Top 9 # Unit 16 Lớp 11 Lời Giải Hay Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Caffebenevietnam.com

Lời Giải Hay Bài Tập Ngữ Văn Lớp 11: Gợi Ý Trả Lời Câu Hỏi

1. Câu bị động:

Hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả.

Mô hình chung của kiểu câu bị động. Đối tượng của hành động – động từ, bị động (bị, được, phải) – chủ thể của hành động – hành động.

– Chuyển sang câu chủ động. Chưa một người đàn bà nào yêu hắn cả.

Mô hình chung của câu chủ động: Chủ thể hành động – hành động – đối tượng của hành động.

– Thay câu chủ động vào đoạn văn và nhận xét: Câu không sai nhưng không nối tiếp ý và hướng triển khai ý của câu đi trước. Câu đi trước trong đoạn đang nói về “hắn”, chọn “hắn” làm đề tài. Vì thế, câu tiếp theo nên tiếp tục chọn “hắn” làm đề tài. Muốn thế cần viết câu theo kiểu chủ động thì không tiếp tục đề tài về “hắn” được mà đột ngột chuyển sang nói về một người đàn bà nào”. Về câu bị động, các em xem lại Ngữ văn 7, tập hai.

2. Câu bị động: Đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một bàn tay “đàn bà”. Tác dụng: tạo sự liên kết ý với câu đi trước, nghĩa là tiếp tục đề tài nói về “hắn”. Phân tích như ở bài tập 1. 3. Cần viết một đoạn văn về nhà văn Nam Cao, trong đó có dùng câu bị động. Sau đó giải thích lí do dùng câu bị động và phân tích tác dụng của câu bị động đó. Khi giải thích và phân tích, cần dựa vào sự liên kết về ý với các câu đi trước.

DÙNG KIỂU CÂU CÓ KHỞI NGỮ

1. a) Câu có khởi ngữ: Hành thì nhà thị may lại còn.

– Khởi ngữ: Hành

Nhắc lại khái niệm khởi ngữ. Khởi ngữ là thành phần câu nêu lên để tài của câu, là điểm xuất phát của điều thông báo trong câu. Đặc điểm:

+ Khởi ngữ luôn luôn đứng đầu câu.

+ Khởi ngữ tách biệt với phần còn lại của câu bằng từ thì, hoặc từ là, hoặc quãng ngắt (dấu phẩy).

+ Trước khởi ngữ có thể có hư từ còn, về, đối với,… Về khởi ngữ, xem Ngữ văn 9, tập hai.

b) So sánh câu trên (câu có khởi ngữ: “Hành thì nhà thị may lại còn”) với câu tương đương về nghĩa nhưng không có khởi ngữ: Nhà thị may lại còn hành”, ta thấy:

– Hai câu tương đương về nghĩa cơ bản: biểu hiện cùng một sự việc.

– Câu có khởi ngữ liên kết chặt chẽ hơn về ý với câu đi trước nhờ sự đối lập giữa các từ gạo và hành (hai thứ cần thiết để nấu cháo hành). Vì thế viết như nhà văn Nam Cao là tối ưu.

2. Các câu trong đoạn văn đều nói về “tôi”; quê quán, vẻ đẹp thể hiện qua bím tóc, cổ. Cho nên nếu câu tiếp theo nói về mắt thì cần dùng từ mắt ở đầu câu để biểu hiện đề tài, tạo nên mạch thống

nhất về đề tài. Nếu viết câu đó theo phương án A thì không tạo được mạch ý vì đột ngột chuyển sang: đề tài các anh lái xe. Nếu viết theo như phương án B thì câu văn là câu bị động gây ấn tượng nặng nề. Nếu viết theo phương án D thì đảm bảo được mạch ý, nhưng không dẫn được nguyên văn lời các anh lái xe vì trong trường hợp này, việc dẫn nguyên văn lời các anh lái xe tạo nên ấn tượng kiêu hãnh của cô gái và sắc thái ý nhị của lời kể chuyện. Chỉ có phương án C là thích hợp nhất đối với đoạn văn.

3. a). Câu thứ hai có khởi ngữ: Tự tôi.

– Vị trí: Ở đầu câu, trước chủ ngữ.

– Có quãng ngắt (dấu phẩy) sau khởi ngữ.

