Giải Bt Lịch Sử 8 (Ngắn Nhất)

--- Bài mới hơn ---

 • Chia Sẻ Kiến Thức, Kết Nối Đam Mê
 • Giải Vbt Địa Lí 9
 • Giải Vbt Địa Lí 8
 • Giải Vbt Địa Lí 7
 • Giải Vbt Địa Lí 6
 • Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất)

  Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) gồm 4 chương với 14 bài viết.

  Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) gồm 5 chương với 9 bài viết.

  Phần 3: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 gồm 2 chương với 8 bài viết.

  Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất) giúp các em học sinh hoàn thành các bài tập trong sách Lịch sử 8 một cách chính xác, ngắn gọn, từ đó thêm nắm chắc kiến thức và thêm yêu môn học này hơn.

  Giải BT Lịch sử 8 (ngắn nhất) gồm 3 phần chính:

  Chương I: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (Từ giữa thế kỉ 16 đến nửa sau của thế kỉ 19)

  Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

  Lịch Sử 8 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18

  Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

  Lịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

  Chương II: Các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 5: Công xã Pa-ri 1871

  Lịch Sử 8 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ 18 – 19

  Chương III: Châu Á thế kỉ 18 – đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 9: Ấn Độ thế kỉ 18 – Đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ 19 – Đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

  Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

  Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

  Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

  Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

  Chương I: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

  Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

  Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

  Chương II: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  Chương III: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

  Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)

  Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

  Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

  Chương V: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20

  Lịch Sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

  Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

  Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19

  Lịch Sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

  Lịch Sử 8 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)

  Lịch Sử 8 Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ 19

  Lịch Sử 8 Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19

  Lịch Sử 8 Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19

  Chương II: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

  Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

  Lịch Sử 8 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918

  Lịch Sử 8 Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

  Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiênLịch Sử 8 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giớiLịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa MácLịch Sử 8 Bài 5: Công xã Pa-ri 1871Lịch Sử 8 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ 18 – 19Lịch Sử 8 Bài 9: Ấn Độ thế kỉ 18 – Đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ 19 – Đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20Lịch Sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Lịch Sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873Lịch Sử 8 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)Lịch Sử 8 Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ 19Lịch Sử 8 Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19Lịch Sử 8 Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt NamLịch Sử 8 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918Lịch Sử 8 Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính 2 Tổng Hợp
 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính Có Lời Giải – Phần 1
 • Bài Tập Kế Toán Tài Chính 1 Trong Các Doanh Nghiệp Có Lời Giải
 • Giải Bài Tập Sgk Unit 7 Lớp 11 Language Focus Tiếng Anh Mới
 • Giải Vbt Sinh Học 8
 • Giải Bt Lịch Sử 10 (Ngắn Nhất)

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Thuyết & 270 Câu Trắc Nghiệm Lịch Sử 6 Có Đáp Án
 • Bài Tập Lịch Sử Lớp 6
 • Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản
 • Mạch Lạc Trong Văn Bản
 • Sông Núi Nước Nam
 • Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 10 (ngắn nhất)

  Chương I: Xã hội nguyên thủy

  Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

  Bài 2: Xã hội nguyên thủy

  Chương II: Xã hội cổ đại

  Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông

  Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – Ma

  Chương III: Trung Quốc thời phong kiến

  Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

  Chương IV: Ấn Độ thời phong kiến

  Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

  Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

  Chương V: Đông Nam Á thời phong kiến

  Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

  Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

  Chương VI: Tây Âu thời trung đại

  Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

  Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại

  Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

  Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

  Chương I: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

  Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy

  Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

  Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

  Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)

  Chương II: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

  Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

  Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

  Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

  Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

  Chương III: Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

  Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

  Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

  Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

  Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

  Chương IV: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

  Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

  Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

  Chương V: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

  Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

  Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

  Phần ba: Lịch sử thế giới cận đại

  Chương I: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

  Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

  Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

  Chương II: Các nước Âu – Mĩ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

  Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

  Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

  Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

  Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

  Chương III: Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

  Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

  Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

  Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

  Bài 39: Quốc tế thứ hai

  Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

  Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủyBài 2: Xã hội nguyên thủyBài 3: Các quốc gia cổ đại phương đôngBài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – MaBài 5: Trung Quốc thời phong kiếnBài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn ĐộBài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn ĐộBài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam ÁBài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc LàoBài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)Bài 11: Tây Âu thời kì trung đạiBài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đạiBài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủyBài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt NamBài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XVBài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XVBài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XVBài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIIIBài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIIIBài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIIIBài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIIIBài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dânBài 27: Quá trình dựng nước và giữ nướcBài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiếnBài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản AnhBài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc MĩBài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIIIBài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu ÂuBài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIXBài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩaBài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địaBài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhânBài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa họcBài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871Bài 39: Quốc tế thứ haiBài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Khoa Học 4
 • Bài Tập Hóa 9 Nâng Cao (Phần 2) – Học Hóa Online
 • Bài Tập Hóa 8 Chương: Oxi Không Khí
 • Trắc Nghiệm Gdcd 7 Bài 12 (Có Đáp Án): Sống Và Làm Việc Có Kế Hoạch
 • Bài 17: Châu Á
 • Giải Bt Gdcd 9 (Ngắn Nhất)

  --- Bài mới hơn ---

 • Lokomotiv Moscow And Fc Rostov At Premier League Soccer League.
 • Giải Sbt Vật Lí 9
 • Giải Bt Địa Lí 8 (200 Bài
 • Giải Sách Bài Tập Vật Lý 7 Bài 3 : Ứng Dụng Định Luật Truyền Thẳng Của Ánh Sáng – Lingocard.vn
 • Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 13 Festivals Có Đáp Án (4)
 • Giới thiệu về Giải BT GDCD 9 (ngắn nhất)

  Loạt bài tập này bám sát vào các bài tập của chương trình GDCD 9 từ bài 1 đến bài 18.

  1: Chí công vô tư

  2: Tự chủ

  3: Dân chủ và kỷ luật

  4: Bảo vệ hòa bình

  5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

  6: Hợp tác cùng phát triển

  7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

  8: Năng động, sáng tạo

  9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

  10: Lý tưởng sống của thanh niên

  11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

  13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

  14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

  15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

  16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

  17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

  18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

  Giải BT GDCD 9 (ngắn nhất) gồm 18 bài viết là phương pháp giải các bài tập GDCD lớp 9 một cách ngắn gọn nhất.

  GDCD 9 Bài 1: Chí công vô tư

  GDCD 9 Bài 2: Tự chủ

  GDCD 9 Bài 3: Dân chủ và kỷ luật

  GDCD 9 Bài 4: Bảo vệ hòa bình

  GDCD 9 Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

  GDCD 9 Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

  GDCD 9 Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

  GDCD 9 Bài 8: Năng động, sáng tạo

  GDCD 9 Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

  GDCD 9 Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên

  GDCD 9 Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  GDCD 9 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

  GDCD 9 Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

  GDCD 9 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

  GDCD 9 Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

  GDCD 9 Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

  GDCD 9 Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

  GDCD 9 Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

  GDCD 9 Bài 1: Chí công vô tưGDCD 9 Bài 2: Tự chủGDCD 9 Bài 3: Dân chủ và kỷ luậtGDCD 9 Bài 4: Bảo vệ hòa bìnhGDCD 9 Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giớiGDCD 9 Bài 6: Hợp tác cùng phát triểnGDCD 9 Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộcGDCD 9 Bài 8: Năng động, sáng tạoGDCD 9 Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quảGDCD 9 Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niênGDCD 9 Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcGDCD 9 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhânGDCD 9 Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuếGDCD 9 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dânGDCD 9 Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dânGDCD 9 Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dânGDCD 9 Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốcGDCD 9 Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Lipit Có Đáp Án
 • Bài 6: Biện Pháp Sử Dụng, Cải Tạo Và Bảo Vệ Đất
 • Giải Sbt Tiếng Anh 7 Unit 7 Lớp 7: Getting Started, Giải Sách Bài Tập (Sbt) Tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm
 • Bài Tập Tiếng Anh 7
 • Giải Sbt Tiếng Anh 8 Mới
 • Giải Bt Sinh 8 (Ngắn Nhất)

