Top 10 # Giải Bài Tập Yến Tạ Tấn Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Bài Tập Yến Tạ Tấn Lớp 4

Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Lí Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp Là Của, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, ứng Dụng Giải Bài Giải, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Đơn Xin Hỗ Trợ Giải Tỏa Đền Bù, Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 25, Giải Bài Tập Hóa 9, Giải Bài 1 Vật Lý 9, Giai Bai Tap Vat Li 8 Bai 4, Giải Bài 1 Tập Bản Đồ Lớp 7, Giải Bài Tập Hoá 8 Bài 24, Giải Bài Tập Hóa 8, Giải Bài 1 Hóa 9, Giải Bt Vật Lý 8, Giải Bài Tập Hoá 12, Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 37, Giải Bài Tập Hóa Học 8, Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 31, Đơn Yêu Cầu Hòa Giải, Giải Bài Tập Lớp 4, Giải Bài Tập Lí 9 Bào 8.11, Mẫu Báo Cáo Hòa Giải ở Cơ Sở, Giải Bài Tập Lim, Lý 9 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Everybody Up3, Giải Bài Tập Lớp, Giải Bài Tập Lớp 1, Giải Bài Tập Lớp 2, Giải Bài Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ, Giải Bài Tập Hóa Lớp 8, Bài Giải Vật Lý Lớp 7, Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 35, Giải Bài Tập Cơ Học 1, Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 42, Bài Giải Văn Lớp 6, Bài Giải Văn Lớp 8, Bài Giải Vật Lý 6, Bài Giải Vật Lý 7, Bài Giải Vật Lý 8, Bài Giải Vật Lý 9, Bài Giải Vật Lý Lớp 6, Giải Bài Tập Lớp 3, Giải Bài Tập Đại Số 12, Giải Bài Tập Địa Lí 8 Bài 30, Giải Bài 7.7 Sbt Vật Lý 9, Giải Bài 7.10 Vật Lý 9, Giải Bài 6.2 Sbt Vật Lý 9, Giải Bài 6.12 Vật Lý 9, Giải Bài 6.11 Vật Lý 9, Giải Bài 6.10 Vật Lý 9, Giải Bài Tập Địa Lý, Giải Bài Tập Địa Lý 6, Giải Bài Tập Địa Lý Lớp 5, Giải Bài 8.12 Vật Lý 9, Giải Bài Giải, Giải Bài Tập Địa Lí 8 Bài 28, Giải Bài Tập Đạo Hàm, Giải Bài Tập Địa Lí 6 Bài 20, Xem Bài Giải, Bài Giải Ngữ Văn 6, Bài Giải Ngữ Văn 6 Tập 2, Bài Giải Ngữ Văn Lớp 6 Tập 2, Bài Giải Ngữ Văn Lớp 7, Vật Lý 7 Giải Bài Tập, Vật Lý 6 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Địa Lí 8 Bài 17, Giải Bài Tập Địa Lý Lớp 6, Giải Bài Tập Đọc, Giải Bài 51 Vật Lý 9, Quy ước Giải Mật Thư, Giải Bài 2 Tập Bản Đồ Lớp 10, Giải Bài Tập Hoá, Giải Bài Tập Hóa 0, Giải Bt Lớp 8, Giải Bài 2 Hóa 9,

Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Lí Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp, Lý Luận Về Giai Cấp Và Xung Đột Giai Cấp Là Của, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, ứng Dụng Giải Bài Giải, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Đơn Xin Hỗ Trợ Giải Tỏa Đền Bù, Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 25, Giải Bài Tập Hóa 9, Giải Bài 1 Vật Lý 9, Giai Bai Tap Vat Li 8 Bai 4, Giải Bài 1 Tập Bản Đồ Lớp 7, Giải Bài Tập Hoá 8 Bài 24, Giải Bài Tập Hóa 8, Giải Bài 1 Hóa 9, Giải Bt Vật Lý 8, Giải Bài Tập Hoá 12, Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 37, Giải Bài Tập Hóa Học 8, Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 31, Đơn Yêu Cầu Hòa Giải, Giải Bài Tập Lớp 4, Giải Bài Tập Lí 9 Bào 8.11, Mẫu Báo Cáo Hòa Giải ở Cơ Sở, Giải Bài Tập Lim, Lý 9 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Everybody Up3,

Bài 18 : Yến, Tạ, Tấn

Nối mỗi vật với số đo thích hợp:

Phương pháp giải:

Dựa vào các con vật trong thực tế để ước lượng cân nặng của từng con.

Lời giải chi tiết: Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Dựa vào các cách đổi :

1 yến = 10kg; 1 tạ = 10 yến 1 tạ = 100kg

1 tấn = 10 tạ 1 tấn = 1000kg.

Phương pháp giải:

Đổi các số đo về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta có :

+) 2 tấn 70kg = 2070kg. Mà 2070kg < 2700kg.

Vậy : 2 tấn 70kg < 2700kg.

+) 6 tạ rưỡi = 6 tạ 5 yến = 650kg.

Vậy: 650kg = 6 tạ rưỡi.

+) 32 yến – 20 yến = 12 yến < 12 yến 5kg.

Vậy: 32 yến – 20 yến < 12 yến 5kg.

+) 200kg × 3 = 2 tạ × 3 = 6 tạ.

Vậy : 200kg × 3 = 6 tạ

Vậy ta có bảng kết quả như sau :

Bài 4

Trong kho có 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi trong kho có bao nhiêu tạ gạo tẻ và gạo nếp ?

Phương pháp giải:

– Đổi 3 tấn 8 tạ = 38 tạ.

