Ngân Hàng Đề Thi Giải Tích 1

--- Bài mới hơn ---

 • Giáo Trình Môn Giải Tích 1
 • Giai Tich Ham Nhieu Bien
 • Download Bai Tap Khai Trien Taylor
 • Giáo Án Giải Tích 12 Kì 1
 • Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
 • 1 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG RA ĐỀ THI MÔN HỌC, HỌC PHẦN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: GIẢI TÍCH 1 Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ký ngày /04/2006 DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4) A. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM (V.I) 1. Tìm miền xác định và vẽ đồ thị hàm số ( ) 2 x f x x   . 2. Tính đạo hàm của hàm số 3(sin )( ln )y x x x x   . 3. Tính đạo hàm của hàm số 3 2sin( )y x x  . 4. Tính đạo hàm của hàm số 2 ln 2 x y x        . 5. Tính đạo hàm của hàm số  sin ln(cos )y x . 6. Tính đạo hàm của hàm số  sinln xy e x  . 7. Tính đạo hàm của hàm số  2ln 1y x x   . 8. Tính đạo hàm của hàm số  2arctg xy x e  . 9. Cho hàm số ( ) 2 1y f x x   , tính đạo hàm ‘(5)f . 10. Tính tích phân sau cotg sin x I dx x   . 11. Tính tích phân sau 2 1 sin 2 sin x I dx x    . 2 12. Tính tích phân sau tg cos x I dx x   . 13. Tính tích phân sau 3 0 arctgI x xdx  . 14. Tính tích phân sau 2 16 x x e I dx e    . 15. Tính tích phân sau ln 2 0 1xI e dx  . 16. Tính tích phân sau 1 ln 1 ln e x I dx x x   . 17. Tính tích phân sau arctg 2 1 1 xe I dx x    . 18. Tính tích phân sau 2xI xe dx  . 19. Tính 2 1 cos sin t d x x dx dt x 20. Tính tích phân sau 2 ln e e dx x x B. CÂU HỎI LOẠI 2 ĐIỂM (V.II) 1. Tìm giới hạn 2 lim( 2)cotg3( 2) x L x x     . 2. Tìm giới hạn 21 ln lim 2x x L x x    . 3. Tìm giới hạn  tg 0 lim 1 cos x x L x    . 4. Tìm giới hạn   1 2 0 lim x x x L x e    . 5. Tìm giới hạn 40 1 1 lim 4 1xx L x e        . 3 6. Tìm giới hạn 3 0 lim sinx x L x x   7. Tìm giới hạn 0 1 1 lim sin3 3x L x x        8. Tìm giới hạn sau 2 43 2 0 211 lim xx xx x    . 9. Tìm giới hạn sau 1 sin 2 0 lim( cos ) x x x x   . 10. Tìm giới hạn sau x xx x 2 3 0 sin coscos lim   . 11. Cho hàm số ln( 1) ln(1 ) khi 1, 0 ( ) khi 0 x x x x f x x a x          Tìm hằng số a để hàm số liên tục tại 0x  . 12. Cho hàm số khi 0 ( ) khi 0 ax bxe e x f x x c x         Tìm hằng số c để hàm số liên tục tại x = 0 . 13. Cho hàm số 2 1sin khi 0 ( ) 0 khi 0 x x f x x x       . Hàm số có khả vi tại 0x  không? Nếu khả vi hãy tìm ‘(0)f . 14. Một tấm bìa hình vuông có chiều dài mỗi cạnh 12cm. Cắt bỏ bốn góc bốn hình vuông bằng nhau để dựng thành hình hộp như hình vẽ sau. Tình thể tích lớn nhất của hình hộp. 15. Cho hàm số 21 1 x y   , hãy tính (2004) (0)y . 16. Tính vi phân hàm số x x y ln  17. Chứng minh 1xe x  , 0x 4 18. Chứng minh 2 1 2 x xe x   , 0x 19. Tính vi phân hàm số 1 ln 2 x a y a x a    20. Tính ( ) ( )ny x , biết 2siny x C. CÂU HỎI LOẠI 3 ĐIỂM (V.III) 1. Cho hàm số 2 2 1 x y x    a. Tính dy tại x=1 b. Tìm cực trị của hàm số. 2. Cho hàm số ( )f x liên tục trên đoạn  a,0 a. Chứng minh rằng 0 ( ) ( ) a a o f x dx f a x dx   b. Dùng kết quả trên, hãy tính 4 0 ln(1 tg )x dx   3. Cho hàm số 1 cos khi 0 ( ) ln( 1) khi 0 x x f x x x x        a. Tìm ‘(0)f b. Chứng minh rằng không tồn tại “(0)f . 4. Cho hàm số xxy 2ln a. Tính vi phân tại x = e với 1,0x . b.Tìm cực trị của hàm số. 5. Một quả cầu có bán kính 5 cm với sai số 0,01cm . Ước lượng sai số tối đa của thể tích quả cầu. 6. Cho hàm số 12   x x y a. Tính dy tại 0x  . 5 b. Tính ( ) ( )ny x . 7. Cho tích phân suy rộng 2 1 arctg x dx x   a. Chứng minh tích phân đã cho hội tụ. b. Tính tích phân đó. 8. Cho tích phân suy rộng 23 0 xx e dx    a. Chứng minh tích phân đã cho hội tụ. b. Tính tích phân đã cho. 9. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong 12  xy , 2 2 1 xy  và 5y . 10. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong 2 2 6 5 0x y y    quanh trục Ox. 11. Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng giới hạn bởi các đường 22 xxy  và 0y quanh trục Ox. 12. Tính tích phân suy rộng 4 5 4 4 1 dx x   . 13. Cho tích phân suy rộng 2 2 1 dx x x    a. Chứng minh rằng tích phân hội tụ b. Tính tích phân đã cho. 14. Tính các tích phân sau a. 2cos (1 cotg ) dx x x  b.   3 3 3 2 3 1xx dx 15. Tìm giá trị bé nhất, lớn nhất của hàm số x b x a y   1 22 , với 0,0,10  bax 6 16. a. Tính độ dài đường cong cho bởi phương trình 3 1 12 x y x   , từ 1x đến 4x b. Xét sự hội tụ của tích phân   0 2 sin dx x x 17. Tính độ dài đường cong cho bởi phương trình )1ln( 2xy  , từ 2 1 x đến 2 1 x 18. a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường x y 1  và 522  yx b. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng 3 0 xx e dx    19. a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3xy  và 2yx  b. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng 2 0 xe dx x    20. a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3xy  , xy  và xy 2 b. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng 1 1 1 xe dx x   D.LOẠI CÂU HỎI 4 ĐIỂM (V.IV) 1. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát 2na n n n   . b. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa 2 1 2 ( 3)n n n x n     . 2. a. Chuỗi số sau có hội tụ không? Nếu hội tụ hãy tính tổng 2 2 1 1n n     7 b. Tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của chuỗi lũy thừa sau 1 2 (4 8) n n n x n    3. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 2 1 1 ln(1 tg ) n n    . b. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa 3 1 8 n n n x n    . 4. a. Chuỗi số sau có hội tụ không? Nếu hội tụ hãy tính tổng 2 1 1 9 4n n n      b. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa 2 1 0 ( 2) 2 1 n n x n      . 5. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 1 1 sin 2n n n     b. Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa 2 1 ( !) ( 3) (2 )! n n n x n    . 6. Chứng minh rằng 1 2 0 (2 ) 2 ! n x n x xe n    . Từ đó hãy tính tổng 0 2 ( 1) ! n n n n     . 7. Cho hàm số 2 1 ( ) ln 2 2 f x x x    . a. Khai triển hàm số thành chuỗi các luỹ thừa của 1x  . b. Tính tổng 0 ( 1) 1 n n S n       . 8. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 2 1 2 cos n n n     . b. Khai triển thành chuỗi Mclaurin hàm số ( ) chf x x . 9. 8 a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 2 1 2 n n n n     . b. Khai triển thành chuỗi Mclaurin hàm số 2 1 ( ) 3 2 f x x x    . 10. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát 1 1 ln ln sinna n n   b. Khai triển thành chuỗi Mclaurin hàm số 2( ) ln( 5 6)f x x x   11. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số 1 1 ( 1) 1 n n n n       b. Khai triển hàm số x xf 1 )(  thành chuỗi Taylor tại lân cận 3x 12. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát 2.4.6…(2 ) n n n a n  b. Khai triển hàm số xxf 2sin)(  thành chuỗi Mclaurin 13. a. Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát 2 ln n n a n  b. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát 21( ) ( 1) 2 1 n n n n u x x n        14. Tìm miền hội tụ và tính tổng của chuỗi lũy thừa có số hạng tổng quát 3( ) (3 1) nnu x n x  15. Cho hàm số khi 0 2( ) khi 2 x x f x x x           a. Khai triển hàm số theo các hàm số sin. b. Tính tổng 2 1 1 (2 1)n S n      . 9 16. Cho hàm số 2 2 ( ) 1 x f x    với x . a. Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier. b. Tính tổng 2 1 1 n S n    . 17. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm số ( ) sin 2 x f x  , với   x 18. Cho hàm số 2)( xxf  với  x0 . a. Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier. b. Từ đó hãy tính tổng 2 1 1 n S n    . 19. Cho hàm số )()( xxxf   với ),0( x a. Khai triển hàm số đã cho theo các hàm số sin. b. Tính tổng 3 0 ( 1) (2 1) n n S n       . 20. Cho hàm số 2)( xxf  với ),( x . a. Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier. b. Tính tổng 2 1 ( 1)n n S n     .

