Top 1 # Giải Toán Lớp 6 Nửa Mặt Phẳng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Giải Toán Lớp 6 Bài 1: Nửa Mặt Phẳng

Giải Toán lớp 6 Bài 1: Nửa mặt phẳng

Bài 1 (trang 73 SGK Toán 6 tập 2): Hãy nêu một số hình ảnh của mặt phẳng.

Lời giải:

Mặt nước yên lặng, mặt gương, mặt bàn, mặt bảng, bề mặt bức tường,…

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 6 tập 2): Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau không?

Lời giải:

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng, do đó nó là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 6 tập 2): Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Bất kỳ đường thằng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai…..

b) Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Tia Ox nằm giữa hai tia OA, OB khi tia 0x cắt…..

Lời giải:

a) nửa mặt phẳng đối nhau.

b) đoạn thẳng AB tại điểm nằm giữa A và B.

Bài 4 (trang 73 SGK Toán 6 tập 2): Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thằng a cắt các đoạn thằng AB, AC và không đi qua A, B, C.

a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không?

Lời giải

Vẽ hình:

a) Hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a là:

– Nửa mặt phẳng bờ a chứa A

– Nửa mặt phẳng bờ a chứa B và C

Bài 5 (trang 73 SGK Toán 6 tập 2): Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM.

Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Lời giải

Tia OM nằm giữa hai tia OA và OB (vì tia OM cắt đoạn thẳng AB tại điểm M nằm giữa A và B)

Từ khóa tìm kiếm:

giai bai tap toan lop 6 nửa mặt phẳng

bai1 toan hinh nua mat

giai bai toan hinh lop 6 nua mat phang

xoạn bài nửa mặt phẳng Toán lớp 6

Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 1: Nửa Mặt Phẳng

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 1: Nửa mặt phẳng giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 1 trang 80 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a. Hỏi đoạn thắng AC có cắt đường thẳng a hay không? Vì sao?

Lời giải:

Vì cả hai đoạn thẳng BA và BC đều cắt đường thẳng a nên điểm B và hai điểm A và C nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa đường thẳng a . Khi đó A và C cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ a. Nghĩa là đoạn thẳng AC không cắt đường thẳng a.

Bài 2 trang 80 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho bốn điển A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia.

Hỏi đường thẳng a cắt đoạn thẳng nào, không cắt đoạn thẳng nào trong các đoạn thẳng nối hai trong bốn điểm A, B, C, D?

Lời giải:

Điểm A, B cùng nằm trên một mặt phẳng bờ a , điểm C, D cùng nằm trên một nửa mặt phẳng đường thẳng a không cắt đoạn thẳng AB cũng không cắt đoạn thẳng CD. Trong khi đó đường thẳng a cắt đoạn thẳng AC, AD, BC, BD.

Bài 3 trang 80 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob . Gọi C là điểm nằm giữa A và B. Vẽ điểm D sao cho B nằm giữa A và D. Hỏi trong hai tia OC, OD thì tia nào nằm giữa hai tia OA, OB, tia nào không nằm giữa hai tia OA, OB?

Theo đề bài ta có hình vẽ như hình bên:

Vì C nằm giữa A và B nên tia OC nằm giữa hai tia OA và OB

Vì D không nằm giữa A và B nên tia OD không nằm giữa hai tia OA, và OB

Bài 4 trang 80 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob. Gọi C là điểm nằm giữa A, và B. Gọi M là điểm không trùng O thuộc tia đối của tia OC.

a) Tia OM có cắt đoạn thẳng AB hay không?

b) Tia OB có cắt đoạn thẳng AM hay không?

c) Tia OA có cắt đoạn thẳng BM hay không?

d) Trong ba tia OA, OB, OM có tia nào nằm giữa hai tia còn lại hay không?

Lời giải:

Ta có hình vẽ như hình bên :

a) Tia OM không cắt đoạn thẳng AB.

b) Tia OB không cắt đoạn thẳng AM.

c) Tia OA không cắt đoạn thẳng BM.

d) Trong ba tia OA, OM, OB không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

Bài 5 trang 80 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Ở hình bên, cho ba điểm A, B, C thẳng hàng.

a) Gọi tên hai tia đối nhau.

b) Tia BF nằm giữa hai tia nào?

c) Tia BD nằm giữa hai tia nào?

a) Hai tia đối nhau là BA và BC

b) Tia BE nằm giữa hai tia BA và BC.

c) Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC.

a) Nửa mặt phẳng (I) có bờ là đường thẳng I

b) Điểm M thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d và điểm N thuộc nửa mặt phẳng đối.

c) Điểm M thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng a. Hai điểm M. N nằm khác phía đối với đường thẳng a. Hai điểm N, P nằm khác phía đối với đường thẳng a.

d) Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại điểm O. Điểm A thuộc nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng m. Hai điểm A, B ở cùng phía với đường thẳng m nhưng khác phía đối với đường thẳng n. Điểm C vừa thuộc nửa mặt phẳng bờ n có chứa điểm B vừa thuộc nửa mặt phẳng bờ m không chứa điểm A. Điểm D không thuộc nửa mặt phẳng bờ n có chứa điểm B và hai điểm A, D khác phía đối với đường thẳng m.

