Xem Nhiều 6/2023 #️ Xml: Bài 4.4. Làm Việc Với Kiểu Đơn Giản # Top 14 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 6/2023 # Xml: Bài 4.4. Làm Việc Với Kiểu Đơn Giản # Top 14 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Xml: Bài 4.4. Làm Việc Với Kiểu Đơn Giản mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đăng ký nhận thông báo về những video mới nhất

Trong bài học cuối cùng này, Làm việc với kiểu đơn giản, bạn sẽ học cách:

Mô tả kiểu đơn giản.

Liệt kê và mô tả các kiểu dữ liệu được sử dụng với kiểu đơn giản.

Giải thích các hạn chế và khía cạnh.

Xác định việc sử dụng các thuộc tính.

4.4.1. Định nghĩa phần tử kiểu đơn giản

Kiểu đơn giản là một phần tử hoặc thuộc tính XML trong đó chỉ chứa văn bản và không chứa các phần tử hoặc thuộc tính khác.

Các khai báo kiểu đơn giản được sử dụng để tạo dữ liệu dạng văn bản và chỉ định kiểu dữ liệu được phép trong các thuộc tính và phần tử.

Cú pháp:

Trong cú pháp này, XXXX là tên của phần tử, YYYY là kiểu dữ liệu của phần tử.

Đoạn mã sau đây thể hiện rằng phần tử TotalNoOfPages có thể được chỉ định là một kiểu số nguyên, cụ thể là một số nguyên dương có ba chữ số.

Book.xml: Các phần tử XML

Book.xsd: Định nghĩa phần tử đơn giản tương ứng

<

xs

:element

name

="Book_name" <

xs

:element

name

="TotalNoOfPages" <

xs

:element

name

="Author_name"

Book.xsd: Định nghĩa phần tử đơn giản tương ứng

4.4.2. Các kiểu dữ liệu được sử dụng với kiểu đơn giản

Các phần tử thuộc kiểu đơn giản có xu hướng mô tả nội dung và kiểu dữ liệu của tài liệu hơn là cấu trúc của nó.

Trong Lược đồ XML, người ta có thể đề cập đến kiểu dữ liệu mà một phần tử có thể chứa bằng cách gán cho nó một định nghĩa kiểu đơn giản cụ thể. Vì vậy, dựa trên kiểu dữ liệu mà nó hỗ trợ, lược đồ XML chia các phần tử của các kiểu đơn giản thành hai loại lớn:

kiểu đơn giản có sẵn

kiểu đơn giản do người dùng định nghĩa

4.4.3. Kiểu đơn giản có sẵn

Có một số kiểu đơn giản được tích hợp sẵn, chẳng hạn như số nguyên, ngày tháng, số thực và chuỗi mà người ta có thể sử dụng mà không cần sửa đổi thêm.

Một phần tử đơn giản được tích hợp sẵn có thể chứa một giá trị mặc định hoặc một giá trị cố định. Giá trị 'mặc định' là giá trị được gán tự động cho phần tử khi không có giá trị nào khác được chỉ định. Giá trị 'cố định' được gán cho một phần tử, khi không cần thay đổi giá trị cho phần tử đó. Hình 4.7 mô tả các kiểu đơn giản có sẵn.

Hình 4.7: Các kiểu đơn giản cài sẵn

Cú pháp :

Trong cú pháp này, XXXX là tên của phần tử, YYYY là kiểu dữ liệu của phần tử và ZZZZ là giá trị mặc định được chỉ định cho phần tử.

Đoạn mã sau minh họa việc khai báo kiểu đơn giản có sẵn.

Đoạn mã: kiểu đơn giản tích hợp sẵn: khai báo phần tử

<

xs

:element

name

="AccountType"

type

="xs:string" <

xs

:element

name

="BalanceAmount"

type

="xs:integer"

Đoạn mã hiển thị khai báo các kiểu đơn giản được tích hợp sẵn "AccountType" và "BalanceAmount". Giá trị cố định cho "AccountType" là "Savings" và giá trị mặc định cho "BalanceAmount" là "5000".