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Điều Mà Sinh Viên Đh Giao Thông Vận Tảikhông Thể Không Biết
 • Giải Tích Calculus 7E (Tập 1)
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Chuỗi
 • Tích Phân Hàm Phân Thức Luyện Thi Đại Học
 • Bài Giảng Giải Tích 1
 • Một Số Đề Kiểm Tra Môn Giải Tích 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Giải Market Leader Pre Intermediate 3Rd Edition
 • Bài Giải Market Leader 1
 • Bài Giải Market Leader 3
 • Bộ Sách Market Leader 5 Levels (Ebook+Audio)
 • Tài Liệu Luyện Thi Ket
 • Một số đề kiểm tra môn giải tích 1

  (địa chỉ download: chúng tôi Đề kiểm tra số 1

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền xác định của hàm số sau:

  y = arcsin(3x − 2)

  Câu 2. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:

  1 + x2 − 1

  ln(2 + sin x)

  b. lim

  a. lim

  x→∞

  x→0 1 − cos x

  x

  Câu 3. (2 điểm) Viết khai triển Taylor của hàm y = ln(2 + x) tại điểm x = −1

  đến đạo hàm cấp 4.

  Câu 4. (4 điểm) Tính các tích phân sau:

  0

  x2 + 1

  a.

  dx

  b.

  3

  −1 x − 3x + 2

  Đề kiểm tra số 2

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền xác định của hàm số sau:

  y = arcsin(4x − 3)

  Câu 2. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:

  1 + x2 − 1

  ln(2 + cos x)

  a. lim

  b. lim

  x→∞

  x→0 ln(1 + x2 )

  x

  Câu 3. (2 điểm) Viết khai triển Taylor của hàm y = ln(3 + x) tại điểm x = −2

  đến đạo hàm cấp 4.

