Top 8 # Giải Giáo Dục Công Dân 8 Pháp Luật Và Kỉ Luật Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giáo Án Giáo Dục Công Dân Lớp 9: Dân Chủ Và Kỉ Luật

-Hiểu được thế nào là dân chủ, kỉ luật.

-Hiểu được mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật.

-Hiểu được ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật.

1.2/Kĩ năng:Biết thực hiện quyền dân chủ và chấp hành tốt kỉ luật của tập thể.

1.3/Thái độ:Có thái độ tôn trọng quyền dân chủ và kỉ luật của tập thể.

2/NỘI DUNG HỌC TẬP:

-Hiểu được thế nào là dân chủ, kỉ luật .

-Biểu hiện mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật.

-Hiểu được ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật .

3.1/.Giáo viên: Sưu tầm câu chuyện, tình huống, sách báo về dân chủ và kỉ luật

3.2/Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ, nghiên cứu kĩ bài học trước ở nhà .

4/TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện :

4.2.Kiểm tra miệng:

Câu 1:Thế nào là tự chủ? Nêu biểu hiện của tính tự chủ? (10 đ)

HS: – Là làm chủ bản thân.(5đ)

-Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm,hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống.(5đ)

Câu 2:Theo em, học sinh cần rèn luyện như thế nào để trở thành người có tính tự chủ cao ? Hãy nêu cách rèn luyện của em.

-HS: Luôn có ý thức rèn luyện làm chủ những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của bản thân trong các hoạt động, các tình huống, hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày

– Tự tin trong học tập và các hoạt động tập thể; kiên định thực hiện và bảo vệ cái đúng, cái tốt; không a dua theo bạn bè xấu làm điều không đúng (chia bè phái, mất đòan kết, trốn học, bỏ học, tham gia vào các tệ nạn xã hội.).

Câu 3: Giải thích vì sao con người cần có tính tự chủ ?Nêu một tình huống đòi hỏi có tính tự chủ mà em đã gặp và cách ứng xử của em cho phù hợp ?(10 đ)

HS :-Vì con người biết sống đúng đắn,cư xử có đạo đức văn hóa, con người luôn biết bình tỉnh tự tin đứng vững trước những tình huống khó khăn thử thách cám dỗ.(7đ)

Câu 4. Có ý kiến cho rằng người có tính tự chủ phải là người luôn luôn hành động theo ý mình, không cần quan tâm đến hoàn cảnh và mọi người xung quanh.

Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?(10 đ) ( Câu hỏi dành cho học sinh giỏi)

– Không tán thành ý kiến đó.

– Giải thích: Người biết tự chủ cần phải quan tâm đến hoàn cảnh và mọi người xung quanh mình vì:

+ Tự chủ không có nghĩa là sống một cách đơn độc, khép kín, mà vẫn cần giao tiếp và hoạt động