  --- Bài mới hơn ---

 • Communication Trang 21 Unit 8 Tiếng Anh 7 Mới Tập 2
 • Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh Lớp 8 (Có Đáp Án)
 • Giải Vbt Lịch Sử Lớp 7 Bài 2 Ngắn Gọn Nhất
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh 9 Unit 8: Celebrations
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản
 • Giới thiệu về Giải BT Sinh 8 (ngắn nhất)

  Bài 1: Bài mở đầu

  Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

  Bài 3: Tế bào

  Bài 4: Mô

  Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

  Bài 6: Phản xạ

  Chương 2: Vận động

  Bài 7: Bộ xương

  Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

  Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

  Bài 10: Hoạt động của cơ

  Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động

  Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

  Chương 3: Tuần hoàn

  Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

  Bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch

  Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

  Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

  Bài 17: Tim và mạch máu

  Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

  Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu

  Chương 4: Hô hấp

  Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

  Bài 21: Hoạt động hô hấp

  Bài 22: Vệ sinh hô hấp

  Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo

  Chương 5: Tiêu hóa

  Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

  Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

  Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

  Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

  Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

  Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

  Bài 30: Vệ sinh tiêu hóa

  Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng

  Bài 31: Trao đổi chất

  Bài 32: Chuyển hóa

  Bài 33: Thân nhiệt

  Bài 34: Vitamin và muối khoáng

  Bài 35: Ôn tập học kì 1

  Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần

  Bài 37: Thực hành: Tiêu chuẩn một khẩu phần cho trước

  Chương 7: Bài tiết

  Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

  Bài 39: Bài tiết nước tiểu

  Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

  Chương 8: Da

  Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da

  Bài 42: Vệ sinh da

  Chương 9: Thần kinh và giác quan

  Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

  Bài 45: Dây thần kinh tủy

  Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

  Bài 47: Đại não

  Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

  Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

  Bài 50: Vệ sinh mắt

  Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

  Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

  Bài 53: Hoạt động cấp cao ở người

  Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

  Chương 10: Nội tiết

  Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết

  Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

  Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận

  Bài 58: Tuyến sinh dục

  Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

  Chương 11: Sinh sản

  Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

  Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

  Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai

  Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

  Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục

  Bài 65: Đại dịch AIDS – Thảm họa của loài người

  Bài 66: Ôn tập – Tổng kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Lớp 8
 • Giải Bài 5: Diện Tích Hình Thoi Toán Lớp 8 (Tập 1) Đầy Đủ Nhất
 • Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Về Con Lắc Lò Xo Có Lời Giải
 • Các Dạng Bài Tập Sóng Cơ Và Cách Giải Chi Tiết Chọn Lọc
 • Kết Quả Bài Thực Hành Vật Lý 12 Cơ Bản: Đo Bước Sóng Ánh Sáng Bằng Phương Pháp Giao Thoa
 • Soạn Văn 7 (Ngắn Nhất)

  --- Bài mới hơn ---

 • Xa Ngắm Thác Núi Lư
 • Hướng Dẫn Thí Sinh Giải Nhanh Hóa Học Bằng Máy Tính Casio
 • Cách Bấm Máy Tính Giải Nhanh Trắc Nghiệm Hóa Học (Dành Cho Học Sinh 10, 11, 12)
 • Soạn Bài: Vượt Thác – Ngữ Văn 6 Tập 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán (Vbt) Lớp 4 Trang 67 Tập 1: Bài 1, 2, 3
 • Giới thiệu về Soạn Văn 7 (ngắn nhất)

  Tập 1: gồm tất cả 67 bài viết

  Soạn bài: Cổng trường mở ra (trang 8 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Soạn bài: Mẹ tôi (trang 11 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  ….

  Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)

  Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả

  Tập 2: gồm 54 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:

  Soạn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

  Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

  …..

  Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)

  Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

  Soạn Văn 7 (ngắn nhất) hướng dẫn các em học sinh biết cách trả lời câu hỏi đủ ý, đúng nội dung câu hỏi từ đó thêm yêu thích với môn học này hơn.

  Soạn Văn 7 (ngắn nhất) gồm có 2 tập.

  Cổng trường mở ra (trang 8 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Mẹ tôi (trang 11 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Từ ghép (trang 13 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Liên kết trong văn bản (trang 18 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Cuộc chia tay của những con búp bê (trang 26 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Bố cục trong văn bản (trang 28 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Mạch lạc trong văn bản (trang 31 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình (trang 36 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (trang 39 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Từ láy (trang 41 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tả

  Quá trình tạo lập văn bản (trang 45 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Những câu hát than thân (trang 49 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Những câu hát châm biếm (trang 52 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Đại từ (trang 55 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Luyện tập tạo lập văn bản (trang 59 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Sông núi nước Nam (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Phò giá về kinh (trang 68 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Từ hán việt (trang 69 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Trả bài tập làm văn số 1

  Tìm hiểu chung về văn biểu cảm (trang 71 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (trang 76 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Bài ca Côn Sơn (trang 80 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Từ hán việt (tiếp theo) (trang 81 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Đặc điểm của văn bản biểu cảm (trang 84 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm (trang 87 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Sau phút chia li (trang 92 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Bánh trôi nước (trang 95 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Quan hệ từ (trang 96 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Luyên tập cách làm văn biểu cảm (trang 99 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Qua đèo ngang (trang 103 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Bạn đến chơi nhà (trang 105 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Chữa lỗi về quan hệ từ (trang 107 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Viết bài tập làm văn số 2 – Văn biểu cảm (trang 108 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Xa ngắm thác núi Lư (trang 111 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Từ đồng nghĩa (trang 113 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Cách lập ý của bài văn biểu cảm (trang 117 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (trang 124 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (trang 127 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Từ trái nghĩa (trang 128 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người (trang 129 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (trang 133 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Từ đồng âm (trang 135 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Trả bài tập làm văn số 2

  Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm (trang 138 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Cảnh khuya, Rằm tháng giêng (trang 142 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Thành ngữ (trang 143 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Viết bài tập làm văn số 3 – Văn biểu cảm (trang 145 SGK Ngữ văn 7)

  Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (trang 146 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Tiếng gà trưa (trang 151 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Điệp ngữ (trang 152 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học (trang 154 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Làm thơ lục bát (trang 155 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Một thứ quà của lúa non: Cốm (trang 162 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Chơi chữ (trang 164 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Chuẩn mực sử dụng từ (trang 166 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Ôn tập văn biểu cảm

  Sài Gòn tôi yêu (trang 172 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Mùa xuân của tôi (trang 177 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Luyện tập sử dụng từ

  Trả bài tập làm văn số 3

  Ôn tập tác phẩm trữ tình

  Ôn tập phần tiếng việt (trang 183 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

  Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

  Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

  Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)

  Chương trình địa phương: Rèn luyện chính tả (phần tiếng việt) (trang 194 SGK Ngữ văn 7 tập 1)

  Soạn văn 7 Tập 2

  Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

  Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

  Tìm hiểu chung về văn nghị luận (trang 9 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Tục ngữ về con người và xã hội (trang 12 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Rút gọn câu (trang 14 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Đặc điểm của văn bản nghị luận (trang 18 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận (trang 21 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (trang 26 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Câu đặc biệt (trang 29 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận (trang 30 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận (trang 32 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Sự giàu đẹp của tiếng việt (trang 37 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Thêm trạng ngữ cho câu (trang 39 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh (trang 41 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) (trang 45 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Cách làm văn lập luận chứng minh (trang 48 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Luyện tập: Lập luận chứng minh

  Đức tính giản dị của Bác Hồ (trang 55 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (trang 57 SGK Ngữ văn 7 tập 2

  Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh (trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 2)

  Ý nghĩa của văn chương (trang 62 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Luyện tập viết đoạn văn chứng minh (trang 65 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Ôn tập văn nghị luận

  Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

  Trả bài tập làm văn số 5

  Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích (trang 69 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Sống chết mặc bay (trang 83 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Cách làm bài văn lập luận giải thích (trang 84 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Luyện tập lập luận giải thích (trang 87 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích (trang 88 SGK ngữ văn 7 tập 2)

  Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (trang 94 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập

  Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề (trang 98 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Ca Huế trên sông Hương (trang 103 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Liệt kê (trang 104 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Trả bài tập làm văn số 6

  Tìm hiểu chung về văn bản hành chính (107 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Quan Âm Thị Kính (trang 111 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy (trang 121 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)

  Văn bản đề nghị (trang 124 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Ôn tập phần văn

  Dấu gạch ngang (trang 129 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Ôn tập phần Tiếng Việt

  Văn bản báo cáo (trang 133 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Kiểm tra phần Văn

  Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo (trang 138 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Ôn tập phần Tập làm văn (trang 139 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

  Kiểm tra tổng hợp cuối năm

  Chương trình địa phương (Phần Văn và Tập làm văn) (trang 148 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Hoạt động ngữ văn

  Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả

  Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

  Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tảTrả bài tập làm văn số 1Trả bài tập làm văn số 2Ôn tập văn biểu cảmLuyện tập sử dụng từTrả bài tập làm văn số 3Ôn tập tác phẩm trữ tìnhKiểm tra tổng hợp cuối học kì 1Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuấtChương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)Ôn tập văn nghị luậnDùng cụm chủ vị để mở rộng câuTrả bài tập làm văn số 5Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tậpTrả bài tập làm văn số 6Ôn tập phần vănÔn tập phần Tiếng ViệtKiểm tra phần VănÔn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)Kiểm tra tổng hợp cuối nămHoạt động ngữ vănChương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tảTrả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chữa Bài Tập Lớp 6 Tập 1 Trang 9 Vở Bài Tập (Vbt) Câu 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
 • Tiếng Việt Lớp 5 Bài 18A: Ôn Tập 1
 • Tiếng Việt Lớp 5 Bài 28B: Ôn Tập 2
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 92 (Tập 2) Đầy Đủ Nhất
 • Các Dạng Bài Tập Mạch Điện Xoay Chiều R L C Mắc Nối Tiếp Và Phương Pháp Giải
 • Soạn Văn Lớp 7 Ngắn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Soạn Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Ngắn Gọn
 • Lời Giải Hay Toán 6 Sách Bài Tập 2, Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 9: Quy Tắc Chuyển Vế
 • Bài 8 .tiết 3 : Thực Hành Tìm Hiểu Sự Thay Đổi Gdp Và Phân Bố Nông Nghiệp Của Liên Bang Nga
 • Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Sinh Học 8
 • Lời Diễn Giải Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Để giúp các em học sinh học tốt môn Ngữ Văn lớp 7, hocthattot.vn đã sưu tầm, biên soạn các bài soạn văn phong phú từ ngắn gọn, đầy đủ đến chi tiết.

  Trong bài học này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học về “Văn bản đề nghị”.

  1. SOẠN VĂN VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ SIÊU NGẮN

  Đăc điểm của văn bản đề nghị

  Câu 1: Đọc các văn bản (trang 124 125 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

  Câu 2: Trả lời câu hỏi

  a) Viết giấy đề nghị nhằm mục đích gì?

  b) Giấy đề nghị cần chú ý những yêu cầu gì về nội dung và hình thức trình bày?

  c) Hãy nêu một tình huống trong sinh hoạt và học tập ở trường, lớp mà em thấy cần viết giấy đề nghị.

  Trả lời:

  a) Viết giấy đề nghị nhằm nêu lên ý kiến của mình cho các nơi có thẩm quyền để thỏa mãn một nhu cầu một quyền lợi chính đáng của cá nhân tập thể

  b) Giấy đề nghị có những yêu cầu

  – Nội dung:

  + Ai đề nghị?

  + Đề nghị ai ?

  + Đề nghị điều gì?

  – Hình thức:

  + Trình bày trang trọng ngắn gọn sáng sủa

  + Theo một số mục quy định sẵn

  c) Một số tình huống cần viết giấy đề nghị

  – Đề nghị danh sách khen thưởng cuối năm

  – Đề nghị cho lớp tổ chức sinh hoạt ngoại khoá

  – Đề nghị trích quỹ lớp để mua đồ trang trí lớp nhân dịp giáng sinh

  Câu 3: Trong các tình huống sau đây, tình huống nào phải viết giấy đề nghị?

  b) Em đi học nhóm, do sơ ý nên bị kẻ gian lấy mất xe đạp.

  c) Sắp thi học kì, cả lớp cần sinh hoạt trao đổi thêm về môn Toán.

  d) Trong giờ học, em và bạn cãi nhau gây mất trật tự, thầy, cô giáo phải dừng lại giải quyết.

  Trả lời:

  Các tình huống phải viết giấy đề nghị

  a) Đề nghị nhà trường tổ chức cho lớp đi xem phim

  b) Đề nghị cho lớp sinh hoạt trao đổi về môn toán cho kì kiểm tra sắp tới

  Cách làm văn bản đề nghị

  Câu 1: Tìm hiểu cách làm văn Bản đề nghị

  a) Hãy đọc hai văn bản đề nghị trên và xem các mục trong văn bản đề nghị được trình bày theo thứ tự nào. Cả hai văn bản có những điểm gì giống nhau và khác nhau?

  Những phần nào là quan trọng trong cả hai văn bản đề nghị?

  (Gợi ý: Muốn trả lời được cần trả lời một số câu hỏi: Đề nghị ai? Ai đề nghị? Đề nghị điều gì? Đề nghị để làm gì?…)

  Trả lời:

  Tìm hiểu cách làm văn bản đề nghị

  a) Các mục trong văn bản đề nghị được trình bày theo thứ tự : Quốc hiệu tiêu ngữ; thời gian, địa điểm; nhan đề đơn; người nhận đơn; nội dung đơn; Chữ ký.

  – Điểm giống là thứ tự các mục giống nhau.

  – Điểm khác là nội dung cụ thể.

  Phần quan trọng trong cả hai văn bản đề nghị có nội dung và mục đích đề nghị.

  b) Cách làm một văn bản đề nghị : Trình bày theo khuôn mẫu các mục theo hình thức trang trọng, ngắn gọn và sáng sủa.

  – Quốc hiệu tiêu ngữ.

  – Thời gian, địa điểm viết đơn.

  – Tên đơn.

  – Nơi nhận.

  – Người đề nghị.

  – Nội dung : sự việc, lí do, ý kiến.

  – Chữ kí và họ tên người đề nghị.

  Câu 2: Dàn mục một văn bản đề nghị

  a) Quốc hiệu và tiêu ngữ

  b) Địa điểm và thời gian làm giấy đề nghị

  c) Tên văn bản: Giấy đề nghi (hoặc Bản kiến nghị)

  d) Nơi nhận đề nghỉ

  e) Người (tổ chức đề nghị)

  g) Nêu sự việc, lí do và ý kiến cần đề nghị

  h) Chữ kí, họ tên người đề nghị.

  Câu 3: Một số lưu ý

  Trang 126 sgk Ngữ Văn 7 tập 2.

  Luyện tâp:

  Câu 1: Đọc và suy nghĩ về hai tình huống sau đây:

  a) Hôm nay bị ốm, không đi học được, em phải viết đơn xin phép thầy, cô giáo nghỉ học.

  Từ hai tình huống trên, liên hệ với cách làm đơn ở lớp 6, hãy so sánh lí do viết đơn và lí do viết đề nghị giống nhau và khác nhau ở chỗ nào.

  Trả lời:

  So sánh lí do viết đơn và viết đề nghị

  – Giống nhau: đều đề đạt nguyện vọng cá nhân hay tập thể lên một cá nhân hay tổ chức có thẩm quyền để được giải quyết

  – Khác

  + Đơn chỉ cần trình bày lí do đề đạt nguyện vọng

  + Đề nghị không chỉ trình bày lí do mà còn có thể cần phải cắt nghĩa nói rõ lí do cho người tiếp nhận hiểu đúng vai trò giải quyết

  Câu 2: Trao đổi với các bạn trong tổ, nhóm để rút kinh nghiệm về các lỗi thường gặp.