  Câu 4. (4 điểm) Tính các tích phân sau:

  1

  x2 + 1

  a. 3

  dx

  b.

  x − 3x − 2

  0

  Đề kiểm tra số 3

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền xác định của hàm số sau:

  y = arccos(3x − 2)

  Câu 2. (2 điểm) Tính giới hạn sau:

  1+x−1

  arcsin x

  lim

  x→0

  Câu 3. (3 điểm) Tính đạo hàm cấp 4 của hàm số sau: y =

  Câu 4. (3 điểm) Tính tích phân sau:

  1

  0

  Đề kiểm tra số 4

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền xác định của hàm số sau:

  y = arccos(2x − 1)

  Câu 2. (2 điểm) Tính giới hạn sau:

  lim

  x→0

  4+x−2

  arctan x

  Câu 3. (3 điểm) Tính đạo hàm cấp 4 của hàm số sau: y =

  Câu 4. (3 điểm) Tính các tích phân sau:

  1

  0

  Đề kiểm tra số 5

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền xác định của hàm số sau:

  y = arccos(

  Câu 2. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:

  1 + sin x − 1

  a. lim

  x→0

  ln(1 + x)

  Câu 3. (2 điểm) Tìm vi phân của hàm số sau: y =

  Đề kiểm tra số 6

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền giá trị của hàm số sau:

  y = arcsin(

  x2

  Đề kiểm tra số 7

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền giá trị của hàm số sau:

  y = arctan(x2 + 1)

  Câu 2. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:

  1 + sin2 x − 1

  a. lim

  x→0

  ln(1 + x2 )

  b. lim

  Câu 3. (2 điểm) Tìm vi phân của hàm số sau: y = esin x+x .

  Câu 4. (4 điểm) Tính các tích phân sau:

  4

  x2 + 1

  dx

  a.

  3

  2

  3 x + x − 4x − 4

  ln 2

  Đề kiểm tra số 8

  Câu 1. (2 điểm) Tìm miền giá trị của hàm số sau:

  y = arctan(x2 − 1)

  Câu 2. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:

  1 + sin2 x − 1

  a. lim

  x→0

  1 − cos x

  b. lim

  Câu 3. (2 điểm) Tìm vi phân của hàm số sau: y = ecos x+x .

  Câu 4. (4 điểm) Tính các tích phân sau:

  −3

  x2 + 1

  dx

  a.

  3

  2

  −4 x − x − 4x + 4

  ln 3

  e2x

  b.

  arccos( 1 − x)dx

  0

  arcsin( 1 − x)dx

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Hướng Dẫn Học Tập Giải Tích 2
 • Giải Four Corners 2A Workbook
 • Workbook Family And Friends 3
 • Family And Friends 3 Workbook Pdf
 • Giải Bài Tập Four Corners 2B
 • Ôn Tập Giải Tích 12 Chương 1 Theo Chủ Đề

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Giải Tích 12 Chương 1 Các Dạng Bài Tập Liên Quan Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số
 • Bài Tập Giải Tích 12 Chương 4
 • Chương Iii. §2. Tích Phân
 • Đề Kiểm Tra 45′ Giải Tích 11 Chương 2
 • On Tap Dai So 11 Chuong 2 To Hop Xat Suat
 • ÔN TẬP GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 THEO CHỦ ĐỀ

  CÁC CHỦ ĐỀ TOÁN GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I

  Chủ đề 1.TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

  PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  I.Định nghĩa: Cho hàm số xác định trên D, với D là một khoảng, một đoạn hoặc nửa khoảng.

  1.Hàm số được gọi là đồng biến trên D nếu

  2.Hàm số được gọi là nghịch biến trên D nếu

  II.Điều kiện cần để hàm số đơn điệu: Giả sử hàm số có đạo hàm trên khoảng D

  1.Nếu hàm số đồng biến trên D thì

  2.Nếu hàm số nghịch biến trên D thì

  III.Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu:

  1.Định lý 1. Nếu hàm số liên tục trên đoạn và có đạo hàm trên khoảng (a,b) thì tồn tại ít nhất một điểm sao cho:

  2.Định lý 2. Giả sử hàm số có đạo hàm trên khoảng D

  1.Nếu và chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc D thì hàm số đồng biến trên D

  2.Nếu vàchỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc D thì hàm số nghịch biến trên D

  3.Nếu thì hàm số không đổi trên D

  PHẦN II. MỘT SỐ DẠNG TOÁN

  *Phương pháp : Xét chiều biến thiên của hàm số

  1.Tìm tập xác định của hàm số

  2.Tính và xét dấu y’ ( Giải phương trình y’ = 0 )

  3.Lập bảng biến thiên

  4.Kết luận

  Ví dụ : Xét tính biến thiên của các hàm số sau:

  1.y = -x3+3×2-3x+1 4. y=

  2. y= 2×4 +5×2 -2 5.

  3. y= (x+2)2(x-2)2 6.

  7. 8.