– Tác dụng của khởi ngữ: Nêu một đề tài có quan hệ liên tưởng (giữa đồng bào – người nghe, và tôi – người nói) với điều đã nói trong câu trước (đồng bào – tôi).

b) Câu thứ hai có khởi ngữ: Cảm giác, tình tự, đời sống cảm xúc.

– Vị trí: Ở đầu câu, trước chủ ngữ (ấy).

– Có quãng ngắt (dấu phẩy) sau khởi ngữ.

– Tác dụng của khởi ngữ: Nêu một đề tài có quan hệ với điều đã nói trong câu đi trước (thể hiện thông tin đã biết từ câu đi trước): tình yêu ghét, niềm vui buồn, ý đẹp xấu (câu trước) → Cảm giác, tình tự, đời sống cảm xúc (khởi ngữ ở câu sau).

DÙNG KIỂU CÂU CÓ TRẠNG NGỮ CHỈ TÌNH HUỐNG

1. a) Phần in đậm nằm ở vị trí đầu câu.

b) Phần in đậm có cấu tao là cụm động từ.

c) Chuyển: Bà già kia: thấy thị hởi, bật cười. Nhận xét: Sau khi chuyển, câu có hai vị ngữ, hai vị ngữ đó cùng có cấu tạo là các cụm dộng từ, cùng biểu hiện hoạt động của một chủ thể là Bà già kia. Nhưng viết theo kiểu câu có một cụm động từ ở trước chủ ngữ thì câu nối tiếp về ý rõ ràng hơn với câu trước đó.

2. Ở vị trí để trống trong đoạn văn, tác giả đã lựa chọn câu ở phương án C (Nghe tiếng An, Liên dị, ng dậy trả lời), nghĩa là lựa chọn kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống, mà không chọn các kiểu câu khác, vì: Kiểu câu ở phươ.g án A (có trạng ngữ chỉ thời gian khi).

Nếu viết theo phương án này thì sự việc ở câu này và câu trước đó như xa nhau, cách một quảng thời gian.

– Kiểu câu ở phương án B (câu có hai vế, đều có đủ chủ ngữ và vị ngữ). Kiểu câu này lặp lại chủ ngữ (Liên) không cần thiết, gây cho câu văn ấn tượng nặng nề.

– Kiểu câu ở phương án D (câu có 1 chủ ngữ và 2 vị ngữ). Kiểu câu này không tạo được mạch liên kết ý chặt chẽ với câu trước. Chỉ có kiểu câu C vừa đúng về ý, vừa liên kết ý chặt chẽ, vừa mềm mại, uyển chuyển.

3. a) Trạng ngữ: Nhận được phiến trát của Sơn Hưng Tuyên đốc bộ đường (câu đầu).

b) Đây là câu đầu văn bản nên tác dụng của trạng ngữ này không phải là liên kết văn bản, cũng không phải là thể hiện thông tin đã biết, mà là phân biệt tin thứ yếu (thể hiện ở phần phụ đầu câu) với tin quan trọng (thể hiện ở phần vị ngữ chính của câu: quay lại hỏi thầy thơ lại giúp việc).

TỔNG KẾT VỀ VIỆC SỬ DỤNG BA KIỂU CÂU TRONG VĂN BẢN

– Thành phần chủ ngữ trong kiểu câu bị động, thành phần khởi ngữ và thành phần trạng ngữ chỉ tình huống đều chiếm vị trí đầu câu.

– Các thành phần kể trên thường thể hiện nội dung thông tin đã biết từ những câu đi trước trong văn bản, hay thể hiện một nội dung dễ dàng liên tưởng từ những điều đã biết ở những câu đi trước, hoặc một thông tin không quan trọng.

– Vì vậy, việc sử dụng những câu kiểu câu bị động, câu có thành phần khởi ngữ, câu có trạng ngữ chỉ tình huống có tác dụng liên kết ý, tạo mạch lạc trong văn bản.

Unit 16 Lớp 6 Grammar

1. Unit 16 Grammar Practice Exercise 1

Present simple tense (Thì hiện tại đơn)

a) Nam: Where are you from?

Tom: I am from Canada.

Nam: … you …. Vietnamese?

Tom: No, I don’t. I speak English and French.

b) Tom is from Canada. He …. English and French.

c) Lee is from China. He ….. Chinese.

d) Yoko is from Japan. She …… Japanese.

e) Minh is from Viet Nam. He …… Vietnamese.

f) John is from the USA. He …… English.

a. Nam : Where are you from?