Lời giải:

Với mỗi ý của bài này có thể có nhiều trường hợp về hình vẽ. Chỉ yêu cầu HS vẽ đúng 1 trường hợp, chẳng hạn:

Bài 2 trang 81 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Dựa vào hình bs.1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng.

1) Hai điểm P,Q

a) thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng z, nằm khác phía đối với đường thẳng t

2) Hai điểm P, R

b) thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng t và thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng z

3) Hai điểm Q,R

c) nằm khác phía đối với đường thẳng z và cũng nằm khác phía đối với đường thẳng t

d) thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng z và cùng thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng t

Lời giải:

Nối 1 – d; 2 – c; 3 – a

Bài 3 trang 82 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Nhìn hình bs.2 hãy đọc tên một tia nằm giữa hai tia khác.

Lời giải:

Tia SU nằm giữa hai tia ST và SV

Tia SU nằm giữa hai tia ST và SW

Tia SV nằm giữa hai tia ST và SX

Tia SV nằm giữa hai tia ST và SW

Tia SV nằm giữa hai tia ST và SX

Tia SV nằm giữa hai tia SU và SW

Tia SW nằm giữa hai tia SU và SX

Tia SW nằm giữa hai tia ST và SX

Tia SW nằm giữa hai tia SV và SX

Tia SW nằm giữa hai tia SU và SX

Bài 1,2,3 ,4,5 Trang 73 Toán 6 Tập 2: Nửa Mặt Phẳng

Hình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia cắt bởi a được gọi là nửa mặtphẳng bờ a.

Tính chất: Bất kì đường thẳng nào nằm trên M.Phẳng cũng là bờ chung của hai MP đối nhau.

Nửa mặtphẳng (I) và nữa mặt-phẳng(II) là hai nửa của một mặt phẳng đối nhau có bờ chung là a.

– Hai điểm M,N thuộc nửa mặt-phẳng (I) với MN không thuộc a thì đoạn thẳng MN không cắt a.

– Hai điểm M,P thuộc hai nửa mặt-phẳng đối nhau bờ a với M,P không thuộc a thì đoạn MP cắt a.

Đáp án và giải chi tiết bài trong sách giáo khoa trang 73 Toán 6 tập 2:

1. Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng

Mặt nước yên lặng, mặt gương, mặt bàn, mặt bảng…

2. Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặtphẳng đối nhau hay không?

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng do đó nó là hình ảnh chung của hai nửa MP đối nhau.

3. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mphẳng cũng là bờ chung của hai nửa mphẳng…

b) Cho ba điểm không thẳng hàng 0,A,B. Tia Ox nằm giữa hai tia OA,OB khi tia Ox cắt ….

Đáp án: a) đối nhau.

b) đoạn thẳng AB tại điểm nằm giữa A và B.

Bài 4 trang 73 toán lớp 6 tập 2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A,B,C.

a) Gọi tên hai nửa mặtphẳng đối nhau bờ a,

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a hay không?

b) Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a.

Bài 5 trang 73. Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB . Vẽ ba tia OA,OB,OM.

Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Nhận xét: Bài toán này cho ta thấy quan hệ giữa điểm nằm giữa của đoạn thẳng và tia nằm giữa hai tia; Nếu M nằm giữa hai điểm A và B và điểm O không nằm trên đường thẳng AB thì OM nằm giữa hai tia OA,OB và ngược lại.

Giải Lý Lớp 6 Bài 14: Mặt Phẳng Nghiêng

Giải Lý lớp 6 Bài 14: Mặt phẳng nghiêng

Bài C2 (trang 45 SGK Vật Lý 6):

Trong thí nghiệm ở bài tập trên em đã làm giảm độ của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào?

Lời giải:

Ta có thể làm giảm độ nghiêng có thể làm giảm chiều cao ở đầu ấm ván (phía dùng tay kéo vật lên).

Rút ra kết luận:

– Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo vật lên.

– Muốn làm giảm lực kéo vật thì phải giảm độ nghiêng của tấm

Bài C3 (trang 45 SGK Vật Lý 6):

Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.

Lời giải:

– Người công nhân có thể dùng tấm ván để tạo mặt phẳng nghiêng và chuyển dễ dàng các thùng dầu nhớt nặng lên (xuống) xe

– Người Ai Cập đã biết đắp những con đường dốc để di chuyển những khối đá lớn lên cao trong quá trình xây dựng kim tự tháp

Bài C4 (trang 45 SGK Vật Lý 6):

Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải càng dễ hơn?

Lời giải:

Do tính chất của mặt phẳng nghiêng “mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ” nên đi lên càng thoai thoải càng dễ dàng hơn

Bài C5 (trang 45 SGK Vật Lý 6):

Ở hình bên chú Bình đã dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu sử dụng một tấm ván dài hơn thì chú Bình nên dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây?

a. F = 2000N

c. F < 500N

d. F = 500N

Hãy giải thích câu trả lời của em.

Lời giải:

Nếu dùng tấm ván dài hơn tấm ván đã dùng, chú Bình nên dùng lực F < 500N để đưa thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Vì lúc đầu dùng tấm ván ngắn với lực 500N chú Bình đã đưa được vật lên xe. Nay dùng tấm ván dài hơn nên độ dốc ít hơn độ dốc lúc đầu, do đó lực đẩy vật bây giờ phải nhỏ hơn lực đẩy lúc đầu