– Tìm số gạo nếp = số gạo tẻ – 12 tạ.

– Tìm tổng số gạo trong kho = số gạo tẻ + số gạo nếp.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 3 tấn 8 tạ = 38 tạ

Số gạo tẻ có trong kho là:

38 – 12 = 26 (tạ)

Trong kho có số tạ gạo tẻ và gạo nếp là :

38 + 26 = 64 (tạ)

Đáp số: 64 tạ.

Giải Toán Lớp 4 Yến, Tạ, Tấn

Bài 1 (trang 23 SGK Toán 4): Viết “2kg” hoặc “2 tạ” hoặc ” 2 tấn” vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Con bò cân nặng…

b) Con gà nặng……;

c) Con voi cân nặng……

Lời giải:

a) Con bò cân nặng 2 tạ

b ) Con gà nặng 2kg

c) Con voi cân nặng 2 tấn

Bài 2 (trang 23 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 yến =…kg

5 yến =….kg

1 yến 7 kg =…..kg

10kg =…yến

8 yến =….kg

5 yến 3kg =….kg

b) 1 tạ =…..yến

4 tạ =…..yến

10 yến =….tạ

2 tạ =…..kg

1 tạ =…kg

9 tạ =…..kg

100 kg =….tạ

4 tạ 60 kg =….kg

c) 1 tấn =….tạ

3 tấn =…tạ

10 tạ =…tấn

8 tấn =….tạ

1 tấn =…kg

5 tấn =….kg

1000kg=….tấn

2 tấn85kg =…kg

Lời giải:

a) 1 yến = 10 kg

5 yến = 50 kg

1 yến 7 kg = 17 kg

10kg = 1 yến

8 yến = 80 kg

5 yến 3kg = 53 kg

b) … = 10 yến

… = 40 yến

… = 1 tạ

… = 200 kg

… = 100 kg

… = 900 kg

…= 1 tạ

… = 460 kg

c) … = 10 tạ

… = 30 tạ

… = 1 tấn

…= 80 tạ

… = 1000 kg

… = 5000 kg

…= 1 tấn

… = 2085 kg

Bài 3 (trang 23 SGK Toán 4): Tính

18 yến + 26 yến

648 tạ – 75 tạ

135 tạ x 4

512 tấn: 8

Lời giải:

18 yến + 26 yến = 44 yến

648 tạ – 75 tạ = 573 tạ

135 tạ x 4 = 540 tạ

512 tấn: 8 = 64 tấn

Bài 4 (trang 23 SGK Toán 4): Một xe ô tô chuyển trước chở được 3 tấn muối, chuyển sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

Lời giải:

Đổi đơn vị: 3 tấn = 30 tạ

Chuyến sau xe chở được số muối là:

30 + 3 = 33 (tạ)

Số tạ muối cả hai chuyến xe đó chở được là:

30 + 33 = 63 (tạ)

Đáp số 63 tạ muối

Chuyên mục: Giải bài tập Toán học lớp 4

Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 18. Yến, Tạ, Tấn Trang 20

Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 18. Yến, tạ, tấn trang 20

Bài 1 trang 20 VBT Toán 4 Tập 1: Nối mỗi vật với số đo thích hợp :

Trả lời

Bài 2 trang 20 VBT Toán 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 1 yến = chúng tôi 2 yến = chúng tôi 2 yến 5kg = …kg

10kg = … yến 7 yến = chúng tôi 7 yến 2kg = …kg

b) 1 tạ = … yến 3 tạ = … yến

10 yến = … tạ 8 tạ = … yến

1 tạ = chúng tôi 5 tạ = …kg

100kg = … tạ 5 tạ 8 kg = …kg

c. 1 tấn = … tạ 4 tấn = …tạ

10 tạ = … tấn 9 tấn = … tạ

1 tấn = chúng tôi 7 tấn = …kg

1000kg = … tấn 3 tấn 50kg = …kg

Trả lời

a) 3 yến = 30kg 2 yến = 20kg 2 yến 5kg = 25kg

10kg = 1 yến 7 yến = 70kg 7 yến 2kg = 72kg

b) 1 tạ = 10 yến 3 tạ = 30 yến

10 yến = 1 tạ 8 tạ = 80 yến

1 tạ = 100kg 5 tạ = 500kg

100kg = 1 tạ 5 tạ 8 kg = 500kg

c. 1 tấn = 10 tạ 4 tấn = 40 tạ

10 tạ = 1 tấn 9 tấn = 90 tạ

1 tấn = 1000kg 7 tấn = 7000kg

1000kg = 1 tấn 3 tấn 50kg = 3050kg

5 tấn ………… 35 tạ 32 yến – 20 yến ………… 12 yến 5kg

2 tấn 70kg ………… 2700kg 200kg ×3 ………… 6 tạ

650kg ………… 6 tạ rưỡi 5 tấn ………… 30 tạ : 6

2 tấn 70kg < 2700kg 200kg × 3 = 6 tạ

Bài 4 trang 20 VBT Toán 4 Tập 1: Trong kho có 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi trong kho có bao nhiêu tạ gạo tẻ và gạo nếp ?

Trả lời

Tóm tắt

Gạo tẻ : 3 tấn 8 tạ

Gạo nếp ít hơn gạo tẻ : 12 tạ

Gạo tẻ và gạo nếp ; …tạ ?

Bài giải

Số gạo tẻ có trong kho là :

3 tấn 8 tạ = 38 (tạ)

Số gạo nếp có trong kho là :

38 – 12 = 26 (tạ)

Đáp số : 38 tạ gạo tẻ ;

26 tạ gạo nếp