Top 7 # Giải Sbt Toán 7 Tập 1 Bài 1 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Bài 1.2, 1.3, 1.4 Trang 101 Sbt Toán 7 Tập 1

Bài 1.2, 1.3, 1.4 trang 101 SBT Toán 7 tập 1

Bài 1.2: Ba đường thẳng phân biệt xy, mn, zt, cùng đi qua điểm O và tạo thành các góc ∠(ZOx) = 38°, ∠(tOm) = 71° (h.bs 1).

a) Đọc tên các cặp góc đối đỉnh có trong hình.

b) Cho biết số đo của các góc còn lại có trong hình.

Lời giải:

a) Các cặp góc đối đỉnh là: xOz và tOy; xOn và mOy; zOn và tOm; xOm và nOy; xOt và zOy, mOz và tOn; các góc bẹt như tOz, yOx, nOm có góc đối đỉnh là chính nó.

b) Từ các cặp góc đối đỉnh suy ra ngay:

∠zOx = ∠tOy = 38°, ∠tOm = ∠zOn = 71°.

Từ tOz là góc bẹt suy ra

∠xOm = 180° – (71° + 38°) = 71°.

Từ đó, ∠xOm = ∠yOn = 71°.

Các góc bẹt như tOz, yOx, nOm đều có số đo là 180°.

Bài 1.3:

a) Cho góc mOn. Vẽ góc nOt kề bù với góc mOn. Vẽ góc mOz kề bù với góc mOn. Khi đó mOn và tOz có phải là hai góc đối đỉnh không?

b) Cho góc hBk. Vẽ Bm là tia phân giác của góc hBk. Vẽ Bm’ là tia đối của tia Bm. Vẽ gó kBj kề bù với góc hBk. Khi đó các góc m’Bj và hBm có phải là hai góc đối đỉnh không?

c) Cho góc xOy. Vẽ góc yOz kề bù với xOy. Vẽ góc xOt kề bù với góc xOy. Vẽ On là tia phân giác của góc zOy. Vẽ Om là tia phân giác của góc tOx. Khi đó zOn và xOm có phải là hai góc đối đỉnh không?

Lời giải:

a) Vì góc nOt kề bù với góc mOn nên Ot là tia đối của tia Om. Tương tự, góc mOz kề bù với góc mOn nên Oz là hai tia đối của tia On. Từ đó, zOt và mOn là hai góc đối đỉnh.

b) Vì góc kBj kề bù với góc hBk nên Bj là tia đối của tia Bh. Từ đó, m’Bj và hBm là hai góc đối đỉnh.

c) Vì góc yOz kề bù với góc xOy nên Oz là tia đối của tia Ox. Tương tự, góc xOt kề bù với góc xOy nên Ot là tia đối của tia Oy. Từ đó, zOy và tOx là hai góc đối đỉnh, tức là ∠zOy = ∠tOx.

Vì On, Om đều là tia phân giác và ∠zOy = ∠tOx nên ∠zOn = ∠nOy = ∠xOm = ∠mOt.

Lại vì ∠zOn + ∠nOx = 180°,

Nên ∠mOx + ∠nOx = 180°.

Suy ra Om và On là hai tia đối nhau.

Từ đó, ∠zOn và ∠mOx là hai góc đối đỉnh.

Bài 1.4: Căn cứ số đo của các góc đã cho hãy tìm số đo của các góc còn lại có trong hình bs2.

Lời giải:

Dựa vào các góc kề bù ta có:

Dựa vào các góc đối đỉnh ta có:

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trang 137 Sbt Toán 7 Tập 1

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 137 SBT Toán 7 tập 1

Bài 1: Tính giá trị x ở hình dưới:

Lời giải:

Trong ΔABC ta có:

∠A +∠B + ∠C = 180°(tổng ba góc trong tam giác)

∠A = 180° – (∠B + ∠C )

x = 180° – (30° + 110°) = 40°

Trong ΔDEF có:

∠D +∠E +∠F = 180° (tổng ba góc trong tam giác)

Mà ∠E = ∠F (gt)

Bài 2: Cho tam giác ABC có ∠A = 60°,∠C = 50°. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Tính ∠ADB ,∠CDB

Lời giải:

Trong ΔABC ta có:

∠A +∠B +∠C =180o(tổng ba góc trong tam giác)

⇒ ∠B = 180° – (∠A + ∠C )

⇒ x = 180° – (60° + 50°) = 70°

(∠B1) =(∠B2 ) =(1/2 )∠B (vì BD là tia phân giác)

⇒ ∠B = 70° : 2 = 35°

Trong ΔBCD ta có ∠(ADB) là góc ngoài tại đỉnh D

⇒ ∠(ADB) =∠(B1 ) +∠C (tính chất góc ngoài tam giác)

∠(ADB) + ∠(BDC) = 180°(hai góc kề bù)

⇒ ∠(BDC) = 180° – ∠(ADB) = 180° – 85° = 95°

Bài 3: Cho tam giác ABC, điểm M nằm trong ta, giác đó. Tia BM cắt AC ở K.

