Top 9 # Giải Sbt Tiếng Anh 8 Sgk Mới Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Sbt Tiếng Anh 8 Mới

Giới thiệu về Giải SBT Tiếng Anh 8 mới

Tập 1: gồm có 6 Unit với tất cả 32 Unit

Unit 1: Leisure activities gồm 5 Unit

Unit 2: Life in the countryside gồm 5 Unit

………..

Unit 6: Folk tales gồm 6 Unit.

Tập 2: gồm có 6 Unit với tất cả 32 Unit

Unit 7: Pollution gồm 5 Unit

……………

Unit 12: Life on other planets gồm 6 Unit.

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới gồm có 2 tập với tổng số 64 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:

Unit 1: Leisure activities

A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 8 mới) B. Vocabulary – Grammar (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 8 mới) C. Speaking (trang 5-6 SBT Tiếng Anh 8 mới) D. Reading (trang 6-7-8 SBT Tiếng Anh 8 mới) E. Writing (trang 8 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 2: Life in the countryside

A. Phonetics (trang 9 SBT Tiếng Anh 8 mới) B. Vocabulary – Grammar (trang 10-11 SBT Tiếng Anh 8 mới) C. Speaking (trang 12 SBT Tiếng Anh 8 mới) D. Reading (trang 13-14-15 SBT Tiếng Anh 8 mới) E. Writing (trang 15 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

A. Phonetics (trang 16 SBT Tiếng Anh 8 mới) B. Vocabulary – Grammar (trang 17-18-19 SBT Tiếng Anh 8 mới) C. Speaking (trang 19-20 SBT Tiếng Anh 8 mới) D. Reading (trang 20-21 SBT Tiếng Anh 8 mới) E. Writing (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 8 mới) Test yourself 1

Unit 4: Our customs and traditions

A. Phonetics (trang 28 SBT Tiếng Anh 8 mới) B. Vocabulary – Grammar (trang 29-30 SBT Tiếng Anh 8 mới) C. Speaking (trang 31 SBT Tiếng Anh 8 mới) D. Reading (trang 32-33-34 SBT Tiếng Anh 8 mới) E. Writing (trang 35 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

A. Phonetics (trang 36 SBT Tiếng Anh 8 mới) B. Vocabulary – Grammar (trang 37-38-39 SBT Tiếng Anh 8 mới) C. Speaking (trang 40 SBT Tiếng Anh 8 mới) D. Reading (trang 41-42 SBT Tiếng Anh 8 mới) E. Writing (trang 43 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 6: Folk tales

A. Phonetics (trang 44 SBT Tiếng Anh 8 mới) B. Vocabulary – Grammar (trang 45-46-47 SBT Tiếng Anh 8 mới) C. Speaking (trang 48 SBT Tiếng Anh 8 mới) D. Reading (trang 49-50 SBT Tiếng Anh 8 mới) E. Writing (trang 51 SBT Tiếng Anh 8 mới) Test yourself 2

SBT Tiếng Anh 8 mới Tập 2

Unit 7: Pollution

A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 8 mới) B. Vocabulary – Grammar (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 8 mới) C. Speaking (trang 6 SBT Tiếng Anh 8 mới) D. Reading (trang 7-8-9 SBT Tiếng Anh 8 mới) E. Writing (trang 10 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 8: English speaking countries

A. Phonetics (trang 11 SBT Tiếng Anh 8 mới) B. Vocabulary – Grammar (trang 12-13-14 SBT Tiếng Anh 8 mới) C. Speaking (trang 14-15 SBT Tiếng Anh 8 mới) D. Reading (trang 15-16-17 SBT Tiếng Anh 8 mới) E. Writing (trang 18 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 9: Natural disasters

A. Phonetics (trang 19 SBT Tiếng Anh 8 mới) B. Vocabulary – Grammar (trang 19-20-21 SBT Tiếng Anh 8 mới) C. Speaking (trang 21 SBT Tiếng Anh 8 mới) D. Reading (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 8 mới) E. Writing (trang 24 SBT Tiếng Anh 8 mới) Test yourself 3