ện, tình huống, sách báo về dân chủ và kỉ luật 3.2/Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ, nghiên cứu kĩ bài học trước ở nhà . 4/TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2.Kiểm tra miệng: Câu 1:Thế nào là tự chủ? Nêu biểu hiện của tính tự chủ? (10 đ) HS: - Là làm chủ bản thân.(5đ) -Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm,hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống.(5đ) Câu 2:Theo em, học sinh cần rèn luyện như thế nào để trở thành người có tính tự chủ cao ? Hãy nêu cách rèn luyện của em. -HS: Luôn có ý thức rèn luyện làm chủ những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của bản thân trong các hoạt động, các tình huống, hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày - Tự tin trong học tập và các hoạt động tập thể; kiên định thực hiện và bảo vệ cái đúng, cái tốt; không a dua theo bạn bè xấu làm điều không đúng (chia bè phái, mất đòan kết, trốn học, bỏ học, tham gia vào các tệ nạn xã hội...). Câu 3: Giải thích vì sao con người cần có tính tự chủ ?Nêu một tình huống đòi hỏi có tính tự chủ mà em đã gặp và cách ứng xử của em cho phù hợp ?(10 đ) HS :-Vì con người biết sống đúng đắn,cư xử có đạo đức văn hóa, con người luôn biết bình tỉnh tự tin đứng vững trước những tình huống khó khăn thử thách cám dỗ.(7đ) -Nêu tự do.(3đ) Câu 4. Có ý kiến cho rằng người có tính tự chủ phải là người luôn luôn hành động theo ý mình, không cần quan tâm đến hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?(10 đ) ( Câu hỏi dành cho học sinh giỏi) - Không tán thành ý kiến đó. - Giải thích: Người biết tự chủ cần phải quan tâm đến hoàn cảnh và mọi người xung quanh mình vì: + Tự chủ không có nghĩa là sống một cách đơn độc, khép kín, mà vẫn cần giao tiếp và hoạt động + Người biết tự chủ là người phải luôn biết biết lắng nghe ý kiến của mọi người để tự điều chỉnh thái độ, hành vi của mình theo hướng đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh, tình huống. 4.3/Tiến trình bài học: Giới thiệu bài :Trong sự nghiệp đổi mới ,Đảng và Nhà nước có chủ trương "Dân biết ,dân bàn, dân làm ,dâm kiểm tra"vì sao Đảng ta chủ trương như vậy ? - Để hiểu rõ hơn về vấn đề dân chủ và kỉ luật và mối quan hệ của nó chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay . HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG 1:Tìm hiểu đặt vấn đề (10 phút) HS :Đọc phần đặt vấn đề SGK trang 9. Nhóm 1: Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong hai câu chuyện trên ? Nhóm 2: Hãy phân tích sự kết hợp biện pháp phát huy dân chủ và kỉ luật của lớp 9A ? Nhóm 3:Hãy nêu tác dụng của việc phát huy dân chủ và kỉ luật của lớp 9A dưới sự chỉ đạo của thầy giáo chủ nhiệm ? Nhóm 4:Việc làm của ông giám đốc ở câu chuyện 2 đã có tác hại như thế nào? Vì sao? ?Phân tích sự kết hợp dân chủ và kỉ luật của lớp 9A? HS:Biện pháp dân chủ : -Mọi người cùng tham gia bàn bạc. -Thể hiện ý thức tự giác của mọi người. -Biện pháp tổ chức thực hiện. * Biện pháp kỉ luật: -Các bạn tuân thủ qui định tập thể. -cùng thống nhất hành động. -Nhắc nhở đôn đốc nhau thực hiện . ?Qua 2 câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân ? HS: Nếu biết phát huy dân chủ và kỉ luật như lớp 9a sẽ hoạt động có hiệu quả và chất lượng .Phê phán thiếu dân chủ của ông giám đốc đã gây ra hậu quả xấu cho công ty.Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của tập thể.(Kĩ năng tư duy phê phán ) @Hs lần lượt trình bày và phân tích câu chuyện, tình huống đã sưu tầm được. . GV :Nhận xét , chốt ý .Vì sao phải nghiên cứu dân chủ và kỉ luật ,phẩm chất này có ý nghĩa gì trong sự phát triển của con người và xã hội chúng ta chuyển sang phần hai . HOẠT ĐỘNG 2:Tìm hiểu nội dung dân chủ và kỉ luật ,biểu hiện của dân chủ và kỉ luật. ( 20 phút) ? Thế nào là dân chủ? ? Tìm biểu hiện dân chủ và thiếu dân chủ mà em biết? (Câu hỏi dành cho học sinh trung bình ) HS :-Dân chủ:HS tham gia ý kiến năm học ,... -Thiếu dân chủ :Biết bạn có khuyết điểm nhưng ngại không góp ý kiến .. ? Thế nào là kỉ luật? ?Hành vi biểu hiện tính kỉ luật và vô kỉ luật mà em biết ?( Câu hỏi dành cho học sinh yếu ) HS: Kỉ luật :Học sinh đi học đúng giờ.. -Thiếu kỉ luật :HS trốn học, làm việc riêng trong giờ học, cầu thủ xô xát trên sân cỏ không theo quyết định của trọng tài .. ? Bản thân em có thực hiện tốt nội quy của nhà trường không vậy là là người có tuân thủ kỉ luật hay dân chủ ? A. Dân chủ là mọi người có quyền được nói, được làm bất kì việc gì, ở đâu. B. Trong nhà trường chỉ cần có kỉ luật, không cần có dân chủ. C. Dân chủ đi đôi với kỉ luật sẽ tạo nên sức mạnh của tập thể.