  Trả lời:

  Lỗi thường gặp trong văn bản Đề nghị là có thể viết dài dòng luộm thuộm không theo quy định mẫu

  2. SOẠN VĂN VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHI TIẾT

  3. SOẠN VĂN VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HAY NHẤT

  Soạn văn: Văn bản đề nghị (chi tiết)

  Học sinh xem câu hỏi bên trên.

  Lời giải

  ĐẶC ĐIỂM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

  Câu 1 (trang 125 sgk Ngữ văn 7 tập 2):

  Đọc các văn bản.

  Câu 2 (trang 125 sgk Ngữ văn 7 tập 2):

  a) Viết giấy đề nghị nhằm mục đích nêu lên ý kiến của mình cho các nơi có thẩm quyền để thỏa mãn một nhu cầu, một quyền lợi chính đáng của cá nhân hay tập thể.

  b) Giấy đề nghị có những yêu cầu :

  – Nội dung: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì?

  – Hình thức:

  + Trình bày trang trọng, ngắn gọn, sáng sủa.

  + Theo một số mục quy định sẵn.

  c) Một số tình huống:

  – Đề nghị giáo viên chủ nhiệm cho phép dùng tiền của lớp mua trái bóng cho đội bóng của lớp.

  – Đề nghị danh sách các học sinh được khen thưởng cuối học kì một vừa qua.

  – Đề nghị chấm lại bài kiểm tra học kì một môn Toán.

  Câu 3 (trang 125 sgk Ngữ văn 7 tập 2):

  Tình huống phải viết Giấy đề nghị:

  a) Đề nghị nhà trường tổ chức cho lớp đi xem phim.

  c) Đề nghị cho lớp sinh hoạt để trao đổi môn Toán cho kì kiểm tra học kì sắp tới.

  CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

  Câu 1 (trang 125 sgk Ngữ văn 7 tập 2):

  a) Trình bày theo một quy định có sẵn.

  – Nhất thiết phải có xác định trả lời một số câu hỏi:

  + Đề nghị ai?

  + Ai đề nghị?

  – Đề nghị nội dung gì?

  – Đề nghị để làm gì?

  b) Từ hai văn bản trên, hãy rút ra cách làm một văn bản đề nghị.

  LUYỆN TẬP

  Câu 1 (trang 127 sgk Ngữ văn 7 tập 2):

  Viết Đơn và viết Đề nghị đều đề bạt nguyện vọng của cá nhân hay tập thể lên một cá nhân hay tổ chức có thẩm quyền để được giải quyết.

  Tuy nhiên, theo hai tình huống trên ta thấy có chút ít sự khác nhau.

  Đơn chỉ cần trình bày lí do để đạt nguyện vọng.

  Đề nghị không chỉ trình bày lí do mà có thể cần phải cắt nghĩa, nói rõ lí do ấy cho người tiếp nhận hiểu sự đúng vai trò giải quyết.

  Câu 2 (trang 127 sgk Ngữ văn 7 tập 2):

  Lỗi trong văn bản Đề nghị có thể là viết dài dòng, luộm thuộm, không theo mẫu quy định.

  Soạn văn: Văn bản đề nghị (hay nhất)

  Học sinh xem câu hỏi bên trên.

  Lời giải

  ĐẶC ĐIỂM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

  Câu 1 (trang 125 sgk Ngữ văn 7 tập 2):

  Đọc các văn bản

  Câu 2 (trang 125 sgk Ngữ văn 7 tập 2):

  a, Văn bản đề nghị viết nhằm mục đích trình bày nhu cầu chính đáng của bản thân về một việc gì đó muốn được giúp đỡ, xem xét

  b, Giấy đề nghị cần chú ý:

  – Nội dung: cần nêu rõ: Ai đề nghị, đề nghị ai? Đề nghị điều gì?

  – Hình thức: trình bày ngắn gọn, trang trọng, sáng sủa theo một số mục đã quy định sẵn

  Câu 3 (trang 125 sgk Ngữ văn 7 tập 2):

  Các tình huống cần viết giấy đề nghị: a và c

  – Tình huống b: làm bản tường trình, tình huống d làm bản kiểm điểm cá nhân

  CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

  Câu 1 (trang 125 sgk Ngữ văn 7 tập 2):

  Hai văn bản đề nghị trong sgk giống nhau:

  – Người đề nghị, người nhận đề nghị, mục đích việc đề nghị

  – Hai văn bản khác nhau ở phần nội dung trình bày cụ thể.

  LUYỆN TẬP

  Câu 1 (trang 127 sgk Ngữ văn 7 tập 2):

  So với những cách làm đơn từ lớp 6, lí do viết đơn và viết đề nghị có những điểm giống và khác nhau:

  – Giống nhau: cả hai đều có những nhu cầu và nguyện vọng chính đáng

  – Khác nhau: Đề nghị thể hiện nguyện vọng của một cá nhân

  Tình huống b thể hiện nguyện vọng của một tập thể

  Câu 2 (trang 127 sgk Ngữ văn 7 tập 2):

  Những lỗi thường mắc phải trong văn bản đề nghị:

  – Thiếu ngày tháng làm văn bản đề nghị

  – Mục đích không rõ ràng, còn chung chung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Giải Hay Toán 10 Nâng Cao ), Sách Bài Tập Toán 10 Nâng Cao
 • Oxford English For Information Technology
 • Đáp Án Game Đuổi Hình Bắt Chữ Phần 2 (1001 – 2000)
 • Mua Xe Ô Tô Vinfast Với Giá Trả Góp Chỉ Từ 37 Triệu Đồng
 • Giải Bài Tập Sgk Địa 11 Bài 1 Chi Tiết Nhất
 • Giải Bt Toán 6 Vnen

  --- Bài mới hơn ---

 • Ứng Dụng Giải Bài Tập Tiếng Anh
 • Mẫu Bài Tập Kế Toán Tổng Hợp Theo Thông Tư 200 (Kèm Lời Giải)
 • Giải 500 Bài Tập Vật Lý Thcs Bồi Dưỡng Học Sinh, 500 Bài Tập Vật Lý Chuyên Thcs
 • Các Dạng Bài Tập Mạch Điện Xoay Chiều R L C Mắc Nối Tiếp Và Phương Pháp Giải
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 92 (Tập 2) Đầy Đủ Nhất
 • Giới thiệu về Giải BT Toán 6 VNEN

  Giải Toán 6 VNEN Tập 1 gồm 3 chương với 47 bài viết

  Chương 1: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên gồm 24 bài viết

  Chương 2: Số nguyên gồm 17 bài viết

  Chương 1: Điểm – Đường thẳng – Đoạn thẳng – Tia gồm 6 bài viết

  Toán 6 VNEN Tập 2 gồm có 2 chương với 40 bài viết. Trong đó

  Chương 3: Phân số gồm 30 bài viết

  Chương 4: Nửa mặt phẳng – Góc – Đường tròn – Tam giác gồm 10 bài viết.

  Giải BT Toán 6 VNEN hướng dẫn các em học sinh cách làm bài, trình bày bày khoa học và chính xác nhất.

