Top #10 ❤️ Giải Toán Lớp 6 Khi Nào Thì Am + Mb = Ab Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Toán Lớp 6 Bài 8: Khi Nào Thì Am + Mb = Ab?

Giải Bài Tập Sbt Toán Hình 6 Bài 8: Khi Nào Thì Am + Mb = Ab

Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 35 Câu I.5, I.6, I.7, I.8 Tập 1

Giải Toán Lớp 6 Bài 7: Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số

Giải Bài Tập Trang 27, 28 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Lý Thuyết Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy

Giải Bài Tập Toán Lớp 6: Ước Chung Lớn Nhất

Giải bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập Toán lớp 6: Khi nào thì AM + MB= AB?

A. Lý thuyết Khi nào thì AM + MB = AB?

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

B. Bài tập Toán lớp 6

Bài 1: Cho điểm E nằm giữa hai điểm B và C, biết rằng BE = 10cm, BC= 16cm. Tính độ dài đoạn thẳng CE.

Bài 2: Cho ba điểm A, B, C biết rằng AC = 5cm, BC= 3cm, và B nằm giữa hai điểm A và C.

a) Tính độ dài đoạn AB.

b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho Bd = 5cm. Chứng tỏ AB = CD.

Bài 3:

a) Cho ba điểm A, B, C. Biết AB = 2,6 cm, AC = 5cm, BC = 2,4cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Cho 3 điểm A,B,C biết AB = 2cm, AC= 3cm, BC= 4cm. Hỏi ba điểm A,B,C có thẳng hàng không vì sao.

Bài 4: Cho hai điểm A, B sao cho AB = 8cm. Trên đường thẳng AB lấy M sao cho MB = 3cm. Tính độ dài MA.

Bài 5: Cho điểm I nằm giữa C và D biết rằng IC – ID = 1cm và CD= 5cm. Tính độ dài IC, ID.

Lời giải Bài tập Toán lớp 6

Bài 1:

Vì điểm E nằm giữa 2 điểm B và C nên BE + EC= BC

10 + EC = 16 suy ra: EC = 6cm.

Bài 2:

a) Vì điểm B nằm giữa 2 điểm A và C, ta có: AB + BC = AC

AB + 3 = 5 suy ra: AB= 2cm.

b) C nằm giữa B và D, ta có: AB +BC = BD

Vậy AB= CD (= 2cm).

Bài 3:

a) Ta có AB + BC= 2.6 + 2.4= 5cm

b) Ta có:

AB + BC ≠AC nên B không nằm giữa A và C.

AB + AC ≠BC nên A không nằm giữa B và C.

AC + BC ≠AB nên C không nằm giữa A và B.

Suy ra không có điểm nào nằm giữa điểm nào.

Bài 4:

Ta xét các trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

+ Trường hợp 2: Điểm A nằm giữa M và B

Ta có: MA – MA= AB

Bài 5:

I nằm giũa C và D ta có IC + ID= CD.

Suy ra IC + ID= 5, mà IC – ID =1 do đó IC = (5+1):2= 3cm

ID = (5-1) : 2 = 2(cm)

C. Giải Toán lớp 6 tập 1 trang 121, 122

Bài 46 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK, biết IN = 3cm, NK = 6cm Tính độ dài đoạn IK.

Hướng dẫn:

+ N là một điểm của đoạn thẳng IK nên điểm N nằm giữa hai điểm I và K.

+ Nếu điểm N nằm giữa hai điểm I và K thì IN + NK = IK.

Lời giải:

Theo đề bài N là một điểm của đoạn thẳng IK; N không trùng hai đầu mút vậy N phải nằm giữa hai điểm I và K.

Vì điểm N nằm giữa hai điểm I và K nên IK = IN + NK = 3 + 6 = 9 (cm)

Bài 47 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Gọi M là một điểm của đoạn EF. Biết EM = 4cm, EF = 8cm. So sánh hai đoạn EM và EF.

+ M là một điểm của đoạn thẳng EF nên điểm M nằm giữa hai điểm E và F.

+ Nếu điểm M nằm giữa hai điểm E và F thì EM + MF = EF.

M là một điểm của đường đoạn thẳng EF, M không trùng với hai đầu đoạn thẳng vậy M nằm giữa E và F.

Ta có: EM + MF = EF

Vậy EM = FM (= 4cm)

Bài 48 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Em Hà có một sợi dây 1,25m. Em dùng sợi dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa hai đầu dây và mép tường còn lại bằng

Chiều rộng của lớp học = 4 lần sợi dây +

Chiều rồng lớp học là: 4.1,25 +

Vậy chiều rộng của lớp học là 5,25m.