  9.y= 10.y=2x +

  Ví dụ:

  1.Tìm m để hàm số y= 2×3-3mx2+2(m+5)x-1 đồng biến trên R

  2.Tìm m để hàm số y= đồng biến trên từng khoảng xác định của nó

  3.Tìm m để hàm số y= 3mx+đồng biến trên R

  4.Tìm m để hàm số nghịch biến trên R

  5. Tìm m để hàm số nghịch biến trên R

  6. Tìm m để hàm số nghịch biến trên R

  7. Tìm m để hàm số tăng trên R

  8.Tìm m để hàm số y= 3×3-2×2+mx-4 tăng trên (-1;)

  9.Tìm m để hàm số y= 4mx3-6×2+(2m-1)x+1 tăng trên (0;2)

  10.Tìm m để hàm số y= giảm trên (1; )

  11.Tìm m để hàm số y=mx4 -4×2+2m-1 giảm trên (0;3)

  12.Tìm m để hàm số y= x3+3×2+(m+1)x+4m giảm trên (-1;1)

  13.Tìm m để hàm số y= giảm trên ()

  14.Cho hàm số y=

  Tìm m để hàm số tăng trên từng khoảng xác định

  15.Tìm giá trị của tham số m để hàm số sau nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 1

  16. Tìm m để hàm số tăng trên

  17. Tìm m để hàm số giảm trên

  18. Tìm m để hàm số giảm trên khoảng

  19. Tìm m để hàm số tăng trên

  20. Tìm m để hàm số đồng biến trên

  Ví dụ:

  1.Giải phương trình ( ĐK x3+3×0)

  2.Giải phương trình x5+x3-+4=0

  3.Giải phương trình

  4. Giải phương trình sinx =x

  5.Tìm m để phương trình có nghiệm

  6.Tìm để phương trình có nghiệm m- x = 0

  7.Chứng minh rằng (HD xét hàm số )

  8.Chứng minh rằng (HD xét hàm số )

  9.Chứng minh rằng

  10.Chứng minh rằng : Nếu thì ( HD xét hàm số )

  11.Giải hệ phương trình

  HD. Xét hàm đặc trưng . Chứng minh hàm số tăng trên R .ĐS

  12.Giải hệ phương trình

  Chủ đề 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

  PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  I.Định nghĩa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 77 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 77 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 78 Tập 1 Câu 1, 2, 3 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Câu 1, 2, 3, 4 Trang 71, 72 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 4 Tập 2
 • Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 72 Câu 1, 2, 3, 4 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com
 • Đề Cương Giải Tích 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Giải Tích 3
 • Giáo Trình Giải Tích 3
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 8478: 2010
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 8224:2009 Công Trình Thủy Lợi
 • Giải Tích Toán Học Ở Bậc Phổ Thông?
 • Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Đề Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài 4 Giải Tích 12, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1 7e, Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Tích, Bài 2 Giải Tích 12, Bài Tập Giải Tích 1, Giải Tích 1b, Giải Tích 1, Giải Tích – Tập 1, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Giải Tích – Tập 1 – Calculus 7e Pdf, Bài Giảng Giải Tích 1, Bài Giảng Giải Tích 2, Bài Giảng Giải Tích 3, Bài 3 Trang 84 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 43 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Bài 3 Trang 24 Giải Tích 12, Giải Tích Calculus 7e (tập 1), Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Tài Liệu Giải Tích 3, Toán Giải Tích 12 Bài 1, Toán Giải Tích 12, Giải Tích Tập 1 – Calculus, Tài Liệu Giải Tích 2, Giải Tích Calculus 7e – Tập 1 Pdf, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 44 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài Giải Giải Tích 2, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng Của Đảng, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Giải Tích James Stewart, Giáo Trình Giải Tích 1, Giải Tích 2 Giáo Trình, Giáo Trình Giải Tích 3, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Giáo Trình Giải Tích Tập 1, Giáo Trình Giải Tích 2, Phân Tích N Giai Thừa, Giải Bài Tập Phương Trình Tích, Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Giải Tích 3 Giáo Trình, Cách Giải Bài Toán Quỹ Tích, Giải Tích 3 Giáo Trình Và 500 Bài Tập, Khóa Luận Giải Tích, Bài Tập Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Sách Tham Khảo Giải Tích 12, Đáp án 80 Bài Toán Hình Học Giải Tích Phẳng, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Giải Bài Tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 8, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12 Pdf, Tài Liệu Chuyên Toán Đại Số Và Giải Tích 11 Pdf, Bài Giảng Giải Tích 3 Bùi Xuân Diệu, Khóa Luận Tốt Nghiệp Giải Tích,

  Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Đề Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài 4 Giải Tích 12, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1 7e, Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Tích, Bài 2 Giải Tích 12, Bài Tập Giải Tích 1, Giải Tích 1b, Giải Tích 1, Giải Tích – Tập 1, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giải Giải Tích 2
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Gt Chương 1
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Gt 12 Có Đáp Án Chi Tiết
 • Giải Bài Tập Trắc Nghiệm 1,2,3,4,5 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích Lớp 11
 • Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1
 • Đề Cương Giải Tích 2 Sami

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Giải Tích 1
 • Đề Thi Cuối Học Kỳ Ii Năm Học 2022
 • Đề Thi Cuối Học Kỳ 3 Năm Học 2022
 • Ứng Dụng Tích Phân Tính Giới Hạn Của Dãy Số
 • Pgs Nguyễn Xuân Thảo: Dạy Toán Bằng Cả Tâm Huyết Với Nghề
 • Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Đề Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài 2 Giải Tích 12, Bài 4 Giải Tích 12, Bài Tập Giải Tích 1, Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Tích – Tập 1, Giải Tích, Giải Tích 1, Giải Tích 1b, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1 7e, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Giải Tích Tập 1 – Calculus, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Bài Giảng Giải Tích 3, Bài Giảng Giải Tích 1, Bài Giảng Giải Tích 2, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 24 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 44 Giải Tích 12, Tài Liệu Giải Tích 3, Giải Tích Calculus 7e – Tập 1 Pdf, Giải Tích Calculus 7e (tập 1), Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Toán Giải Tích 12, Tài Liệu Giải Tích 2, Giải Tích – Tập 1 – Calculus 7e Pdf, Bài 5 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 3 Trang 43 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 84 Giải Tích 12, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Toán Giải Tích 12 Bài 1, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e, Bài Giải Giải Tích 2, Giáo Trình Giải Tích 1, Giáo Trình Giải Tích 3, Giáo Trình Giải Tích Tập 1, Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Phân Tích N Giai Thừa, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Giải Bài Tập Phương Trình Tích, Cách Giải Bài Toán Quỹ Tích, Giải Tích James Stewart, Giải Tích 3 Giáo Trình Và 500 Bài Tập, Giải Tích 3 Giáo Trình, Khóa Luận Giải Tích, Giải Tích 2 Giáo Trình, Giáo Trình Giải Tích 2, Sách Giáo Khoa Giải Tích 12, Bài Giảng Giải Tích 3 Bùi Xuân Diệu, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Giải Bài Tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 8, Nghị Quyết Liên Tịch Về Hòa Giải, Tài Liệu Chuyên Toán Đại Số Và Giải Tích 11 Pdf, Bài Tập Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12, Đáp án 80 Bài Toán Hình Học Giải Tích Phẳng, Sách Tham Khảo Giải Tích 12, Tài Liệu Chuyên Toán Giải Tích 12 Pdf,

  Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Hóa 8 Đề Cương, Giải Đề Cương, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bài 2 Giải Tích 12, Bài 4 Giải Tích 12, Bài Tập Giải Tích 1, Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Tích – Tập 1, Giải Tích, Giải Tích 1, Giải Tích 1b, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1 7e, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Giải Tích Tập 1 – Calculus, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Bài Giảng Giải Tích 3,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Giải Tích Tập 1
 • Giáo Trình Giải Tích 1
 • Các Trang Web Bạn Nên Tham Khảo Khi Học Giải Tích 1
 • Bài 1,2,3, 4,5 Trang 47 Giải Tích Lớp 12: Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 1
 • Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
 • Đề Cương Giải Tích 3 Hust

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Bài Tập Giải Tích I
 • Tải Sách Focus On Ielts Foundation Pdf Free
 • Giải Sách Bài Tập Hóa Học 10
 • Bài Tập Liên Kết Hóa Học (Có Lời Giải Chi Tiết)
 • Giải Bài Tập Hóa Học 10
 • Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Mẫu Báo Cáo Hust, Quy Chế Hust, Điểm Thi Hust, Kinh Tế K62 Hust, Đơn Xin Rút Học Phần Hust, Đơn Xin Giảm Học Phí Hust, Kế Hoạch Học Tập Hust, Bài Giảng Đại Số Hust, Chương Trình Đào Tạo K62 Hust, Bìa Tiểu Luận Hust, Sổ Tay Sinh Viên Hust, Chương Trình Đào Tạo Hust, Kế Hoạch Học Tập Hust 2022, Kế Hoạch Học Tập 2022 Hust, Sổ Tay Sinh Viên Hust K64, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Sổ Tay Sinh Viên Hust 2022, Sổ Tay Sinh Viên Hust 2022, Quản Trị Kinh Doanh K62 Hust, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust, Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Hust, Thời Khoá Biểu Sis.hust, Kết Nối Dùng Chung Tài Nguyên Số Nội Sinh Vnu-lic Và Hust, Danh Sách Sinh Viên Hust, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hust, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Hóa 8 Đề Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Đề Cương, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Tiểu Luận Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Hust, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh, Giai Bai Tap Thien Van Dai Cuong, Đề Cương Toán Rời Rạc Có Giải, Giải Toán 6 Đề Cương, Giải Toán Lớp 5 Đề Cương, Giải Toán Lớp 6 Đề Cương, Giải Toán 9 Đề Cương, Giải Toán 7 Đề Cương, Giải Bài Tập 24 Cường Độ Dòng Điện, Đề Cương 45 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương 40 Năm Giải Phóng Miền Nam, Đề Cương Tuyên Truyền Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Giải Tích – Tập 1, Giải Tích 1b, Đại Số Và Giải Tích 11, Bài 5 Giải Tích 12, Giải Tích 1 7e, Bài 2 Giải Tích 12, Giải Tích 1, Bài Tập Giải Tích 1, Bài 4 Giải Tích 12, Giải Tích, Đề Cương Tuyên Truyền 39 Năm Giải Phóng Miền Nam, Bài 3 Trang 24 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 84 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 3 Trang 43 Giải Tích 12, Bài 4 Sgk Giải Tích 12 Trang 44, Bài 5 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 4 Trang 61 Giải Tích 12, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 5 Trang 44 Giải Tích 12, Bài 1 Sgk Giải Tích 12 Trang 43, Bài 4 Trang 10 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài Giảng Giải Tích 2, Bài Giảng Giải Tích 3, Toán Giải Tích 12 Bài 1, Giải Tích – Tập 1 – Calculus 7e Pdf, Toán Giải Tích 12, Giải Tích Calculus 7e (tập 1), Bài Giảng Giải Tích 1, Giải Tích Tập 1 – Calculus, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Giải Tích 1, Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Tài Liệu Giải Tích 2, Giải Tích Calculus 7e – Tập 1 Pdf, Tài Liệu Giải Tích 3, Giải Bài Tập Giải Tích 2 7e,