  Giải BT Toán 6 VNEN gồm có 2 tập. Cụ thể như sau:

  Chương 1: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên

  Toán 6 VNEN Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

  Toán 6 VNEN Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

  Toán 6 VNEN Bài 3: Ghi số tự nhiên

  Toán 6 VNEN Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

  Toán 6 VNEN Bài 5: Luyện tập

  Toán 6 VNEN Bài 6: Phép cộng và phép nhân

  Toán 6 VNEN Bài 7: Phép trừ và phép chia

  Toán 6 VNEN Bài 8: Luyện tập chung về các phép tính với số tự nhiên

  Toán 6 VNEN Bài 9: Lũy thừa với số tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

  Toán 6 VNEN Bài 10: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

  Toán 6 VNEN Bài 11: Thứ tự thực hiện các phép tính

  Toán 6 VNEN Bài 12: Luyện tập chung

  Toán 6 VNEN Bài 13: Tính chất chia hết của một tổng

  Toán 6 VNEN Bài 14: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  Toán 6 VNEN Bài 15: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

  Toán 6 VNEN Bài 16: Ước và bội

  Toán 6 VNEN Bài 17: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

  Toán 6 VNEN Bài 18: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

  Toán 6 VNEN Bài 19: Ước chung và bội chung

  Toán 6 VNEN Bài 20: Ước chung lớn nhất

  Toán 6 VNEN Bài 21: Luyện tập về ước chung lớn nhất

  Toán 6 VNEN Bài 22: Bội chung nhỏ nhất

  Toán 6 VNEN Bài 23: Luyện tập về bội chung nhỏ nhất

  Toán 6 VNEN Bài 24: Ôn tập chương 1

  Chương 2: Số nguyên

  Toán 6 VNEN Bài 1: Làm quen với số nguyên âm

  Toán 6 VNEN Bài 2: Tập hợp các số nguyên

  Toán 6 VNEN Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

  Toán 6 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên

  Toán 6 VNEN Bài 5: Cộng hai số nguyên cùng dấu

  Toán 6 VNEN Bài 6: Cộng hai số nguyên trái dấu

  Toán 6 VNEN Bài 7: Tính chất phép cộng của số nguyên

  Toán 6 VNEN Bài 8: Phép trừ hai số nguyên

  Toán 6 VNEN Bài 9: Quy tắc dấu ngoặc

  Toán 6 VNEN Bài 10: Quy tắc chuyển vế

  Toán 6 VNEN Bài 11: Ôn tập học kỳ 1

  Toán 6 VNEN Bài 12: Nhân hai số nguyên khác dấu

  Toán 6 VNEN Bài 13: Nhân hai số nguyên cùng dấu

  Toán 6 VNEN Bài 14: Luyện tập về nhân hai số nguyên

  Toán 6 VNEN Bài 15: Tính chất của phép nhân

  Toán 6 VNEN Bài 16: Bội và ước của một số nguyên

  Toán 6 VNEN Bài 17: Ôn tập chương II

  Chương 1: Điểm – Đường thẳng – Đoạn thẳng – Tia

  Toán 6 VNEN Bài 1: Điểm. Đường thẳng. Đường thẳng đi qua hai điểm

  Toán 6 VNEN Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Đoạn thẳng

  Toán 6 VNEN Bài 3: Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng

  Toán 6 VNEN Bài 4: Tia. Vẽ đoạn thẳng biết độ dài

  Toán 6 VNEN Bài 5: Thực hành trồng cây thẳng hàng. Đo độ dài

  Toán 6 VNEN Bài 6: Ôn tập chương 1

  Toán 6 VNEN Tập 2

  Chương 3: Phân số

  Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

  Bài 2: Phân số bằng nhau

  Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

  Bài 4: Rút gọn phân số

  Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

  Giải bài Luyện tập

  Bài 6: So sánh phân số

  Bài 7: Phép cộng phân số

  Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

  Giải bài Luyện tập

  Bài 9: Phép trừ phân số

  Giải bài Luyện tập

  Bài 10: Phép nhân phân số

  Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

  Giải bài Luyện tập

  Bài 12: Phép chia phân số

  Giải bài Luyện tập

  Bài 13: Hình thang

  Giải bài Luyện tập

  Giải bài Luyện tập

  Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

  Giải bài Luyện tập

  Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số

  Giải bài Luyện tập

  Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

  Giải bài Luyện tập

  Bài 17: Biểu đồ phần trăm

  Giải bài Ôn tập chương 3 phần Số học

  Giải bài Ôn tập cuối năm phần số học _ câu hỏi

  Giải bài Ôn tập cuối năm phần số học _ bài tập

  Chương 4: Nửa mặt phẳng – Góc – Đường tròn – Tam giác

  Bài 1: Nửa mặt phẳng

  Bài 2: Góc

  Bài 3: Số đo góc

  Bài 4: Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz?

  Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

  Bài 6: Tia phân giác của góc

  Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

  Bài 8: Đường tròn

  Bài 9: Tam giác

  Giải Bài Ôn tập phần hình học

  Toán 6 VNEN Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpToán 6 VNEN Bài 2: Tập hợp các số tự nhiênToán 6 VNEN Bài 3: Ghi số tự nhiênToán 6 VNEN Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp conToán 6 VNEN Bài 5: Luyện tậpToán 6 VNEN Bài 6: Phép cộng và phép nhânToán 6 VNEN Bài 7: Phép trừ và phép chiaToán 6 VNEN Bài 8: Luyện tập chung về các phép tính với số tự nhiênToán 6 VNEN Bài 9: Lũy thừa với số tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ sốToán 6 VNEN Bài 10: Chia hai lũy thừa cùng cơ sốToán 6 VNEN Bài 11: Thứ tự thực hiện các phép tínhToán 6 VNEN Bài 12: Luyện tập chungToán 6 VNEN Bài 13: Tính chất chia hết của một tổngToán 6 VNEN Bài 14: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5Toán 6 VNEN Bài 15: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9Toán 6 VNEN Bài 16: Ước và bộiToán 6 VNEN Bài 17: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốToán 6 VNEN Bài 18: Phân tích một số ra thừa số nguyên tốToán 6 VNEN Bài 19: Ước chung và bội chungToán 6 VNEN Bài 20: Ước chung lớn nhấtToán 6 VNEN Bài 21: Luyện tập về ước chung lớn nhấtToán 6 VNEN Bài 22: Bội chung nhỏ nhấtToán 6 VNEN Bài 23: Luyện tập về bội chung nhỏ nhấtToán 6 VNEN Bài 24: Ôn tập chương 1Toán 6 VNEN Bài 1: Làm quen với số nguyên âmToán 6 VNEN Bài 2: Tập hợp các số nguyênToán 6 VNEN Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyênToán 6 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số nguyênToán 6 VNEN Bài 5: Cộng hai số nguyên cùng dấuToán 6 VNEN Bài 6: Cộng hai số nguyên trái dấuToán 6 VNEN Bài 7: Tính chất phép cộng của số nguyênToán 6 VNEN Bài 8: Phép trừ hai số nguyênToán 6 VNEN Bài 9: Quy tắc dấu ngoặcToán 6 VNEN Bài 10: Quy tắc chuyển vếToán 6 VNEN Bài 11: Ôn tập học kỳ 1Toán 6 VNEN Bài 12: Nhân hai số nguyên khác dấuToán 6 VNEN Bài 13: Nhân hai số nguyên cùng dấuToán 6 VNEN Bài 14: Luyện tập về nhân hai số nguyênToán 6 VNEN Bài 15: Tính chất của phép nhânToán 6 VNEN Bài 16: Bội và ước của một số nguyênToán 6 VNEN Bài 17: Ôn tập chương IIToán 6 VNEN Bài 1: Điểm. Đường thẳng. Đường thẳng đi qua hai điểmToán 6 VNEN Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Đoạn thẳngToán 6 VNEN Bài 3: Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳngToán 6 VNEN Bài 4: Tia. Vẽ đoạn thẳng biết độ dàiToán 6 VNEN Bài 5: Thực hành trồng cây thẳng hàng. Đo độ dàiToán 6 VNEN Bài 6: Ôn tập chương 1Bài 1: Mở rộng khái niệm phân sốBài 2: Phân số bằng nhauBài 3: Tính chất cơ bản của phân sốBài 4: Rút gọn phân sốBài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân sốGiải bài Luyện tậpBài 6: So sánh phân sốBài 7: Phép cộng phân sốBài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân sốGiải bài Luyện tậpBài 9: Phép trừ phân sốGiải bài Luyện tậpBài 10: Phép nhân phân sốBài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân sốGiải bài Luyện tậpBài 12: Phép chia phân sốGiải bài Luyện tậpBài 13: Hình thangGiải bài Luyện tậpGiải bài Luyện tậpBài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trướcGiải bài Luyện tậpBài 15: Tìm một số biết giá trị một phân sốGiải bài Luyện tậpBài 16: Tìm tỉ số của hai sốGiải bài Luyện tậpBài 17: Biểu đồ phần trămGiải bài Ôn tập chương 3 phần Số họcGiải bài Ôn tập cuối năm phần số học _ câu hỏiGiải bài Ôn tập cuối năm phần số học _ bài tậpBài 1: Nửa mặt phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz?Bài 5: Vẽ góc cho biết số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 7: Thực hành đo góc trên mặt đấtBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácGiải Bài Ôn tập phần hình học