Bài 49 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng AB, Biết rằng AN = BM. So sánh AM và BN. Xét cả hai trường hợp (h.52)

Hướng dẫn:

Bài toán được chia thành 2 trường hợp.

TH1: điểm M nằm giữa hai điểm A và N; điểm N nằm giữa hai điểm M và B.

TH2: điểm N nằm giữa hai điểm A và M; điểm M nằm giữa hai điểm N và B.

Lời giải:

Xét cả hai trường hợp sau:

a) Xét trường hợp điểm M nằm giữa hai điểm A và N; điểm N nằm giữa hai điểm B và M.

+ Vì M nằm giữa A và M nên AN = AM+MN (1)

+ Vì N nằm giữa B và M nên BM= BN + MN (2)

Mà AN = BM (đề bài) nên từ (1) và (2) suy ra AM + MN = BN + MN

Do đó: AM = BN.

b) Xét trường hợp điểm N nằm giữa A và M; điểm M nằm giữa B và N.

+ Vì N nằm giữa A và M nên AN + NM= AM (3)

+ Vì M nằm giữa B và N nên BM + MN= BN (4)

Mà AN = BM (đề bài) nên từ (3) và (4) AM=BN

Bài 50 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Cho ba điểm V, A, T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu: TV+VA=TA

Hướng dẫn:

Nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Lời giải:

Nếu TV+ VA = TV thì V nằm giữa hai điểm T và A.

Nhận xét: nhận thấy điều kiện V, A, T thẳng hàng nhau là thừa.

Bài 51 trang 122 SGK Toán 6 tập 1

Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V, A, T sao cho TA = 1cm, VA=2cm, VT = 3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Lời giải:

Ta có VA + VT = 2 + 3 ≠TA nên điểm V không nằm giữa hai điểm A và T.

TA + VT = 1 + 3 ≠VA nên điểm T không nằm giữa hai điểm A và C,

TA + VA = 1 + 2 = 3 = VT nên điểm A nằm giữa hai điểm V và T.

Bài 52 trang 122 SGK Toán 6 tập 1

Đố: Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau là đúng hay sai:

Đi từ A đến B thì đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.

Giải: Dễ dàng nhận thấy điều trên là đúng.

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 8: Khi Nào Thì Am + Mb = Ab?

Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 8 Câu 17, 18, 19, 20 Tập 2

Hướng Dẫn Giải Bài 8 9 10 11 12 13 14 Trang 106 107 Sgk Toán 6 Tập 1

Bài Tập 8,9,10, 11,12,13,14 Trang 106, 107 Toán Lớp 6 Tập 1: Ba Điểm Thẳng Hàng

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 3: Đường Thẳng Đi Qua Hai Điểm

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 8: Khi Nào Thì Am + Mb = Ab?

Giải Toán Lớp 6 Bài 8: Khi Nào Thì Am + Mb = Ab?

Giải Bài Tập Sbt Toán Hình 6 Bài 8: Khi Nào Thì Am + Mb = Ab

Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 35 Câu I.5, I.6, I.7, I.8 Tập 1

Giải Toán Lớp 6 Bài 7: Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số

Giải Bài Tập Trang 27, 28 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Lý Thuyết Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy

Sách giải toán 6 Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 8 trang 120: Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Đo độ dài đoạn thẳng AM, MB, AB. So sánh AM + MB với AB ở hình 48a và 48b (độ dài đoạn thẳng AB không đổi).

Lời giải

Hình 48a: Ta có AM + MB = AB

Hình 48b: Ta có AM + MB = AB

Bài 46 (trang 121 SGK Toán 6 Tập 1): Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK.

Lời giải:

Vẽ hình: do IN, NK khác 0 nên N không trùng với I, K. (với những bài toán cho độ dài IN = 0 thì chắc chắn là N trùng với I)

Vì N là một điểm của đoạn thẳng IK nên N nằm giữa hai điểm I và K. Suy ra: IN + NK = IK.

Do đó, IK = 3 + 6 = 9 (cm)

Vậy độ dài đoạn thẳng IK là 9 cm.

Bài 47 (trang 121 SGK Toán 6 Tập 1): Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM = 4cm, EF = 8cm. So sánh hai đoạn thẳng EM và MF.

Lời giải:

Vẽ hình: vì độ dài EM khác 0 và nhỏ hơn 8 cm nên M không trùng với hai đầu mút của đoạn thẳng EF (hay M nằm giữa E, F).

