

Minh: It’s OK.

Giải Unit 3 Lớp 6 At Home Hệ 7 Năm

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Unit 3 People’s Background Hệ 7 Năm

Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 6 Unit 10

Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 10

Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 10

Giải Bài Tập Tiếng Anh 10 Unit 3: People’s Background

Giải Bài Tập Sgk Anh Văn 11

Unit 3 Lớp 8: Skills 2

Giải Bài Tập Anh Văn 10, Unit 3: People’s Background.

Unit 1 Lớp 10: Reading

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 10 Unit 1: Reading

Giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 3: People’s background

Work in pairs. Ask and answer the following questions. ( Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Can name some scientists and their specialisations? ()

Louis Pasteur (1822-1895) was a world famous French chemist and biologist.

Michacl Faraday (1791-1867) was an English chemist and physicist.

Gregor Johann Mendel( 1822-1884) an Austrian botanisl, known as “the Father of Genetics”.

Alexander Fleming (1881-1955) was an English bacteriologist ( nhà vi khuẩn học).

Read the passage and then do the tasks that follow. ( Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Marie Curie sinh ở Warsaw vào ngày 7 tháng 11 năm 1867. Bà nhận được nền giáo dục phổ thông ở các trường địa phương và sự rèn luyện về khoa học từ người cha.

Là một sinh viên lỗi lạc và trưởng thành, bà ôm ấp giấc mơ làm một nghề về khoa học, điều đó không thể được cho một phụ nữ vào thời của bà. Để dành tiền cho chuyến du học ở nước ngoài, bà phải làm giáo viên dạy kèm riêng và việc học của bà bị gián đoạn.

Cuối cùng vào năm 1891. với số liền ít ỏi để sống. Marie đến Pa-ri để thực hiện giấc mơ của mình tại Đại học Sorbonne. Dù điều kiện sống khó khăn, bà làm việc vô cùng cần cù. Bà đạt được một văn bằng Vật lý với điểm rất cao và tiếp tục một văn bằng nữa về Toán học. Bà gặp Pierre Curie ở Trường Vật lý năm 1894 và năm sau họ cưới nhau. Từ đó trở đi, họ làm việc chung với nhau trong công việc nghiên cứu. Năm 1903, Marie trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận bằng tiến sĩ ở Đại học Sorbonne.

Sau cái chết bi thảm của Pierre Curie năm 1906, bà đảm trách vị trí chồng bà đã đạt được ở Sorbonne. Như thế bà là phụ nữ đầu tiên là giáo sư đại học ở Pháp. Chẳng bao lâu sau đó, bà được nhận Giải Nobel Hóa học về xác định trọng lượng nguyên tử của chất Ra-đi. Nhưng niềm vui thật sự của bà là “làm giảm đi đau khổ của con người”. Việc thành lập Viện Ra-đi năm 1914 làm giấc mơ nhân đạo của bà trở thành sự thật.

1. strong-willed: có ý chí mạnh mẽ

In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

2. ambitious: có nhiều tham vọng

As a brilliant and mature student, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

3. hard-working: chăm chỉ, siêng năng

To save money for a study tour abroad, she had to work as a private tutor.

4. intelligent: thông minh

She earned a physics degree with flying colours, and went on to take another degree in mathematics. She became the first woman to receive a PhD from the Sorbonne.

Her real joy was “easing human suffering”.

- family: gia đình - education: học vấn - experience: kinh nghiệm

– How many people are there in your family?

– What do your parents do?

What’re your parents’ jobs?

– Where do they work?

– What high school did you go to?

– What subject did you like best?

What was your favourite subject at school?

– What subject did you like least?

– When did you complete your high school education?

– Did you go to university or college?

– What subject did you major in?

– Did you have any difficulties when you were at school?

– What aspect did you find difficult in learning English?

– Can you tell me Ihe know-how you use in your study?

Nam: Hoa, do you know a young or teenage genius our history?

Hoa: Oh, yes. I know the one very well. That’s Le Quy Don.

Nam: When and where was he born?

Hoa: He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, Thai Binh province in 1726.

Nam: Was he very intelligent when he was still a little boy?

Hoa: Yes. When he was 5, he could write poems and essays, and read the “Kinh Thi”.

Nam: Did he get any degrees?

Hoa: Oh, he was very brilliant. At the age of 18, he came top in the “Huong” exam. In 1752, he went on to come top in the “Hoi” exam. And he went to China as an embassador in 1760.

Nam: Did he write any books?

Hoa: Yes. He wrote a lot of books, such as “Thanh mo hien pham”, “Quan thu khao bien”, and specially two books “Van dai loai ngu” and “Kien van tieu luc”, which are still very famous nowadays.

Nam: What do these two books tell about?

Hoa: They tell about philosophy, geography, astronomy, history, agriculture, literature, law, ways and customs, peoples and religions, …

Nam: At his days, he could write about these topics. Indeed Le Quy Don is a real genius of our nation. When did he die?