(x) D. Kỉ luật sẽ làm cản trở sự phát huy tinh thần dân chủ và hạn chế tài năng của con người. ?Giữa dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào ? HS: Giữa dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ hai chiều, thể hiện : kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả; dân chủ phải đảm bảo tính kỉ luật. ?Ý nghĩa? ( Kĩ năng trình bày ý nghĩa dân chủ và kỉ luật ) Liên hệ : có dân chủ mọi người mới cống hiến trí tuệ ,sức lực cho xã hội ,tập thể đi lên như trong Hội Nghị Diên Hồng trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên 1285(lịch sử 7.) ? Vì sao trong cuộc sống chúng ta cần phải có dân chủ và kỉ luật?(Phương pháp động não ) ? Em hiểu gì về chủ trương của Đảng thể hiện qua câu : "Dân biết,dân bàn,dân làm ,dân kiểm tra?( Câu hỏi dành cho học sinh giỏi) Mở rộng :Nếu giờ sinh hoạt lớp mà ai cũng tự do ý kiến không tuân thủ kỉ luật thì lớp có thể thống nhất thực hiện được không . ? Chúng ta cần rèn luyện dân chủ và kỉ luật như thế nào? ? Ai là người có trách nhiệm thực hiện dân chủ và kỉ luật ? ?Muốn phát huy dân chủ và kỉ luật có hiệu quả thì chúng ta phải làm gì ? HS:Không ngừng học tập văn hóa, mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các cuộc họp và có ý thức tuân thủ kỉ luật . ? Cần phê phán hành vi gì ? HS: Thiếu dân chủ độc đoán, gia trưởng thiếu kỉ luật. ? Theo em, học sinh cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền làm chủ của mình và để rèn luyện tính kỉ luật? Hs: Để thực hiện tốt quyền làm chủ của mình và để rèn luyện tính kỉ luật, học sinh cần tham gia xây dựng nội quy trường lớp; tham gia ý kiến về các hoạt động của tập thể; thực hiện tốt nội quy của nhà trường, Điều lệ của Đội, của Đoàn; tôn trọng và thực hiện các quy định của cộng đồng nơi ở; ... Tóm lại :Trong việc phát huy dân chủ có tính kỉ luật vừa đem lại lợi ích phát triển nhân cách vừa góp phần phát triển xã hội .Nên việc phát huy dân chủ phải tuân theo kỉ luật . I. ĐẶT VẤN ĐỀ : 1. Chuyện của lớp 9A. 2. Chuyện ở một công ti. -Chuyện ở một công ty là không có tính dân chủ .Vì công nhân không được bàn bạc ,góp ý và yêu cầu của giám đốc :sức khỏe công nhân giảm sút kiến nghị đòi cải thiện lao động đời sống vật chất nhưng giám đốc vẫn không chấp nhận . -Mọi người cùng được tham gia ý thức tự giác của lớp tuân thủ quy định của tập thể cùng thống nhất thực hiện ,nhắc nhở đôn đốc thực hiện kế hoạch của lớp . -Nhờ phát huy dân chủ nên mọi người đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp hay ,thiết thực để thực hiện . - Việc làm của ông giám đốc có tác hại đã làm cho công nhân bất mãn,nên kết quả sản xuất giảm sút và công ty bị thua lỗ nặng nề..Việc làm thiếu dân chủ không phát huy sức mạnh quần chúng ,công ty thua lỗ,phá sản. -Bởi vì: ông là người độc đoán ,chuyên quyền gia trưởng II. NỘI DUNG BÀI HỌC : 1. Thế nào là dân chủ, kỉ luật? a/ Dân chủ :Mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội. -Mọi người phải được biết,được cùng tham gia bàn bạc . b/ Kỉ luật : Tuân theo những quy định chung của cộng đồng( tập thể) nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng cao. 2 Mối quan hệ : -Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình và những công việc chung. -Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả. 3. Ý nghĩa . - Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động của các thành viên trong tập thể . -Tạo cơ họi cho mọi người phát triển. -Xây dựng được quan hệ xã hội tốt đẹp , nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập, lao động , hoạt động xã hội . 4. Rèn luyện: - Mọi người tự giác chấp hành kỉ luật .. - Cán bộ lãnh đạo:tạo điều kiện cho cá nhân phát huy dân chủ và kỉ luật. -Học sinh phải vâng lời cha mẹ thầy cô giáo, thực hiện đúng qui định của lớp, của trường ,phát huy quyền dân chủ và có ý thức kỉ luật của một công dân . 4.4/Tổng kết:: Làm bài tập 1 SGK trang 11. - Thiếu dân chủ (b.)Ông Bích tự quyết định số tiền mỗi gia đình phải nộp không thông qua bàn bạc với các hộ gia đình .Đây là việc làm thiếu dân chủ. -Thiếu kỉ luật (d.)các cầu thủ không thực hiện đúng qui định kỉ luật trong sân bóng và tôn trọng quyết định của trọng tài . *Làm bài tập 3 SGK trang 11.Phân tích và chứng minh nhận định "Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của một tập thể" Dân chủ là mọi người thể hiện và phát huy tiềm năng trí tuệ của mình đóng góp vào những công việc của tập thể ,dân chủ tạo ra hoạt động công khai .Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả .Phát huy dân chủ và kỉ luật là khai thác có hiệu quả tiềm năng của quần chúng ,là sức mạnh của một tập thể ,biết đoàn kết thống nhất trong hành động để đạt hiệu quả cao trong công việc . 4.5.Hướng dẫn học tập : * Đối với bài học ở tiết này : - Về nhà học kĩ nội dung bài học SGK. -,Làm bài tập 4