4.4.4. Kiểu đơn giản do người dùng tạo

Cú pháp:

Đoạn mã sau đây chứng minh các thuộc tính của các kiểu đơn giản do người dùng định nghĩa.

Trong đoạn mã trên, một kiểu dữ liệu mới được tạo gọi là "AngleMeasure", các phần tử thuộc kiểu này có thể chứa các giá trị nguyên, giá trị của "AngleMeasure" phải nằm trong phạm vi từ "0" đến "360".

Ví dụ tiếp theo:

Trong ví dụ trên, một kiểu dữ liệu mới được gọi là "triangle", các phần tử có kiểu này có thể chứa các phần tử có kiểu triangle, các phần tử thuộc kiểu này có thể có giá trị "isosceles" hoặc "right-angled" hoặc "equilateral".

4.4.5. Các hạn chế

Khai báo kiểu dữ liệu đặt ra những hạn chế nhất định đối với nội dung của một phần tử hoặc thuộc tính XML. Nếu một phần tử XML thuộc loại "xs:integer" và chứa một chuỗi như "Welcome", phần tử sẽ không được xác thực. Các giới hạn này được gọi là các hạn chế, định nghĩa các giá trị được phép cho các phần tử và thuộc tính XML.

Cú pháp:

... ...

Với Lược đồ XML, các hạn chế tùy chỉnh có thể được chỉ định trên các phần tử và thuộc tính XML. Những hạn chế này được gọi là các facet.

Các facet được sử dụng để hạn chế tập hợp hoặc phạm vi giá trị mà một kiểu dữ liệu có thể chứa. Phạm vi giá trị được xác định bởi facet phải bằng hoặc nhỏ hơn phạm vi giá trị của kiểu cơ sở.

Có 12 phần tử facet, được khai báo bằng một cú pháp chung. Chúng đều có một thuộc tính giá trị bắt buộc cho biết giá trị của khía cạnh. Một hạn chế có thể chứa nhiều khía cạnh. Bất kỳ giá trị nào xuất hiện trong thể hiện và không gian giá trị phải tuân theo tất cả các facet được liệt kê.

Bảng 4.2 mô tả các ràng buộc facet.

facet

Mô tả

minExclusive

Chỉ định giá trị tối thiểu cho kiểu loại trừ giá trị được cung cấp.

minInclusive

Chỉ định giá trị nhỏ nhất cho kiểu bao gồm giá trị được cung cấp.

maxExclusive

Chỉ định giá trị lớn nhất cho kiểu loại trừ giá trị được cung cấp.

maxInclusive

Chỉ định giá trị lớn nhất cho kiểu bao gồm giá trị được cung cấp.

TotalDigits

Chỉ định tổng số chữ số trong một kiểu số.

fractionDigits

Chỉ định số chữ số phân số trong kiểu số.

length

Chỉ định số lượng mục trong kiểu danh sách hoặc số ký tự trong kiểu chuỗi.

minLength

Chỉ định số mục tối thiểu trong một loại danh sách hoặc số ký tự tối thiểu trong một loại chuỗi.

maxLength

Chỉ định số mục tối đa trong một loại danh sách hoặc số ký tự tối đa trong một loại chuỗi.

enumeration

Chỉ định một giá trị cho phép trong một danh sách được liệt kê.

whiteSpace

Chỉ định cách xử lý khoảng trắng trong kiểu.

pattern

Hạn chế các loại chuỗi.

Cú pháp:

Đoạn mã sau đây chứng minh rằng thuộc tính giá trị cung cấp giá trị của facet đó.

Ví dụ:

Ở đây, phép liệt kê facet được thêm vào giới hạn với thuộc tính giá trị là isosceles hoặc right-angled hoặc equilateral. Vì vậy, một phần tử được khai báo là kiểu triangle phải là là isosceles hoặc right-angled hoặc equilateral.