Unit 10: Communication

A. Phonetics (trang 29 SBT Tiếng Anh 8 mới) B. Vocabulary – Grammar (trang 30-31 SBT Tiếng Anh 8 mới) C. Speaking (trang 31-32 SBT Tiếng Anh 8 mới) D. Reading (trang 32-33-34 SBT Tiếng Anh 8 mới) E. Writing (trang 35 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 11: Science and technology

A. Phonetics (trang 36 SBT Tiếng Anh 8 mới) B. Vocabulary – Grammar (trang 36-37-38 SBT Tiếng Anh 8 mới) C. Speaking (trang 39 SBT Tiếng Anh 8 mới) D. Reading (trang 40-41 SBT Tiếng Anh 8 mới) E. Writing (trang 42 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Unit 12: Life on other planets

A. Phonetics (trang 43 SBT Tiếng Anh 8 mới) B. Vocabulary – Grammar (trang 44-45-46 SBT Tiếng Anh 8 mới) C. Speaking (trang 47 SBT Tiếng Anh 8 mới) D. Reading (trang 48-49 SBT Tiếng Anh 8 mới) E. Writing (trang 50 SBT Tiếng Anh 8 mới) Test yourself 4

A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 8 mới)B. Vocabulary – Grammar (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 8 mới)C. Speaking (trang 5-6 SBT Tiếng Anh 8 mới)D. Reading (trang 6-7-8 SBT Tiếng Anh 8 mới)E. Writing (trang 8 SBT Tiếng Anh 8 mới)A. Phonetics (trang 9 SBT Tiếng Anh 8 mới)B. Vocabulary – Grammar (trang 10-11 SBT Tiếng Anh 8 mới)C. Speaking (trang 12 SBT Tiếng Anh 8 mới)D. Reading (trang 13-14-15 SBT Tiếng Anh 8 mới)E. Writing (trang 15 SBT Tiếng Anh 8 mới)A. Phonetics (trang 16 SBT Tiếng Anh 8 mới)B. Vocabulary – Grammar (trang 17-18-19 SBT Tiếng Anh 8 mới)C. Speaking (trang 19-20 SBT Tiếng Anh 8 mới)D. Reading (trang 20-21 SBT Tiếng Anh 8 mới)E. Writing (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 8 mới)Test yourself 1A. Phonetics (trang 28 SBT Tiếng Anh 8 mới)B. Vocabulary – Grammar (trang 29-30 SBT Tiếng Anh 8 mới)C. Speaking (trang 31 SBT Tiếng Anh 8 mới)D. Reading (trang 32-33-34 SBT Tiếng Anh 8 mới)E. Writing (trang 35 SBT Tiếng Anh 8 mới)A. Phonetics (trang 36 SBT Tiếng Anh 8 mới)B. Vocabulary – Grammar (trang 37-38-39 SBT Tiếng Anh 8 mới)C. Speaking (trang 40 SBT Tiếng Anh 8 mới)D. Reading (trang 41-42 SBT Tiếng Anh 8 mới)E. Writing (trang 43 SBT Tiếng Anh 8 mới)A. Phonetics (trang 44 SBT Tiếng Anh 8 mới)B. Vocabulary – Grammar (trang 45-46-47 SBT Tiếng Anh 8 mới)C. Speaking (trang 48 SBT Tiếng Anh 8 mới)D. Reading (trang 49-50 SBT Tiếng Anh 8 mới)E. Writing (trang 51 SBT Tiếng Anh 8 mới)Test yourself 2A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 8 mới)B. Vocabulary – Grammar (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 8 mới)C. Speaking (trang 6 SBT Tiếng Anh 8 mới)D. Reading (trang 7-8-9 SBT Tiếng Anh 8 mới)E. Writing (trang 10 SBT Tiếng Anh 8 mới)A. Phonetics (trang 11 SBT Tiếng Anh 8 mới)B. Vocabulary – Grammar (trang 12-13-14 SBT Tiếng Anh 8 mới)C. Speaking (trang 14-15 SBT Tiếng Anh 8 mới)D. Reading (trang 15-16-17 SBT Tiếng Anh 8 mới)E. Writing (trang 18 SBT Tiếng Anh 8 mới)A. Phonetics (trang 19 SBT Tiếng Anh 8 mới)B. Vocabulary – Grammar (trang 19-20-21 SBT Tiếng Anh 8 mới)C. Speaking (trang 21 SBT Tiếng Anh 8 mới)D. Reading (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 8 mới)E. Writing (trang 24 SBT Tiếng Anh 8 mới)Test yourself 3A. Phonetics (trang 29 SBT Tiếng Anh 8 mới)B. Vocabulary – Grammar (trang 30-31 SBT Tiếng Anh 8 mới)C. Speaking (trang 31-32 SBT Tiếng Anh 8 mới)D. Reading (trang 32-33-34 SBT Tiếng Anh 8 mới)E. Writing (trang 35 SBT Tiếng Anh 8 mới)A. Phonetics (trang 36 SBT Tiếng Anh 8 mới)B. Vocabulary – Grammar (trang 36-37-38 SBT Tiếng Anh 8 mới)C. Speaking (trang 39 SBT Tiếng Anh 8 mới)D. Reading (trang 40-41 SBT Tiếng Anh 8 mới)E. Writing (trang 42 SBT Tiếng Anh 8 mới)A. Phonetics (trang 43 SBT Tiếng Anh 8 mới)B. Vocabulary – Grammar (trang 44-45-46 SBT Tiếng Anh 8 mới)C. Speaking (trang 47 SBT Tiếng Anh 8 mới)D. Reading (trang 48-49 SBT Tiếng Anh 8 mới)E. Writing (trang 50 SBT Tiếng Anh 8 mới)Test yourself 4