Task 3. Work in pairs. Talk about the person you have learnt about from the interview. ( Làm việc theo cặp. Hãy nói về người mà em đã biết từ cuộc phỏng vấn.)

Le Quy Don is a Vietnamese genius. He was bom in Phu Hieu village. Hung Ha district, Thai Binh province. He was very brilliant. When he was a litile boy, he could write poems, essays and read the “Kinh Thi”. And when he was 18, he came top in the “Huong” exam. And he went on 10 come top in the “Hoi” exam in 1752. He went to China as an embassador. He wrote many books about various subjects, such as astronomy, history, geography, law, philosophy, … . Le Quy Don is really a genius in the Vietnamese scholarship.

Work in pairs. Answer the following questions. ( Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

3. She likes different sports – basketball and swimming, for example.

Work in pairs. Ask and answer questions about Sally. ( Làm việc theo cặp. Hỏi và đáp về Sally.)

You: Hello, Sally. Can I ask you some questions?

Sally: OK. No problem. What do you want to know?

You: Do you mind telling me about your family?

Sally: Of course not. My parents have three children – my two brothers and me. My brothers both go to work, one is an engineer and the other is a high school teacher.

You: When did you start your sports practice?

You: What other sports do you like playing?

Sally: I like swimming and baseball.

You: Whal do you do in your free time?

Sally: I just sit at home and reading.

You: What kind of books do you like reading?

Sally: Love stories – I love romatic books.

You: Sally, can you tell me what you want to be in the future?

Sally: I want to be a sports teacher. Now, I’m a college student and I want to get my teacher’s diploma.

You: Thanks a lot for all the answers.

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe

Bob: Congratulations! You are now the Olympic champion.

Sally: Thanks. Yes. I’m very happy.

Bob: Our readers want to know all about you.

Sally: That’s nice! Well, ask me your questions.

Bob: First of all, tell me something about yourself.

Sally: Well, I was born in 1980. I not a general education at local schools and when I was 15, I joined the Star Sports Club near my home.

Bob: I see. And do you live alone?

Sally: No. I live with my family, my parents and two brothers.

Bob: What do you like to do in your free time?

Sally: Well, I don’t have much free time, but I like different sports – baseball and swimming, for example, and just sitting at home and reading.

Bob: What sorts of books do you like?

Sally: Oh, love stories – romantic books.

Bob: And what do you want to be in the future?

Sally: I want to be a sports teacher. I’m a student at college. I want to get my teacher’s diploma.

And now write a paragraph about Mr. Brown, using the cues below. ( Bây giờ viết một đoạn văn về ông Brown, sử dụng các gợi ý ở dưới.)

Mr. Brown was born on November 12 th, 1969 in Boston. He went to Kensington High School and passed exams in English, French and Maths. He worked in a travel agency as a tourist guide from June 1991 to December 1998. And from March 1999 to May 2002, he worked as a hotel telephonist. He likes music and dancing.

You: Nam, can I ask you some questions about your father?

You: Do you mind telling me his name?

Nam: No problem. His name’s Nguyen Xuan Quang.

You: When and where was your father born?

Nam: He was born in Xuan Truong, Nam Dinh in 1960.

You: Where did he go to school?

Nam: He went to the local primary school.

You: Did he complete his secondary education?

Nam: No. He only completed primary education.

You: What does your father do now?

Nam: He’s working in a textile factory (nhà máy dệt).

You: What does he work there exacily?

Nam: He’s in the packing section (bộ phận đóng gói).

You: How long has he been working there?

You: What job did he do before this one?

Nam: No. He has just only this one.

Nam: He likes watching football.

You: Thanks a lot for your information.

My classmate’s father’s name is Nguyen Xuan Quang. He was born in Xuan Truong, Nam Dinh provinve in 1960. He only completed his primary education in the local school. Now he’s a worker in a textile factory. He’s been working there since 2000. He does the work of packing all products. He likes watching football.

You: Nam, please read and check whether the information I’ve written is right or not.

“What’s up?” he called.

“Nothing, Henry”, George said and smiled. “Go back to sleep”.

Trong khi George đang đọc sách ở trên giường, hai tên trộm đã trèo vào phòng bếp của anh ấy. Khi chúng đã đột nhập vào căn nhà, chúng đã tiến vào phòng ăn. Nó rất tối, vì thế chúng đã bật đèn lên. Đột nhiên, chúng nghe thấy một giọng nói ở phía sau chúng.

“Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?” một giọng nói đã vang lên. Bọn trộm tắt đèn và chạy trốn thật nhanh có thể.

George đã nghe tiếng động và đi nhanh xuống dưới nhà. Anh ấy bật đèn nhưng anh ấy đã không nhìn thấy bất kì ai. Các tên trộm đã trốn đi. Nhưng con vẹt của George, Henrry, vẫn ở đó.