  Đề Cương Giải Tích 3 Hust, Đề Cương Pháp Luật Đại Cương Hust, Đề Cương Giải Tích 3, Đề Cương Bài Tập Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2, Đề Cương Giải Tích 2 Sami, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Mẫu Báo Cáo Hust, Quy Chế Hust, Điểm Thi Hust, Kinh Tế K62 Hust, Đơn Xin Rút Học Phần Hust, Đơn Xin Giảm Học Phí Hust, Kế Hoạch Học Tập Hust, Bài Giảng Đại Số Hust, Chương Trình Đào Tạo K62 Hust, Bìa Tiểu Luận Hust, Sổ Tay Sinh Viên Hust, Chương Trình Đào Tạo Hust, Kế Hoạch Học Tập Hust 2022, Kế Hoạch Học Tập 2022 Hust, Sổ Tay Sinh Viên Hust K64, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Sổ Tay Sinh Viên Hust 2022, Sổ Tay Sinh Viên Hust 2022, Quản Trị Kinh Doanh K62 Hust, Bài Giảng Xác Suất Thống Kê Hust, Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Hust, Thời Khoá Biểu Sis.hust, Kết Nối Dùng Chung Tài Nguyên Số Nội Sinh Vnu-lic Và Hust, Danh Sách Sinh Viên Hust, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Thuyết Tăng Cường Tích Cực, Danh Sách Sinh Viên Bị Buộc Thôi Học Hust, Đề Cương 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Giải Bài Tập Vật Lý Đại Cương 1, Giải Hóa 8 Đề Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương A2, Giải Đề Cương, Bài Giải Hóa Đại Cương, Giải Bài Hoá Đại Cương 2, Bài Giải Vật Lý Đại Cương, Bài Giải Vật Lý Đại Cương 2, Tiểu Luận Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Hust, Giải Bài Tập Quản Trị Học Đại Cương, Bài Giải Logic Học Đại Cương, Giải Bài Tập Excel Tin Học Đại Cương, Bài Giải Đề Cương ôn Thi Ppnckh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Cơ Bản
 • Giải Toán Lớp 12 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 133, 134 Sgk Giải Tích
 • Giải Bài Tập Trang 112, 113 Sgk Giải Tích 12
 • Giải Bài Tập Trang 117, 118 Sgk Toán 4: Luyện Tập Quy Đồng Mẫu Các Phân Số
 • Bài 14,15,16, 17,18,19 Trang 20,21,22 Sgk Toán 7 Tập 2: Số Trung Bình Cộng
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Giải Tích 12 Chương 1 Có Đáp Án (Ma Trận Đề Thi) Lần 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Nâng Cao Chương 1
 • Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1 (Phần 4)
 • Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1
 • Giải Bài Tập Trắc Nghiệm 1,2,3,4,5 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích Lớp 11
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Gt 12 Có Đáp Án Chi Tiết
 • Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 có đáp án (Ma trận đề thi) Lần 2 trường THPT Vinh Lộc – Thừa Thiên Huế.

  A. Ma trận đề kiểm tra 1 tiết môn giải tích lớp 12 chương 1 lần 2:

  * Chú thích: a) Đề được thiết kế với tỉ lệ:

  + 45% nhận biết,

  + 35% thông hiểu,

  + 10% vận dụng (1) và

  + 10% vận dụng (2), tất cả các câu đều tự luận (TL).

  b) Cấu trúc bài: 02 câu c) Cấu trúc câu hỏi: Số lượng câu hỏi (ý) là: 05

  B.Đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1 lần 2

  Đề số 1:

  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

  b) Tìm m để phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt: – x 3 + 3x 2 + m = 0.

  c) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm A(1;0)

  a) Tìm giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng (d): y: = -x + 3

  b) Tìm trên đồ thị (C) những điểm có tổng khoảng cách đến hai đường tiệm cận là nhỏ nhất.

  Đề số 2:

  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

  b) Tìm m để phương trình sau có 3 nghiệm: – x 3 – 3x 2 + m – 1 = 0.

  c) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm

  a) Tìm giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng (d): y = x – 1

  b) Tìm trên đồ thị (C) điểm M sao cho tiếp tuyến tại M cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A, B và đoạn thẳng AB là ngắn nhất.

  C.Đáp án và hướng dẫn chấm đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1 lần 2

  I. Hướng dẫn chung

  1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định.

  2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất trong toàn Tổ.

  3) Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến một chữ số thập phân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số
 • Bài Tập Về Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số
 • Giải Bài 1,2,3,4, 5,6,7 Trang 45,46 Sgk Hình Học 10: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ
 • Số Phức Và Các Chuyên Đề Thptqg
 • Những Bài Toán Giải Tích Chọn Lọc Tô Văn Ban
 • Đề Cương Bài Tập Giải Tích I

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Sách Focus On Ielts Foundation Pdf Free
 • Giải Sách Bài Tập Hóa Học 10
 • Bài Tập Liên Kết Hóa Học (Có Lời Giải Chi Tiết)
 • Giải Bài Tập Hóa Học 10
 • Chuyên Đề Một Số Dạng Bài Tập Sử Dụng Phương Trình Ion Rút Gọn
 • Embed Size (px)

  CNG BI TP GII TCH I – P DNG T K59

  Mn hc : Gii tch 1. M s : MI 1110

  Kim tra gia k h s 0.3 : T lun, 60 pht, chung ton kha, vo tun

  hc th 9.

  Thi cui k h s 0.7: T lun, 90 pht.

  Chng 1

  HM MT BIN S

  1.1-1.5. Dy s, hm s, gii hn v lin tc

  1. Tm tp xc nh ca hm s

  a. y = 4

  lg(tanx) b. y = arcsin 2×1+x

  c. y =x

  sinx d. y = arccos (sin x)

  2. Tm min gi tr ca hm s

  a. y = lg (1 2 cosx) b. y = arcsin(

  lg x10

  )

  3. Tm f(x) bit

  a. f(

  x + 1x

  )

  = x2 + 1×2

  b. f(

  x1+x

  )

  = x2

  4. Tm hm ngc ca hm s

  a. y = 2x+ 3 b. y = 1×1+x c. y =12 (e

  x + ex)