4.4.7. Các thuộc tính

Một thuộc tính có thể được chỉ ra liệu nó là bắt buộc hay tùy chọn hoặc nó có giá trị mặc định hay không. Giá trị mặc định được tự động gán cho thuộc tính khi không có giá trị nào khác được chỉ định.

Ø default

Giá trị default được tự động gán cho thuộc tính khi không có giá trị nào khác được chỉ định. Ví dụ,

Trong ví dụ trên, giá trị của thuộc tính default của attribute genre là fiction.

Ø fixed

Giá trị này làm cho thuộc tính cố định. Một giá trị cố định được tự động gán cho thuộc tính và không thể chỉ định một giá trị khác. Ví dụ,

Trong ví dụ trên, giá trị fiction của thuộc tính fixed được gán cho thuộc tính genre, vì vậy không thể chỉ định một giá trị khác cho nó.

Ø optional

Giá trị này làm cho thuộc tính trở thành tùy chọn, có nghĩa là thuộc tính có thể có bất kỳ giá trị nào. Giá trị mặc định cho bất kỳ attribute nào cũng là tùy chọn. Ví dụ,

Ở ví dụ trên, attribute genre có thể nhận bất kỳ giá trị chuỗi nào.

Ø prohibited

Giá trị này có nghĩa là thuộc tính không thể được sử dụng. Ví dụ,

Trong ví dụ trên thì thể hiện phần tử sẽ không có attribute genre.

Ø required

Giá trị này làm cho thuộc tính trở thành bắt buộc. Thuộc tính có thể có bất kỳ giá trị nào. Ví dụ,

Ở ví dụ trên thì attribute genre phải được sử dụng trong khai báo phần tử XML.

Hình 4.8 mô tả khai báo thuộc tính.

Hình 4.8: Các thuộc tính

Cú pháp :

Cú pháp để xác định một thuộc tính là:

trong đó,

Attribute_name là tên của thuộc tính,

Attribute_datatype chỉ định kiểu dữ liệu của thuộc tính. Có rất nhiều kiểu dữ liệu tích hợp sẵn trong lược đồ XML như chuỗi, số thập phân, số nguyên, boolean, ngày và giờ.

Đoạn mã sau minh họa các thuộc tính của attribute. Trong ví dụ này, các phần tử xs:attribute đứng sau xs:sequence và xs:group tạo nên phần thân của phần tử. Phần tử Name có thể có một attribute tùy chọn có tên là age với kiểu positiveInteger.

.... <

xs

:element

name

="FirstName" <

xs

:element

name

="LastName" <

xs

:attribute

name

="age"

type

="xs:positiveInteger"

....

Kiểm tra kiến thức bài 4.4

1. Câu nào sau đây về phần tử kiểu đơn giản là đúng và câu nào sai?

(A)

(B)

Phần tử của kiểu đơn giản mô tả nội dung và kiểu dữ liệu của một phần tử.

(C)

Các phần tử của kiểu đơn giản tạo nên cấu trúc của một tài liệu XML.

(D)

Một phần tử đơn giản được tích hợp sẵn có thể chứa một giá trị mặc định hoặc một giá trị thuộc tính.

(E)

Giá trị mặc định là giá trị được gán tự động cho phần tử khi không có giá trị nào khác được chỉ định.

2. Bạn có thể đối sánh các từ khóa khác nhau với mô tả tương ứng của chúng không?

Mô tả

Mục

(A)

Specifies the number of digits after decimal point

(1)

pattern

(B)

Restricts string types using regular expressions

(2)

use

(C)

Specifies an allowable value in an enumerated list

(3)

prohibited

(D)

Specifies whether the attribute is required or optional

(4)

fractionDigits

(E)

Specifies that the attribute cannot be used

(5)

enumeration

Tóm tắt mô-đun

Trong mô-đun này, Lược đồ XML, bạn đã học về:

Ø Lược đồ XML

Lược đồ XML là một giải pháp thay thế dựa trên XML cho các DTD, nó mô tả cấu trúc của một tài liệu XML. Ngôn ngữ Lược đồ XML còn được gọi là Định nghĩa Lược đồ XML (XML Schema Definition - XSD). Một Lược đồ XML có thể xác định các phần tử, các thuộc tính, các phần tử con và các giá trị khả dĩ có thể xuất hiện trong một tài liệu. Lược đồ khắc phục các hạn chế của DTD và cho phép các ứng dụng Web trao đổi dữ liệu XML một cách mạnh mẽ mà không cần dựa vào các công cụ xác thực đặc biệt.

