Xem Nhiều 3/2023 #️ Unit 2 Lớp 10: Listening # Top 6 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 3/2023 # Unit 2 Lớp 10: Listening # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Unit 2 Lớp 10: Listening mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Unit 2: School talks

C. Listening (Trang 26-27 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen ( Trước khi bạn nghe)

Read and match a question in A with a response in B. ( Đọc và ghép câu hỏi ở A với câu trả lời ở B.)

While you listen ( Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the conversations and match them with the pictures. ( Nghe các cuộc hội thoại và ghép chúng với các bức tranh.)

Bài nghe:

Conversation 1: Picture b

Conversation 2: Picture c

Conversation 3: Picture d

Conversation 4: Picture a

Task 2. Listen again and answer the questions. ( Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What subject is Lan taking this semester? ( Học kì này Lan đang theo học môn học nào?)

2. Whose class is Lan in? ( Lan ở trong lớp của ai?)

3. Where is Nam now? ( Bây giờ Nam đang ở đâu?)

4. How long does Son plan to stay in Nha Trang? ( Sơn có kế hoạch ở Nha Trang bao lâu?)

5. Does Hoa travel with her friends? ( Có phải Hoa đi du lịch với bạn bè cô ấy không?)

Task 3. Listen to the last conversation again and write in the missing words. ( Nghe lại cuộc hội thoại cuối cùng và điền từ còn thiếu.)

A: Hoa. How do you like (1) it here?

B: It’s (2) very nice. The hotel is (3) big and my room is (4) comfortable.

A: Are you (5) traveling with your friends?

A: Would you like to go somewhere (8) for a drink?

B: That’s great.

After you listen ( Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the problem(s) you have experienced at school. ( Làm việc theo nhóm. Hãy nói về những khó khăn em đã trải qua ở trường.)

Gợi ý: Đoạn hội thoại sau sẽ gợi ý 2 vấn đề khó khăn, các bạn có thể chọn một trong hai hoặc cả hai.

Hoa: Have you had any difficulties at school, Nga?

Nga: Yes. Certainly I have.

Hoa: What difficulties?

Nga: What can I say is learning English?.

Hoa: What’s that? Can you tell me?

Nga: In classes, we hardly practise speaking and listening at all because the time reserved for these skills is very little. And what’s more the equipment for learning such as cassettes, television … is very little, too. And at home, I don’t have a cassette recorder to listen to my lessons; therefore I can’t practise and have a good preparation before classes.

Hoa: Do you have any other difficulty?

Nga: Oh, yes. I live far from school and my friends’ houses. So, it’s hard for me to study with my friends, especially when I have afternoon classes. Sometimes I get home late in the evening, at about 8 o’clock.

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe Conversation 1

A: So, what are you taking this semester, Lan?

B: Well. I’m taking English.

A: Me, too. Whose class are you in?

B: Miss Lan Phuong’s.

A: How do you like the class?

B: I really enjoy it.

Conversation 2

A: Are you enjoying yourself, Nam?

B: Yes, I am.

A: Would you like me to get you something to drink?

B: Not right now. thank.

Conversation 3

A: Son, how do you like the weather in Nha Trang?

B: Oh, it’s great.

A: So, when did you get here?

B: I arrived yesterday.

A: How long are you going to stay?

B: For a week.

A: Do you want to go for a swim?

B: Sure.

Conversation 4

A: Hoa. How do you like it here?

B: It’s very nice. The hotel is big and my room is comfortable.

A: Are you travelling with your friends?

B: No. I’m travelling alone.

A: Would you like to go somewhere for a drink?

B: That’s great.

Hướng dẫn dịch: Cuộc hội thoại 1:

A: Vậy, bạn đang học gì trong học kỳ này, Lan?

B: Tôi đang học tiếng Anh.

A: Tôi cũng thế. Bạn học lớp của ai?

B: Lớp cô Lan Phương.

A: Mức độ bạn thích lớp học là như thế nào?

B: Tôi thực sự thích nó.

Cuộc hội thoại 2:

A: Bạn có đang tận hưởng không, Nam?

B: Có.

A: Bạn có muốn tôi đưa cho bạn thứ gì đó để uống không?

B: Không phải bây giờ, cảm ơn.

Cuộc hội thoại 3:

A: Sơn. Bạn thích thời tiết ở Nha Trang không?

B: Ồ, thật tuyệt.