“Có chuyện gì vậy?” chú vẹt nói.

“Không có gì, Henry,” George nói và cười. “Ngủ tiếp đi.”

Số 10 đường Minto, Edinburgh, Scotland

Tôi hy vọng bạn sẽ viết thư cho tôi và kể cho tôi về chính bạn, trường học và những việc thường làm của bạn.

102 Xa Dan Street, Ha Noi, Viet Nam

I’m very glad to be your pen-friend. I’m 14 years old. I’m not very tall, about 1.55 meters. I’ve got short black hair and black eyes. I live in the centre of the city. I live with my parents and a younger sister. She’s nine years old and in Grade 6.

I’m in Grade 10 at Dong Da High School. My school is not very big but beautiful. There are about eight hundred pupils with 90 teachers. I have to study many subjects: Maths, History, Physics, Chemistry, Literature, Biology, Civic Education, Agricultural Technology. I go to school six days a week and have two Physical Education classes in the afternoon. There are a lot of things for me to study!

I’m looking forward to hearing from you soon!

Unit 3 Teen Stress And Pressure

Giải Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 3: Ways Of Socialising

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 12 Chương Trình Mới Unit 3: The Green Movement

Unit 3 Reading Trang 29 Sgk Tiếng Anh Lớp 10

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 9 Unit 3: A Trip To The Countryside Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 9 Unit 3

Writing Unit 3 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Giải Bài Tập Dịch Nghĩa

Giải Bài Tập Workbook Think 1

Đáp Án Bài Tập Workbook More 1

Bài Tập Xác Suất Thống Kê

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất

Giai Sach Bai Tap Xstk Dh Ktqd Chuong 1 Full V1

Để có thể học tốt phần Writing Unit 3 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10, các bạn cần chăm chỉ ôn luyện kỹ, thực hành với bạn bè, làm bài tập đầy đủ và nhớ duy trì thói quen học bài thường xuyên. Vì tiếng Anh nếu không ôn luyện thì rất nhanh quên, bạn không có môi trường để giao tiếp hàng ngày nên phải tự mình rèn luyện mà thôi.

(Viết về lý lịch của con người)

Read Mr Brown’s C.V. (curriculum vitae – a form with details about somebody’s past education and jobs).

(Đọc bản lý lịch của ông Brown (bản lý lịch – mẫu đơn với những chi tiết về việc học vấn và việc làm của một người nào đó.)

And now write a paragraph about Mr Brown, usng the cues below.

(Và bây giờ viết một đoạn văn về ông Brown, dùng những từ gợi ý bên dưới.)

Mr Brown was born on November 12th 1969 in Boston. He went to Kensington High School and passed exams in English. French and Maths. He worked in a travel agency as a tourist guide from June 1991 to December 1998. And from March 1999 to May 2002, he worked as a hotel telephonist. He likes music and dancing.

Ông Brown sinh ngày 12 tháng 11 năm 1969 tại Boston. Ông đã học ở trường Trung học Kensington và thi đỗ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và Toán. Ông làm việc trong một cơ quan du lịch như một hướng dẫn viên du lịch từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1998. Và từ tháng 3 năm 1999 đến tháng 5 năm 2002, ông làm việc như một người trực điện thoại khách sạn. Ông thích âm nhạc và khiêu vũ.

(Làm việc theo cặp. Hỏi bạn cùng học những thông tin về cha/mẹ của cậu/cô ấy và hoàn thành mẫu đơn này.)

You : What’s his interest? – ( Sở thích của ông là gì?)

(Viết một đoạn văn về cha / mẹ của bạn cùng học của em. Sau đó yêu cầu anh/chị ấy đọc và kiểm xem thông tin đúng không.)

My classmate’s father’s name is Le Van Viet. He was born in Thap Muoi, Dong Thap provinve, in 1963. He only completed his primary education in the local school. Now he’s a worker in a textile factory. He’s been working there since 1996. He does the work of packing all products. He likes watching football.

Tên cha của bạn cùng lớp của tôi là Lê Văn Việt. Ông sinh ra tại Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vào năm 1963. Ông chỉ hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học ở trường địa phương. Bây giờ ông là một công nhân trong một nhà máy dệt. Ông đã làm việc ở đó từ năm 1996. Ông làm công việc đóng gói tất cả các sản phẩm. Ông thích xem bóng đá.

– Education(n): : tham dự, có mặt

– Previous(a): ng ười trực điện thoại

Lưu ý: Muốn học phần nào thì nhấp vào đường link bài học đó

Giải Bài Tập Sách Solutions Grade 6 Workbook

Giải Bài Tập Solutions Grade 6 Workbook

Đáp Án Bài Tập Sách Workbook

Giải Bài Tập Và Tóm Tắt Lý Thuyết Vật Lý Đại Cương 2

Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới Unit 3: Becoming Independent

🌟 Home
🌟 Top