– Vì M nằm giữa E, F nên: EM + MF = EF

Suy ra: MF = EF – EM = 8 – 4 = 4 cm

Vì 4 = 4 nên EM = MF hay hai đoạn thẳng EM và MF có độ dài bằng nhau.

Bài 48 (trang 121 SGK Toán 6 Tập 1): Em Hà có sợi dây dài 1,25m, em dùng dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa đầu dây và mép tường còn lại bằng 1/5 độ dài sợi dây. Hỏi chiều rộng lớp học?

Lời giải:

Ta minh họa chiều rộng lớp học là đoạn thẳng AB, sợi dây là đoạn thẳng màu xanh.

Sợi dây bạn Hà mang đo là 1,25m nên CD = DG = GI = IK = 1,25m.

Độ dài đoạn KL = 1/5 . 1,25 = 0,25 (m)

Ta có AB = CD + DG + GI + IK + KL = 1,25 + 1,25 + 1,25 + 1,25 + 0,25 = 5,25 (m)

Vậy chiều rộng lớp học là 5,25 m.

Bài 49 (trang 121 SGK Toán 6 Tập 1): Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng AB. Biết rằng AN = BM. So sánh AM và BN. Xét cả hai trường hợp (h.52).

Hình 52 Lời giải:

Chúng ta sẽ giải bài toán theo hai trường hợp như trong hình:

Vì M nằm giữa hai điểm A và N nên AN = AM + MN

Vì N nằm giữa hai điểm B và M nên BM = BN + MN

(áp dụng tính chất: a + b = c + b ⇒ a = c)

Vì N nằm giữa hai điểm A và M nên AN + MN = AM ⇒ AN = AM – MN

Vì M nằm giữa hai điểm B và N nên BM + MN = BN ⇒ BM = BN – MN

Theo đề bài: AN = BM nên AM – MN = BN – MN ⇒ AM = BN

(áp dụng tính chất: a – b = c – b ⇒ a = c)

Tóm lại: trong cả hai trường hợp thì hai đoạn thẳng AM và BN có độ dài bằng nhau.

Bài 50 (trang 121 SGK Toán 6 Tập 1): Cho ba điểm V, A, T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:

TV + VA = TA

Nếu TV + VA = TA thì điểm V nằm giữa hai điểm T và A. (áp dụng phần Nhận xét trang 120 SGK Toán 6 tập 1)

Bài 51 (trang 122 SGK Toán 6 Tập 1): Trên một đường thẳng hãy vẽ ba điểm V, A, T sao cho TA = 1cm, VA = 2cm, VT = 3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Lời giải

Ta có: VT = TA + VA (vì 3cm = 1cm + 2cm) nên điểm A nằm giữa V và T.

Ta vẽ như sau :

– Trên đường thẳng lấy điểm A bất kì.

– Lấy điểm T trên đường thẳng sao cho đo AT = 1cm.

– Trên nửa đường thẳng còn lại khác phía với T, lấy điểm V sao cho AV = 2cm.

– Khi đó VT = TA + AV = 3cm.

Bài 52 (trang 122 SGK Toán 6 Tập 1): Đố: Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau đúng hay sai:

Đi từ A đến B thì đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.

Hình 53 Lời giải

Quan sát thấy đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn cong từ A đến B và cũng ngắn hơn đoạn gấp khúc từ A đến B.

Do đó đi từ A đến B đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.

Bài 52 (trang 122 SGK Toán 6 Tập 1): Đố: Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau đúng hay sai:

Đi từ A đến B thì đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.

Hình 53 Lời giải

Quan sát thấy đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn cong từ A đến B và cũng ngắn hơn đoạn gấp khúc từ A đến B.

Do đó đi từ A đến B đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.

Giải Sách Bài Tập Toán 6 Trang 8 Câu 17, 18, 19, 20 Tập 2

Hướng Dẫn Giải Bài 8 9 10 11 12 13 14 Trang 106 107 Sgk Toán 6 Tập 1

Bài Tập 8,9,10, 11,12,13,14 Trang 106, 107 Toán Lớp 6 Tập 1: Ba Điểm Thẳng Hàng

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 3: Đường Thẳng Đi Qua Hai Điểm

Giải Toán Lớp 6 Bài 5: Tia Trong Hình Học Là Gì?

Khi Nào Đăng Ký Logo Doanh Nghiệp Là Phù Hợp?

Làm Thế Nào Đăng Ký Bản Quyền Tác Giả Logo Cho Cá Nhân Nước Ngoài?