Tom : I am from Canada.

Nam : Do you speak Vietnamese?

Tom : No, I don’t. I speak English and French.

b. Tom is from Canada. He speaks English and French.

c. Lee is from China. He speaks Chinese.

d. Yoko is from Japan. She speaks Japanese.

e. Minh is from Vietnam. He speaks Vietnamese.

f. John is from the USA. He speaks English.

2. Unit 16 Grammar Practice Exercise 2

Present simple and present progressive tenses (thì Hiện tại đơn và thì Hiện tại tiếp diễn)

a)

What is her name?

Her name is Susan.

b)

Where does she live?

She lives in London.

c)

Where is she staying now?

She is staying in Hanoi now.

d)

What does she do?

She is a teacher.

e)

What does she teach?

She teaches English.

f)

Does she teach you?

No. She doesn’t teach me.

Mr Hai teaches me.

3. Adjectives: comparatives and superlatives

(So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ)

long longer the longest short shorter the shortest tall taller the tallest small smaller the smallest big bigger the biggest high higher the highest thick thicker the thickest

a) The Mekong River is long. The Amazon River is longer than the Mekong. The Nile is the longest river in the world.

b) The Great Wall of China is long. It is the longest structure in the world.

c) Sears Tower in Chicago is tall, but it isn’t the tallest building in the world. PETRONAS Twin Towers in Kuala Lumpur is taller than Sears Tower. It is the tallest building in the world.

d) Ha Noi is big, but it is not the biggest city in Viet Nam. Ho Chi Minh City is bigger than Ha Noi. It is the biggest city in Viet Nam. But Mexico City is the biggest city in the world.

4. Indefinite quantifiers (từ định lượng)

The bike is the cheapest form of transportation, so there are a lot of bikes. There are lots of motorbike, too. There are a lot of taxis, but they are expensive.

transportation (n): sự đi lại expensive (adj): đắt as a result: kết quả cheap (adj): rẻ private car: xe tư, xe riêng traffic (n): sự đi lại, giao thông

Unit 16 Lớp 6: B. Pollution

Unit 16: Man and the Environment

B. Pollution (Phần 1-7 trang 169-173 SGK Tiếng Anh 6)

Chúng ta đang làm gì với môi trường của chúng ta?

Chúng ta đang tàn phá rừng.

Chúng ta đang hủy diệt động vật hoang dã và thực vật.

Chúng ta đang lãng phí quá nhiều nước.

Chúng ta đang đốt quá nhiều than, dầu và khí đốt.

Chúng ta đang lãng phí quá nhiều điện.

Việc này đang làm ô nhiễm không khí bằng các chất khí.

Chúng ta đang thải ra quá nhiều rác.

Việc này đang làm ô nhiễm đất đai, sông ngòi và đại dương.

Trả lời câu hỏi:

a) Why are wild animals and plants in danger? ( Tại sao động vật hoang dã và thực vật đang bị đe dọa?)

b) What is polluting the air? ( Cái gì đang gây ô nhiễm cho không khí?)

c) Where does the pollution come from? ( Sự ô nhiễm bắt nguồn từ đâu?)

d) What is polluting the land, the rivers and the oceans? ( Cái gì đang làm ô nhiễm đất đai, sông ngòi và đại dương?)

2. Listen and read. (Nghe và đọc.)

We can help the environment by following these rules. ( Chúng ta có thể giúp cải thiện môi trường bằng cách tuân theo các qui tắc sau.)

Now match the rules with these signs. ( Bây giờ ghép các qui tắc trên với các dấu hiệu này.)

b) Don’t pick flowers. – tranh f)

c) Don’t damage trees. – tranh a)

d) Don’t throw trash in the country. – tranh h)

e) Keep off the grass. – tranh e)

h) Collect bottles. – tranh d)

Lan: Chúng ta không nên xả rác.

Ba: Chúng ta sẽ làm gì?

Nga: Hãy bỏ rác vào sọt.

Nam: Không có cái sọt rác nào cả.

Lan: Vậy thì chúng ta nên bỏ rác vào một cái túi rồi mang về nhà.

5. Practice using should and shouldn’t with a partner. Write rules for the pictures. (Luyện tập sử dụng should và shouldn’t với bạn học. Viết các qui tắc cho các bức tranh.) Example

a) We should not leave trash. (Chúng ta không nên xả rác.)

b) We should save water. (Chúng ta nên tiết kiệm nước.)

c) We should not damage trees.

d) We should collect cans and bottles.

e) We should not pick flowers.