Giải Bài Tập Sgk Giáo Dục Công Dân 8 Bài 5: Pháp Luật Và Kỷ Luật

a) Theo em, Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có những hành vi vi phạm pháp luật như thế nào?

Trả lời:

– Tổ chức đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Siêng Phênh.

– Buôn bán, vận chuyển hàng tạ thuốc phiện.

– Dụ dỗ các cán bộ nhà nước tham gia tiếp tay, che giấu tội ác.

b) Những hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã gây ra những hậu quả như thế nào?

Trả lời:

– Gieo rắc “cái chết trắng”.

– Lợi dụng lòng tin của người khác, dụ dỗ lôi kéo để hủy hoại nhân cách con người.

– Khiến nhiều người rơi vào cuộc sống tăm tối, đau đớn.

c) Để chống lại những âm mưu xảo quyệt của bọn tội phạm ma tuý, các chiến sĩ công an cần có những phẩm chất gì?

Trả lời:

– Thực hiện pháp luật công minh chính trực.

– Tôn trọng kỉ luật, đạo đức nghề nghiệp.

– Không ngại khó khăn, gian khổ.

d) Người học sinh có cần có tính kỉ luật và tôn trọng pháp luật không? Tại sao? Em hãy nêu một ví dụ cụ thể.

Trả lời:

Người học sinh cần có kỉ luật và tôn trọng pháp luật. Vì sẽ góp phần xây dựng trường học lành mạnh, xã hội ổn định.

VD: Không đi học muộn, không sử dụng tài liệu, quay cóp khi thi cử, tôn trọng tính mạnh, sức khỏe danh dự nhân phẩm của thầy cô, bạn bè.

Giải bài tập Giáo dục công dân 8 bài 1 trang 15: Có người cho rằng, pháp luật chỉ cần với những người không có tính kỉ luật, tự giác. Còn đối với những người có ý thức kỉ luật thì pháp luật là không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai? Tại sao?

Trả lời:

Quan điểm trên hoàn toàn sai. Bởi vì pháp luật bảo vệ cho quyền và lợi ích của tất cả mọi người chứ không của riêng ai. Tất cả mọi người, không phân biệt nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lí nghiêm minh.

Bài 2 trang 15 Giáo dục công dân 8: Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không? Tại sao?

Trả lời:

Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan không được coi là pháp luật. Bởi vì, pháp luật do nhà nước ban hành và được áp dụng cho tất cả mọi người, còn nội quy trên chỉ do cơ quan đó ban hành và chỉ cơ quan đó phải thực hiện.

Bài 3 trang 15 Giáo dục công dân 8: Trong những buổi sinh hoạt Đội, có một số bạn đến chậm:

a) Chi đội trưởng nhắc nhở, phê bình mấy bạn đó là thiếu kỉ luật Đội.

b) Các bạn nói trên giải thích lại: Đội là hoàn toàn tự nguyện, tự giác, không thể coi đến chậm là thiếu kỉ luật.

Em đồng tình với hành vi của Chi đội trưởng hay quan niệm của các bạn đến chậm? Vì sao?

Trả lời:

Em đồng tình với ý kiến của chi đội trưởng, bởi vì tất cả các nhóm, tổ chức, cơ quan hoạt động đều phải có tính kỉ luật, đó thể hiện sự tôn trọng tập thể.

Trả lời:

Trong các nguyên nhân gây tắc nghẽn giao thông thì nguyên nhân từ phía con người là chủ yếu như: đi lạng lách, đánh võng, đi hàng hai, hàng ba, đua xe, đi lên vỉa hè, đi ngược chiều…

Biện pháp để khắc phục: tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành luật giao thông; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông; các cán bộ điều phối giao thông phải thực hiện xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật giao thông.

Giải Gdcd 9 Bài 3: Dân Chủ Và Kỉ Luật

Ý nghĩa: Rèn luyện:

Theo em, những việc làm nào sau đây có nội dung thể hiện tính dân chủ, tính kỉ luật và việc làm nào không? Tại sao?

b. Ông Bính – tổ trưởng tổ dân phố – quyết định mỗi gia đình nộp 5.000 đồng để làm quỹ thăm hỏi những gia đình khó khăn

c. Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch

d. Thầy chủ nhiệm giao cho Hùng điều khiển buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, mọi người đã tích cực phát biểu ý kiến

e. Trong một trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát với nhau trên sân cỏ, không tuân theo quyết định của trọng tài.

Những hoạt động thể hiện tính dân chủ là (a), (c), (d):

(c) Nam đã thể hiện quyền dân chủ của mình là sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch.

(d) Thầy chủ nhiệm đã tạo điều kiện cho Hùng phát huy vai trò trách nhiệm của người cán bộ lớp.

Những hoạt động thiếu tính dân chủ (b):

(b) Ông Bính đã tự quyết định số tiền mỗi gia đình phải nộp mà không thông qua bàn bạc với các hộ gia đình, đây là việc làm thiếu tính dân chủ

Hoạt động thể hiện tính thiếu kỉ luật :

(e) : Các cầu thủ không thực hiện đúng quy định kỉ luật trận đấu và tôn trọng quyết định của trọng tài

Hãy kể lại một việc làm của em về thực hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật của nhà trường ?

Trong giờ sinh hoạt lớp vào thứ 7, sau khi bạn lớp trưởng nhận xét những mặt ưu, khuyết điểm của lớp trong tuần qua và đề nghị các bạn cho ý kiến, trong đó có một giờ học Giáo dục công dân bạn Khuê đã đưa bài tập Sử ra để làm, vì thế cô giáo đã trừ điểm thi đua của lớp. Em đã có góp ý với bạn Khuế phải thực hiện nghiêm túc kỉ luât giờ học. Giờ nào việc nấy, nếu bạn làm như vậy không những vi phạm nội quy học tập, kỉ luật của nhà trường mà còn thể hiện thái độ không tôn trọng cô giáo bộ môn Giáo dục công dân.

Hãy phân tích và chứng minh nhận định: “Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh tập thể”?

Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy tiềm năng chí tuệ của mình đóng góp vào những công việc của tập thể, dân chủ tạo ra hoạt động công khai; kỉ luật là điều kiện tạo nên tính thống nhất trong hành động. Kỉ luật là điều kiên đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả; phát huy dân chủ và kỉ luật là khai thác có hiệu quả tiềm năng cả quần chúng, là sức mạnh của một tập thể biết đoàn kết, thống nhất trong hành động để đạt hiệu quả trong công việc.

Theo em, để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải làm gì?