Ø Khám phá các lược đồ XML

Lược đồ XML cung cấp một loạt các kiểu dữ liệu. Nó hỗ trợ các kiểu dữ liệu tích hợp như string, boolean, number, dateTime, binary và uri. Các kiểu dữ liệu bổ sung như số nguyên, thập phân, thực, thời gian, chu kỳ thời gian và kiểu dữ liệu do người dùng xác định.

Ø Làm việc với loại phức hợp

Các phần tử có kiểu phức hợp có thể chứa các phần tử lồng nhau và có các attribute. Một phần tử phức hợp có thể được xác định bằng cách đặt tên trực tiếp cho phần tử và bằng cách sử dụng tên và thuộc tính kiểu của kiểu phức hợp. minOccurs chỉ định số lần xuất hiện tối thiểu của phần tử trong tài liệu XML. maxOccurs chỉ định số lần xuất hiện tối đa của phần tử trong tài liệu XML. Nội dung phần tử trong tài liệu XML chỉ chứa các phần tử XML và nội dung hỗn hợp chứa văn bản trộn với các phần tử. Các cấu trúc nhóm trong lược đồ XML chỉ định thứ tự của các phần tử XML.

Ø Làm việc với kiểu đơn giản

Các phần tử của kiểu đơn giản mô tả nội dung và kiểu dữ liệu của phần tử hơn là cấu trúc của nó. Kiểu đơn giản có thể có các kiểu dữ liệu cài sẵn và do người dùng xác định. Định nghĩa kiểu đơn giản nhận một trong hai giá trị, mặc định hoặc cố định theo yêu cầu. Kiểu dữ liệu do người dùng xác định có thể được lấy từ kiểu tích hợp sẵn hoặc kiểu đơn giản hiện có. Việc sử dụng các hạn chế và facet hạn chế nội dung của nó ở các giá trị do người dùng quy định. Lược đồ hỗ trợ việc sử dụng các thuộc tính trong các phần tử, được khai báo với một định nghĩa kiểu đơn giản.

Hướng Dẫn Giải Bài Toán Hình Học Lớp 6 Với 4 Bước Đơn Giản

Các bước để giải bài tập Hình học

Bước 1: Vẽ hình theo dữ kiện đề bài

Khi bắt tay vào làm một bài Hình, học sinh cần lưu ý là phải đọc kĩ yêu cầu đề bài và vẽ theo những dữ kiện đề bài cho sẵn. Hãy chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như: bút chì, thước kẻ, ê ke, comba, tẩy… để vẽ được hình chính xác nhất và đầy đủ nhất. Lưu ý học sinh tránh vẽ hình bằng bút mực, bút bi, khó có thể chỉnh lại hình khi vẽ sai.

Bước 2: Chứng minh một điểm nằm giữa hai điểm

Dạng 1: Hai điểm thuộc cùng một mặt phẳng

Ví dụ: Cho Ox, lấy A, B ∈ Ox. Tính AB=?

Dạng 2: Hai điểm thuộc hai mặt phẳng khác nhau

Ví dụ: Cho Ox, Oy. Biết A ∈ Ox, B ∈ Oy. Tính AB=?

Thầy Thắng hướng dẫn chứng minh một điểm nằm giữa hai điểm

Bước 3: Phép cộng đoạn thẳng

Sau khi chứng minh được 1 điểm nằm giữa 2 điểm còn lại, học sinh mới được phép tiến hành cộng các đoạn thẳng dựa vào những dữ kiện mà đề bài đã cho. Có nhiều bạn không được điểm tuyệt đối vì viết luôn công thức cộng mà bỏ qua phần chứng minh 1 điểm nằm giữa 2 điểm hoặc không biết cách trình bày.