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1
 • Lớp 7 – Để Học Tốt Lớp 7 – Giải Bài Tập Lớp 7
 • Giải Sách Bài Tập Toán 7
 • Giải Sách Bài Tập Môn Toán 8
 • Review Sách Bài Tập Và Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại
 • Giải Vbt Sử 7: Bài 21. Ôn Tập Chương Iv( Ngắn Nhất)

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 4. Trung Quốc Thời Phong Kiến
 • Vbt Lịch Sử 7 Bài 10: Nhà Lý Đẩy Mạnh Công Cuộc Xây Dựng Đất Nước
 • Vbt Lịch Sử 7 Bài 29: Ôn Tập Chương 5 Và Chương 6
 • Vbt Lịch Sử 9 Bài 24: Cuộc Đấu Tranh Bảo Vệ Và Xây Dựng Chính Quyền Dân Chủ Nhân Dân (1945
 • Vbt Lịch Sử 9 Bài 25: Những Năm Đầu Của Cuộc Kháng Chiến Toàn Quốc Chống Thực Dân Pháp (1946
 • Bài 21: Ôn tập chương 4

  Triều đình và bộ máy ở trung ương

  -Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (vua nắm mọi quyền hành) nhưng không sát bằng thời Lê

  -Đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành.

  -Giúp vua có các quan đại thần.

  -Ở triều đình có 6 bộ và một số cơ quan chuyên môn.

  -Hệ thống thanh tra giám sát hoạt động của quan lại được tăng cường từ trung ương đến tận đơn vị xã.

  -Nhà nước quân chủ quý tộc

  Các đơn vị hành chínhh

  -Cả nước chia thành các lộ, châu, huyện, xã.

  -Các đơn vị hành chính được tổ chức chặt chẽ, đặc biệt là cấp thừa tuyên và cấp xã.

  -Chia nước làm 13 đạo, dưới đạo là phủ, châu, huyện, xã.

  Cách đào tạo, tuyển chọn, bổ dụng quan lại

  -Cả thi cử và đề bạt

  -Mở rộng thi cử, chọn nhân tài công bằng.

  Nhà nước thời Lê Thánh Tông lấy phương thức học tập, thi cử làm nguyên tắc lựa chọn, bổ dụng quan lại.

  Bài 2 trang 62 VBT Lịch Sử 7:

  – Giống nhau

  – Khác nhau

  – Giống nhau: Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan lại đại thần. Cấm giết mổ trâu, bò.

  – Khác nhau:

  + Thời Lý – Trần: Bảo vệ quyền lợi tư hữu. Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

  + Thời Lê sơ:

  Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bảo vệ một số quyền lợi phụ nữ.

  Hạn chế phát triển nô tì. Pháp luật thời Lê Sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức.

  Bài 3 trang 62 VBT Lịch Sử 7:

  Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình kinh tế thờ Lý – Trần và thời Lê sơ:

  Nông Nghiệp

  -Nông nghiệp phát triển. Thời Lý tổ chức cày ruộng tịch điền. Thời Trần vua cho vương hầu, công chúa, phò mã lập điền trang.

  -Đặt một số chức quan chuyên về nông nghiệp.

  -Có 25 vạn lính về quê cày ruộng sau chiến tranh.

  -Thực hiện phép quân điền.

  Thủ công nghiệp

  -Các nghề thủ công phát triển.

  -Có các làng thủ công, phường thủ công

  -Các xưởng do nhà nước quản lí, gọi là cục bách tác.

  Thương nghiệp

  -Trao đổi buôn bán phát triển.

  -Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ.

  Bài 4 trang 62-63 VBT Lịch Sử 7:

  Điền vào chỗ trống những ý nói vè thành tựu ở các lĩnh vực giáo dục, văn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ.

  – Về giáo dục, thi cử

  – Về văn học

  – Về khoa học, nghệ thuật

  – Về giáo dục, thi cử: giáo dục phát triển mạnh do sự quan tâm của nhà nước và nhà nước đã có những chủ trương, biện pháp tích cực để phát triển giáo dục như: tổ chức thi cử 3 năm một lần. Nho học độc tôn.

  – Về văn học: Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế, có hàng loạt tập văn, thơ nổi tiếng. Văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.

  – Về khoa học, nghệ thuật: đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 20 Phần 2: Nước Đại Việt Thời Lê Sơ
 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 8: Nước Ta Buổi Đầu Độc Lập
 • Giải Vbt Sử 7: Bài 29. Ôn Tập Chương 5 Và Chương 6 ( Ngắn Nhất)
 • Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 9: Ấn Độ Thế Kỉ Xviii
 • Vbt Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914
 • Giải Gdcd 7 Bài 1 Ngắn Nhất: Sống Giản Dị

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Bài 3 Trang 8 Sgk Gdcd Lớp 6
 • Giáo Án Gdcd 8 Kì 2
 • Giải Bài 1, 12, 13, 14, 15 Trang 38 Sách Bài Tập Tình Huống Giáo Dục Công Dân 8
 • Giải Bài Tập Bài 8 Trang 25 Gdcd Lớp 7: Bài 8: Khoan Dung…
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 7 Bài 16: Quyền Tự Do Tín Ngưỡng Và Tôn Giáo
 • Trong bài học này Top lời giải sẽ cùng các bạn Trả lời câu hỏi Gợi ý và giải phần bài tập Bài 1: Sống giản dị trong sách giáo khoa GDCD 7 đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau trả lời thêm các câu hỏi củng cố bài học và làm các bài tập trắc nghiệm thường xuất hiện trong đề kiểm tra.

  Khái niệm

  + Sống giản dị là sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội.

  + Không xa hoa, lãng phí; không cầu kì, kiểu cách.

  + Ví dụ: tiêu dùng tiền bạc vừa mức so với điều kiện sống của bản thân, của gia đình và của những người xung quanh; nói năng dễ hiểu; tác phong, đi đứng nghiêm trang, tự nhiên; trang phục gọn gàng, sạch sẽ…

  – Đối với cá nhân:

  + Giản dị giúp đỡ tốn thời gian, sức lực vào những việc không cần thiết để làm được những việc có ích cho bản thân và cho mọi người

  + Được mọi người quý mến, cảm thông và giúp đỡ.

  – Đối với gia đình: Lối sống giản dị giúp con người biết sống tiết kiệm, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho gia đình.

  – Đối với xã hội:

  + Tạo ra mối quan hệ chan hòa, chân thành với nhau

  + Loại trừ được những thói hư tật xấu do lối sống xa hoa, lãng phí đem lại, làm lành mạnh xã hội.

  Trả lời Gợi ý GDCD 7 Bài 1 ngắn nhất

  a) Em có nhận xét gì về trang phục, tác phong và lời nói của Bác Hồ trong truyện đọc trên?

  Sự giản dị qua trang phục, tác phong và lời nói của Bác tác động rất nhiều đến tình cảm của nhân dân. Qua sự giản dị đó Bác đã xóa tan khoảng cách giữa Chủ tịch nước với công dân. Bác mang lại cảm giác như là một người Cha già, chứ không phải một người xa hoa, quyền quý.

  Ví dụ nói về sự giản dị khác của Bác Hồ:

  – Bữa ăn thanh đạm, giản dị (cà pháo, rau luộc, cháo bẹ, rau măng)

  – Căn nhà sàn đơn sơ, gần gũi thiên nhiên.

  – Công việc bận rộn nhưng Bác không muốn làm phiền đến người khác.

  – Giản dị trong lời nói, bài viết.

  c) Tính giản dị còn biểu hiện ở những khía cạnh nào khác trong cuộc sống? Lấy ví dụ minh hoạ.