6. Listen and read. Then answer the questions. (Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.) Hướng dẫn dịch:

Ở Việt Nam, chúng ta tái sử dụng nhiều thứ.

Chúng ta thu gom thức ăn thừa và cho lợn ăn.

Chúng ta thu lượm chai và lon và tái chế chúng.

Chúng ta thu gom giấy vụn, kim loại phế liệu và nhựa cũ và tái chế chúng.

Các nhà máy ở Việt Nam sử dụng tất cả những thứ này.

Trả lời câu hỏi:

a) In Viet Nam, what do we collect and recycle? ( Ở Việt Nam, chúng ta đang thu gom và tái chế cái gì?)

b) What do we do with waste food? ( Chúng ta làm gì với thức ăn thừa?)

c) What do factories do with waste and scrap? ( Các nhà máy làm gì với phế thải và phế liệu?)

d) Do you collect things? ( Bạn có thu gom các đồ vật không?)

e) What do you collect? ( Bạn thu gom làm gì?)

Bộ Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Unit 16 The Wonders Of The World Có Đáp Án

Bộ bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 16 THE WONDERS OF THE WORLD có đáp án

Bài tập trắc nghiệm, tự luận Tiếng Anh lớp 11 có đáp án

Bộ bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 16 THE WONDERS OF THE WORLD

Nhiều bài tập trắc nghiệm, tự luận Tiếng Anh lớp 11 có đáp án hay có nội dung luyện tập bổ trợ kiến thức cho Unit 16 đã được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp thành để gửi đến các bạn.

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonders of the World

Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 16 THE WONDERS OF THE WORLD có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 16 THE WONDERS OF THE WORLD có đáp án (1)

Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 16 THE WONDERS OF THE WORLD có đáp án (2)

Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 16 I. PRONUNCIATION

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.

1. a. world b. wonder c. theory d. proceed

2. a. pyramid b. spiral c. private d. recycle

3. a. weather b. treasure c. great d. jealous

4. a. raised b. ranked c. surpassed d. laughed

5. a. suggest b. century c. upon d. bury

a. on b. with c. of d. in

a. in b. of c. at d. as

a. for b. from c. of d. in

9. The Great Pyramid of Giza is one of the, famous man-made wonders of the world.

a. artificial b. natural c. modern d. enternal

a. proposed b. promoted c. improved d. surpassed

a. belongings b. tomb c. treasure d. chamber

a. dedicated b. distributed c. delivered d. contributed

a. construction b. attraction c. impression d. contribution

a. excite b. exciting c. excitement d. excited

a. in spite of b. because c. instead of d. thanks to

III. READING A. Fill in each blank space with one appropriate from the box..

visible network conservative Astronauts monument

structure discernible designated measured dispelled

B. Read the passage carefully, then choose the correct answer.

The ruined temples of Angkor are perhaps one of the mast impressive Seven Wonders of the World. Located in modern day Cambodia near Lake TonIe Sap, the largest freshwater lake in Asia, Angkor was the seat of power for the Khmer Empire from the ninth to the fifteenth century. The ruins of Angkor are d9cumented as same. of the mast impressive ones in the world, rivaling the pyramids of Giza in Egypt. Why this mighty civilization died out is a question that archeologists are now only beginning to ponder. The answer, it turns out, may be linked with the availability of fresh water.

One possible explanation far the downfall of the Khmer Empire has to do with the inhabitants irrigation system. The temple and palaces of Angkor were constructed around a series of artificial reservoirs and canals which were annually flooded to capacity by the Mekong River. Once filled, they were used to irrigate the surrounding rice patties and farmland during the course of the year. Farmers were completely dependent upon the water for their crucial rice crop. Without consistent irrigation, the farmers would have been unable to maintain functional crop production.

Scientists speculate that toward the end of the Khmer Empire the hydraulic systems of the reservoirs and canals broke down. The construction of hundreds of sandstone temples and palaces required an enormous amount of physical labor. In addition, as the capital of the Khmer Empire, Angkor contained upwards of one hundred thousand people who resided in and around Angkor. In order to feed so many people, the local farmers were driven to grow food quicker and more efficiently. After centuries of continual use, the irrigation system was pushed beyond its capacity. Soil erosion, nutrient depletion, and the loss of water led to decrease in the food supply. With less food available, the people of Angkor slowly began to migrate to other parts of Cambodia thus leaving the marvelous city of Angkor to be swallowed by the jungle. Therefore, it is speculated that the Khmer Empire may have fallen victim to its own decrepit infrastructure.