  5. Xt tnh chn l ca hm s

  x+1 + x2

  )

  c. f(x) =

  sinx+ cosx

  6. Chng minh rng bt k hm s f(x) no xc nh trong mt khong

  7. Xt tnh tun hon v tm chu k ca hm s sau (nu c)

  a. f(x) = A cosx+ B sinx b. f(x) = sinx2

  1

  c. f(x) = sin x+ 12 sin 2x+13 sin 3x d. f(x) = cos

  2x

  1.6-1.7. Gii hn hm s

  8. Tm gii hn

  a. limx1

  x1002x+1x502x+1 b. limxa

  (xnan)nan1(xa)(xa)2 , n N

  9. Tm gii hn

  a. limx+

  x+

  x+x

  x+1b. lim

  x+

  (

  3×3 + x2 1 x

  )

  c. limx0

  m1+x n

  1+x

  xd. lim

  x0

  m1+x n

  1+x1

  x

  10. Tm gii hn

  a. limxa

  sinxsin axa b. limx+

  (

  sinx+ 1 sinx

  )

  c. limx0

  cosx 3cosx

  sin2xd. lim

  x01cosx cos 2x cos 3x

  1cosx

  11. Tm gii hn

  a. limx

  (

  x21x2+1

  )x1x+1

  b. limx0+

  (cosx)

  1x

  c. limx

  k. limx2(sinx)tanx

  27. Xc nh a, b sao cho biu thc sau y c gii hn hu hn khi x 0f(x) = 1

  sin3x 1

  x3 a

  x2 b

  x

  28. Cho f l mt hm s thc kh vi trn

  b. limn

  1n

  (

  1 + 1n+

  1 + 2n+ +

  1 + nn

  )

  6. Tnh cc gii hn

  a. limx0+

  sin x

  0

  tan tdt

  tan x

  0

  sin tdt

  b. limx+

  x

  0

  (arctan t)2dt

  x2+1

  7. Tnh cc tch phn sau

  a.e

  1/e

  1

  (x lnx)2dx

  c.3/2

  0

  dx2+cosx d.

  3

  0

  sin2x cosx

  (1+tan2x)2dx

  e.3

  0

  arcsin

  x1+xdx f.

  /2

  0

  cosnx cosnxdx

  8. Chng minh rng nu f(x) lin tc trn . Khi f 2(x), g2(x) v

  f(x).g(x) cng kh tch trn [a, b]. Chng minh bt ng thc (vi a < b)(

  b

  a

  f(x)g(x)dx

  )2

  (

  b

  a

  f 2(x)dx

  )(

  b

  a

  g2(x)dx

  )

  (Bt ng thc Cauchy-Schwartz)

  2.3. Tch phn suy rng

  10. Xt d hi t v tnh (trong trng hp hi t) cc tch phn sau

  a.0

  xexdx b.

  +

  0

  cosxdx

  c.+

  dx

  (x2+1)2d.

  1

  0

  dxx(1x)

  11. Xt s hi t ca cc tch phn sau

  a.1

  0

  dxtanxx b.

  1

  0

  xdx

  esinx1

  c.1

  0

  xdx1x4 d.

  +

  1

  ln(1+x)dxx

  e.+

  1

  dxx+x3

  f.+

  0

  x2dxx4x2+1

  6

  12. Nu+

  0

  f(x)dx hi t th c suy ra c f(x) 0 khi x + khng?

  Xt v d+

  0

  sin(

  x2)

  dx.

  13. Cho hm f(x) lin tc trn [a,+) v limx+

  f(x) = A 6= 0. Hi+

  0

  f(x)dx c hi t khng.

  2.4. ng dng ca tch phn xc nh

  14. Tnh din tch hnh phng gii hn bi

  a. ng parabol y = x2 + 4 v ng thng x y + 4 = 0b. Parabol bc ba y = x3 v cc ng y = x, y = 2x, (x 0)c. ng trn x2 + y2 = 2x v parabol y2 = x, (y2 x)d. ng y2 = x2 x4

  15. Tnh th tch ca vt th l phn chung ca hai hnh tr x2 + y2 a2

  phng ta x = 0, z = 0 v mt phng x = a (a 6= 0).17. Tnh th tch khi trn xoay to nn khi quay hnh gii hn bi cc

  ng y = 2x x2 v y = 0a. Quanh trc 0x mt vng b. Quanh trc 0y mt vng

  18.Tnh di ng cong

  a. y = ln ex+1ex1 khi x bin thin t 1 n 2

  b.

  x = a(

  cos t ln tan t2)

  y = a sin tkhi t bin thin t 3 n

  19. Tnh din tch mt trn xoay to nn khi quay cc ng sau

  a. y = sin x, 0 x 2 quay quanh trc 0xb. y = 1

  3(1 x)3, 0 x 1 quay quanh trc 0x

  7

  Chng 3

  HM NHIU BIN S

  3.1. Hm nhiu bin s

  1. Tm min xc nh ca cc hm s sau

  a. z = 1×2+y21

  b. z =

  (x2 + y2 1) (4 x2 y2)c. z = arcsin y1

  xd. z =

  x sin y

  2. Tm cc gii hn nu c ca cc hm s sau

  a. f(x, y) = x2y2

  x2+y2 , (x 0, y 0)b. f(x, y) = sin x

  2x+y, (x , y )

  3.2. o hm v vi phn

  3. Tnh cc o hm ring ca cc hm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Giải Tích 3 Hust
 • Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Cơ Bản
 • Giải Toán Lớp 12 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 133, 134 Sgk Giải Tích
 • Giải Bài Tập Trang 112, 113 Sgk Giải Tích 12
 • Giải Bài Tập Trang 117, 118 Sgk Toán 4: Luyện Tập Quy Đồng Mẫu Các Phân Số
 • Đề Kiểm Tra 45′ Giải Tích 11 Chương 2

  --- Bài mới hơn ---

 • On Tap Dai So 11 Chuong 2 To Hop Xat Suat
 • Bai Tap Trac Nghiem Chuong 2 Ds
 • Full Toán 11 Chuong 2 To Hop Xac Suat
 • Ôn Tập Chương Ii. Tổ Hợp. Xác Suất
 • Kiểm Tra 45 Ph Chương 2 Đại Số 11
 • SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

  TRƯỜNG THPT TÂN YÊN 2

  ĐỀ KIỂM TRA 45′ CHƯƠNG 2

  NĂM HỌC 2022-2018

  MÔN : TOÁN- GIẢI TÍCH 11

  Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian giao đề

  I. MỤC TIÊU.

  Qua bài học HS cần nắm:

  1. Kiến thức:

  + Củng cố lại kiến thức cơ bản của chương II:

  + Quy tắc đếm;

  + Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp;

  + Nhị thức Niu-tơn;

  + Phép thử và biến cố;

  + Xác suất của biến cố.