  Không xa hoa lãng phí (ăn vừa đủ, không nấu nhiều món), không phô trương.

  – Không cầu kì kiểu cách (Bác mặc phù hợp với hoàn cảnh của dân, của nước).

  – Người tiết kiệm nhưng không ki bo, kiệt xỉ, không lãng phí, phô trương.

  – Thẳng thắn, chân thật, chan hoà, vui vẻ, gần gũi, hoà hợp với mọi người trong cuộc sống hàng ngày.

  d) Sống giản dị có tác dụng gì trong cuộc sống của chúng ta?

  Giản dị là một đức tính, một phẩm chất cao đẹp mà mỗi người nên có. Đó là cách ứng xử cao đẹp, nói lên sự hiểu biết của bản thân mỗi chúng ta. Người sống giản dị sẽ được mọi người xung quanh yêu mến, tôn trọng và giúp đỡ.

  Hướng dẫn giải Bài tập GDCD 7 Bài 1 ngắn nhất

  a) Trong các tranh sau đây, theo em, bức tranh nào thể hiện tính giản dị của học sinh khi đến trường? Vì sao?

  – Bức tranh thể hiện đức tính giản dị của học sinh khi đến trường là bức tranh 3. Bởi vì, bức tranh này thể hiện nét mặt tươi vui của các bạn khi đến trường. Với tư thế trang nghiêm, trang phục lịch sự, các bạn mặc đồng phục, đeo khăn quàng, đi dép quai hậu, đúng trang phục học sinh.

  – Các bức tranh còn lại không thể hiện tính giản dị. Trái lại, còn thể hiện sự thiếu tôn trọng thầy cô, quy định của trường học. Đó là sự vội vàng, tô son lòe loẹt, mặc áo phông, đeo kính râm…

  b) Trong các biểu hiện sau đây, theo em, biểu hiện nào nói lên tính giản dị?

  – Biểu hiện nói lên tính giản dị là: (2), (5)

  c) Tìm thêm những biểu hiện khác của tính giản dị và không giản dị trong cuộc sống hằng ngày mà em biết.

  – Biểu hiện của tính giản dị:

  + Bạn Lan luôn mặc đồng phục khi đến trường.

  + Sau khi phơi đồ xong, bạn Hoa gấp gọn gàng quần áo bỏ vào tủ.

  + Bạn Hùng luôn cởi mở, vui vẻ khi giúp đỡ các bạn.

  + Bạn Hường luôn buộc tóc gọn gàng.

  – Biểu hiện không giản dị:

  + Bạn Hoa hay ăn mặc lòe loạt, tô son, nhuộm tóc.

  + Hùng hay xin tiền bố mẹ đi chơi game, ăn vặt.

  + Bạn Lan đòi mẹ mua bánh sinh nhật thật to và mua quần áo đắt tiền.

  d) Tìm tấm gương sống giản dị của những người xung quanh em.

  – Các em liên hệ bạn bè, thầy cô hay người thân về lối sống giản dị, được mọi người yêu quý và tôn trọng.

  đ) Theo em, học sinh cần phải làm gì để rèn luyện tính giản dị?

  – Biết giữ gìn quần áo, sách vở. Gấp gọn quần áo khi không sử dụng, giữa gìn sách không để nhăn nheo hay có vết bẩn.

  – Ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh gia đình, không khoe khoang, phô trương.

  – Sống hòa đồng với bạn bè, không nên đố kị, ghen ghét, đua đòi.

  – Tôn trọng và chấp hành nội qui của nhà trường, không vẽ bậy, phá hoại của công

  e) Em hãy sưu tầm một số câu thơ, câu ca dao hoặc tục ngữ nói về tính giản dị.

  “Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ

  Tự kiêu một chút cũng là thừa”

  “Làm khi lành để dành khi đau”

  “Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí”

  “Buôn tàu bán bè chẳng bằng ăn dè hà tiện”

  “Ăn phải dành, có phải kiệm”

  “Ở đời tham của thì thua. Của ăn thì hết, mà cái phỗng thờ vua hãy còn”

  Các câu hỏi củng cố kiến thức Bài 1 GDCD 7

  Câu hỏi 1: Thế nào là sống giản dị? Ý nghĩa?

  a/ Sống giản dị: là sống phù hợp với điều kiện hòan cảnh của bản thân,gia đình và xã hội .

  b/ Ý nghĩa:

  • Người giản dị dể được mọi ngưới quý mến .

  • Ai cũng muốn gần gũi dể thông cảm .

  • Giúp con người biết sống đúng mức , thắng thắng dễ chịu .

  • Giúp ta tập trung sức lực thời giờ vào việc làm có ích.

  • Tránh xa lối sống đua đòi ăn chơi có thể làm họ sa ngã…

  Trắc nghiệm GDCD 7 Bài 1

  Câu 1: Ăngghen đã từng nói: “Trang bị lớn nhất của con người là….và….”. Trong dấu “…” đó là

  A. Thật thà và khiêm tốn.

  B. Khiêm tốn và giản dị.

  C. Cần cù và siêng năng.

  D. Chăm chỉ và tiết kiệm.

  Câu 2: Bài hát “Đôi dép Bác Hồ có đoạn: Đôi dép đơn sơ, đôi dép Bác Hồ/ Bác đi từ ở chiến khu Bác về/Phố phường trận địa nhà máy đồng quê/Đều in dấu dép Bác về Bác ơi. Lời bài nói về đức tính nào của Bác.

  A. Giản dị.

  B. Tiết kiệm.

  C. Cần cù.

  D. Khiêm tốn.

  Câu 3: Biểu hiện của sống giản dị là?

  A. Ăn nói ngắn gọn, dễ hiểu, lịch sự.

  B. Ăn mặc gọn gàng, không lòe loẹt.

  C. Sống hòa đồng với bạn bè.

  D. Cả A,B,C.

  Câu 4: Biểu hiện của sống không giản dị là?

  A. Chỉ chơi với người giàu, không chơi với người nghèo.

  B. Không chơi với bạn khác giới.

  C. Không giao tiếp với người dân tộc.

  D. Cả A, B, C.

  Câu 5: Sống giản dị là sống phù hợp với….của bản thân, gia đình và xã hội? Trong dấu “…” đó là?

  A. Điều kiện.

  B. Hoàn cảnh.

  C. Điều kiện, hoàn cảnh.

  D. Năng lực.

  Câu 6: Câu tục ngữ: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn nói đến đức tính gì?

  A. Giản dị.

  B. Tiết kiệm.

  C. Chăm chỉ.

  D. Khiêm tốn.

  Câu 7: Tại trường em nhà trường có quy định đối với học sinh nữ không được đánh son khi đến trường. Tuy nhiên ở lớp em một số bạn nữ vẫn đánh son và trang điểm rất đậm khi đến lớp. Hành động đó nói lên điều gì?

  A. Lối sống không giản dị.

  B. Lối sống tiết kiệm.

  C. Đức tính cần cù.

  D. Đức tính khiêm tốn.

  Câu 8: Nhà bạn B rất nghèo nhưng bạn B luôn ăn chơi đua đòi và đòi mẹ phải mua cho chiếc điện thoại Iphone thì mới chịu đi học. Em có nhận xét gì về bạn B?

  A. Bạn B là người sống xa hoa, lãng phí.

  B. Bạn B là người vô tâm.

  C. Bạn B là người tiết kiệm.

  D. Bạn B là người vô ý thức.

  Câu 9: Sống giản dị có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?

  A. Được mọi người yêu mến, cảm thông và giúp đỡ.

  B. Được mọi người chia sẻ khó khăn.

  C. Được mọi người yêu mến.

  D. Được mọi người giúp đỡ.

  E. Nội dung rèn luyện sức khỏe.

  Câu 10: Đối lập với giản dị là?

  A. Xa hoa, lãng phí.

  B. Cần cù, siêng năng.

  C. Tiết kiệm.

  D. Thẳng thắn.

  Kết quả đạt được qua bài học

  1. Kiến thức

  Giúp học sinh hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, Tại sao cần phải sống giản dị.