Trả lời:

Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải:

Có ý thức rèn luyện, có ý thức tổ chức kỉ luật

Thực hiện đúng nội quy của nhà trường, của lớp đề ra

Tham gia phát biểu xây dựng bài

Tham gia góp ý xây dựng kế hoạch của lớp, góp ý xây dựng trong những giờ sinh hoạt lớp

Dân chủ nhưng cần có tổ chức, có ý thức xây dựng tập thể lớp

Giáo Án Giáo Dục Công Dân 7

TUẦN DẠY: 11. 12 Ngày soạn:16/10/2014 TIẾT: 11. 12 Ngày day:21/10/2014 Bài 9 XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : -Kể được những tiêu chuẩn chính của gia đình văn hóa . -Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa . -Biết được mỗi người phải làm gì để xây dựng gia đình văn hóa . 2/Kĩ năng : -Biết phân biệt các hành vi đúng sai, lành mạnh và không lành mạnh trong sinh hoạt văn háo ở gia đình . -Biết tự đánh giá bản thân trong việc đóng góp xây dựng gia đình văn hóa . -Biết thể hiện hành vi văn hóa trong cư xử, lối sống ở gia đình . Các KNS cơ bản được áp dụng -Kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng về những biểu hiện của gia đình văn hóa và ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa. -Kỹ năng nêu và giải quyết vấn đề về vai trò của trẻ em-HS trong gia đình. -Kỹ năng quản lí thời gian, kỹ năng đảm nhận trách nhiệm trong việc tham gia các công việc gia đình. 3/Thái độ : -Coi trọng danh hiệu gia đình văn hóa . -Tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa . 2/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 2.1/ Chuẩn bị của giáo viên: - Soạn giáo án. - SGK. - Bảng tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 2.2/ Chuẩn bị của học sinh: - Học thuộc bài 8 - Chuẩn bị bài 9: + Đọc phần truyện đọc ở bài 9 (trong SGK GDCD 7) và tìm hiểu theo gợi ý. + Tìm hiểu tiêu chuẩn của gia đình văn hóa ở địa phương. III/ Các hoạt động dạy- học : 1/ Ổn định : (1 phút). 2/ Kiểm tra bài cũ : (5 phút). a/ Khoan dung là gì ? → Khoan dung là rộng lòng tha thứ . Người có lòng khoan dung luôn tôn trọng và thông cảm với người khác, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm . b/Hãy nêu 1 vài việc làm thể hiện khoan dung . → Không giận bạn khi bạn vô ý va vào em ; bỏ qua lỗi cho bạn nếu bạn không cố ý ,.. 3/ Bài mới : Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung TIẾT 1: Hoạt động 1: Giới thiệu bài: (4') - Nêu câu hỏi : Theo em, gia đình như thế nào được công nhận gia đình văn hóa ? Nhận xét, chốt ý : Để hiểu thêm về gia đình văn hóa, ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu tiêu chuẩn của gia đình văn hóa : (20 phút) a. Mục tiêu: Tìm hiểu tiêu chuẩn của gia đình văn hóa. Tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật. Tích hợp bảo vệ môi trường c. Các bước của hoạt động -Mời 3 HS đọc truyện đọc : Một gia đình văn hóa . (SGK trang 26-27) . Nhóm 1: Em có nhận xét gì về nếp sống của gia đình cô Hòa ? Nhóm 2 : Mọi thành viên trong gia đình cô Hòa đã làm gì để xây dựng gia đình mình thành gia đình văn hóa ? Nhóm 3 : Theo em, gia đình văn hóa là gia đình như thế nào ? * Tích hợp bảo vệ môi trường : -Nêu câu hỏi : Khoản 1 điều 5 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 Nhận xét, chốt ý : Bảo vệ môi trường là 1 trong các tiêu chuẩn của gia đình văn hóa . Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa: (15 phút ) a. Mục tiêu: Tìm hiểu HS tìm hiểu ý nghĩa của xây dựng gia đình văn hóa .Tích hợp phổ biến giáo dục pháp luật. b. Phương pháp: Giải quyết vấn đề, động não, c. Các bước của hoạt động: - Yêu cầu HS đọc và làm bài tập e SGK trang 29. - Nêu câu hỏi: Những gia đình có cha mẹ bất hòa, thiếu gương mẫu, con cái hư hỏng ảnh hưởng như thế nào đối với các thành viên trong gia đình ấy? Gia đình có cần thiết cho bản thân không, gia đình em có được công nhận là gia đình văn hóa? Trong gia đình, có người thân của em bị nghiện ma túy. Trong trường hợp đó em sẽ làm gì? Chốt lại:ý đúng Giới thiệu điều 4 của Luật phòng chống ma túy năm 2000 - Nêu câu hỏi động não: Xây dựng gia đình văn hóa sẽ có ích gì cho bản thân em, củng như các thành viên trong gia đình mình? Vậy theo em, dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân, gia đình? Mỗi gia đình đều xây dựng gia đình văn hóa sẽ có ích gì đối với xã hội? - Chốt lại ý nghĩa đối với xã hội. TIẾT 2: Hoạt động 4: Hướng dẫn HS liên hệ với tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở địa phương ( 15 phút) a. Mục tiêu: GIúp HS biết tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở địa phương. b. Phương pháp: Giải quyết vấn đề, động não, c.Cách tiến hành: -Yêu cầu HS trình bày tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở địa phương mà các em sưu tầm được . - Nêu câu hỏi : Gia đình em đã thực hiện tốt các tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở địa phương em chưa ? Kết luận : Căn cứ vào các tiêu chuẩn của gia đình văn hóa nói trên mà tùy theo điều kiện địa phương mà có những tiêu chuẩn gia đình văn hóa cho phù hợp. Hoạt động 5: Hướng dẫn HS tìm hiểu trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng gia đình văn hóa:( 26 phút ). a. Mục tiêu: GIúp HS tìm hiểu trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng gia đình văn hóa.Tích hợp bảo vệ môi trường b.Phương pháp: Giải quyết vấn đề, động não, c.Cách tiến hành: - Nêu câu hỏi : Hãy nêu 1 số kiểu gia đình đang tồn tại ở xã hội ta . -Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập b, d -Nhận xét, đưa ra đáp án đúng : Bài tập b: Không phải gia đình giàu có thì bao giờ cũng có hạnh phúc . Bài tập d : Đồng ý :5 . Nhận xét, chốt ý : Gia đình văn hóa là sự kết hợp hài hòa giữa đời sống vật chất và tinh thần . Hãy nêu biểu hiện đúng, lành mạnh góp phần xây dựng gia đình văn hóa . Hãy nêu biểu hiện sai,thiếu, lành mạnh trong việc xây dựng gia đình văn hóa . Nhận xét, bổ sung . Vậy để xây dựng gia đình văn hóa, các thành viên trong gia đình cần phải làm gì ? -Yêu cầu HS làm bài tập c SGK trang 29 . -Nhận xét, đưa đáp án đúng : điều chỉnh thói quen của mình vì lợi ích chung của gia đình, không làm ảnh hưởng đến người khác . * Tích hợp bảo vệ môi trường : - Nêu câu hỏi : HS có thể góp phần xây dựng gia đình văn hóa không ? HS có thể làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa ? Em cần có thái độ như thế nào với việc xây dựng gia đình văn hóa ? Nhận xét, chốt ý : HS cần tham gia xây dựng gia đình văn hóa bằng những việc làm cụ thể, vừa sức , trong đó có việc bảo vệ môi trường -Yêu cầu HS liên hệ bản thân . Em đã làm tốt trách nhiệm của mình trong việc xây dựng gia đình văn hóa chưa ? -Tuyên dương biểu hiện tốt, uốn nắn các biểu hiện chưa tốt . Em dự kiến sẽ làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa ?( BT g SGK Trang 29 ) -Yêu cần HS giải thích câu danh ngôn trong SGK . Nhận xét , chốt ý : gia đình rất quan trọng trong việc giáo dục con cái, bên cạnh đó con cái cũng phải tự giác làm tốt trách nhiệm của mình với gia đình . - Suy nghĩ, phát biểu . → Hòa thuận, hạnh phúc, con cái học hành đầy đủ,... -3 HS đọc phần truyện đọc theo phân vai, HS còn lại theo dõi SGK . -Suy nghĩ, phát biểu. → Ngăn nắp, sinh hoạt có giờ giấc ổn định, mọi người chia sẻ lẫn nhau, đầm ấm, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi,... → Quan tâm giúp đỡ nhau trong công việc, hoàn thành tốt công việc của mình . Cha mẹ là tấm gương cho con, con cái chăm học hành, vợ chồng cô hòa đi đầu vận độngh bà con xây dựng nếp sống văn hóa , vệ sinh môi trường, chống tệ nạn xã hội, giúp