Giải Sbt Tiếng Anh 6 Mới Unit 8

Unit 8: Sports and games

E. Writing (trang 15 SBT Tiếng Anh 6 mới)

1. Complete the second sentence … (Hoàn thành câu thứ 2 để mà nó có nghĩa giống với câu đã cho trước đó.)

Đáp án:

1. My brother is a fast runner.

2. Hien swims (very) badly.

3. Nga’s favorite sport is table tennis.

4. Mike’s sister is more interested in music than him/he is.

5. Students at our school do a lot of outdoor activities.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh tôi là người chạy nhanh.

2. Hiền bơi rất tệ.

3. Môn thể thao yêu thích của Nga là bóng bàn.

4. Chị của Mike thích âm nhạc hơn cậu ấy.

5. Học sinh ở trường tham gia rất nhiều hoạt động ngoài trời.

2. Write a paragraph of about … (Viết một đoạn văn khoảng 80 – 100 từ để mô tả một trận bóng đá mà bạn đã xem gần đây, sử dụng các từ gợi ý.)

Mẫu:

Last weekend, my friends and I went to the Thong Nhat stadium to watch a football match. It is located at 138 Dao Duy Tu Street, Ward 6, District 10. The match began at 15:00 on Saturday. There are two teams: Sai Gon and Ha Noi. At the start of the match, two teams played very well. All the members tried to help their team score. In the first half of the match: Ha Noi scored 1 goal. At the second half of the match, Sai Gon scored 2 goals. The results was that Sai Gon won 2-1.

Dịch:

Tuần trước bạn tôi và tôi đã đến sân vận động Thống Nhất để xem một trận bóng đá. Nó nằm ở 138 Đào Duy Từ, phường 6 quận 10. Trận đấu bắt đầu lúc 03.00 chiều thứ Bảy. Có hai đội đó là Sài Gòn và Hà Nội. Lúc bắt đầu trận đấu, hai đội chơi rất hay. Tất cả cầu thủ đều cố gắng giúp đội nhà ghi điểm. Trong hiệp đầu tiên, Hà Nội ghi một bàn thắng. Ở hiệp thứ hai, Sài Gòn ghi hai bàn thắng. Kết quả là Sài Gòn thắng 2-1.