Quy Định Về Đăng Ký Logo Nhãn Hiệu Độc Quyền Tại Hàn Quốc

Tất Tần Tật Về Hồ Sơ Đăng Ký Logo Thương Hiệu Độc Quyền

Đăng Ký Nhãn Hiệu Mỹ Phẩm Độc Quyền Có Thực Sự Cần Thiết?

★ Lưu Ý Liên Quan Đến Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Tiếng Anh Là Gì?

Khi bạn đã chuẩn bị và thiết kế thành công một logo thật sự độc đáo, mang thông điệp kinh doanh của riêng công ty mình. Lúc này, bạn muốn ngăn ngừa việc có cá nhân hay tổ chức khác sử dụng logo đó thì việc đầu tiên cần thực hiện là đăng ký logo doanh nghiệp ngay.

Quy trình đăng ký này phải mất một khoảng thời gian. Và điều quan trọng nhất của việc đăng ký này là có được cơ quan nhà nước chấp thuận hay không và khi nào đăng ký thì phù hợp.

Khi nào đăng ký logo doanh nghiệp là phù hợp?

Hiện nay, theo quy định pháp luật bạn có thể đăng ký logo doanh nghiệp dưới dạng quyền tác giả hoặc nhãn hiệu. Một khi được cấp văn bằng bảo hộ thì lúc đó bạn sẽ được độc quyền sử dụng logo của mình.

Bất cứ cá nhân, tổ chức nào muốn sử dụng logo này đều phải được sự cho phép của bạn. Nếu không bạn có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, nhìn chung pháp luật không bắt buộc bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ cho logo. Đồng thời, pháp luật cũng không có quy định nào quy định về thời điểm phải đăng ký. Nghĩa là, thời điểm đăng ký sẽ phụ thuộc và nhu cầu cũng như ý chí của chủ sở hữu muốn thực hiện đăng ký lúc nào.

Nếu xét về các lợi ích mà logo mang lại cũng như nguyên tắc ai đăng ký trước thì sẽ được cấp văn bằng bảo hộ thì chủ sở hữu logo cần phải đăng ký logo sớm nhất có thể. Ngay lúc bản thiết kế logo hoàn thiện là bạn có thể thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ tại cơ quan chức năng có thẩm quyền rồi.

Lưu ý trong khoảng thời gian sử dụng và khai thác logo chưa đăng ký, nếu có một chủ thể nhanh tay thực hiện đăng ký trước thì khả năng bạn bị mất quyền đối với logo là tương đối cao.

Thực hiện đăng ký logo doanh nghiệp ở đâu?

Với hai hình thức đăng ký logo mà chúng tôi vừa đề cập trên, với mỗi hình thức sẽ có thủ tục cũng như nơi đăng ký khác nhau.

Đối với đăng ký bản quyền tác giả cho logo, bạn cần nộp hồ sơ đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng Cục bản quyền tác giả tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Đối với đăng ký nhãn hiệu cho logo thì để được cấp văn bằng bảo hộ bạn cần phải nộp bộ hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng. Hoặc bạn cũng có thể nộp tại Sở Văn Hóa thể thao và Du lịch tại các tỉnh thần.

Ngoài ra, để giảm bớt khó khăn về khoảng cách địa lý xa thì bạn có thể nộp đơn đăng ký bảo hộ cho logo qua đường bưu điện về bất cứ cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn nêu trên.

Đăng ký logo doanh nghiệp chỉ là một bước nhỏ trong quá trình xây dựng thương hiệu cho công ty của bạn. Nhưng chính bước nhỏ đó lại tạo nên một nền móng pháp lý vững chắc để giải quyết những rủi ro sau này.

Vì vậy, nếu có điều kiện thì bạn hãy thực hiện việc đăng ký sớm nhất trong thời gian có thể nhé. Vui lòng liên hệ Phan Law để được chúng tôi tư vấn chi tiết các vấn đề pháp lý cần thiết.

Đăng Ký Logo Là Gì Và Những Lợi Ích Của Việc Thực Hiện Thủ Tục Này

Các Cách Đăng Ký Logo Phổ Biến Nhất Hiện Nay

Kiểm Tra Đăng Ký Nhãn Hiệu Logo Bằng Cách Nào?

★ Điều Kiện Để Được Đăng Ký Thương Hiệu Cá Nhân

Mỹ Phẩm Whoo Sum- Vũ Khí Làm Đẹp Của Phụ Nữ

🌟 Home
🌟 Top