đỡ làng xóm,... → Hòa thuận, hạnh phúc, kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết xóm giềng, làm tốt nghĩa vụ công dân. -Suy nghĩ, phát biểu . → Tiêu chuẩn làm tốt nghĩa vụ công dân . - Làm bài tập e SGK trang 29 . - Suy nghĩ, phát biểu . → Các thành viên trong gia đình sẽ cảm thấy gia đình không phải là tổ ấm của mình và sẽ dẫn đến việc dễ sa vào tệ nạn, không phát triển nhân cách toàn diện . HS trả lời cá nhân HS trả lời cá nhân - Trình bày tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở địa phương mà các em sưu tầm được . - Suy nghĩ, phát biểu . → Có 2 hướng trả lời :Thực hiện tốt hoặc chưa tốt . -Suy nghĩ, phát biểu . →-Gia đình giàu có nhưng có cha mẹ bất hòa, con cái ăn chơi, đua đòi . -Gia đình giàu có nhưng cha mẹ thiếu gương mẫu . -Gia đình có đông con, con cái khổ cực, thiếu học hành . - Gia đình tuy không giàu nhưng hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn . -Làm bài tập. → Tích cực học tập, tìm hiểu tình hình đất nước địa phương ; có nhu cầu, sở thích văn hóa lành mạnh như : đọc sách báo, xem phim ảnh, nghệt thuật khác..; thường xuyên giúp đỡ nhau thực hiện tốt bổn phận của mình với gia đình,... → Ăn chơi sa đọa, đua đòi, sử dụng văn hóa phẩm độc hại, thấp kém, sa vào tệ nạn xã hội, thiếu tình cảm trách nhiệm với gia đình, bạo lực gia đình,... →Thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm của mình với gia đình ; sống giản dị, không ham những thú vui thiếu lành mạnh, không sa vào tệ nạn xã hội . - Làm bài tập c SGK trang 29 . - Suy nghĩ, phát biểu . → HS có thể góp phần xây dựng gia đình văn hóa. → Chăm học, chăm làm, kính trọng , vâng lời, giúp đỡ ông bà cha mẹ, thương yêu anh chị em ; không đua đòi, ăn chơi, không làm tổn hại đến danh dự gia đình, tham gia các việc làm vừa sức mình, bảo vệ môi trường ở gia đình và khu dân cư, tuyên truyền nếp sống văn hóa,... →Coi trọng danh hiệu gia đình văn hóa: quan tâm rèn luyện theo các tiêu chuẩn gia đình văn hóa ; tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa . -Liên hệ bản thân . →Chăm ngoan, học giỏi, không sa vào tệ nạn xã hội, giúp đỡ cha mẹ làm công việc nhà vừa sức mình, kính trọng ông bà cha mẹ, thương yêu anh chị em ,... 1/Khái niệm: Gia đình văn hóa là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết xóm giềng, làm tốt nghĩa vụ công dân. 2/ Ý nghĩa của việc xây dựng xây dựng gia đình văn hóa : -Đối với cá nhân: +Gia đình là tổ ấm nuôi dưỡng, giáo dục con người. +Hình thành con người phát triển toàn diện, sống có văn hóa, có đạo đức và chính họ giúp cho gia đình phát triển bền vững. -Đối với xã hội: -Góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, hạnh phúc. 3/ Trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần xây dựng gia đình văn hóa : +Đối với mọi người nói chung: Thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với gia đình, sống giản dị, không ham thú vui thiếu lành mạnh, không sa vào tệ nạn xã hội. + Đối với HS: Chăm ngoan, học giỏi, kính trọng, giúp đỡ ông bà cha mẹ, thương yêu anh chị em ; không đua đòi, ăn chơi, không làm tổn hại đến danh dự gia đình . 4/ Củng cố: (2 phút) Yêu cầu HS trả lời 1 số câu hỏi : - Gia đình văn hóa là gia đình như thế nào ? - HS có thể làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa . 5/Dặn dò : (2 phút) -Học bài . - Chuẩn bị bài 10 : Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ . +Tìm hiểu phần truyện đọc và trả lời gợi ý. + Tìm hiểu phần nội dung bài học . + Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ em . +Sưu tầm tranh ảnh về truyền thống gia đình, dòng họ em . +Tìm các việc làm nên làm và cần tránh để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ Duyệt, Ngày18/10/2014 Cô Thành Phận