Tham khảo Unit 8 Tiếng Anh 6:

unit-8-sports-and-games.jsp

Giải Sbt Tiếng Anh 8 Mới Test Yourself 1

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Test yourself 1

1. Write the words in the correct boxes. (Viết những từ vào khung chính xác.)

2. Write the right word/ phrase under each picture. (Viết từ/ cụm từ đúng bên dưới mỗi hình.)

3. Choose A, B, C,or D to complete each sentence. (Chọn A, B, C và D để hoàn thành mỗi câu.)

Hướng dẫn dịch:

1. Mỹ là một quốc gia đa văn hóa với hơn 80 nhóm dân tộc.

2. Trong số các dân tộc thiểu số, người Tày có dân số lớn nhất

3. Ngày nay nhiều người nghiện vi tính và điện thoại di động. Họ sử dụng chúng rất nhiều.

4. Những hoạt động nghỉ ngơi làm bạn cảm thấy thư giãn. Bạn thích 1 làm chúng trong thời gian rảnh.

5. Tôi thích đi chơi với bạn thân nhất của tôi Susan vào cuối tuần. Chúng tôi đi xem hàng hoặc đi xem phim.

6. Ba mẹ và tôi đều giúp chăn cừu của gia đình. Chúng tôi cho chúng ăn trên đồng cỏ ở cuối làng.

7. Một cái lều có thể dễ dàng được kéo xuống và dễ di chuyển hơn một căn lều của người Mông cổ.

8. Nick, chúng ta sẽ đi đến sự kiện văn hóa 2moro. Bạn có muốn tham gia không?

9. Bạn nghĩ bảo tàng nào thú vị nhất ở Hà Nội?

Tôi nghĩ là bảo tàng Dân tộc học.

10. Những người tình nguyện phải làm việc chăm chỉ hơn bình thường để cứu những con vật đang chết từ cháy rừng.

4. Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm nhiệm vụ cho phép.)

Hướng dẫn dịch:

Người sống lang thang trên bờ biển

Sau khi nghỉ hưu, chú tôi, một người yêu biển, đã có một hoạt động nghỉ ngơi kỳ lạ: ông ấy dành hầu hết các buổi sáng ở bãi biển, tìm những thứ mà biển dạt vào bờ. Ông nói: Nó là một hoạt động nghỉ ngơi nhiều lợi ích. Tôi có thể tập thể dục. Uốn người, nhặt nhạnh, đi bộ. Tôi có thể thở trong không khí trong lành và thưởng thức sự mênh mông và yên tĩnh của biển. Thỉnh thoảng tôi xem trẻ con chơi những trò chơi bãi biển và cảm giác mình trẻ lại vài tuổi. Cùng lúc đó, tôi cũng có thể làm sạch bãi biển. Nó là một công việc tình nguyện phải không? Nhiều thứ tôi nhặt được từ biển vẫn còn hữu ích cho ai đó. Tôi lau sạch chúng và bán chúng ở chợ phiên Chủ nhật trong thị trấn gần đó. Bạn có biết bất kỳ hoạt động nghỉ ngơi nào mà trả tiền cho bạn không? Của tôi thì có đấy.

a. The questions below are wrong. Correct them. (Những câu hỏi bên dưới là sai. Sửa chúng.)

1. Who is a lover of the sea?

2. Which part of the day does he go to the beach, morning or the afternoon?

3. What is the sea like?

4. What kind of volunteer work does he do?

Hướng dẫn dịch:

1. Ai là người yêu biển?

Chú tôi.

2. Ông ấy đi đến bãi biển vào buổi nào, buổi sáng hay buổi chiều?

Ông ấy đi vào buổi sáng.

3. Biển như thế nào?

Nó mênh mông và tĩnh lặng.