  2. Kỹ năng:

  + Làm được các bài tập đã ra trong đề kiểm tra.

  + Vận dụng linh hoạt lý thuyết vào giải bài tập

  3. Tư duy và thái độ:

  – Phát triển tư duy trừu tượng, khái quát hóa, tư duy lôgic,…

  – Học sinh có thái độ nghiêm túc, tập trung suy nghĩ để tìm lời giải, biết quy lạ về quen.

  II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.

  *

  Chủ đề

  Nhận biết

  Thông hiểu

  Vận dụng

  Tổng

  Qui tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

  2

  0.5

  Xác suất của biến cố

  2,0

  III. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA

  Mã đề thi 111

  A. Phần trắc nghiệm khách quan: Chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau:

  Câu1: Với các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau:

  A.1250 B. 1260 C. 1280 D. 1270

  Một tổ gồm 13 hs (trong đó 10 bạn học trung bình,3 học giỏi). Để lập một nhóm học tập cần 1 bạn học giỏi kèm 5 bạn học TB. Hỏi có bao nhiêu cách?

  A. 765

  B. 567

  C.756

  D.657

  Có 5 người đến nghe một buổi hoà nhạc. Số cách xếp 5 người vào 5 ghế xếp thành một hàng là :

  A.120 B. 130 C. 100 D. 150

  Giá trị của biểu thức : S = bằng:

  234 B.432 C. 243 D. 423

  Hệ số của x7 trong khai triển (2 – 3x)15 là :

  A. . 27.37 B. -. 28.37 C. . 28.37 D. . 28

  Có 6 nam, 3 nữ xếp thành 1 hàng. số cách xếp để nữ khụng đứng cạnh nhau là:

  A. 720 B. 1260 C. 25200 D. 151200

  Hội đồng quản trị của một xí nghiệp gồm 11 người, gồm 7 nam và 4 nữ. Số cách lập Ban thường trực gồm 3 người trong đó có ít nhất 1 người là nam là :

  A. 161 B.35 C. 42 D. 84

  Một con súc sắc cân đối được gieo 3 lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba. Khi đó P bằng:

  A. B. C. D.

  Gieo 1 con súc sắc 2 lần.Xác suất để ít nhất 1 lần xuất hiện mặt 3 chấm là:

  A. 12/36 B. 11/36 C. 6/36 D. 8/36

  Nếu =78 thì n bằng

  A. 11 B. 12 C. 13 D. 15

  Gieo 2 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xắc suất để tổng số chấm trên 2 con xúc sắc nhỏ hơn 5 là:

  A. B. C. D.

  Một hộp đựng 9 cái thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên 2 thẻ rồi nhân 2 số trên thẻ lại với nhau. Xác suất để tích nhận được là số chẵn là:

  A. B. C. D.

  B. TỰ LUẬN(4điểm)

  (2đ)Tính số hạng chứa x7 trong khai triển của (1 +x)11

  (2đ)Một lớp có 30 học sinh, trong đó có 8 em giỏi, 15 em khá và 7

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chương Iii. §2. Tích Phân
 • Bài Tập Giải Tích 12 Chương 4
 • Bài Tập Giải Tích 12 Chương 1 Các Dạng Bài Tập Liên Quan Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số
 • Ôn Tập Giải Tích 12 Chương 1 Theo Chủ Đề
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 77 Câu 1, 2, 3, 4, 5
 • Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Hình Học Giải Tích

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Tích Hàm – Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam
 • Học Phần Giải Tích A3 – Mfe Neu – Khoa Toán Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Tích Phân Hai Lớp Trong Tọa Độ Cực. Công Thức Đổi Biến
 • Hàm Trơn Không Giải Tích
 • Giải Thích Kí Tự Chữ Viết Và Ký Hiệu Bản Đồ Địa Chính
 • Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Hình Học Giải Tích

  Để giúp các em học sinh nắm bắt được nội dung môn Toán, cũng như cách giải các dạng toán khảo sát hàm số từ cơ bản đến nâng cao, Nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Hình Học Giải Tích

  Cuốn sách gồm 2 chương tương ứng với 2 chuyên đề trọng tâm của chương trình Toán THPT. Nội dung mỗi chương gồm các bài được trình bày thống nhất:

  -      Kiến thức cơ bản: Tóm tắt lý thuyết cơ bản theo từng nội dung kiến thức

  -      Phương pháp giải các dạng toán thường gặp: Trong mỗi dạng toán đều đưa ra phương pháp giải và các ví dụ minh họa. Các bài tập có kèm theo hướng dẫn giải, giúp các em rèn luyện kỹ năng giải toán và khắc sâu kiến thức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Môn Giải Tích Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Giải Tích Cho Kinh Tế, Quản Trị, Khoa Học, Sự Sống Và Xã Hội/raymond A. Barnett, Micheal R. Ziegler, Karl F. Byleen.
 • Học Phần Giải Tích A2 – Mfe Neu – Khoa Toán Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Công Ty Tnhh Tư Vấn – Xây Dựng Và Địa Chất Thế Kỷ
 • Lưới Khống Chế Trắc Địa Như Thế Nào
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100