A: Vậy, khi nào bạn đến đây?

B: Tôi đến hôm qua.

A: Bạn sẽ ở lại bao lâu?

B: Trong một tuần.

A: Bạn có muốn đi bơi không?

B: Chắc chắn rồi.

Cuộc hội thoại 4:

A: Hoa. Bạn thích ở đây không?

B: Nó rất đẹp. Khách sạn lớn và phòng của tôi rất thoải mái.

A: Bạn đang đi du lịch với bạn bè?

B: Không, tôi đang đi một mình.

A: Bạn có muốn đi đâu đó để uống không?

B: Thật tuyệt.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 2 Lớp 10 Listening

Read and match a question in A with a response in B. (Đọc và ghép câu hỏi ở A với câu trả lời ở B.)

Guide to answer

1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – b; 5 – d

Listen to the conversations and match them with the pictures. (Nghe các cuộc hội thoại và ghép chúng với các bức tranh.)

Guide to answer

Conversation 1: Picture b

Conversation 2: Picture c

Conversation 3: Picture d

Conversation 4: Picture a

Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. What subject is Lan taking this semester? (Học kì này Lan đang theo học môn học nào?)

2. Whose class is Lan in? (Lan ở trong lớp của ai?)

3. Where is Nam now? (Bây giờ Nam đang ở đâu?)

4. How long does Son plan to stay in Nha Trang? (Sơn có kế hoạch ở Nha Trang bao lâu?)

5. Does Hoa travel with her friends? (Có phải Hoa đi du lịch với bạn bè cô ấy không?)

Guide to answer

1. She is taking English.

2. She’s in Miss Lan Phuong’s class.

3. He’s at a party.

4. He plans to stay there for a week.

5. No, she doesn’t. She travels alone.

Listen to the last conversation again and write in the missing words. (Nghe lại cuộc hội thoại cuối cùng và điền từ còn thiếu.)

B: That’s great.

Guide to answer

A: Hoa. How do you like (1) it here?

B: It’s (2) very nice. The hotel is (3) big and my room is (4) comfortable.

A: Are you (5) traveling with your friends?

B: (6) No. I’m traveling (7) alone.

A: Would you like to go somewhere (8) for a drink?

B: That’s great.

Work in groups. Talk about the problem(s) you have experienced at school. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói về những khó khăn em đã trải qua ở trường.)

Guide to answer

Hoa: Have you had any difficulties at school, Nga?

Nga: Yes. Certainly I have.

Hoa: What difficulties?

Nga: What can I say is learning English?.

Hoa: What’s that? Can you tell me?

Nga: In classes, we hardly practise speaking and listening at all because the time reserved for these skills is very little. And what’s more the equipment for learning such as cassettes, television … is very little, too. And at home, I don’t have a cassette recorder to listen to my lessons; therefore I can’t practise and have a good preparation before classes.

Hoa: Do you have any other difficulty?

Nga: Oh, yes. I live far from school and my friends’ houses. So, it’s hard for me to study with my friends, especially when I have afternoon classes. Sometimes I get home late in the evening, at about 8 o’clock.

A: So, what are you taking this semester, Lan?

B: Well. I’m taking English.

A: Me, too. Whose class are you in?

B: Miss Lan Phuong’s.

A: How do you like the class?

B: I really enjoy it.

A: Are you enjoying yourself, Nam?

B: Yes, I am.

A: Would you like me to get you something to drink?

B: Not right now. thank.

A: Son, how do you like the weather in Nha Trang?

B: Oh, it’s great.

A: So, when did you get here?

B: I arrived yesterday.

A: How long are you going to stay?

B: For a week.

A: Do you want to go for a swim?

B: Sure.

A: Hoa. How do you like it here?

B: It’s very nice. The hotel is big and my room is comfortable.

A: Are you travelling with your friends?

B: No. I’m travelling alone.

A: Would you like to go somewhere for a drink?

B: That’s great.

Unit 2 Lớp 9: Listen And Read

Unit 2: Clothing

2. Listen and read (Trang 13-14 SGK Tiếng Anh 9)

Bài nghe: Nội dung bài đọc:

For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dai in poems, novels and songs. The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn bv both men and women. The desian and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer to wear modern clothing at work, because it is more convenient.

Now fashion designers want to change the traditional ao dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities.