4. Ông ấy làm loại công việc tình nguyện nào?

Làm sạch bãi biển.

b. Make questions for the answers below. (Tạo câu hỏi cho câu trả lời bên dưới.)

1. When did writer’s uncle take up this strange leisure activity?

2. What does he enjoy about the sea? The vastness and quietness of it.

3. How does he feel watching the children playing beach games?

4. What does he do with the things he finds on the beach?

Hướng dẫn dịch:

1. Chú của tác giả bắt đầu thực hiện hoạt động thư giãn kỳ lạ này khi nào?

2. Ông ấy thích gì về biển?

3. Ông ấy cảm nhận như thế nào khi xem bọn trễ chơi những trò chơi trên biển?

4. Ông ấy làm gì với những thứ ông ấy tìm được trên biển?

5. Rearrange the sentences …(Sắp xếp lại những câu theo đúng thứ tự để hoàn thành bài phỏng vấn.)

Hướng dẫn dịch:

– Bạn đã từng đến miền quê chưa Nguyễn?

– Có, nhiều lần rồi.

– Bạn có thích những trải nghiệm đó không?

– Hầu như là có. Một lần mình thăm vườn trái cây ở Lái Thiêu vào mùa xoài. Mình chưa bao giờ ăn nhiều xoài đến vậy trong đời. Chúng rất ngon, đặc biệt là khi bạn có thể tự hái chúng và ăn chúng tươi từ trên cây.

– Và những điều bạn không thích?

– Sự bất tiện. Tháng rồi mình và bạn học đến một lễ hội của người Tày ở Sa Pa. Mình bị thủng lốp xe và mình đã không thể tìm được nơi nào vá nó.

– Thế còn về con người?

– Con người à? Mình yêu họ. Họ rất thân thiện và họ sông đơn giản hơn người thành phố”.

– Cảm ơn, Nguyễn đã dành thời gian với chúng tôi.

– Không sao.

6. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

LÀNG TÔI

Chúng tôi là người Kh’me Krom, một trong những nhóm dân lớn nhất ở miền Nam Việt Nam. Chúng tôi sống bằng nghề làm ruộng hết là lúa và bắt cá ở sông Mê Kông. Cuộc sống đôi khi khó khăn bởi vì công việc của chúng tôi phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Khi không vào gian thu hoạch, đàn ông trong làng đi đánh cả từ sắng sớm và chỉ tri sau buổi chiều tối. Khi họ trở về, hầu hết phụ nữ trong làng sẽ chờ họ ở sông. Họ chờ để mua cá mà họ sẽ bắn sau đó ở chợ địa phương hoặc mai qua thị trấn bên cạnh để bán giá cao hơn. Bọn trẻ chúng tôi cũng sẽ ở đi. Chúng tôi thích chạy quanh bãi biển và chờ tàu vào.

Lễ hội quan trọng nhất của chúng tôi trong năm là Choi Chnam Thmay, mà ăn mừng năm mới. Nó rơi vào giữa thắng 4. Mỗi gia đình cố gắng chuẩn bị thật tốt cho những hoạt động lễ hội. Cộng đồng cũng thăm và giúp đỡ những gia đình nghèo để mọi người đều có một năm mới vui vẻ.

Đáp án:

1. In the South of Viet Nam.

2. Because their jobs depend heavily on the weather.

3. In the afternoon, when the fishing boats come in.

4. They sell them at the local market or the town nearby.

5. It’s celebration of the New Year.

6. The poor families because they want everybody to have a happy New Year.

Hướng dẫn dịch:

1. Người Khmer Krom sống ở đâu?

Ở miền Nam Việt Nam.

2. Tại sao cuộc sống khó khăn đối với người Khmer?

Bởi vì công việc của họ phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

3. Khi nào phụ nữ và trẻ con trong làng đi đến bờ sông?

Vào buổi chiều, khi tàu đánh cá vào.