Bước 4: Kết luận

Làm xong 3 bước trên, học sinh đã hoàn thành được 99% bài giải. Tuy nhiên, để được trọn vẹn điểm ở bài này, không thể bỏ qua được bước đưa ra kết luận. Bước kết luận chính là bước đưa ra kết quả vừa nhận được để người khác biết đó là kết quả cuối cùng của bạn.

Hệ thống đề kiểm tra và bài tập tự luyện có ĐÁP ÁN và HƯỚNG DẪN GIẢI.

Đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm giảng dạy.

Giúp học sinh tăng cơ hội giành điểm 9 – 10 trong các bài thi, bài kiểm tra.

Thông tin chi tiết về khóa học, phụ huynh và học sinh hãy gọi ngay hotline 0936 5858 12 để được tư vấn miễn phí.

Tin Học 8 Bài 9: Làm Việc Với Dãy Số

Tin học 8 Bài 9: Làm việc với dãy số

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 (trang 76 sgk Tin học lớp 8): “Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ có một tên duy nhất”. Phát biểu đó đúng hay sai?

Trả lời:

Có thể nói rằng, khi sử dụng biến mảng, về thực chất chúng ta sắp xếp theo chỉ số các biến có cùng kiểu dưới một tên gọi duy nhất. Vậy nên phát biểu trên được coi là đúng.

Bài 2 (trang 76 sgk Tin học lớp 8): Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.

Bài 3 (trang 76 sgk Tin học lớp 8): Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai?

Trả lời:

a) Sai.

Sửa lại:

b) Đúng.

c)Sai

Sửa lại:

Hoặc:

d) Đúng.

Bài 4 (trang 76 sgk Tin học lớp 8): Câu lệnh khai báo mảng sau đây có được máy thực hiện không?

Trả lời:

Do chỉ số cuối phải là một số cụ thể, còn n là một biến khai báo được cấp giá trị cụ thể nên máy sẽ không thực hiện lệnh.

Bài 5 (trang 76 sgk Tin học lớp 8): Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím.

Trả lời:

– Chương trình Pascal sẽ là:

– Kết quả sau khi chạy thử

Tìm hiểu mở rộng (trang 76 sgk Tin học lớp 8): Kiểu dữ liệu của biến mảng trong Pascal có thể là kiểu dữ liệu bất kì, không chỉ là dữ liệu kiểu số nguyên và số thực. Ví dụ sau đây là biến mảng có kiểu dữ liệu là kiểu xâu:

Hãy tìm hiểu về biến mảng có các kiểu dữ liệu khác kiểu số và ứng dụng của chúng để giải quyết bài toán thực tế.

Trả lời:

– Chúng ta đã được học các kiểu dữ liệu số thực, số nguyên, xâu kí tự thì sẽ có các mảng thuộc kiểu dữ liệu số thực, số nguyên và mảng của xâu kí tự. Và có một kiểu dữ liệu là boolean mang 2 giá trị: True or Fale (đúng hoặc sai).

– Ví dụ: Nhập vào số n. Kiểm tra số n có phải là số nguyên tố hay không. Khi đọc đề bài thì chúng ta thấy kết quả sau khi giải quyết vấn đề là: Là số nguyên tố hoặc không phải là số nguyên tố. Nói một cách ngắn gọn có hoặc không, đúng hoặc sai

– Giải thuật: Như trong toán học bình thường: Số n là số nguyên tố khi nó không chia hết cho các số từ 2 đến n-1.

– Đầu tiên chúng ta khai báo một biến (ví dụ biến tên kiemtra) kiểu boolean và gán cho nó có giá trị bằng true, nếu có tồn tại một số i từ 2 đến n-1 mà số n chia hết cho i thì gán biến đó mang giá trị false.