So sánh ∠(AMK) và ∠(ABK)

So sánh ∠(AMC) và ∠(ABC)

Lời giải:

Trong ΔAMB ta có AMK là góc ngoài tại đỉnh M.

Trong ΔCBM ta có KMC là góc ngoài tại đỉnh M

Bài 4: Hãy chọn giá trị đúng của x trong các kết quả A, B, C, D (xem hình dưới , trong đó IK//EF)

A) 100°

B) 70°

C) 80°

D) 90°

Lời giải:

Ta có: IK

⇒ ∠ F = 180° – ∠(IKF) =180° – 140° = 40°

Trong ΔOEF ta có góc ngoài tại đỉnh E bằng 130°

⇒ ∠O = 130° – ∠F = 130° – 40° = 90°

Vậy chọn đáp án D

Bài 5: Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ BH vuông góc với AC ( H thuộc AC), kẻ CK vuông góc với AB ( K thuộc AC). Hãy so sánh ∠(ABH) và ∠(ACK.)

Lời giải:

Tam giác nhọn ABH bvuông tại H

⇒ ∠(ABH) + ∠A = 90° (tính chất tam giác vuông)

⇒ ∠(ABH) = 90° – ∠A (1)

Tam giác AC vuông tại K

⇒ ∠(ACK) + ∠A = 90° (tính chất tam giác vuông)

⇒ ∠(ACK) = 90° – ∠A (2)

từ (1) và (2) suy ra: ∠(ACK) = ∠(ABH)

Bài 6: Cho tam giác ABC có ∠B = ∠C = 50°. Gọi Am là tia phân giác của góc ngoaì ở đỉnh A. Hãy chứng tỏ rằng Am

Lời giải:

Trong Δ ABC có ∠(CAD ) là góc ngoài đỉnh A

⇒ ∠(CAD ) = ∠B + ∠C = 50 + 50 = 100°

(tính chất góc ngoài tam giác)

∠(A 1 ) = ∠(A 2 ) = 1/2 ∠(CAD) = 50° (vì tia Am là tia phân giác của ∠(CAD)

Suy ra: ∠(A 1) = ∠C = 50°

⇒ Am

Bài 7: a, Một góc nhọn của eke bằng 30°. Tính góc nhọn còn lại.

b, Một góc nhọn của eke bằng 45°.tính góc nhọn còn lại

Lời giải:

Vì eke là một tam giác vuông , nên:

Một góc nhọn của eke bằng 30° thì góc còn lại bằng:

90° – 30° = 60°

Một góc nhọn của eke bằng 45° thì góc còn lại bằng:

90° – 45° = 45°

Câu 1, 2, 3, 4 Trang 7 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 4 Tập 1

1. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Mẫu (5 × a) với a = 9

Giá trị của biểu thức (5× a) với a = 9 là (5 times a = 5 times 9 = 45.)

a) (b times 7) với b = 8……………………………

b) (81:c) với c = 9…………………………..

2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

3. Viết vào ô trống (theo mẫu) :

4. Bạn Tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau :

Em hãy viết số tích hợp vào chỗ chấm :

a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc….. giờ. Sau ….. giờ ….. phút sẽ tới ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc …..giờ …..phút.

b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc …..giờ …..phút và tới Vinh lúc…. giờ …..phút.

c) Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc ….. giờ….. phút ngày ….. tháng …..năm 2013.

Bài giải:

1. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a) (b times 7) với b = 8

Giá trị của biểu thức (b times 7) với b = 8 là (b times 7 = 8 times 7 = 56.)

b) (81:c) với c = 9

Giá trị của biểu thức (81:c) với c = 9 là $(81:c = 81:9 = 9.)

2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

3. Viết vào ô trống (theo mẫu) :

4. Bạn Tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau :

Viết số tích hợp vào chỗ chấm :

a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 19 giờ. Sau 32 giờ 45 phút sẽ tới ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc 3 giờ 45 phút.

b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21 giờ 30 phút và tới Vinh lúc 5 giờ 4 phút.

c) Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc 15 giờ 11 phút ngày 2 tháng 6 năm 2013.

chúng tôi

Bài tiếp theo

Giải Sbt Toán 7 Bài 1: Hai Góc Đối Đỉnh

Giải bài tập môn Toán Hình học lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải sách bài tập Toán 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài 1 (trang 99 Sách bài tập Toán 7 Tập 1):

Lời giải:

Hình a không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

Hình b là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia

Hình c không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

Hình d là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia

Hình e không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

Bài 2 (trang 99 Sách bài tập Toán 7 Tập 1)

a. Vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Đặt tên cho các gọc tạo thành.