4. Phụ nữ làm gì với cá họ mua từ ngư dân?

Họ bán chúng ở chợ địa phương hoặc thị trấn gần đó.

5. Choi Chnam Thmay là gì?

Nó là việc ăn mừng năm mới.

6. Ai được giúp đỡ bởi cộng đồng vào lễ hội này? Tại sao?

Những gia đình nghèo bởi vì họ muốn mọi người có một năm mới vui vẻ.

7. Find and correct ONE mistake in each sentence. (Tìm và sửa một lỗi trong mỗi câu.)

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích đọc truyện tranh trọng thời gian rảnh.

2. Đối với vài người, huấn luyện thú nuôi là việc khó khăn.

3. Người ở Việt Nam có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày?

4. Một con lạc đà chạy chậm hơn một con ngựa.

5. Với nhiều nhóm dân tộc trên núi, ngựa vẫn là phương tiện giao thông tiện lợi nhất.

6. Mai thích làm đồ thủ công, đặc biệt là búp bê vải.

7. Bạn thích thăm nơi nào: núi hay biển?

8. Tôi thường cố gắng hoàn thành bài tập về nhà trước khi xem ti vi.

9. Có một bức tranh đầy màu sắc trên tường.

10. Cuộc sống ở miền quê như thế nào?

8. Rearrange the words/ phrases given to make complete sentences. (Sắp xếp lại những từ/ cụm từ được cho để hoàn thành câu.)

1. Nowadays teenagers rely on technology more than in the past.

2. In our country, it is against the law to discriminate against any ethnic group.

3. Some minorities in the mountains still keep their traditional ways ofĩife.

4. I had my first experience of farm work on a trip to the countryside.

5. Sitting in front of a Computer all day can cause health problems.

6. We live a different life from many other people: a nomadic life.

7. Life in the countryside has changecTa lot over the past ten year.

8. Sa Pa’s terraced fields are among the most beautiful in the world.

Hướng dẫn dịch:

1. Ngày nay thanh thiếu niên lệ thuộc vào công nghệ hơn trong quá khứ.

2. Ở nước ta, phân biệt bất kì dân tộc nào là phạm pháp.

3. Vài dân tộc thiểu số trên miền núi vẫn giữ cách sống truyền thống của họ.

4. Tôi có kinh nghiệm đầu tiên về việc đồng áng vào chuyến đi đến miền quê.

5. Ngồi trước máy tính suốt ngày có thể gây ra những vấn để sức khỏe.

6. Chúng tôi sống cuộc sống khác nhau từ nhiều người khác nhau: cuộc sống du mục.

7. Cuộc sống ở miền quê đã thay đổi nhiều từ 10 năm trước.

8. Cánh đồng ruộng bậc thang của Sa Pa là một trong những cánh đồng ruộng đẹp nhất trên thế giới.

Các bài giải SBT Tiếng Anh 8 mới khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Giải Sbt Tiếng Anh 9 Mới Unit 8: Vocabulary

Unit 8: Tourism

B. Vocabulary – Grammar (trang 12-13-14 SBT Tiếng Anh 9 mới)

1. Insert a suitable word…(Điền từ thích hợp vào chỗ trống.)

Hướng dẫn dịch:

Thomas Cook (1808-1892) được coi là cha đẻ của du lịch đại chúng hiện đại. Ông đã tổ chức kỳ nghỉ trọn gói đầu tiên trong lịch sử. Ông sắp xếp cho đường sắt Midland Counties để chịu trách nhiệm cho một shilling mỗi người cho một nhóm người vận động đi từ Leicester đến một cuộc mít tinh ở Loughborough, nơi cách xa mười dặm. Cook đã được trả một phần giá vé tính cho hành khách, vì vé xe lửa không thể được phát hành với giá riêng cho ông ấy. Đã có những chuyến du ngoạn bằng đường sắt trước đây, nhưng một trong số đó bao gồm lối vào giải trí được tổ chức trên cơ sở tư nhân, vé tàu điện và thực phẩm trong suốt chuyến đi tàu. Cook ngay lập tức nhìn thấy tiềm năng của một kỳ nghỉ tiện lợi có sẵn trong đó tất cả mọi thứ đã được trọn gói trong một mức giá. Sau đó, ông đi tiên phong trong các kỳ nghỉ trọn gói cả ở Anh và châu Âu (nơi Paris và dãy Alps là những điểm đến nổi tiếng nhất). Ông thành lập cơ quan du lịch Thomas Cook & Son (thường được gọi là Cook’s Tours), và Thomas Cook AG trở thành Thomas Cook Group năm 2007.