– Sau đó chúng ta xét biến kiemtra mang giá trị nào. Nếu giá trị là true thì nó là số nguyên tố ngược lại thì không phải là số nguyên tố

Giải Phóng Dung Lượng Bộ Nhớ Macbook Hiệu Quả Với 5 Cách Đơn Giản

1. Gỡ cài đặt các ứng dụng trên MacBook khi bạn không sử dụng

Nhấp vào biểu tượng “Hiển thị các mục trong danh sách” trên thanh công cụ và sau đó nhấp vào Size để sắp xếp các ứng dụng đã cài đặt của bạn theo kích thước.

2. Dọn dẹp các bản sao lưu iTunes để giải phóng dung lượng bộ nhớ MacBook

Nếu bạn đã sao lưu iPhone hoặc iPad của mình vào máy Mac bằng iTunes, chắc hẳn bạn đã có một loạt các tệp sao lưu đang chiếm một lượng lớn dung lượng. Chúng ta có thể giải phóng rất nhiều lượng lưu trữ này bằng cách tìm và xóa một số tệp sao lưu này.

Để xóa chúng theo cách thủ công, bạn có thể mở đường dẫn sau để xem các thư mục sao lưu, các thư mục này sẽ có tên ngẫu nhiên và bạn có thể xóa các thư mục được tìm thấy bên trong. Có thể bạn sẽ muốn đóng iTunes trước khi làm điều đó.

3. Xóa các tệp tạm thời

Ổ cứng máy Mac của bạn có thể xóa tạm thời đối với các tệp không cần thiết. macOS cố gắng tự động xóa các tệp tạm thời, nhưng một ứng dụng chuyên dụng có thể sẽ tìm thấy nhiều tệp hơn.

Việc dọn dẹp các tệp tạm thời không nhất thiết giúp máy bạn tăng tốc, nhưng nó sẽ giải phóng không gian bộ nhớ.

4. Xóa tệp ngôn ngữ giúp giải phóng dung lượng bộ nhớ MacBook

Các ứng dụng Mac đi kèm với các tệp ngôn ngữ cho mọi ngôn ngữ mà chúng hỗ trợ. Bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ hệ thống của máy Mac và bắt đầu sử dụng các ứng dụng bằng ngôn ngữ đó ngay lập tức.

Tuy nhiên, có thể bạn chỉ sử dụng một ngôn ngữ duy nhất trên máy Mac của mình, vì vậy các tệp ngôn ngữ đó đang sử dụng hàng trăm MB dung lượng của ổ đĩa.

Để xóa các tệp ngôn ngữ bổ sung, bạn có thể sử dụng CleanMyMac. Ngoài ra còn có một công cụ khác được gọi là Monolingual cũng có thể xóa những tệp vô bổ này.

Việc xóa các tệp ngôn ngữ chỉ cần thiết nếu bạn thực sự muốn có dung lượng máy trống lớn – những tệp ngôn ngữ đó không làm máy bạn chậm lại. Vì vậy việc giữ chúng không có vấn đề gì nếu bạn có một dung lượng ổ cứng lớn.

5. Dọn dẹp các tệp đính kèm lớn trong Mac Mail

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Thư tích hợp sẵn trong macOS và bạn đã có cùng một tài khoản email trong một, rất có thể các tệp đính kèm theo email đó đang chiếm rất nhiều dung lượng trên ổ đĩa. Vì vậy đây là một nơi tốt để kiểm tra trong khi dọn dẹp ổ đĩa.

Bạn có thể thay đổi Cài Đặt Thư để không tự động tải xuống tệp đính kèm, giúp máy tiết kiệm dung lượng hoặc bạn nên sử dụng công cụ dọn dẹp để loại bỏ chúng.

Nếu đang sử dụng Gmail, bạn có thể đặt giới hạn về số lượng thư được đồng bộ hóa qua IMAP thay vì tất cả.

Bạn đang xem bài viết Xml: Bài 4.4. Làm Việc Với Kiểu Đơn Giản trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!