Xem Nhiều 1/2023 #️ Unit 1 Lớp 8: Language Focus # Top 3 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Unit 1 Lớp 8: Language Focus # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Unit 1 Lớp 8: Language Focus mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Unit 1: My Friends

Language Focus (Trang 16-17 SGK Tiếng Anh 8)

1. Complete the paragraphs. Use the correct form of the verbs in brackets.

(Hãy hoàn thành các đoạn văn sau, dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc.)

a) Hoa (0) lived (live) in Hue last year, but now she (1) lives (live) in Ha Noi. Yesterday, Hoa’s friend Nien (2) sent (send) Hoa a letter. Nien (3) was (be) Hoa’s neighbor when Hoa lived in Hue. She (4) is (be) in younger than Hoa.

b) Lan (0) is (be) Hoa’s best friend. The two girls (1) are (be) in the same class at Quang Trung school. Last year, Hoa (2) came (come) to the school for the first time. Lan (3) showed (show) her around and (4) introduced (introduce) her to many new friends.

2. Complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in the box. You will have to use some verbs more than one. (Em hãy hoàn thành hội thoại, dùng hình thức đúng của động từ cho trong khung. Em sẽ phải dùng lại một vài động từ.) be move set rise go Ba is helping his young cousin Tuan with some homework. (Ba đang giúp cậu em họ Tuấn làm bài tập về nhà.)

Ba: What do you know about the sun, Tuan?

Tuan: The sun (0) rises in the east and (1) sets in the west.

Ba: Can you tell me anything about the other planets?

Tuan: I know something about the earth. It (2) goes/moves around the sun.

Ba: Yes, and the moon (3) goes/moves round the Earth.

Tuan: Where is Mars, Ba?

Tuan: No, it’s silly. That (5) is Mercury. Mars (6) is near the Earth.

3. Look and describe. (Quan sát và miêu tả.)

Look at the picture. Ask and answer the questions. (Hãy nhìn vào tranh. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

a) How many people are there in the picture?

b) What does each person look like?

c) What is each person wearing?

4. Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough. (Hoàn thành hội thoại. Sử dụng (not) adjective + enough.) a)

Hoa: Can you put the groceries in your bag?

Lan: No. It is not big enough to carry everything. (big)

b)

Hoa: Is Ba going to drive his father’s car?

Lan: Don’t be silly! Ba is not old enough to drive a car. (old)

c)

Hoa: Do you need any help?

Lan: No, thanks. I’m strong enough to lift this box. (strong)

d)

Hoa: Why don’t you join our English Speaking Club?

Lan: I don’t think my English is good enough to be a member. (good)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 1 Lớp 8 Language Focus

Cách dùng​

Dùng để chỉ một thói quen ở hiện tại

Ex: She usually gets up at 6 a.m.

Dùng để chỉ một sự thật hiển nhiên, một chân lý.

Ex: The sun rises in the East and sets in the West. (Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây)

The Earth moves around the sun. (Trái đất quay quanh mặt trời)

Dấu hiệu nhận biết: ​Trong câu thường có các từ

always, usually, often, sometimes, seldom (hiếm khi), never,…

twice a week, once a week….

Công thức: S + be + not + adj + enough + to V ….: không đủ … để …

Ex: He is not strong enough to lift the box. (Anh ấy không đủ mạnh để nhấc cái hộp.)

She is not old enough to go to school. (Cô ấy không đủ tuổi để đi học)

Complete the paragraphs. Use the correct form of the verbs in brackets. (Hãy hoàn thành các đoạn văn sau, dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc.)

Guide to answer

a) Hoa lived in Hue last year, but now she (1) lives in Ha Noi. Yesterday, Hoa’s friend Nien (2) sent Hoa a letter. Nien (3) was Hoa’s neighbor when Hoa lived in Hue. She (4) is in younger than Hoa.

b) Lan is Hoa’s best friend. The two girls (1) are in the same class at Quang Trung school. Last year, Hoa (2) came to the school for the first time. Lan (3) showed her around and (4) introduced her to many new friends.

Complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in the box. You will have to use some verbs more than one. (Em hãy hoàn thành hội thoại, dùng hình thức đúng của động từ cho trong khung. Em sẽ phải dùng lại một vài động từ.)

Ba is helping his young cousin Tuan with some homework.

(Ba đang giúp cậu em họ Tuấn làm bài tập về nhà.)

Ba: What do you know about the sun, Tuan?

Ba: Can you tell me anything about the other planets?

Tuan: Where is Mars, Ba?

Guide to answer

Ba: What do you know about the sun, Tuan?

Tuan: The sun (0) rises in the east and (1) sets in the west.

Ba: Can you tell me anything about the other planets?

Tuan: I know something about the earth. It (2) goes/moves around the sun.

Ba: Yes, and the moon (3) goes/moves round the Earth.

Tuan: Where is Mars, Ba?

Ba: It (4) is near the sun.

Tuan: No, it’s silly. That (5) is Mercury. Mars (6) is near the Earth.

Look and describe. (Quan sát và miêu tả.)

Look at the picture. Ask and answer the questions. (Hãy nhìn vào tranh. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

a) How many people are there in the picture? (Có bao nhiêu người trong bức hình?)

b) What does each person look like? (Mỗi người trông thế nào?)

c) What is each person wearing? (Mỗi người đang mặc gì?)

Guide to answer

a. There are four people in the picture.

b. The man standing next to the taxi is tall and heavy-set. The woman is tall and thin. She has short hair. The boy sitting on the ground looks tired and worried. And the man standing across the street is short and fat.

c. The man standing next to the taxi is wearing a yellow shirt and black trousers. The woman is wearing a green skirt and red blouse. She is carrying a bag on her shoulder. The man sitting on the ground is wearing blue shorts and a while shirt. And the man across the street is wearing blue trousers and a pink shirt and tie. He’s carrying a briefcase.

Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough. (Hoàn thành hội thoại. Sử dụng (not) adjective + enough.)

a)

Hoa: Can you put the groceries in your bag?

Lan: No. It is not big enough to carry everything. (big)

b)

Hoa: Is Ba going to drive his father’s car?

c)

Hoa: Do you need any help?

d)

Hoa: Why don’t you join our English Speaking Club?

Guide to answer

b. not old enough

c. not strong enough

d. not good enough

Unit 4 Lớp 8: Language Focus

Unit 4: Our Past

Language Focus (Trang 44-45 SGK Tiếng Anh 8)

1. Write the past simple form of each verb. (Em hãy viết dạng quá khứ đơn của mỗi động từ.)

2. Complete the dialogue below. Use the past simple. (Em hãy hoàn thành hội thoại sau, dùng thì quá khứ đơn.) a)

Lan: Did you eat bread for breakfast?

b)

Ba: How did you get to school?

Nam: I got to school by bicycle./ I rode a bike to school./ I walked to school.

c)

Minh: Where were you last night?

Hoa: I was at home.

d)

Chi: Which subject did you have yesterday?

Ba: I had Maths, Physics, English and Literature.

3. Complete the sentences. Use the prepositions in the table. (Hoàn thành các câu sau, dùng giới từ cho trong bảng.)

a. I’ll see you on Wednesday.

b. I’m going to Laos in January.

c. We must be there between 8.30 and 9.15.

d. The bank closes at 3 pm. If you arrive after 3 pm, the bank will be closed.

e. I’ll be home before seven because I want to see the seven o’clock news.

4. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use used to and the verbs in the box. (Hãy nhìn tranh rồi hoàn thành hội thoại sau, sử dụng used to và động từ cho trong khung.) live stay have be

Nga: Where is this? It isn’t in Ha Noi.

Hoa: No, it’s in Hue. I (0) used to stay there.

Nga: Is that you, Hoa?

Hoa: Yes. I (1) used to have long hair.

Nga: Who is in this photo?

Hoa: That is Loan. She (2) used to be my next-door neighbor.

Nga: Are they your parents?

Hoa: No. They’re my aunt and uncle. They (3) used to live in Hue, too.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 8 Lớp 10: Language Focus

Unit 8: The story of my village

E. Language Focus (Trang 88-89-90 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe: * Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.) Luyện tập các câu sau:

1. Don’t shout so loudly.

2. Ours is the nicest house in the town.

3. At last we found the mouse under the couch.

4. Look at the red rose on the snow.

5. Come over to the window.

6. I’ll put my coat on and go out.

Hướng dẫn dịch:

1. Đừng hét lớn tiếng như thế.

2. Nhà của chúng ta là ngôi nhà đẹp nhất trong thị trấn.

3. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy con chuột dưới chiếc ghế dài.

4. Hãy nhìn bông hồng đỏ trên tuyết kìa.

5. Hãy đến cửa sổ.

6. Tôi sẽ mặc áo khoác và đi ra ngoài.

Grammar Reported speech: Statements

Exercise 1. Report these statements, using the verbs suggested. ( Hãy tường thuật những câu này, sử dụng động từ cho sẵn.)

1. An old farmer said (that) their living had changed a lot thanks to the knowledge their children had brought home.

2. She said (that) she was going to Ho Chi Minh city soon.

3. I thought (that) the film would be interesting.

4. She said (that) she couldn’t help him/ her/ me because she had too much to do.

5. Rick told me (that) Ann had written Jim a letter.

7. She said (that) she thought it was a crazy idea and that it wouldn’t work.

8. He announced (that) breakfast was served between 7:00 and 9:00.

Exercise 2. Complete the sentences, using the correct form of say, tell or talk. ( Hoàn thành các câu, sử dụng dạng đúng của say, tell hoặc talk.)

Exercise 3. Look at what Ha Anh hopes will happen in the future. Make sentences, using If …., … will … . ( Hãy xem những gì Hà Anh hi vọng sẽ xảy ra trong tương lai. Dựng các câu, sử dụng If …., … will … .)

Example: If I don’t go out much, I’ll do more homework. If I do more homework, I’ll ……… . Gợi ý:

If I don’t go out so much, I will do more homework.

If I do more homework, I’ll pass my exam.

If I pass my exam, I’ll go to medical centre.

If I go to medical college, I’ll study medicine.

If I study medicine, I’ll become a doctor.

If I become a doctor, I’ll be able to cure diseases and help sick people.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-8-the-story-of-my-village.jsp

Bạn đang xem bài viết Unit 1 Lớp 8: Language Focus trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!