2. Circle A, B, C, or D…(Chọn đáp án đúng cho các câu sau.)

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể học hỏi rất nhiều về khu vực phí địa phương bằng cách đưa cho người dân địa phương.

3. Khi bạn đến điểm đến, hướng dẫn viên sẽ gặp bạn tại sân bay.

4. Có thể khá ồn ào ở đây trong mùa du lịch.

5. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt một khách sạn trước khi bạn đến đảo của chúng tôi, đặc biệt là vào mùa hè.

6. Captain Cook đã khám phá ra Australia trong một chuyến đi đến Thái Bình Dương.

7. Hầu hết các điểm tham quan du lịch ở Luân Đôn đều tính phí vào cửa.

8. Khách sạn nơi chúng tôi ở là khá sang trọng.

3. Give the correct form…(Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn.)

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng bạn đến với Dana Tours tuyệt vời! Đến với chúng tôi và bạn chắc chắn sẽ tìm thấy quy mô lớn nhất của ngày lễ! Bạn có thể nuông chiều bản thân tại khách sạn năm sao Vinland trong một khu nghỉ mát ven biển nổi tiếng, nơi mà các cơ sở khác không có. Nếu bạn muốn một kỳ nghỉ năng động hơn, bạn có thể đi du thuyền quanh hòn đảo bằng xuồng, đi lặn để xem rạn san hô tuyệt vời, hoặc đi bộ để chiêm ngưỡng phong cảnh ngoạn mục. Ngoài ra, bạn có thể chọn một căn hộ tự phục vụ tại một trong những làng chài đẹp như tranh vẽ. Tại đó khách có thể thưởng thức các món ăn địa phương đích thực, với các món đặc sản hải sản nổi tiếng của mình, và lựa chọn từ nhiều chuyến du ngoạn đến những điểm văn hóa và khảo cổ học. Giá của chúng tôi bao gồm tất cả các chuyến bay và chỗ ở, và thể hiện những giá trị tuyệt vời. Hãy đặt ngay bây giờ, trước khi quá muộn!

4. Fill each blank…(Hoàn thành các câu sau với cụm danh từ đã cho.)

Hướng dẫn dịch:

1. Thật dễ dàng khi sử dụng máy bán hàng tự động. Nhập mã cho mục bạn muốn, sau đó chèn tiền xu bằng với giá được hiển thị.

2. Sau vụ nổ, các vệ sĩ ở đền thờ phải theo dõi cẩn thận bất cứ điều gì đáng ngờ.

3. Tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì – dù sao tôi cũng không có bất kỳ tiền mặt nào bên mình. Nhưng thật thú vị khi ghé qua một số cửa hàng mua sắm!

4. Halloween, chúng tôi trang trí jack-o’-lanterns và treo lên hình ảnh của phù thủy đi cưỡi chổi.

5. Sau một kỳ nghỉ dài ở bờ biển, tôi đã có làn da rám nắng tuyệt vời!

6. Các ruộng bậc thang ở Hà Giang thu hút một số lượng lớn người tham quan khi mùa thu hoạch đến.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi có thứ gì đó để ăn nhờ một ngưới Ấn Độ cho trên đường đến khách sạn.