41. What is the passage mainly about?

a. Modern day agricultural procedures in Cambodia.

b. A possible explanation for the, decline of a civilization.

c. The essential role water plays in farming.

d. Religious temples of the ancient Khmer Empire.

Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 16 THE WONDERS OF THE WORLD có đáp án I. PRONUNCIATION Choose the word that has the main stress is placed differently from that of the others.

1. a. wonder b. pyramid c. treasure d. belongings

2. a. surpass b. spiral c. propose d. mysterious

3. a. theory b. chamber c. consist d. structure

4. a. architect b. attraction c. museum d. construct

5. a. satellite b. artificial c. heritage d. ancient

a. with b. to c. of d. by

a. to b. on c. of d. in

a. give up b. stand up to c. put up with d. look up to

a. belongings b. treasure c. wealth d. profits

a. included b. consisted c. contained d. combined

36. a. consumed b. required c. requested d. demanded

37. a. common b. normal c. popular d. usual

B. Read the passage carefully, then choose the correct answer.

Taj Mahal, a mausoleum in Agra, India, regarded as one of the most beautiful buildings in the world. The Mughal emperor Shah Jahan had it built in memory of his wife, Arjumand Banu Bagam, known as Mumtaz Mahal (Persian for “Elect of the Palace”), who died in 1631.

Building commenced about 1632. The mausoleum was complete by about 1643 and the surrounding complex of buildings and gardens was complete by about 1653. Situated on the southern bank of the Yamuna River, the white marble mausoleum is composed of four identical facades, each containing a large central arch 33 m (108 ft) high. A large bulb-shaped dome, over 73 m (240 ft) tall, rises over the center, with four smaller domes surrounding it. The building is raised on a square podium with a minaret at each corner. It is flanked by two red sandstone buildings-a mosque and its replica, the Jawab (Answer), a building of which the main function is visual balance. Visitors approach the Taj Mahal through an imposing red sandstone gate, decorated with inscriptions from the Muslim holy book, the Qur’an (Koran). The gate and accompanying walls also contain a vast, geometrically laid out garden, 305 m (1,002 ft) on each side. The enclosed garden, itself a Muslim symbol of paradise, is centered on a large, raised pool. Canals divide it into four equal parts, each containing flower beds, fountains, and cypress trees (symbols of death).

Inside theTaj Mahal, the tomb of Mumtaz Mahal stands at the center of an octagonal hall, while the slightly larger tomb of Shah Jahan, who died in 1666, is off to one side. Both are elaborately carved and inlaid with semiprecious stones, illuminated by sunlight filtering through an elaborately carved marble screen that is also studded with jewels.

51. What is the Taj Mahal?

a. A temple b. A monument c. A tomb d. A shrine

52. Which of the following is not true?

a. The Taj Mahal was built by the Mughah emperor Shah Jahan.

b. It took approximately 20 years to complete the mausoleum.

c. The front of the building is similar in all sides.

d. The mausoleum has four domes around it.

a. tower b. mosque c. altar d. statue

a. is a mosque where people worship

b. has a main function of decorating.

c. was decorated with inscriptions from the Koran

d. was built by red stones

55. According to the passage, which of the following statements is false?

a. The garden of the Taj Mahal is a Muslim symbol of paradise.

b. In beauty of design and rich decorative detail, Taj Mahal is one of the best buildings in the world.

c. The Mughah emperor Shah Jahan died 35 years after his wife.

d. The tombs of Shah Jahan’s and his wife are located at the center of the mausoleum.

a. with whom the public is most familiar

b. whom with the public is most familiar

c. that the public is familiar the most

d. the public is most familiar with

a. The Great Wall of China b. The Great Wall of China is

c. That The Great Wall of China is d. The Great Wall of China which is

a. a quick finish b. you finish quickly

c. finishing quickly d. to finish quickly

a. how it seems remarkable b. how remarkable it seems

c. it seems remarkable how d. how seems it remarkable

a. That is estimated. b. An estimate that

c. It is estimated that d. That the estimated