They have visited villages and studied traditional designs and symbols such as suns, stars, crosses, and stripes. They have added these patterns to the ao dai, so Vietnamese women can continue to wear the unique dress, which is now both traditional and fashionable.

Hướng dẫn dịch:

Qua bao thế kỉ, các nhà thơ, nhà văn và nhạc sĩ đă đề cập đến áo dài trong các bài thơ, sách tiểu thuyết và bài hát. Áo dài là y phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Nó gồm có một tà áo lụa dài xẻ hai bên và được mặc với quần dài rộng. Theo truyền thống, áo dài thường được mặc bởi đàn ông và phụ nữ. Kiểu vải dùng cho đàn ông khác biệt với kiểu vải dùng cho phụ nữ. Ngày nay, phụ nữ thường mặc nó, nhất là vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Việt Nam ngày nay thường thích mặc y phục hiện đại hơn lúc làm việc, vì nó tiện lợi hơn.

Ngày nay, các nhà thiết kế thời trang muốn thay đổi áo dài truyền thống. Một số nhà thiết kế in các câu thơ trên áo dài, do đó chúng trông có vẻ hiện đại và rất hợp thời trang. Các nhà thiết kế khác lấy nguồn cảm hứng từ các bộ tộc thiểu số Việt Nam. Họ thăm các làng và nghiên cứu các kiểu và biếu tượng truyền thống như : mặt trời, ngôi sao chữ thập, và sọc. Họ thêm những mẫu này vào áo dài, do đó phụ nữ Việt Nam có thể tiếp tục mặc áo dài độc đáo, ngày nay nó vừa có tính truyền thống vừa hợp thời trang.

a) Complete the sentences. Use the information from the passage. (Hoàn thành các câu. Sử dụng thông tin trong bài đọc.)

1. For a long time the ao dai has been the subject of poems, novels and songs.

2. The ao dai is described as a long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants.

3. The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work.

4. Some designers have modernized the ao dai by printing lines of poetry on it.

5. Another alternative is to add symbols such as suns, stars, crosses and stripes.

b) Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

1. Who used to wear the ao dai by tradition? ( Những ai đã mặc chiếc áo dài truyền thống?)

2. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days? ( Tại sao phần lớn phụ nữ Việt thích mặc quần áo hiện đại tại nơi làm việc ngày nay?)

3. What have fashion designers done to modernize the ao dai? ( Những nhà thiết kế thời trang đã hiện đại hóa áo dài như nào?)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Soạn Anh 10: Unit 9. Listening

UNIT 9. UNDERSEA WORLD

Thế giới dưới biển

C. LISTENING

1, Do you think whales are fish? Why (not)?

2, Why do people keep hunting whales?

1, No. Whales are not fish; they are mammals because they raise their young ones on milk.

2, Because whales can be food, oil, leather and other products for man.

Hướng dẫn dịch:

1, Bạn có nghĩ cá voi là cá không? Tại sao (không)?

2, Tại sao người ta săn cá voi?

TAPESCRIPT

Whales are mammals that lives in the water. Some whales are huge. The blue whale, for example, grows to 30 meters in length and over 200 tons in weight. It is the largest animal that has ever lived on earth. Whales may also be the most intelligent animals in the ocean.

Whales like to feed in the cold oceans where there is a lot of krill – their favorite food. Cold waters in the North and South Atlantic Ocean and the North and South Pacific are good feeding grounds for whales. Some whales are known to migrate into warm waters to bear their calves.

Whale populations decrease quickly due to heavy hunting pressure. Conservation groups have asked the International Whaling Commission to stop most whaling. However, Native American hunters, such as the Eskimos, are still allowed to hunt a limited number of whales to feed their communities. If no effective measures were taken to protect whale, these wonderful animals would disappear forever.

Hướng dẫn dịch:

Cá voi là động vật có vú sống trong nước. Một số cá voi rất lớn. Ví dụ, cá voi xanh, dài tới 30 mét và nặng hơn 200 tấn. Nó là loài động vật lớn nhất từng sống trên trái đất. Cá voi cũng có thể là loài động vật thông minh nhất trong đại dương.

Cá voi thích ăn trong các đại dương lạnh, nơi có nhiều nhuyễn thể – thức ăn ưa thích của chúng. Nước lạnh ở Bắc và Nam Đại Tây Dương và Bắc và Nam Thái Bình Dương là nơi cho ăn tốt cho cá voi. Một số cá voi được biết là di cư vào vùng nước ấm để nuôi con.