b.Viết tên hai cặp góc đối đỉnh

c.Viết tên các góc bằng nhau

Lời giải:

a. Hình vẽ

b. Góc xOy và x’Oy’ là cặp góc đối đỉnh

Góc xOy’ và x’Oy là cặp góc đối đỉnh

c.∠xOy = ∠x’Oy’; ∠xOy’=∠yOx’;

∠xOx’=∠yOy’=180 o

Bài 3 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1):

a. Vẽ góc xAy có số đo bằng 50 o

b. Vẽ góc x’Ay’ đối dỉnh với góc xAy

c. Vẽ tia phân giác At của góc xAy

d. Vẽ tia đối At’ của tia At. Vì sao tia At’ là tia phân giác của góc x’Ay’?

e. Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh?

Lời giải:

a. Vẽ ∠xAy=50 o

b. Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax

Tia Ay’ là tia đối của tia Ay

Góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy

c. Hình vẽ

d. Vì ∠xAt và ∠x’At’là cặp góc đối đỉnh nên ∠xAt=∠x’At’

∠tAy=∠t’Ay’suy ra:∠x’At’=∠t’Ay’

Vậy At’ là tia phân giác của góc ∠x’Ay’

e. Tên 5 cặp góc đối đỉnh là:∠xAy và ∠x’Ay’;∠xAy’ và ∠yAx’;∠xAt và∠x’At’ ;∠t’Ay’ và ∠tAy; ∠tAy’và ∠yAt’xAy và ∠x’Ay’; ∠xAy’và ∠yAx’; ∠xAt và ∠x’At’ ; ∠t’Ay’ và ∠tAy;∠tAy’và ∠yAt’

Bài 4 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1)

a. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm

b, Vẽ góc AOB có số đo góc bằng 60o. Hai điểm A,B nằm trên đường tròn (0;2)

c, Vẽ góc ∠BOC có số đo bằng 60o. Điểm C thuộc đường tròn (0;2)

d, Vẽ các tia OA’. OB’,OC’ lần lượt là tia đối của các tia chúng tôi OC. Các điểm A’, B’, C’ thuộc đường tròn (0.2)

e, Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh

g, viết tên năm cặp góc bằng nhau mà không đối đỉnh

Lời giải:

a, b, c, d. Hình vẽ:

e, Tên 5 cặp góc đối đỉnh: ∠AOB và ∠A’OB’; ∠BOC và ∠B’OC’;

∠AOC và ∠A’OC’; ∠AOB’ và ∠BOA’; ∠AOC’ và ∠COA’

g, Vì ∠AOB + ∠BOC + ∠COA = 180 o(kề bù)

suy ra ∠COA’=180 – 60 – 60 = 60 o

Tên 5 cặp góc bằng nhau nhưng không đối đỉnh:

∠AOB=∠BOC = 60 o;∠COA’=∠BOC=60 o;∠AOB=∠COA’=60 o;

∠A’OB’=∠B’OC’=60 o

∠AOA’=∠BOB’=180 o;

Bài 5 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1):

Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Hãy đo một góc rồi suy ra số đo các góc còn lại. nói rõ cách lí luận.

Lời giải:

Giả sử trong hình bên, hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, góc xOy bằng 110o. Ta có: ∠xOy = ∠x’Oy'(hai góc đối đỉnh)

Suy ra ∠x’Oy’=110 o.

∠xOy + ∠x’Oy’= 180 o (hai góc kề bù)

∠xOy’ = ∠x’Oy (hai góc đối đỉnh)

Bài 6 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1):

Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo góc bằng 33 o

Tính số đo góc NAQ

Tính số đo góc MAQ

Viết tên các cặp góc đối đỉnh

Viết tên các cặp góc bù nhau

Lời giải:

a. Ta có:

∠NAQ và ∠PAM là hai góc đối đỉnh

Suy ra:∠NAQ = CPAM

mà ∠PAM = 33o nên ∠NAQ = 33 o

b. ∠PAM và ∠MAQ là hai góc kề bù nên ∠PAM + ∠MAQ=180 o

c. Các cặp góc đối đỉnh là: ∠PAM và ∠NAQ; ∠PAN và ∠MAQ

d. Các cặp góc kề bù là: ∠PAM và ∠MAQ; ∠PAM và ∠PAN; ∠NAQ và ∠PAN; ∠NAQ và ∠QAM

Bài 7 (trang 100 Sách bài tập Toán 7 Tập 1)

Trong hai câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng hình vẽ.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

Lời giải:

a, Câu a đúng vì theo định nghĩa hai góc đối đỉnh

b. Câu b sai ví hai góc bằng nhau chưa chắc đối đỉnh

Hình vẽ: