Xem Nhiều 1/2023 #️ Unit 14 Lớp 8: Language Focus # Top 7 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 1/2023 # Unit 14 Lớp 8: Language Focus # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Unit 14 Lớp 8: Language Focus mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Unit 14: Wonders Of The World

Language Focus (Trang 136-137 SGK Tiếng Anh 8)

1. Complete the sentences. Use the passive form of the verbs in the box. (Hoàn thành những câu sau, dùng thể bị động của động từ trong khung.)

construct reach present complete design

a) Sydney Opera House was completed in 1973.

b) The first and longest section of the Great Wall of China was constructed between 221 and 204 BC.

c) The Eiffel Tower was designed by the French civil engineer Alexander Gustave Eiffel for the Paris World’s Fair of 1889.

d) The Statue of Liberty was presented to the United States by France in 1876.

e) The summit of Mount Everest was reached by two members of a British expedition and a Nepalese guide on May 29, 1953.

2. Yesterday, Nga and Nhi talked about My Son, one of the World Cultural Heritages of Viet Nam. Report the questions Nhi asked Nga. (Hôm qua Nga và Nhi nói chuyện về Mỹ Sơn, một trong những Di sản Văn hóa Thế giới của Việt Nam. Hãy thuật lại những câu hỏi mà Nhi hỏi Nga.)

Example:

a) Do you know My Son, Nga?

Nhi asked Nga if she knew My Son.

Or Nhi asked Nga whether she knew My Son.

b) Is it far from Ha Noi?

c) Is My Son in Quang Nam province?

d) Do many people live at My Son?

e) Do many tourists visit Mv Son every vear?

f) Do you want to visit My Son one day?

3. Nga answered Nhi’s questions. She then gave Nhi some additional information. Use the words to write about the information that Nga gave to Nhi. (Nga đã trả lời câu hỏi của Nhi sau đó cô ấy cung cấp thêm một số thông tin. Dùng từ cho sẵn viết về những thông tin mà Nga nói với Nhi.)

a) tell / how / go there

b) show / where / get tickets

c) point out / where / buy souvenirs

e) tell / what / do there during the visit

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-14-wonders-of-the-world.jsp

Unit 8 Lớp 8: Language Focus

Unit 8: Country Life and City Life

Language Focus (Trang 77-79 SGK Tiếng Anh 8)

1. Read the dialogues. (Đọc các đoạn hội thoại sau.)

Now make similar dialogues. Use the shipping information. ( Hãy làm các hội thoại tương tự, sử dụng bảng thông tin về giờ tàu chạy.)

Gợi ý: Good Fortune

You: Excuse me! Is the boat to Quy Nhon leaving at 11.30?

Clerk: Is that Good Fortune?

You: That’s right.

Clerk: I’m sorry but it’s been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: Now, it’s leaving at 13.55.

You: Thank you.

City of Hue

Mrs. Hoa: Excuse me! Is the boat to Nha Trang leaving at 11.40?

Clerk: Are you talking about City of Hue?

Mrs. Hoa: Yes.

Clerk: It’s leaving on time, madam.

Mrs. Hoa: Thank you.

Golden Trail

You: Is the boat to Ho Chi Minh City leaving at 11.55?

Clerk: Is that Golden Trail?

You: That’s right.

Clerk: I’m sorry, the boy, but it’s been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: Now, it’s leaving at 16.20.

Speed of Lights

Mr. Vu: Is the boat from Ho Chi Minh City arriving at 10.40?

Clerk: Are you talking about Speed of Lights?

Mr. Vu: Yes.

Clerk: I’m sorry, sir, it’s been delayed.

Mr. Vu: Oh, no!

Clerk: It’s arriving at 12.30.

Diamond Eyes

You: Excuse me! Is the boat from Ca Mau arriving at 11.00?

Clerk: Are you talking about Diamond Eyes?

You: Yes.

Clerk: It’s arriving on time.

You: Thank you.

Stars Above

You: Excuse me! Is the boat from Phu Quoc arriving at 12.00?

Clerk: Is that Stars Above?

You: That’s right.

Clerk: I’m very sorry it’s been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: It’s arriving at 18.15.

2. Complete the diologues. Use the verbs in the present progressive tense. (Hoàn thành các đoạn hội thoại. Dùng động từ ở thì hiện tại tiếp diễn.)

a) Nam: What are you doing tonight?

Bao: I‘m playing (0) table tennis.

b) Uncle Thach: Would you and Lan like to go to the movies?

Hoa: Sorry, we can’t. We (1) are doing home work.

c) Mrs. Vui: Are you watching the seven o’clock news?

Mr. Nhat: No, I (2) am watching a program on rainforests.

d) Hoa: I’m going to the beach on Saturday.

Lan: Lucky you! I (3) am going to my violin lesson.

e) Mrs. Thoa: Are you free on Sunday afternoon?

Na: No, Mom and I (4) are cleaning the house.

f) Nga: Can you fix my computer on Friday afternoon?

Mr. Lara: I’m afraid not. I (5) am having a meeting that afternoon.

3. Complete the sentences. Use the verbs and adjectives in the boxes. (Hoàn thành câu. Sử dụng động từ và tính từ cho trong hộp.)

a) The boys are getting tall.

b) The old men are getting weak.

c) We should go home. It‘s getting dark.

d) The weather is becoming cold.

e) The students are becoming better.

f) The school yard is becoming cleaner.

4. Make comparisons between the city and the country about these things. The adjectives in the box will help you. (Hãy so sánh về thành thị và nông thôn về những điều sau. Các tính từ trong khung sẽ giúp em.)

– The food in the city is more expensive than the food in the countryside.

= The food in the countryside is cheaper than the food in the city.

– The traffic in the city is busier than the traffic in the countryside.

– The transport in the city is easier than the transport in the countryside.

– The air in the countryside is fresher than the air in the city.

= The air in the city is more polluted than the air in the countryside.

– The entertainments in the city are better than the entertainments in the countryside.

= The entertainments in the countryside is poorer than the entertainments in the city.

– The medical facilities in the city are more accessible than those (= the medical facilities) in the countryside.

– The schools in the city are better than the schools in the countryside.

– The electricity in the city is better than the electricity in the countryside.

The apartment is smaller than the villa.

The villa is the oldest home.

expensive old small beautiful big hot expensive

– The house is more expensive than the apartment.

– The house is not as expensive as the villa.

– The villa is the most expensive of all.

old

– The apartment is older than the house.

– The house is not as old as die villa.

– The villa is the oldest of all.

small

– The apartment is smaller than the villa.

– The villa is smaller than the house.

– The apartment is the smallest of all.

beautiful

– The villa is more beautiful than the apartment.

– The villa is not as beautiful as the house.

– The house is the most beautiful of all.

big

– The villa is bigger than the apartment.

– The villa is not as big as the house.

– The house is the biggest of all.

hot

– The apartment is hotter than the villa.

– The villa is hotter than the house.

– The apartment is the hottest of all.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-8-country-life-and-city-life.jsp

Unit 6 Lớp 8: Language Focus

Unit 6: The Young Pioneers Club

Language Focus (Trang 60-62 SGK Tiếng Anh 8)

1. Work with a partner. Ask and answer questions about Y & Y Spring activity program. (Cùng với bạn em, hãy hỏi và trả lời câu hỏi về chương trình hoạt động mùa xuân của Đoàn Đội.)

Gợi ý:

Các phần hỏi và trả lời a), b), c) trong SGK đã làm cho hoạt động “Collect and empty garbage” trong bảng.

Plant and water trees along streets

– When do they plant and water trees along streets?

On February 2.

– Where do they plant and water trees along the streets?

On the City center streets.

– What time do they start and finish work?

They start at 7 am and finish at 10 am.

Help the elderly and street children

– When do they help the elderly and street children?

On March 26.

– When do they help the elderly and streer children?

At the City rest home and orphanage.

– What time do they start and finish work?

They start at 7 am and finish at 4 pm.

Have big gathering to support cultural-sport programs

– When do they have big gathering to support cultural-sport programs?

On April 15.

– Where do they have big gathering to support cultural-sport program?

In the Central stadium.

– What time do they start and finish work?

They start at 5 pm and finish at 9 pm.

2. Work with a partner. (Hãy làm việc với bạn em.)

a) Look at the table. Talk about our friends’ hobbies.

(Em hãy nhìn bảng và nói về sở thích của bạn em.)

A: Ba loves playing soccer, but he doesn’t like washing up.

B: Lan doesn’t like playing soccer and she doesn’t like washing up, either.

A: Ba hates cooking meals, but he likes performing music.

B: Lan likes cooking meals and she likes performing music.

A: Ba doesn’t like gardening and Lan doesn’t, either.

B: Ba likes gardening broken glasses and Lan does, too.

A: Ba likes watching TV and he loves camping, too.

B: Lan loves watching TV and she likes camping, too.

A: Ba hates playing badminton, but he likes doing homewwork.

B: Lan doeesn’t like playing badminton and she hates doing homework.

b) Copy the table into your exercise book. Then complete it with information about you. Next ask and answer questions with your partner.

(Hãy chép bảng trên vào vở bài tập của em rồi hoàn thành nó bằng những thông tin về bản thân em, sau đó hỏi và trả lời câu hỏi với bạn em.)

1. A: Do you like playing soccer?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love playing soccer.

2. A: Do you like washing up?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

3. A: Do you like cooking meals?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love cooking.

4. A: Do you like performing music?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

5. A: Do you like doing gardening?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love gardening.

6. A: Do you like gatherning broken glasses.

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love gathering broken glasses.

3. Work with a partner.

a) Use the expressions in the box to ask for a favor. Then practice the dialogues with a partner.

(Dùng các diễn đạt cho trong khung để hỏi xin sự giúp đỡ, sau đó luyện nói với bạn em.)

A. Woman: Can/ Could you help me, please?

Man: Yes, certainly.

Woman: Can you buy a ticket?

B. Old woman: Could you do me a favor?

Boy: What can I do for you?

Old woman: Can you take me across the road?

C. Boy: I need a favor.

Girl: How can I help?

Boy: Could you help me with this math problem?

D. Grandpa: Can you help me, please?

Niece: Yes. Of course.

Grandpa: Can you water the flower in the garden?

b) Use useful expressions in the boxes on page 55 to complete the dialogues. Then practice the dialogues with a partner.

(Hãy dùng các diễn đạt cho trong khung ở trang 55 để hoàn thành các hội thoại sau rồi luyện nói với bạn em.)

B: Yes. Thank you. Could you fill in this form for me?

B: No. Thank you. I’m fine.

3. A: Oh. This bag is heavy.

A: Yes. That’s very kind of you.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-6-the-young-pioneers-club.jsp

Unit 8 Lớp 10: Language Focus

Unit 8: The story of my village

E. Language Focus (Trang 88-89-90 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe: * Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.) Luyện tập các câu sau:

1. Don’t shout so loudly.

2. Ours is the nicest house in the town.

3. At last we found the mouse under the couch.

4. Look at the red rose on the snow.

5. Come over to the window.

6. I’ll put my coat on and go out.

Hướng dẫn dịch:

1. Đừng hét lớn tiếng như thế.

2. Nhà của chúng ta là ngôi nhà đẹp nhất trong thị trấn.

3. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy con chuột dưới chiếc ghế dài.

4. Hãy nhìn bông hồng đỏ trên tuyết kìa.

5. Hãy đến cửa sổ.

6. Tôi sẽ mặc áo khoác và đi ra ngoài.

Grammar Reported speech: Statements

Exercise 1. Report these statements, using the verbs suggested. ( Hãy tường thuật những câu này, sử dụng động từ cho sẵn.)

1. An old farmer said (that) their living had changed a lot thanks to the knowledge their children had brought home.

2. She said (that) she was going to Ho Chi Minh city soon.

3. I thought (that) the film would be interesting.

4. She said (that) she couldn’t help him/ her/ me because she had too much to do.

5. Rick told me (that) Ann had written Jim a letter.

7. She said (that) she thought it was a crazy idea and that it wouldn’t work.

8. He announced (that) breakfast was served between 7:00 and 9:00.

Exercise 2. Complete the sentences, using the correct form of say, tell or talk. ( Hoàn thành các câu, sử dụng dạng đúng của say, tell hoặc talk.)

Exercise 3. Look at what Ha Anh hopes will happen in the future. Make sentences, using If …., … will … . ( Hãy xem những gì Hà Anh hi vọng sẽ xảy ra trong tương lai. Dựng các câu, sử dụng If …., … will … .)

Example: If I don’t go out much, I’ll do more homework. If I do more homework, I’ll ……… . Gợi ý:

If I don’t go out so much, I will do more homework.

If I do more homework, I’ll pass my exam.

If I pass my exam, I’ll go to medical centre.

If I go to medical college, I’ll study medicine.

If I study medicine, I’ll become a doctor.

If I become a doctor, I’ll be able to cure diseases and help sick people.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-8-the-story-of-my-village.jsp

Bạn đang xem bài viết Unit 14 Lớp 8: Language Focus trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!