  2. Kỹ năng

  Giúp học sinh biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh: Lời nói, cử chỉ, tác phong, cách ăn mặc và giao tiếp với mọi người; biết xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, tự học tập những tấm gương sống giản dị của mọi người xung quanh để trở thành người sống giản dị.

  3. Thái độ

  Hình thành ở học sinh thái độ sống giản dị, chân thật; xa lánh lối sống xa hoa, hình thức.

  Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong Bài 1: Sống giản dị theo cách ngắn gọn nhất rồi. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm được nội dung kiến thức qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Gdcd 7 Bài 8: Khoan Dung
 • Giải Bài Tập Sgk Gdcd 7 Bài 8: Khoan Dung
 • Trả Lời Câu Hỏi Gdcd 7 Bài 13 Trang 41, 42
 • Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 9 Bài 5: Tình Hữu Nghị Giữa Các Dân Tộc Trên Thế Giới
 • Giải Bài Tập Sbt Gdcd Lớp 9 Bài 5: Tình Hữu Nghị Giữa Các Dân Tộc Trên Thế Giới
 • Bt Va Pp Giai Bt Este Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Giải Bt Ete Pp Giai Toan Este Doc
 • Phương Pháp Giải Bài Tập Phản Ứng Đốt Cháy Este Hay, Chi Tiết
 • Giải Toán 10 Bài 3. Phương Trình Đường Elip
 • Giải Bài Tập Trang 88 Sgk Hình Học 10 Bài 1, 2, 3, 4, 5
 • Ứng Dụng Của Hệ Thức Vi
 • TRANSCRIPT

  Trng THPT Anh sn 3 2011

  Ti liu n thi i hc nm 2010-

  CHUYN V ESTE- LIPITA. KIN THC C BN CN chúng tôi thc tng qut ca este: * Este no n chc: CnH2n+1COOCmH2m+1 (n 0, m 1) Nu t x = n + m + 1 th CxH2xO2 (x 2) R C O R’ * Este a chc to t axit n chc v ru a chc: (RCOO)nR * Este a chc to t axit a chc v ru n chc R(COOR)n O Tn gi ca este hu c:

  gc axit

  gc ru

  Trng THPT Anh sn 3 2011

  Ti liu n thi i hc nm 2010-

  Trng THPT Anh sn 3 Ti liu n thi i hc nm 20102011 21 Thu phn hon ton 13,2 gam este no, n chc, mch h X vi 100ml dung dch NaOH 1,5M (va ) thu c 4,8 gam mt ancol Y. Tn gi ca X l A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Metyl propionat D. Propyl axetat 22. Thu phn hon ton mt este no, n chc, mch h X vi 200ml dung dch NaOH 2M (va ) thu c 18,4 gam ancol Y v 32,8 gam mt mui Z. Tn gi ca X l A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Metyl axetat D. Propyl axetat 23. Thu phn este X c CTPT C4H8O2 trong dung dch NaOH thu c hn hp hai cht hu c Y v Z trong Y c t khi hi so vi H2 l 16. X c cng thc l A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H5 D. C2H5COOCH3

  Ch s axt ca cht bo: L s miligam KOH cn trung ho lng axit bo t do c trong 1 gam cht bo. V(ml). CM. 56 Cng thc:

  Ch s axt =

  mcht bo(g) Ch s x phng ho ca cht bo: l tng s miligam KOH cn trung ho lng axit tdo v x phng ho ht lng este trong 1 gam cht bo Cng thc:

  V(ml). CM. 56 mcht bo(g)

  Ch s x phng =

  28. X phng ho hon ton 2,5g cht bo cn 50ml dung dch KOH 0,1M. Ch s x phng ho ca cht bo l: A. 280 B. 140 C. 112 D. 224 29. Muon trung hoa 5,6 gam mot chat beo X o can 6ml dung dch KOH 0,1M . Hay tnh ch so axit cua chat beo X va tnh lng KOH can trung hoa 4 gam chat beo co ch so axit bang 7 ? A. 4 va 26mg KOH B. 6 va 28 mg KOH C. 5 va 14mg KOH D. 3 va 56mg KOH Siu tm v bin son: Nguyn Vn X 3

  Trng THPT Anh sn 3 Ti liu n thi i hc nm 20102011 30. Mun trung ho 2,8 gam cht bo cn 3 ml dd KOH 0,1M. Ch s axit ca cht bo l A.2 B.5 C.6 D.10 31. trung ho 4 cht bo c ch s axit l 7. Khi lng ca KOH l: A.28 mg B.280 mg C.2,8 mg D.0,28 mg 32. trung ho 14 gam mt cht bo cn 1,5 ml dung dch KOH 1M. Ch s axit ca cht bo l A. 6 B. 5 C. 7 D. 8 33. trung ha lng axit t do c trong 14 gam mt mu cht bo cn 15ml dung dch KOH 0,1M. Ch s axit ca mu cht bo trn l (Cho H = 1; O = 16; K = 39) A. 4,8 B. 6,0 C. 5,5 D. 7,2 34. x phng ho hon ton 2,52g mt lipt cn dng 90ml dd NaOH 0,1M. Tnh ch s x phng ca lipit A. 100 B. 200 C. 300 D. 400 35. trung ho axt t do c trong 5,6g lipt cn 6ml dd NaOH 0,1M. Ch s axt ca cht bo l: A. 5 B. 6 C. 5,5 D. 6,5

  Siu tm v bin son: Nguyn Vn X

  4

  Trng THPT Anh sn 3 2011

  Ti liu n thi i hc nm 2010-

  DANG chúng tôi HAI CHT HU C N CHC (MCH H) TC DNG VI KIM TO RA 1. Hai mui v mt ancol th 2 cht hu c c th l: RCOOR ‘ RCOOR ‘ (1) hoc (2) R1COOR ‘ R1COOH – nancol = nNaOH hai cht hu c cng thc tng qut (1) – nancol < nNaOH hai cht hu c cng thc tng qut (2) VD1: Mt hn hp X gm hai cht hu c. Cho hn hp X phn ng va vi dung dch KOH th cn ht 100 ml dung dch KOH 5M. Sau phn ng thu c hn hp hai mui ca hai axit no n chc v c mt ru no n chc Y. Cho ton b Y tc dng vi Natri c 3,36 lt H2 (ktc). Hai hp cht hu c thuc loi cht g? HD Theo ta c: nKOH = 0,1.5 = 0,5 mol Ancol no n chc Y: CnH2n+1OH 1 CnH2n+1OH + Na CnH2n+1ONa + H2 2 0,3 mol 0,15 mol Thu phn hai cht hu c thu c hn hp hai mui v mt ancol Y vi nY < nKOH Vy hai cht hu c l: este v axit VD2: Hn hp M gm hai hp cht hu c mch thng X v Y ch cha (C, H, O) tc dng va ht 8 gam NaOH thu c ru n chc v hai mui ca hai axit hu c n chc k tip nhau trong dy ng ng. Lng ru thu c cho tc dng vi natri d to ra 2,24 lt kh H2 (ktc). X, Y thuc lai hp cht g? HD nNaOH = 0,2 mol nAncol = 0,2 mol Thu phn hai cht hu c X, Y v thu c s mol nAncol = nNaOH. Vy X, Y l hai este. 2. Mt mui v mt ancol th hai cht hu c c th l: – Mt este v mt ancol c gc hidrocacbon ging ru trong este: RCOOR1 v R1OH – Mt este v mt axit c gc hidrocacbon ging trong este: RCOOR1 v RCOOH – Mt axit v mt ancol. 3. Mt mui v hai ancol

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 7 Sgk Hóa 12: Este
 • Giải Vbt Địa Lí 6 Bài 18: Thời Tiết, Khí Hậu Và Nhiệt Độ Không Khí
 • Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 6
 • Giải Vở Bài Tập Công Nghệ 8
 • Giải Vbt Công Nghệ 8: Bài 2. Hình Chiếu
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100