Quần thể cá voi giảm nhanh do áp lực săn bắn nặng nề. Các nhóm bảo tồn đã yêu cầu Ủy ban Cá voi quốc tế ngừng hầu hết các cuộc săn bắt cá voi. Tuy nhiên, các thợ săn người Mỹ bản địa, chẳng hạn như Eskimos, vẫn được phép săn một số cá voi có giới hạn để nuôi sống cộng đồng của họ. Nếu không có biện pháp hiệu quả nào được thực hiện để bảo vệ cá voi, những con vật tuyệt vời này sẽ biến mất mãi mãi.

Task 1: Listen to some information about whales and dccide whether the following statements are true(T) or lalse(F)./ (Nghe một số thông tin về cá voi và quvết định những câu sau đúng(T) hay sai(F).)

1, The whale is the third largest animal that has ever lived on Earth.

2, Whales are said to be the most intelligent animals in the ocean.

3, Some whales are known to move into warm waters to give birth.

4,Whales are in danger because of the increase in population of other sea animals.

5, Some people are still killing whales for food.

1. F 2. T 3. T 4. F 5. T

Hướng dẫn dịch:

1, Cá voi là loài động vật lớn thứ ba đã từng sống trên Trái Đất.

2, Cá voi được cho là loài động vật thông minh nhất trong đại dương.

3, Một số cá voi được biết là di chuyển vào vùng nước ấm để sinh nở.

4, Cá voi đang gặp nguy hiểm do sự gia tăng dân số của các loài động vật biển khác.

5, Một số người vẫn đang giết cá voi để ăn.

Task 2: Listen again and then answer the following questions./ (Nghe lại và sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

1, What is the length and weight of the blue whale?

2, Why do whales like to feed in the cold oceans?

3, According to the listening passage,what are the food feeding grounds for world?

4, What is the main reason for the decrease in whale populations ?

5, What have convervation groups asked the International Whaling Comission to do?

6, What would happen if we didn’t take any measures to protect whales?

1, A blue whale can grow to 30 meters in length and over 200 tons in weight.

2, Because there’s a lot of krill there, their favourite food.

3, Cold waters in the North and South Atlantic Ocean and the North and South Pacific Ocean are their good feeding grounds.

4, Heavy hunting is the main reason for the decrease in the whale population.

5, They have asked the International Whaling Commission to stop most whaling.

6, If we didn’t take any measure to protect whales, they would disappear forever soon.

Hướng dẫn dịch:

1, Chiều dài và cân nặng của cá voi xanh là?

2, Tại sao cá voi thích ăn trong các đại dương lạnh?

3, Theo bài nghe, khu vực cho ăn của thế giới là?

4, Lý do chính của việc giảm quần thể cá voi là gì?

5, Các nhóm đã yêu cầu Uỷ ban cá voi quốc tế làm gì?

6, Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ cá voi?

Work in groups. Talk about whales, using the following clues./ (Làm việc theo nhóm. Nói về cá voi, dùng các từ gợi ý sau.)

their length and weight

their feeding grounds and food

the reasons for protecting whales

Whales are giant animals. People usually think that they are fish, but the fact is that they are mamals. They’re the biggest sea animals. They’re about 30 metres long and weigh about 200 tons. Their feeding grounds are in cold waters in the North ind South Atlantic and the North and South Pacific Oceans because in these water currents there’s a lot of krill- their favourite food. Nowadays, Conservation Groups are trying to protect them from extinction.

Hướng dẫn dịch:

Cá voi là những động vật khổng lồ. Mọi người thường nghĩ rằng chúng là loài cá, nhưng thực ra chúng là động vật có vú. Chúng là loài động vật biển lớn nhất. Chúng dài khoảng 30 mét và nặng khoảng 200 tấn. Khu vực cho ăn của chúng nằm trong vùng biển lạnh ở Bắc Nam Đại Tây Dương và Bắc và Nam Thái Bình Dương vì trong các dòng nước này có rất nhiều món ăn yêu thích của chúng. Ngày nay, các nhóm bảo tồn đang cố gắng bảo vệ cá voi khỏi sự tuyệt chủng.

Bạn đang xem bài viết Unit 2 Lớp 10: Listening trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!