2. Sự bất chợt của cơn mưa làm cho du khách ngạc nhiên.

3. Những người xung quanh gần trạm xe buýt đã nhìn thấy tai nạn.

4. Chúng tôi rất thích nhìn thấy của trẻ em thu thập vỏ sò trên bãi biển.

5. Bạn không thể chỉ đi qua quầy thanh toán mà không phải trả tiền.

6. So với những bức tranh kỳ lạ trong tờ rơi, khu nghỉ mát là một nỗi thất vọng thật sự.

6. Insert a, an, or the in each gap. (Điền a, an, hoặc the vào chỗ trống.)

Hướng dẫn dịch:

Ai Cập, quốc gia đông dân nhất trong thế giới Ả rập, là quê hương của một trong những nền văn hoá lâu đời nhất thế giới. Ai Cập ngày nay là hậu duệ của một nền văn minh cổ đại nổi lên vào thiên niên kỷ 10 TCN. Các đài kỷ niệm tuyệt vời, khổng lồ của Ai Cập cổ đại không bao giờ làm thất vọng. Một chuyến đi lãng mạn dọc theo sông Nile – con sông dài nhất thế giới – làm cho người ta cảm nhận được. Cao nguyên Giza là địa điểm khảo cổ học nổi tiếng, hấp dẫn và huyền bí nhất của Ai Cập cổ đại cho mọi người khám phá. Không có nơi nào khác có sự kỳ diệu, bí ẩn, và thú vui của Ai Cập. Du lịch ở Ai Cập và bạn sẽ khám phá ra một thế giới kỳ diệu.

7. Correct the mistakes…(Sửa các lỗi sai trong các câu sau bằng cách thêm a, an, the hoặc thay đổi hoặc loại bỏ một mạo từ đã được sử dụng.)

1. We spent a little time in Paris seeing some of the sights.

2. We are working for a cleaner environment.

3. Tourists flock to this island every summer.

4. My cousin took part in the London Marathon.

5. The sun sets in the west.

6. The young don’t have much free time to enjoy their childhood nowadays.

7. Unfortunately, fewer people came to the festival than last year.

8. It is generally believed that a university education will lead to a well-paid job.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi đã dành ít thời gian ở Paris để thăm thú một số điểm tham quan.

2. Chúng tôi đang làm việc vì một môi trường xanh sạch hơn.

3. Mỗi mùa hè du khách lại đổ xô đến hòn đảo này.

4. Anh em họ của tôi đã tham gia Marathon London.

5. Mặt trời mọc ở hướng tây.

6. Người trẻ không có nhiều thời gian rảnh rỗi để tận hưởng thời thơ ấu của họ ngày nay.

7. Thật không may, ít người đến dự lễ hội hơn năm ngoái.

8. Thông thường người ta tin rằng giáo dục đại học sẽ dẫn đến một công việc được trả lương cao.

8. Correct the mistakes…(Sửa các lỗi sai trong các câu sau bằng cách thêm a, an, the hoặc thay đổi hoặc loại bỏ một mạo từ đã được sử dụng.)

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi thích đi tàu hỏa, mặc dù cuộc hành trình xe hơi nhanh hơn rất nhiều.

2. Sự xuất hiện của chuyến bay 382 từ Moscow đã bị trì hoãn một giờ.

3. Tôi đã luôn luôn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia du lịch và chụp ảnh những nơi kỳ lạ.

4. Khách hàng yêu cầu một bữa ăn đặc biệt trong chuyến bay phải thông báo trước cho hãng hàng không.

5. Chúng tôi đã có rất nhiều thời gian nên chúng tôi đã đi theo con đường đẹp.

6. Đi du lịch nước ngoài thực sự mở rộng chân trời của bạn.

7. Bây giờ, lớp học, tôi muốn tất cả các bạn viết mô tả kỳ nghỉ cuối cùng của bạn.

8. Một khi chúng tôi đến ga, tôi đã nhanh chóng nhìn qua lịch trình để xem khi nào là chuyến tàu tiếp theo.

Các bài giải SBT Tiếng Anh 9 mới